Anda di halaman 1dari 3
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN otal = hepeperah ney “1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN’ Pend, Pk(Suk)§134/04/004( 21 ) Tarikh: 28 Zul 1437 33 Ogos 2016 ‘Semua Pengetua / Guru Besar, (Sekolah seperti di lampiran} Tuan, PROGRAM MENGENAL PASTI BAKAT SUKAN (TID) MURID TINGKATAN 2, MBANGUNAN SUKAN BALAPAN DAN PADANG MSS PERAK 2016, Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah diryjuk 2, _Jabatan Pendidikan Negeri Perak dalam usaha mengenal past bakat atlet murid tingkatan 2 sekolah menengat seluruh negeri Perak untuk mewakili MSS Perak dalam ‘sukan balapan dan padang (olahraga). Program tersebut akan diadakan seperti ketontuan bert: Jadual Program: Tari Masa Eni — OF September | “S00 F90l |Kate Vokasional, Gagan Ser Kern OSE | Sepoaeag | SMK Suttan Yusot, Batu Gajan | Kinta Selatan Se Sepigre | G0 paal | SMK Sultan is Shah 1, Gerk | _ Hulu Perak Septet |"80 pal | SUK Dae Ab Ratan YaRR5 | perc renan oe Sepigree | Bobb = | MK clford, Kuala Kangsar Kuala Kangsar OE | os petag | SMK Sungai Knut, Sungai Batang Padang 2 Sop | Soo peal | swicHua Lia, Taping Ms See | oats ama | are 22 Sepi ee | 800 Pag | unt Sukan, JPN Perak melee! Te | oS petaag _|SMK Sor Kandi, Tetukntan Hie Perak 1 — 6S ee (Ste csatan tan peat opel bry) SE 3, Sehubungan dengan itu guru seko!ah tuan sepert dl lampiran dkehendaki hadir ‘melaksanakan program TID tersebut pada tarkh, masa dan tempat yang dinyatakan di ddaerah_masing-mating. Sebelum meninggalkan tugas, pegawal/guru diminta. untuk ‘menyediakan modu latin atau fugasan kepada murid-mutid mongjkut bilangan hari rmeninggalkan sekolah, 4, Salian makar disediakan, pegawal boleh membuat tuntutan peralanan ke Unit Kewangan, Jabatan Pendidikan Negeri Perak mengikut pekelling yang berkuatkuasa ‘sekarang. Sebarang pertanyaan sla hubungi En. Mohamad Azaudin b. Yeop Md Rose, Penyelaras Sukan Balapan dan Padang Unit Sukan, JPN. Perak ditallan (019.5751008 /05-2423727. 5. _Kerjasama dan sokongan tuan diucapkan terima kasin, “"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ‘Saya yang menurut perintah, (HAJAH RAHIMAFTBT. MOHAMED, ame.) ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan, bp. Pengarah Pendisikan Neger Perak ek 1 Pengarah Penaiditan Negeri Perak. 2 Semua PPD Negeri Perak ‘PENCARIAN BAKAT SUKAN (TID) MURID TINGKATAN 2 ‘DAERAH KERIAN 2018 ‘TARIKH: —OLSEPTEMBER 2016 (MASA: 8.00 PAGI5.00 PETANG TTEMPAT: _KOLEJ VOKASIONAL, BAGAN SERAI, PERAK lampiran [NAMA GURU JURULATIM BALAPAN DAN PADANG PROGRAM TID DAERAH KERIAN TAHUN 2036 a naa ‘awaran 1 [ac waanosaw an om | BALA ATANG BULON, eAGANSERAT P| PeoaW TD 2 |e azon SK 6: MEGATARSTANONG PlANOANG, Pa PEGAWAITO 3 [ew sar 'ICTANAT RUN PANT aUNTAR na ecaWa TO 1 | SERONAM ARIA OT cana eauy an UNTAR pena | PeSAWALTO = [enous monD NOOR SC BAGRN SERA, BAGAN SERA, PERAK ns [EN MOHD PAIL I MORTAR | SCSI URAU, ACANSEI, PERAK Pan. 7” |x. no SHKSR KURU, PAGAN SERA ena eTUAMAT [AALAND SSI PERAK ART BUNT, Pe Tuna 9 [Fan ABOU A RUNLARURAU BAR KUALA KURA P| RULATI 10 | MOND SBR an MATIEA | SI KUMLAORAU KUALA KORA, Peak | uRULATI 11 [EX SHAKARUDDI BN HANAN [SALON PONGSU, RAGAN ena, penak | uRULATI 12 |e wun zara anv zanuoir”| SC WAN HU, TANONS PAONDANG, ER | NRA 23 [HELMET aN AWANG | SK PARTHATA BAGANSERL Rak JURULATI 14 | SEIRUCAWAL 8H Twat aac stra crac | RUTH 25_[ENooRZAWARUDDR AN HAL | SACRA LOPE NON RASH, Te PANOANG, | URULATI 15, E MORDSAR SAIS TSERONG,PAITBUNTAR ema | URULAT 17 | RLMURAMAO HORAN BR para AMA, GAN SERA, Pa | sURLLATH 1 | ens bi nT | SPARTAN, GAEL RAK | RLLAT 19 | SERORAMFARIATST TAN ranaenun ranraunTa,enax | aMWLATH 20" | ekHATAURA BIT avi | SES, ATA RRA, RAK TAT 2a [zanna azn | SWS KURA, GAN SERA Ra nA 22 [EASA I ie | TANONGPADANG Te PNDANG, PERAK | URULATI 23 |CKSIT FATIMA BINT CHE AT | SUALANG YONA, AGA SERA Ra —|_—URULAT 2a [EE MURANND RAZ AND ec yc UALA URAL PERAK una 25 [ex moana ian aaa Sc TARIONG PANOANG, Te PANDANG, Rak | WRULATI