Anda di halaman 1dari 3

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ashley Schriders Docent: Vincent Hoeks & Sylvia Kooman


Vakgebied: Geschiedenis/BVO Stagegroep: 6
Klas: 1B Datum: 17-03-2017
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de Ander tijdvak een Ik heb ervoor gekozen om niet in het tijdvak te
groep is nadrukkelijk tijdvak dat nog niet werken waarvan de leerlingen al iets weten. Zo kan
verwerkt in de omschrijving aanbod is geweest. ik kijken welke kennis ze al hebben van een tijdvak
=/an de beginsituatie van dat nog niet aanbod is geweest en kan ik daarbij
de groep, zowel in meteen aansluiten aan de belevingswereld van de
Belevingswereld van de
pedagogische zin (gedrag, leerlingen.
leerlingen.
groepsverhoudingen,
groepsdynamiek) als in Verder maken de leerlingen met de handvaardigheid
Materiaal gebruik.
didactische zin en tekenlessen gebruik van verschillende soorten
(vakspecifieke materialen. De materialen worden alleen niet altijd in
Gedrag van leerlingen
beginsituatie). combinatie gebruik. Vandaar heb ik ervoor gekozen
Opstelling in de klas dat de leerlingen zoveel mogelijk verschillende
materialen moeten gebruiken bij het maken van hun
Samenwerking creatie.

Normaal zitten de leerlingen een in busrij


(tweetallen) en een aantal leerlingen zitten in
groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de
opstelling te veranderen, zodat de leerlingen eens
met een andere opstelling leren te werken.

Ook gaan ze werken in drietallen en met de hele


klas samen. Dit hebben de leerlingen nog niet
eerder gedaan. Zo kunnen de leerlingen die bij het
sociogram uitvallen in de groep ook
succeservaringen opdoen met samenwerken. Een
aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel
last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen
hebben extra positieve benadering nodig bij het
aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk!
Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze de
ruimte nodig terug te gaan zitten op hun eigen
plaats, zodat ze even tot rust kunnen komen en zich
dan weer kunnen aansluiten bij de rest. Dit is vooral
belangrijk voor L. en MH. Dit komt vooral voor in
vrijere situaties. Let op S. en L. Deze twee leerlingen
hebben veel moeite met dingen die veranderen in de
dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren
precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het
ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een
aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal.
=====De lesdoelen zijn Aan het einde van de les De doelen die ik heb gemaakt zijn volgens de
afgestemd op de hebben de leerlingen de leerlijnen van Tule. Vanuit Tule heb ik doelen
beginsituatie. In de voorwerpen aan het juiste opgesteld voor geschiedenis en voor kunstzinnige
formulering ervan wordt jaartal weten te koppelen orintatie. De doelen van geschiedenis zijn
zichtbaar dat kennis van en weten ze wanneer het gebaseerd op de les van cultureel erfgoed. Deze is
vakdidactiek en leerlijnen ongeveer plaats vind. te vinden op de portal onder het domein
op een logische manier is Aan het einde van de les geschiedenis. Vanuit deze theorie heb ik mijn les
verwerkt. hebben de leerlingen de opgezet en doelen gemaakt.
voorwerpen van oud naar
nieuw kunnen leggen.
Aan het einde van de les Geschiedenis:
hebben de leerlingen http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-
gebruik gemaakt van KDOrientatieJezelfEnWereld.html
verschillende materialen.
Aan het einde van de les Powerpoint cultureel erfgoed (portal Fontys
kunnen de leerlingen een domein geschiedenis).
mening geven over eigen
product en werkproces en Kunstzinnige orintatie:
een mening vormen over http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-
het product van een KDKunstzinnigeOrientatie.html
andere leerling.
Basisplan (portal Fontys Domein K.O).
Werk- en Werken in drietallen Volgens de theorie van cultureel erfgoed is
groeperingsvormen zijn Werken in de groep samenwerking belangrijk in het gehele proces. Deze
afgestemd op specifieke Zelfstandig werken PowerPoint is te vinden op de portal onder het
kenmerken van de groep n domein geschiedenis. Door deze samenwerking te
op specifieke kenmerken koppelen aan de resultaten van de sociogram van
van vakdidactiek. de klas kon ik meteen ervoor zorgen dat de
leerlingen die uitvielen op samenwerking nu een
positieve samenwerking kregen met andere
leerlingen en andersom. Ook is er voor de leerlingen
in de les ruimte nodig om ook zelf te kunnen
onderzoeken en te kunnen werken. Dit is vooral
belangrijk voor de leerlingen die niet goed tegen de
prikkels om zich heen kunnen. Dit is vooral in vrijere
situaties, zoals handvaardigheid en tekenen. Door
ervoor te kiezen om de leerlingen zelfstandig te laten
werken aan deze opdracht en daarbij juist niet
samen te werken, konden deze leerlingen apart
zitten en zelfstandig aan het werk gaan. Dit creerde
voor hun rust. Zo konden ook alle leerlingen hun
eigen creatieve geest vrijlaten.
Werk- en Werk-en groeperingsvormen: Deze doelen kon ik nagaan bij de leerlingen door
groeperingsvormen zijn Werken in drietallen middel van de voorwerpen en de jaartallen samen te
functioneel ondersteunend Werken in de groep bespreken en neer te laten leggen op tafel. Door met
bij het behalen van de Zelfstandig werken de leerlingen de opdracht te laten doen en zelf toe te
lesdoelen. kijken en het daarna te bespreken kon ik meteen
nagaan hoe de samenwerking verliep tussen de
leerlingen. Nadat ze het hadden neergelegd heb ik
Lesdoelen: ze zelf laten aangeven wat ze waarbij vonden horen
Aan het einde van de les en waarom. Zelf heb ik de juiste antwoorden
hebben de leerlingen de gegeven en hebben we gekeken hoeveel goed
voorwerpen aan het juiste neergelegde jaartallen de leerlingen hadden. Ze
jaartal weten te koppelen hadden van alle voorwerpen maar twee fouten. Dit
en weten ze wanneer het kwam omdat ze de voorwerpen ervan niet kende en
ongeveer plaats vind. het dus lastiger was om hier een jaartal aan te
Aan het einde van de les koppelen. Deze opdracht konden ze alleen uitvoeren
hebben de leerlingen de door samen te werken en te overleggen. Elke
voorwerpen van oud naar leerling moest betrokken zijn in de discussie en een
nieuw kunnen leggen. mening kunnen geven. Uiteindelijke moesten ze het
Aan het einde van de les met zijn alle eens zijn.
hebben de leerlingen
gebruik gemaakt van Deze doelen ben ik nagegaan door de leerlingen
verschillende materialen. verschillende materialen aan te bieden en te
Aan het einde van de les observeren of ze ook gebruikt maakte van
kunnen de leerlingen een verschillende materialen. Uiteindelijk toen de
mening geven over eigen leerlingen allemaal een goed beeld hadden over wat
product en werkproces en ze wilde gaan maken of doen zag je dat ze gebruik
een mening vormen over gingen maken van verschillende materialen. Er was
het product van een duidelijk verschil tussen de leerlingen. Sommige
andere leerling. leerlingen werkte maar met drie verschillende
materialen en sommige wel met zes of zeven
verschillende soorten materialen. Ook kon ik nagaan
of de leerlingen een mening konden geven over het
werk van een andere en ook over de samenwerking
in drietallen en met de klas. Dit ben ik nagegaan
door te evalueren met de leerlingen en ook deze
vragen terug te laten komen: Hoe ging de
samenwerking? Waarom ging het wel/niet goed?
Wat deden jullie eraan zodat de samenwerking goed
verliep? Kun je vertellen wat je vind van je eigen
werk? Kun je vertellen wat je vind van het werk van
iemand anders? Waarom vind je dit?

Het hoofddoel was om samenwerken te stimuleren


en ook vooral de leerlingen die buiten de sociogram
vielen in dit verhaal te betrekken. Deze leerlingen
konden nu juist een succeservaring opdoen binnen
samenwerking. Alle leerlingen moesten overleggen.
Als een iemand het er niet mee eens was moest je
gaan uitleggen waarom je dit dacht..
Een aanzet tot Werken in drietallen Het hoofddoel was om samenwerken te stimuleren
samenwerkend leren krijgt Werken in de groep en ook vooral de leerlingen die buiten de sociogram
op een logische wijze plek in vielen in dit verhaal te betrekken. Deze leerlingen
het lesontwerp.* konden nu juist een succeservaring opdoen binnen
samenwerking. Alle leerlingen moesten overleggen.
Als een iemand het er niet mee eens was moest je
gaan uitleggen waarom je dit dacht. Ook moesten de
leerlingen samen erachter komen wat er in de
grabbelzakken zat. Dit konden ze alleen doen door
naar elkaar te luisteren en goede vragen te stellen
waarop antwoord gegeven kon worden. Door samen
te werken konden ze ook de doelen behalen.
Een aanzet tot ontdekkend N.V.T. N.V.T.
leren krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en Creatie/werkje Ik ben nagegaan of de leerlingen een mening


productdoelen worden Samenwerking konden geven over het werk van een andere en ook
expliciet gevalueerd met over de samenwerking in drietallen en met de klas.
de kinderen. Dit deed ik door te evalueren met de leerlingen en
ook deze vragen terug te laten komen: Hoe ging de
samenwerking? Waarom ging het wel/niet goed?
Wat deden jullie eraan zodat de samenwerking goed
verliep? Kun je vertellen wat je vind van je eigen
werk? Kun je vertellen wat je vind van het werk van
iemand anders? Waarom vind je dit? De volgende
les kan ik de procesdoelen weer oppakken Hoe
ging het de vorige les? Wie weet nog wat we hebben
besproken? Hoe gaan we het vandaag doen?

De werkvormen die worden Producten bekijken in een De leerlingen evalueren altijd met de hele klas. Dit is
gehanteerd bij evaluatie rij (rups). om rust en orde te behouden. Ik zie dit mijn
zijn passend bij Evalueren met de hele stagebegeleider altijd doen, vandaar dat ik dit op
vakdidactiek en sluiten aan klas. dezelfde manier heb gedaan. Vooral voor de
op specifieke kenmerken leerlingen die moeite hebben met veranderingen in
van de groep. de klas is het belangrijk dat een aantal dingen
hetzelfde blijven en niet alles ineens anders is.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp