Anda di halaman 1dari 3

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ashley Schriders Docent: Mattie Wethlij


Vakgebied: Rekenen Stagegroep: 6
Klas: 1B Datum: 28-03-2017
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de Normaal zitten de leerlingen een in busrij
groep is nadrukkelijk (tweetallen) en een aantal leerlingen zitten in
verwerkt in de omschrijving Gedrag van leerlingen groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de
=/an de beginsituatie van opstelling te veranderen, zodat de leerlingen eens
de groep, zowel in Opstelling in de klas met een andere opstelling leren te werken. In een U-
pedagogische zin (gedrag, vorm hebben ze nog nooit gewerkt dit jaar. De
groepsverhoudingen, Samenwerking leerlingen maken vaker gebruik van het MAB
groepsdynamiek) als in materiaal waardoor ze al goed kunnen omgaan met
Materiaal gebruik
didactische zin dit materiaal in de rekenlessen.
(vakspecifieke Realistisch rekenen
beginsituatie). Ook gaan ze werken in tweetallen en met de hele
klas samen. Dit hebben de leerlingen al vaker
gedaan. Zo kunnen de leerlingen die bij het
sociogram uitvallen in de groep ook
succeservaringen opdoen met samenwerken. Een
aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel
last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen
hebben extra positieve benadering nodig bij het
aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk!
Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze de
ruimte nodig terug te gaan zitten op hun eigen
plaats, zodat ze even tot rust kunnen komen en zich
dan weer kunnen aansluiten bij de rest. Dit is vooral
belangrijk voor L. en MH. Dit komt vooral voor in
vrijere situaties. Let op S. en L. Deze twee leerlingen
hebben veel moeite met dingen die veranderen in de
dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren
precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het
ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een
aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal.

Op school staat realistisch rekenen staat dit kwartaal


centraal. Deze didactiek wordt ook wel
reconstructiedidactiek genoemd. Dit onderdeel valt
onder meten en meetkunde. Bij meten gaat het om
grootheden als lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht,
temperatuur, tijd en de samengestelde grootheid
snelheid. Bij meetkunde gaat het vooral om het
verklaren en beschrijven van de ruimte om ons
heen. Dit zijn de volgende uitgangspunten:

Construeren en concretiseren: Bij dit onderdeel


wordt gebruik gemaakt van contexten.

Niveaus en modellen: Als leerkracht ga je


hulpmiddelen aanbieden in de vorm van materialen,
visuele modellen, modelsituaties, schemas,
diagrammen en symbolen om de afstand tussen het
werken op concreet en abstract niveau te
overbruggen. Voor mijn les van rekenen zal die
MAB-materiaal zijn.

Reflectie en eigen productie: Je gaat de leerlingen


uitdagen om na te denken over het eigen handelen
en op eigen productie. Je wilt ze laten reflecteren.
Door het stellen van vragen en ze te confronteren
met meerdere keuzes stimuleer je als leerkracht de
leerlingen om een volgende stap in het leerproces te
zetten. Leerlingen maken gebruik van de
eigenschappen van getallen en de relaties tussen
getallen en bewerkingen.

Structureren en verstrengelen: Leerlingen breiden


hun kennis uit door nieuwe leerstof te koppelen aan
eerder aangeboden leerstof. Zo vorm het een
geheel. De leerkracht zorgt voor mogelijkheden om
samenhangend, toepasbaar, gentegreerd geheel
van kennis, inzichten en vaardigheden.

Sociale context en interactie: Leerlingen leren van


elkaar en met elkaar in kleine groepjes. Dit doen ze
door oplossingsmanieren te uiten, te vergelijken en
eventueel te verdedigen of juist aan te passen. De
leerkracht begeleidt en stimuleert dit proces.

De lesdoelen zijn Aan het einde van de les De doelen die ik heb gemaakt zijn volgens de
afgestemd op de kunnen de leerlingen leerlijnen van Tule. Vanuit Tule heb ik doelen
beginsituatie. In de blokkenbouwsels opgesteld voor rekenen. De doelen van rekenen zijn
formulering ervan wordt beschrijven door middel gebaseerd op meten. Vanuit deze theorie heb ik mijn
zichtbaar dat kennis van van aanzichten en les opgezet en doelen gemaakt.
vakdidactiek en leerlijnen plattegrond met
op een logische manier is hoogtegetallen. http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-
verwerkt. Aan het einde van de les KDRekenenWiskunde.html
kunnen de leerlingen
blokkenbouwsels maken Oonk, O., e.a., Rekenen-wiskunde in de praktijk,
op basis van plattegrond kerninzichten. Groningen/Houten:
met hoogtegetallen of met NoordhoffUitgevers.
gegeven aanzichten.

Werk- en Werken in tweetallen Volgens de sociogram vallen een aantal leerlingen


groeperingsvormen zijn uit in de klas op werkrelaterend gebied. Door deze
afgestemd op specifieke samenwerking te koppelen aan de resultaten van de
kenmerken van de groep n sociogram van de klas kon ik meteen ervoor zorgen
op specifieke kenmerken dat de leerlingen die uitvielen op samenwerking nu
van vakdidactiek. een positieve samenwerking kregen met andere
leerlingen en andersom. Door na de samenwerking
de leerlingen met ze zelfstandig aan de gang te
laten gaan is dit ook goed voor de leerlingen

Werk- en Werk-en groeperingsvormen: Deze doelen kan ik nagaan door middel van
groeperingsvormen zijn Werken in tweetallen klassikaal de opdrachten na te bespreken en een
functioneel ondersteunend aantal leerlingen de beurt te geven met aanzichten
Zelfstandig
bij het behalen van de en hoogtegetallen om nu het blokkenbouwsel te
lesdoelen. beschrijven en de rest van de klas dit te laten
Lesdoelen: bouwen. (Steekproef). Ook doen we klassikaal een
Aan het einde van de les opdracht zelf een plattegrond te tekenen op het
kunnen de leerlingen bord en de leerlingen hiervan een bouwsel te laten
blokkenbouwsels maken. (bij iedereen persoonlijk langslopen en even
beschrijven door middel bekijken/controleren). Verder gaan we klassikaal het
van aanzichten en samenwerkingsdoel evalueren.
plattegrond met
hoogtegetallen.
Aan het einde van de les
kunnen de leerlingen
blokkenbouwsels maken
op basis van plattegrond
met hoogtegetallen of met
gegeven aanzichten.
Aan het einde van de les
hebben de leerlingen
geoefend met
samenwerken met
leerlingen waarmee ze
niet normaal niet
samenwerken.
Een aanzet tot Werken in tweetallen. Het hoofddoel was om samenwerken te stimuleren
samenwerkend leren krijgt en ook vooral de leerlingen die buiten de sociogram
op een logische wijze plek in vielen in dit verhaal te betrekken. Deze leerlingen
het lesontwerp.* konden nu juist een succeservaring opdoen binnen
samenwerking. Alle leerlingen moesten overleggen.
Als een iemand het er niet mee eens was moest je
gaan uitleggen waarom je dit dacht. Door samen te
werken konden ze ook de doelen behalen. Samen
konden ze tot een duidelijk beeld komen van de
aanzichten en blokkenbouwsels.
Een aanzet tot ontdekkend N.V.T. N.V.T.
leren krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en Opdrachten Ik ben nagegaan of de leerlingen de opdrachten en


productdoelen worden Nabespreken lesstof hebben begrepen. De leerlingen tonen dit
expliciet gevalueerd met aan door een opdracht te maken, vanuit deze
de kinderen. opdracht kan ik zien welke leerlingen nog moeite
hebben met de stof. Klassikaal bespreken we ook
het samenwerkingsproces.

De werkvormen die worden Evalueren met de hele De leerlingen evalueren altijd met de hele klas. Dit is
gehanteerd bij evaluatie klas. om rust en orde te behouden. Ik zie dit mijn
zijn passend bij stagebegeleider altijd doen, vandaar dat ik dit op
vakdidactiek en sluiten aan dezelfde manier heb gedaan. Vooral voor de
op specifieke kenmerken leerlingen die moeite hebben met veranderingen in
van de groep. de klas is het belangrijk dat een aantal dingen
hetzelfde blijven en niet alles ineens anders is.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp