Anda di halaman 1dari 47

FAIL MEJA

JAWATAN : GURU PEMULIHAN KHAS


UNIT : PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH : SK NANGA PELAGUS

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA : MAHAZIQAH FARHAH BINTI MAHMUD


JAWATAN : GURU PEMULIHAN KHAS
GRED : DG41
E-MEL : msmafa8991@gmail.com
TARIKH KEMASKINI : 4 JAN 2016
*Tandatangan ketua jabatan : _________________________

*ketua yang bertanggungjawab ke atas pegawai tersebut


KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Visi, Misi dan Objektif Jabatan 3

2. Carta Organisasi Jabatan 4

3. Objektif Unit 5

4. Carta Organisasi Sektor (Kedudukan Pegawai) 6

1
5. Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan
Pegawai-Pegawai Lain

6. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8

7. Proses Kerja 9

8. Carta Aliran Kerja 17

9. Senarai Semak / Checklist 25

10.Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai 33

11.Undang-Undang dan Peraturan (Pekeliling) 37

12.Jawatankuasa Yang Dianggotai 38


(Yang berkaitan dengan tugas sahaja)

13.Norma Kerja 38
(Boleh diukur-KPI/masa/peratus/bilangan)

14.Senarai Tugas Harian 46

VISI, MISI DAN OBJEKTIF


SK NANGA PELAGUS

VISI
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

2
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

1. Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017.


2. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua
murid.
3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua
murid.
4. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.
5. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah
yang cemerlang

3
CARTA ORGANISASI SK NANGA PELAGUS
OBJEKTIF UNIT

Setelah mengikuti program ini murid dapat:

1. Menguasai kemahiran asas 3M

2. Meneruskan pembelajaran di kelas biasa

3. Membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap


pembelajaran.
CARTA ORGANISASI UNIT PEMULIHAN KHAS
TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN

EN HARRISON DOM AK LANGI


(GURU BESAR)

EN SIMON AK BILUN
(GPK PENTADBIRAN)

EN SELI AK JETE EN ANTHONY AK GEORGE


(GPK KOKURIKULUM) (GPK HAL EHWAL MURID)

SETIAUSAHA
CIK MAHAZIQAH FARHAH BT MAHMUD
(GURU PEMULIHAN KHAS)

AHLI JAWATANKUASA

SEMUA KETUA PANITIA


GURU LINUS
GURU PROTIM
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

Jawatan : Guru Pemulihan Khas


Bahagian : Unit Pemulihan Khas

Tugas Pegawai-
Tugas Pegawai Atasan
Tugas dan Kuasa Yang Pegawai Lain Yang
Yang Ada Hubungan
Tanggungjawab Diberi Ada Hubungan
Dan Jenis Hubungan
Dan Jenis Hubungan

7
Guru Besar
1. Memastikan Program 1. Pengurusan Membantu Penolon Kanan HEM
Pemulihan Khas Pelaksanaan melaksanakan dan
dijalankan mengikut Program dan memantau KOKURIKULUM
garis panduan yang Pemulihan Khas. semua Dasar (Semua urusan yang
dikeluarkan oleh atau polisi berkaitan dengan tugas)
2. Pelaksanaan
Kementerian Kementerian
Pengajaran Dan
Pelajaran Malaysia. Pendidikan
Pembelajaran
Malaysia dan Semua Ketua Panitia
2. Memastikan data 3. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti (Semua urusan yang
dikemukakan ke Program (Aktiviti) pendidikan di berkaitan dengan tugas)
Pejabat Pelajaran Akademik semua Institusi
Daerah pada waktu Pemulihan Khas. pendidikan di
yang ditetapkan.
4. Pengurusan bawah kawalan Semua Guru Mata
3. Memantau dan Jabatan Pelajaran
Penempatan murid
mencerap Pelajaran (Semua urusan yang
berkeperluan Khas
pelaksanaan Program Negeri berkaitan dengan tugas)
Pemulihan Khas 5. Pengurusan Sembilan.
secara berkala. Perjumpaan Ibu
Bapa Guru Bimbingan &
4. Memastikan
peruntukan kewangan 6. Pengurusan Waktu Kaunseling
daripada PCG Bahasa Persediaan (Semua urusan yang
Malaysia, Matematik 7. Membantu Guru berkaitan dengan tugas)
dan Bimbingan dan Linus dan Guru
Kaunseling kepada Pembantu Tadbir
Mata pelajaran BM Urusan pelanggan, surat
Program Pemulihan & MT
Khas. menyurat, membuat
8. Melaksanakan salinan fotostat dan
Tindakan Susulan pengurusan fail induk
untuk bekas murid Program Pemulihan
Pemulihan Khas. Khas.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1 Akta 550 (Akta Pendidikan 1996), pengurusan pemantauan sedia ada


serta pengurusan pemeriksaan dan penyiasatan sedang berkuatkuasa.

2 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman


dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

3 Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada


secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran
Negeri Sembilan.

4 Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003


8
5 Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992

6 Peraturan-peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

7 Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998-2000.

8 Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas


yang sedang berkuatkuasa.

PROSES KERJA

TUGAS 1: Pengurusan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Menerima pencalonan. Guru Mata Pelajaran Akta Pendidikan


/ Guru Kelas / Guru 1996 (Akta 550)
LINUS / Guru dan Peraturan-
ProTiM Peraturan yang
dibuat di
2. Menjalankan Ujian Saringan. Guru Besar / GPK 1 bawahnya

Seksyen 130
3. Menjalankan Ujian Diagnostik Guru Besar / GPK 1 Akta Pendidikan
bagi murid yang layak. 1996 (Akta 550)

Peraturan-
4. Mendapatkan maklumat latar Guru Mata Pelajaran Peraturan
belakang murid. / Guru Kelas / Ibu Pendidikan
bapa ( Pendidikan
Khas dan
5. Menyediakan rekod-rekod dan Guru Besar / GPK 1 Pemulihan Khas)
fail murid.

6. Menyediakan RPT Guru Besar / GPK 1

9
7. Menyediakan Rancangan
Pengajaran Murid (RPH) Guru Besar / GPK 1

8. Melaksanakan Pengajaran dan


Pembelajaran Guru Besar / GPK 1

PROSES KERJA

TUGAS 2: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Menyemak Jadual Waktu Induk. GPK 1 / Guru Akta Pendidikan


Kelas 1996 (Akta 550)
2. Menyediakan Jadual Waktu dan Peraturan-
Pemulihan. Guru Besar /GPK Peraturan yang
1 dibuat di
3. Menganalisa kemahiran murid. bawahnya

4. Menyediakan Rancangan Guru Mata Seksyen 130 Akta


Pengajaran Harian Pelajaran / Pendidikan 1996
(Akta 550)
5. Menyediakan Bahan Bantu Guru Besar /GPK
Belajar 1 Peraturan-
Peraturan
6. Menyediakan Lembaran Kerja. Pendidikan
Guru Besar /GPK (Pendidikan Khas
7. Menghantar buku rekod mengajar 1 dan Pemulihan
kepada Guru Besar. Khas)
Guru Besar /GPK
8. Melaksanakan Pengajaran 1

9. Menyemak hasil kerja murid Guru Besar /GPK


10
1
10. Membuat penambahbaikan
pengajaran dan pembelajaran Guru Besar /GPK
(refleksi) 1

11. Merekod prestasi kemajuan


murid. Guru Besar /GPK
1
12. Menyimpan rekod ke dalam fail
Guru Besar /GPK
1

Guru Besar /GPK


1

Guru Besar /GPK


1

11
PROSES KERJA

TUGAS 3: Pelaksanaan Program (Aktiviti) Akademik Pemulihan Khas

PEGAWAI SEKSYEN
BIL YANG UNDANG-
PROSES KERJA
. MELULUSKAN UNDANG
/ DIRUJUK PERATURAN

1. Menyediakan Kertas kerja. Guru Besar/PK 1 Akta Pendidikan


1996 (Akta 550)
2. Menghantar kertas kerja kepada Guru Besar/PK 1 dan Peraturan-
Guru Besar Peraturan yang
Guru Besar/PK 1 dibuat di bawahnya
3. Menerima kelulusan.
Guru Besar/PK 1 Seksyen 130 Akta
4. Menyediakan dan menetapkan:- Pendidikan 1996
i.Tempat (Akta 550)
ii.Masa
Peraturan-Peraturan
5. Sediakan/Hantar surat Guru Besar/PK 1 Pendidikan
(Pendidikan Khas
6. Laksanakan program Guru Besar/PK 1 dan Pemulihan
Khas)
7. Mesyuarat Post Mortem / Guru Besar/PK 1
Panitia / Kurikulum
Guru Besar/PK 1
8. Laporan kepada GB/PPD/JPN
Guru Besar/PK 1
9. Simpan laporan ke dalam fail.
Guru Besar/PK 1

PROSES KERJA

12
TUGAS 4: Pengurusan Penempatan Murid Berkeperluan Khas

SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Mengenalpasti murid yang Guru Mata Pelajaran Akta Pendidikan


berkeperluan khas / Guru Kelas 1996 (Akta 550)
dan Peraturan-
2. Menjalankan ujian ISD & Guru Besar/GPK 1 Peraturan yang
IPMBP dibuat di
bawahnya
3. Menganalisa ujian. Guru Besar/GPK 1
Seksyen 130
4. Memaklumkan kepada Guru Guru Besar/GPK 1 Akta Pendidikan
Besar. 1996 (Akta 550)

5. Berbincang dengan ibu bapa Guru Besar/GPK 1 Peraturan-


ibu bapa Peraturan
Pendidikan
6. Meminta murid dengan ditemani Guru Besar/GPK 1 ( Pendidikan
oleh ibubapa membuat Khas dan
pemeriksaan Doktor/Pengamal Pemulihan Khas)
Perubatan.

7. Menerima laporan Doktor / Pengamal


Doktor/Pengamal Perubatan. Perubatan

8. Menghantar maklumat murid Guru Besar/GPK 1


kepada PPD

9. Menyimpan maklumat ke dalam Guru Besar/GPK 1


fail.

PROSES KERJA

TUGAS 5: Pengurusan Program Perjumpaan Ibu Bapa

13
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Menyediakan Kertas kerja. Guru Besar/GPK 1

2. Menghantar kertas kerja kepada Guru Besar/GPK 1 Akta Pendidikan


Guru Besar 1996 (Akta 550)
dan Peraturan-
3. Menerima kelulusan. Guru Besar/GPK 1 Peraturan yang
dibuat di
4. Sediakan dan tetapkan :- Guru Besar/GPK 1 bawahnya
i.Tempat
ii.Masa Seksyen 130
Akta Pendidikan
5. Sediakan/Hantar surat Guru Besar/GPK 1 1996 (Akta 550)

6. Laksanakan program Guru Besar/GPK 1 Peraturan-


Peraturan
7. Mesyuarat Post Mortem Guru Besar/GPK 1 Pendidikan
(Pendidikan Khas
8. Laporan kepada GB/PPD/JPN Guru Besar/GPK 1 dan Pemulihan
Khas)
9. Simpan laporan ke dalam fail. Guru Besar/GPK 1

PROSES KERJA

TUGAS 6: Pengurusan Waktu Persediaan

14
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Menyemak Jadual Waktu Induk Guru Besar/GPK 1

2. Menyediakan Jadual Waktu Guru Besar/GPK 1 Akta Pendidikan


Kelas Pemulihan Khas 1996 (Akta 550)
dan Peraturan-
3. Melaksanakan Tugas Guru Besar/GPK 1 Peraturan yang
i. Pengurusan bilik darjah Guru Kelas/Guru dibuat di
ii. Pengurusan fail MP bawahnya
iii. Perbincangan dengan Guru
Besar/PK/Guru Kelas / Guru MP Seksyen 130
Akta Pendidikan
4. Merekod perbincangan dalam 1996 (Akta 550)
Buku Rekod Mengajar Guru Besar/GPK 1
Peraturan-
Peraturan
Pendidikan
(Pendidikan Khas
dan Pemulihan
Khas)

PROSES KERJA

TUGAS 7: Membantu Guru LINUS dan Guru Mata Pelajaran BM & MT

15
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Berbincang dengan Guru Linus / Guru Besar/GPK Akta Pendidikan


guru kelas / guru MP BM & MT 1 / Guru Kelas / 1996 (Akta 550)
Guru MP dan Peraturan-
Peraturan yang
2. Mengenalpasti murid yang perlu Guru Besar/GPK 1 dibuat di
dibantu. bawahnya

3. Melaksanakan Proses Kerja Guru Besar/GPK 1 Seksyen 130


Tugasan 1. Akta Pendidikan
Guru Besar/GPK 1 1996 (Akta 550)
4. Melaksanakan Proses Kerja
Tugasan 2. Peraturan-
Peraturan
Pendidikan
(Pendidikan Khas
dan Pemulihan
Khas)

PROSES KERJA

TUGAS 8: Melaksanakan Tindakan Susulan Untuk Bekas Murid Pemulihan

16
SEKSYEN
PEGAWAI YANG
BIL UNDANG-
PROSES KERJA MELULUSKAN /
. UNDANG
DIRUJUK
PERATURAN

1. Mengenalpasti bekas murid Guru LINUS/Guru Akta Pendidikan


Pemulihan yang telah lepas MP 1996 (Akta 550)
Konstruk 1 6. dan Peraturan-
Guru Kelas/Guru Peraturan yang
2. Berbincang dengan guru Kelas MP dibuat di
dan Guru mata pelajaran. bawahnya

3. Menyediakan Bahan Pengajaran. Guru Besar/GPK 1 Seksyen 130


i. RPH. Akta Pendidikan
ii. BBB 1996 (Akta 550)

4. Melaksanakan P&P berdasakan Guru MP / Peraturan-


DSKP mengikut aras kemahiran Guru Besar/GPK 1 Peraturan
murid. Pendidikan
Guru Besar/GPK 1 (Pendidikan Khas
5. Membuat refleksi dan Pemulihan
Guru Besar/GPK 1/ Khas)
6. Menyimpan rekod prestasi murid Guru MP

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 1: Pengurusan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

17
MULA Pegawai
1. Menerima pencalonan.

2. Menjalankan Ujian Pegawai


1 Saringan.

2 3. Menjalankan Ujian Pegawai


Diagnostik bagi murid
3
yang layak.

4. Mendapatkan maklumat Pegawai


4
latar belakang murid.

5 5. Menyediakan rekod- Pegawai


rekod dan fail murid.
6
6. Menyediakan RPT Pegawai
7
7. Menyediakan
Rancangan Pengajaran Pegawai
8 Murid (RPH)

MULA 8. Melaksanakan Pegawai


Pengajaran dan
Pembelajaran

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 2: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN


18
1. Menyemak Jadual Waktu Pegawai
MULA
Induk.

2. Menyediakan Jadual Waktu Pegawai


1 Pemulihan.

2 3. Menganalisa kemahiran murid. Pegawai

3 4. Menyediakan Rancangan Pegawai


Pengajaran Harian
4
5. Menyediakan Bahan Bantu Pegawai
Belajar
5

6. Menyediakan Lembaran Kerja. Pegawai


6

7. Menghantar buku rekod


7
mengajar kepada Guru Besar. Pegawai
8 Pegawai
8. Melaksanakan Pengajaran
9
9. Menyemak hasil kerja murid Pegawai
10
10.Membuat penambahbaikan Pegawai
pengajaran dan pembelajaran
11
(refleksi)

12 11.Merekod prestasi kemajuan Pegawai


murid.
MULA
12.Menyimpan rekod ke dalam Pegawai/
fail P.Tadbir

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 3: PELAKSANAAN PROGRAM/AKTIVITI AKADEMIK


PEMULIHAN KHAS

19
CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

MULA 1. Menyediakan Kertas Pegawai


kerja.
1
2. Menghantar kertas kerja Pegawai
kepada Guru Besar
2
3. Menerima kelulusan. Pegawai
3
4. Menyediakan dan Pegawai
menetapkan:-
4 i. Tempat
ii. Masa
5
5. Sediakan/Hantar surat Pegawai
6
6. Laksanakan program Pegawai
7
7. Mesyuarat Post Mortem Pegawai
/ Panitia / Kurikulum
8

8. Laporan kepada Pegawai


9 GB/PPD/JPN

TAMAT 9. Simpan laporan ke Pegawai/ P.Tadbir


dalam fail.

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 4: PENGURUSAN PENEMPATAN MURID


BERKEPERLUAN KHAS

20
CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

MULA 1. Mengenalpasti murid Pegawai


yang berkeperluan khas

1 2. Menjalankan ujian ISD Pegawai


& IPMBP
2

3. Menganalisa ujian. Pegawai


3
4. Memaklumkan kepada Pegawai
4 Guru Besar.

5. Berbincang dengan ibu Pegawai


5
bapa.
6 6. Meminta murid dengan Pegawai
ditemani oleh ibubapa
7 membuat pemeriksaan
Doktor/Pengamal
Perubatan.
8

7. Menerima laporan Pegawai


9 Doktor/Pengamal
Perubatan.
TAMAT
8. Menghantar maklumat Pegawai
murid kepada PPD

9. Menyimpan maklumat Pegawai/ P.Tadbir


ke dalam fail.

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 5: Pengurusan Program Perjumpaan Ibu Bapa

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

21
MULA 1. Menyediakan Kertas Pegawai
kerja.
1
2. Menghantar kertas kerja Pegawai
2
kepada Guru Besar

3. Menerima kelulusan. Pegawai


3

4. Sediakan dan tetapkan:- Pegawai


4 i.Tempat
ii.Masa
5
5. Sediakan/Hantar surat Pegawai
6
6. Laksanakan program Pegawai

7
7. Mesyuarat Post Mortem Pegawai

8 8. Laporan kepada Pegawai


GB/PPD/JPN
9
9. Simpan laporan ke Pegawai/ P.Tadbir
dalam fail.
TAMAT

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 6: Pengurusan Waktu Persediaan

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

MULA
1. Menyemak Jadual Pegawai
22
1
TAMAT
432
Waktu Induk

2. Menyediakan Jadual Pegawai


Waktu Kelas Pemulihan
Khas

3. Melaksanakan Tugas Pegawai


i. Pengurusan bilik
darjah
ii. Pengurusan fail
iii. Perbincangan
dengan Guru
Besar/PK/Guru
Kelas / Guru MP

4. Merekod perbincangan Pegawai/ P.Tadbir


dalam Buku Rekod
Mengajar

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 7: Membantu Guru LINUS dan Guru Mata Pelajaran BM & MT

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN

23
MULA 1. Berbincang dengan Pegawai
Guru Linus / guru kelas
/ guru MP BM & MT
1
2. Mengenalpasti murid Pegawai
2
yang perlu dibantu.
3 Pegawai
3. Melaksanakan Proses
Kerja Tugasan 1.
4
4. Melaksanakan Proses Pegawai
TAMAT
Kerja Tugasan 2.

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS 8: Melaksanakan Tindakan Susulan Untuk Bekas Murid Pemulihan

CARTA ALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN


24
MULA Pegawai
1. Mengenalpasti bekas murid
Pemulihan yang telah lepas
Konstruk 1 6.
1

2. Berbincang dengan guru Pegawai


2
Kelas dan Guru mata
3 pelajaran.

3. Menyediakan Bahan Pegawai


4
Pengajaran
a. RPH.
5
b. BBB

6 4. Melaksanakan P&P Pegawai


berdasakan DSKP mengikut
TAMAT aras kemahiran murid.

5. Membuat refleksi Pegawai

6. Menyimpan rekod prestasi Pegawai


murid

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 1: Pengurusan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

25
1 Terima pencalonan

2 Menjalankan ujian saringan

Menjalankan Ujian Diagnostik bagi


3
murid yang layak

Mendapatkan maklumat latar


4
belakang murid
Menyediakan rekod-rekod dan fail
5
murid

6 Menyediakan RPT

Melaksanakan Pengajaran &


7
Pembelajaran

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 2: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Menyemak Jadual Waktu Induk

Menyediakan Jadual Waktu


2
Pemulihan

26
3 Menganalisa kemahiran murid

Menyediakan Rancangan
4
Pengajaran Harian

5 Menyediakan Bahan Bantu Belajar

6 Menyediakan Lembaran Kerja

Menghantar buku rekod mengajar


7
kepada Guru Besar

8 Melaksanakan pengajaran

9 Menyemak hasil kerja murid

Membuat penambahbaikan
10 pengajaran dan pembelajaran
(refleksi)

11 Merekod prestasi kemajuan murid

12 Menyimpan rekod ke dalam fail.

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 3: Pelaksanaan Program (Aktiviti) Akademik Pemulihan Khas

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Sediakan kertas kerja

2 Mendapatkan kelulusan daripada


Guru Besar

27
3 Menetapkan dan menyediakan masa
/ tempat.

4 Pastikan tempat/Masa

5 Menyediakan dan menghantar surat


jemputan

6 Laksanakan program

7 Membuat laporan pelaksanaan


kepada Guru Besar

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 4: Pengurusan Penempatan Murid Berkeperluan Khas

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Kenalpasti murid berkeperluan khas

2 Laksanakan ujian pengesanan murid

3 Berbincang dengan ibu bapa

28
Terima kelulusan pemeriksaan
4 daripada Doktor / Pengamal
Perubatan

5 Hantar pengesahan Doktor ke PPD

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 5: Pengurusan Program Perjumpaan Ibu Bapa

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Sediakan kertas kerja


Mendapatkan kelulusan daripada
2
Guru Besar
3 Terima kelulusan

29
4 Tetapkan tempat/masa

5 Laksanakan program

Buat laporan pelaksanaan kepada


6
Guru Besar

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 6: Pengurusan Waktu Persediaan

Bil Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Semak jadual waktu induk

Sediakan jadual kelas pemulihan


2
khas

Perbincangan dengan dengan Guru


3
Besar/GPK/Guru MP / Guru Kelas

30
4 Pengurusan Fail

5 Pengurusan Kelas

SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 7: Membantu Guru LINUS dan Guru Mata Pelajaran BM & MT

Tindakan Tandakan [ ] Catatan

Berbincang dengan Guru Linus dan


1
Guru MP BM & MT

2 Kenalpasti murid

3 Laksanakan Prosek Kerja Tugasan 1

4 Laksanakan Proses Kerja Tugasan 2

31
SENARAI SEMAK / CHECKLIST

TUGAS 8: Melaksanakan Tindakan Susulan Untuk Bekas Murid Pemulihan

Tindakan Tandakan [ ] Catatan

1 Perbincangan dengan Guru kelas

Bincang dengan guru mata


2
pelajaran
Kenalpasti kelemahan / kekuatan
3
murid

4 Sediakan jadual waktu

5 Laksanakan pengajaran

6 Membuat refleksi

32
SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG

TUGAS 1: Pengurusan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

1. Borang Pencalonan Kemasukan ke Program Pemulihan Khas


2. Ujian Saringan Tahap 1(LINUS/IPP2M/IKAM Tahap 1) atau Ujian
Saringan Tahap 2 (IPP2M/IKAM Tahap 2)
3. Skor Ujian Saringan BM/MT (BPPI LINUS / IPP2M / IKAM)
Tahap 1 / Tahap 2
4. Borang Profil Murid Pemulihan Khas
5. Borang Pengumpulan Maklumat
6. Ujian Diagnostik Pengamatan
7. Ujian Diagnostik Matematik / BM (Praktik/Lisan/Bertulis)
8. Borang Rekod Prestasi Ujian Diagnostik BM/MT
9. Borang Rekod Prestasi Individu

TUGAS 2: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

1. Jadual Waktu Pemulihan Khas

2. Rancangan Pengajaran Tahunan

3. Borang Rekod Prestasi Individu

4. Rekod Prestasi Ujian Diagnostik BM/MT

5. Rekod Prestasi Individu


33
6 Lain-lain rekod prestasi murid

SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG

TUGAS 3: Pelaksanaan Program (Aktiviti) Akademik Pemulihan Khas

1. Kertas kerja

2. Nota Minta (jika perlu)

3. Laporan aktiviti

TUGAS 4: Pengurusan Penempatan Murid Berkeperluan Khas

1. Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Pembelajaran (IPMBP) atau


Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD)
2. Surat dari sekolah (BPKH02) untuk mendapatkan rawatan daripada
doktor/pengamal perubatan
3. Salinan dokumen pengenalan diri murid (sijil lahir)

4. Salinan dokumen pengenalan diri ibu / bapa / penjaga

5. Surat kebenaran (BPKH01)

6. Laporan / refleksi murid oleh guru kelas / MP / Pemulihan

7. Fail Profil Murid (Buku Rekod Kesihatan / Buku Rekod Kelahiran)

8. Borang pengesahan Doktor/Pengamal Perubatan

9. Borang Jabatan Kebajikan Masyarakat

TUGAS 5: Pengurusan Program Perjumpaan Ibu Bapa

1. Kertas kerja / Surat jemputan

2. Laporan aktiviti

SENARAI BORANG

34
BIL. SENARAI BORANG

TUGAS 6: Pengurusan Waktu Persediaan

1. Jadual Waktu Pemulihan Khas

2. Buku Rekod Mengajar

TUGAS 7: Membantu Guru LINUS dan Guru Mata Pelajaran BM & MT

1. - sama dengan borang-borang Tugas 1 -

TUGAS 8: Melaksanakan Tindakan Susulan Untuk Bekas Murid


Pemulihan

1. Lembaran kerja aktiviti susulan

2. Lain-lain rekod prestasi murid

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

BIL Perkara

1. Pekeliling Perbendaharaan Bil 3. Tahun 2003

2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4. Tahun 1992

3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuat kuasa

4. Peraturan Tugas Staf sekolah Rendah

5. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-Peraturan Terpilih

6. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998- 2000

7. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2012

35
Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Khas yang sedang
8.
berkuatkuasa

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

Bil Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatan

36
NORMA KERJA

Norma Kerja 1: Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Menerima Pencalonan. Tertakluk


5 hari kepada jumlah
2. Menjalankan Ujian Saringan. murid yang
layak/diterima
3. Menjalankan Ujian Diagnostik bagi 10 hingga 20 hari dan aras
murid yang layak. kemahiran
murid
4. Mendapatkan maklumat 7 hingga 14 hari
latarbelakang murid.

5. Menyediakan Rekod-rekod dan fail 5 hari


murid.

6. Menyediakan RPT. 2 hari

7. Menyediakan Rancangan 1 hari


Pengajaran Harian

8. Melaksanakan Pengajaran Dan 3 hingga 9 bulan


Pembelajaran.

37
NORMA KERJA

Norma Kerja 2 : Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Menyemak Jadual Waktu Induk. Tertakluk


38
3 hari kepada masa
2. Menyediakan Jadual Waktu pengajaran dan
Pemulihan. jumlah murid
yang layak
3. Menyemak Kemahiran murid. diajar

4. Menyediakan Rancangan 2 hari


Pengajaran Harian

5. Menyediakan Alat Bantu Mengajar

6. Menyediakan Lembaran Kerja.

7. Menghantar buku rekod mengajar Setiap minggu


kepada Guru Besar.

8 Melaksanakan Pengajaran

9. Menyemak hasil kerja murid


3 9 bulan
10. Membuat penambahbaikan

11. Merekod prestasi kemajuan murid.

12. Menyimpan rekod ke dalam fail

NORMA KERJA

Norma Kerja 3: Pelaksanaan Program/Aktiviti (Akademik) Pemulihan Khas

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Menyediakan Kertas kerja. Mengikut

39
jumlah yang
2. Menghantar kertas kerja kepada hadir dan
Guru Besar 5 hari kelulusan Guru
Besar
3. Menerima kelulusan.

4. Sediakan dan tetapkan :-


i.Tempat
ii.Masa

5. Sediakan/Hantar surat

6. Laksanakan program

7. Mesyuarat Post Mortem 5 hari

8. Laporan kepada GB/PPD/JPN

9. Simpan laporan ke dalam fail.

NORMA KERJA

Norma Kerja 4: Pengurusan penempatan murid berkeperluan Khas

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

40
1. Mengenalpasti murid yang Mengikut
berkeperluan khas bilangan
permohonan
2. Menjalankan ujian pengesanan 5 hari murid yang
murid berkeperluan khas diterima dan
bilangan
3. Memeriksa ujian. pemeriksaan
yang diperlukan
4. Memaklumkan kepada Guru Besar.

5. Berbincang dengan ibu bapa 5 hari

6. Meminta murid dengan ditemani


oleh ibubapa membuat pemeriksaan
Doktor.

7. Menerima laporan Doktor.

8. Menghantar maklumat murid 5 hari


kepada PPD

9. Menyimpan maklumat ke dalam


fail.

NORMA KERJA

Norma Kerja 5: Pelaksanaan Seminar Keibubapaan

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Menyediakan Kertas kerja. Mengikut


bilangan yang
2. Menghantar kertas kerja kepada hadir dan
41
Guru Besar 5 hari kelulusan Guru
Besar
3. Menerima kelulusan.

4. Sediakan dan tetapkan :-


i.Tempat
ii.Masa

5. Menyediakan/menghantar surat 3 hari

6. Laksanakan program 1 hari

7. Mesyuarat Post Mortem

8. Laporan kepada GB/PPD/JPN 7 hari

9. Simpan laporan ke dalam fail.

NORMA KERJA

Norma Kerja 6: Pengurusan Waktu persediaan

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Menyemak Jadual Waktu Induk 4 Kali


3 hari seminggu
2. Menyediakan Jadual Waktu Kelas atau tertakluk
Pemulihan Khas kepada
42
bilangan waktu
3. Melaksanakan Tugas persediaan
i. Pengurusan bilik darjah dalam
ii. Pengurusan fail seminggu
iii. Perbincangan dengan Guru
Besar/PK/Guru Kelas / Guru MP 5 hari

4. Merekod perbincangan dalam Buku


Rekod Mengajar

NORMA KERJA

Norma Kerja 7: Membantu Guru LINUS dan


Guru Mata Pelajaran BM & MT

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

1. Berbincang dengan Guru Linus / Tertakluk


guru kelas / guru MP BM & MT kepada masa
5 hari pengajaran dan
43
2. Mengenalpasti murid yang perlu jumlah murid
dibantu. yang layak
diajar
3. Melaksanakan Proses Kerja
Tugasan 1.
3 9 bulan
4. Melaksanakan Proses Kerja
Tugasan 2.

NORMA KERJA

Norma Kerja 8: Melaksanakan Tindakan Susulan Untuk Bekas Murid


Pemulihan

Jumlah Unit
Yang Boleh
Masa Yang
Bil. Jenis Kerja Dijalankan
Diambil
Dalam
Sebulan

44
1. Mengenalpasti bekas murid Tertakluk
Pemulihan yang telah melepasi kepada
Konstruk 1 6. bilangan murid
3 hari dan aras
2. Berbincang dengan guru Kelas dan kelemahan
Guru mata pelajaran. murid.

3. Menyediakan Bahan Pengajaran


a. RPH. 2 hari
b. BBB

4. Melaksanakan P&P berdasakan


DSKP mengikut aras kemahiran
murid. 3 9 bulan

5. Membuat refleksi

6. Menyimpan rekod prestasi murid

SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN: GURU PEMULIHAN KHAS

TARIKH :

45
BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN
.

46