Anda di halaman 1dari 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 28-03-2017
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Levensbeschouwing
Speelwerkthema / onderwerp: Het Ichtus-teken
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 38:
Aan het einde van de les hebben de leerlingen kennis gemaakt met Deze doelen kan ik nagaan door middel van het laten zien van de bijbel en te
een oud teken uit het Christendom. vertellen waar de bijbel bij hoort.
Aan het einde van de les weten de leerlingen waar het Ichtus-teken Deze doelen kan ik nagaan door middel van het bespreken van het Ichtus- teken
en hier een verhaal over te vertellen uit de bijbel.
voor stond en waar het nu voor staat.
Deze doelen kan ik nagaan door zelf de leerlingen iets aan te reiken over de
Aan het einde van de les hebben de leerlingen kennis gemaakt met bijbel en dit te koppelen aan het Christendom.
de bijbel.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit eenentwintig leerlingen, waarvan negen meisjes en 12 jongens. Normaal zitten de leerlingen een in busrij (tweetallen) en een aantal leerlingen
zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de opstelling te behouden i.v.m. rust. In de klas zitten leerlingen met verschillende culturen. Vele leerlingen zijn
dus nog niet op de hoogte over tekens en verhalen uit het Christendom. Mijn stageschool houdt zich met de normen aan waarden aan de christelijke levensovertuiging,
vandaar heb ik ervoor gekozen om aan te sluiten bij het Christendom. Een aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels om hun heen. Deze
leerlingen hebben extra positieve benadering nodig bij het aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk! Let op S. en L. Deze twee leerlingen hebben veel moeite
met dingen die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het ook nodig dat niet alles anders
is, maar dat een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. De theorie die we in de les gaan behandelen komt vanuit de bijbel en vanuit de methode hemel en aarde.
Hemel en aarde is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het basisonderwijs.

Literatuur:
- De Bijbel Nieuwe testament Lucas 5:1-11
- http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L38.html
- https://www.hemelenaarde.nl/
-
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van Op het digibord laat ik het Ichtus-teken De leerlingen bekijken het Ichtus-teken en denken Digibord
+/-5 min de les zien aan de leerlingen. Ik vraag de na of ze dit teken al eens eerder hebben gezien of Verhaal uit de
volgende dingen aan de leerlingen: Wie dat ze weten wat ermee bedoeld word. bijbel: Lucas 5:1-
heeft het teken al eens gezien? Wat zal De leerlingen luisteren naar de betekenis van het 11. (nieuwe
ermee bedoeld worden? Ichtus-teken. testament)
De
Na de vragen vertel ik de leerlingen dat wonderbare
het een teken is om te laten zien dat je visvangst.
in Jezus gelooft. Het Ichtus-teken staat Witte blaadjes.
ook wel bekend als het teken van de Kleurpotloden
vis.

Vraag ander geloof Ook een teken voor iets belangrijks?


Kern Verwerking/ Ik vertel de leerlingen dat de Christenen De leerlingen luisteren naar de informatie over het Digibord
+- 15 min kern heel vroeger al het teken van de vis teken van de vis. Verhaal uit de
gebruikten. In die tijd hadden ze veel De leerlingen denken na over het boek en proberen bijbel: Lucas 5:1-
vijanden. Met het teken van de vis dit te koppelen aan een geloof. 11. (nieuwe
konden ze elkaar veilige plaatsen laten De leerlingen luisteren naar het verhaal uit de bijbel testament)
zien. De wonderbare visvangst. De
Ik laat de leerlingen de bijbel zien De leerlingen gaan het verhaal nabespreken en wonderbare
waarin het stukje tekst staat van de denken na over de luistervragen die gesteld worden visvangst.
wonderbare visvangst. Ik vraag de door de leerkracht. Witte blaadjes.
leerlingen of iemand weet bij welk Kleurpotloden
geloof dit boek hoort en hoe het heet.
De bijbel.
Ik lees de leerlingen het verhaal voor:
De wonderbare visvangst.
Na het verhaal ga ik met de leerlingen
het verhaal nabespreken: Geloofde
Simon-Petrus nog in een goede
vangst? Wat gebeurde er toen hij zijn
net nog een keer in het water gooide?
Wat was er gebeurd dat zo belangrijk
was?
Slot +/- 10 Evalueren Ik bespreek met de leerlingen het De leerlingen denken na over het gebruik van Digibord
min gebruik van geheime tekens: Hoe geheime tekens en bespreken samen met de Verhaal uit de
bedenk je een geheim teken? Wat kun leerkracht het gebruik van de geheime tekens. bijbel: Lucas 5:1-
je ermee zeggen? Welke tekens ken De leerlingen gaan zelf een eigen geheime teken 11. (nieuwe
je? Wat zo eventueel een goed teken maken met kleurpotlood. testament)
zijn voor deze klas? Waarom is de vis De leerlingen gaan met de leerkracht samen een De
het geheime teken van de Christenen, aantal gemaakte geheime tekens bekijken. wonderbare
waar komt het vandaan? visvangst.
Ik vertel de leerlingen dat ze nu zelf de Witte blaadjes.
tijd krijgen om een eigen geheim teken Kleurpotloden
te maken. Ik zeg dat ik de timetimer
aanzet, als deze afgaat is het tijd en
kijken we even naar een aantal
geheime tekens. Ik vertel de leerlingen
dat ze de tekens moeten maken met
kleurpotlood.
Als de timetimer is afgegaan ga ik met
de leerlingen samen een aantal
gemaakte geheime tekens bekijken.

Leerkracht interventie:

Zorg dat alle materialen van te voren klaarliggen in de klas (witte blaadjes, verhaal, bijbel en het digibord).
Zorg dat je let op de leerlingen die sneller zijn afgeleid Zorg voor interactie met de leerlingen, zodat ze betrokken blijven bij de les. Geef deze leerlingen
sneller de beurt.
De leerlingen die iets tussendoor vertellen dat aansluit op het onderwerp complimenteren Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Werk met de timetimer, zodat je zelf je tijdsplanning goed in de gaten blijft houden en zodat de leerlingen duidelijkheid en overzicht hebben.
Persoonlijke reflectie
Voor het geven van deze les had ik zelf een bord in prowise gemaakt ter ondersteuning. De leerlingen wisten niet wat ichtus was. Hierdoor
werden ze geprikkeld om mee te weten te komen erover. Een leerling wist te vertellen dat het op een vis leek. Vanuit hier kon ik de les
verder doorpakken. Samen hebben we het gehad over de Bijbel, maar ook een koppeling gemaakt naar de Koran. Vanuit daar zijn we
gaan praten over verhalen in de bijbel, het oude en het nieuwe testament en hebben we gekeken of er dingen hetzelfde zijn of verschillen
van elkaar. Vervolgens ben ik hier op doorgegaan door het teken ichtus betekenis te geven en het uit te leggen. Daarop volgde een verhaal
uit de bijbel: Lucas 5:1-11. (nieuwe testament). Ik heb ervoor gekozen om het verhaal voor te lezen vanuit de methode hemel en aarde,
omdat dit verhaal makkelijker verwoord is voor de leerlingen, wel heb ik ook een stukje van de bijbel voorgelezen (aantal zinnen) zodat de
leerlingen konden ervaren hoe dit was geschreven.

Na het verhaal heb ik ervoor gekozen om het verhaal te evalueren met de leerlingen. Geloofde Simon-Petrus nog in een goede vangst?
Wat gebeurde er toen hij zijn net nog een keer in het water gooide? Wat was er gebeurd dat zo belangrijk was? Door te evalueren met de
leerlingen kwam ik erachter wie er goed hadden opgelet en wie niet. Verder kreeg het teken ichtus nu nog meer betekenis door het
voorlezen van het verhaal en gingen de leerlingen begrijpen vanwaar dit teken werd gebruikt.

Als vervolgopdracht heb ik alle leerlingen een eigen teken laten verzinnen en maken. Bij het teken dat je ging maken moest je opschrijven
wat jou eigen teken als betekenis had. De timer is aangegaan en de leerlingen gingen aan de slag. Na deze werktijd heb ik met de
leerlingen elkaar teken bekeken en ook de betekenis ervan te weten gekomen. Super wat voor betekenissen eruit komen bij sommige
leerlingen!

Feedback mentor (inclusief handtekening)

Datum: 28-03-2017
Bijlage 1: De wonderbare visvangst (Hemel en Aarde).
Bijlage 2: De wonderbare visvangst (De Bijbel).