Anda di halaman 1dari 17

NAMA

SULIT:
1 TINGKATAN : ......................
3472 / 1

SEK. MEN. KEB. SUNGAI UDANG


76300 SUNGAI UDANG
MELAKA

PEP. PERTENGAHAN TAHUN TING. 4 3472 / 1


MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
Mei 2015 Untuk Kegunaan Pemeriksa
2 jam Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1 3
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI 2 3
SEHINGGA DIBERITAHU 3 2
4 2
1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. 5 3
6 3
Jawab semua soalan.
7 4
2. Tulis jawapan anda pada ruang yang 8 2
9 3
disediakan dalam kertas soalan ini.
10 4
3. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator 11 4
12 4
saintifik yang tidak boleh diprogramkan.
13 3
14 3
4. Serahkan kertas soalan ini kepada
15 2
pengawas peperiksaan pada akhir
16 3
peperiksaan. 17 3
Disediakan oleh, 18 3
19 4
20 3
.. 21 3
En. Mohamad Hazrizal Mohamad Janai 22 4
23 3
Guru Subjek
24 3
25 6
Disemak oleh,
Jumlah 80

..
En. Queek Pei Shee
Ketua Panitia Matematik Tambahan

Disahkan oleh,

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 2 3472 / 1

..
Puan Normah Binti Ali
Ketua Bidang Sains dan Matematik

Kertasmembantu
Rumus-rumus berikut boleh soalan ini mempunyai ( 14 ) halaman
anda menjawab bercetak
soalan. Simbol-simbol yang diberi
adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA

b b 2 4ac log c b
1. x 8. log a b
2a log c a

2. a m a n a m n 9. Tn a n 1 d

3. a m a n a mn n
10. Sn 2a n 1 d
2

4. a
m n
a mn 11. Tn ar n1

5. log a mn log a m log a n


12. Sn

a r n 1 a 1 r n

, r 1

r 1 1 r

6. m a
log a log a m log a n 13 S , r 1
n 1 r
7. log a m n n log a m

KALKULUS

dy dv du 4. Luas di bawah lengkung


1. y uv , u v
dx dx dx b b
y dx x dy
a a
atau
du dv 5. Isipadu janaan
v u
u dy dx dx b b
2. y ,
v dx v 2 y 2 dx x
2
dy
a a
atau
dy dy du
3.
dx du dx

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 3 3472 / 1

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 4 3472 / 1

STATISTIK

x
x I
W I i i

N W i
1. 7.
x
fx n
Pr
n!
f n r!
2. 8.

x x
n!
x
2 2 n
Cr
n r !r !
2
x
N N
9.
3.
P A B P A P B P A B


f xx
2
fx 2
x
2 10.
f f P X r nC r p r q n r , p q 1
4. 11.
np
1
N F 12. Min,
m L 2 c npq
fm
13.

5. X
Z
Q1
I 100 14.
Q0
6.

GEOMETRI

4. Luas segitiga
x1 x2 2 y1 y 2 2 1
1. Jarak = x1 y 2 x 2 y3 x3 y1 x 2 y1 x3 y 2 x1 y 3
2. Titik tengah, 2
x1 x 2 y1 y 2
x, y , r x2 y2
2 2 ~
5.
3. Titik yang membahagi suatu ^
x i y j
~
tembereng garis r ~
~
x y2
2

x, y nx1 mx2 , ny1 my2 6.


mn mn

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 5 3472 / 1

TRIGONOMETRI

s j sin A B sin A kos B kos A sin B


1. Panjang lengkok, 8.
L
1 2
j kos A B kos A kos B sin A sin B
2 9.
2. Luas sektor, tan A tan B
sin A cos A 1
2 2 tan A B
1 tan A tan B
3.
10.
sek 2 A 1 tan 2 A 2 tan A
4. tan 2 A
kosek 2 A 1 kot 2 A 1 tan 2 A
11.
5.
sin 2 A 2 sin A kosA a b c

6. sin A sin B sin C
kos2 A kos 2 A sin 2 A 12.
7. a 2 b 2 c 2 2bc kos A
2 kos 2 A 1 13.
14. Luas segi tiga
1 2 sin 2 A 1
ab sin C
2

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 6 3472 / 1

Jawab semua soalan

1 P 2, 4, 6, 8, 12 Q 1, 2, 3, 4, 5, 6
Diberi bahawa hubungan antara set dan set ialah
dua kali ganda.
P 2, 4, 6, 8, 12 Q 1, 2, 3, 4, 5, 6
It is given that the relation between set and set is
two times
(a) Cari imej bagi 8
Find the image of 8,
(b) Ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan bertertib.
Express the relation in the form of ordered pairs.
[3 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

2 Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set M dan set N.


The diagram below shows the relation between set M and set N.

Nyatakan / State
(a) objek bagi 2,
the object of 2,
(b) julat hubungan tersebut.
the range of the relation.
[3 markah]
Jawapan / answer:

(a)

(b)
3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT
SULIT 7 3472 / 1

3 Dalam rajah di bawah, set Q adalah imej bagi unsur-unsur bagi set P.
In the diagram below, set Q shows the images of the elements of set P.

(a) Nyatakan jenis hubungan antara set P dan set Q.


State the type of relation between set P and set Q.
(b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tuliskan suatu hubungan antara set P dan
set Q.
By using function notation, write down a relation between set P and set Q.
[2 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

4 f x k 5x
Diberi bahawa fungsi , dengan keadaan k ialah pemalar. Cari nilai k
f k 8
dengan keadaan .
f x k 5x
It is given that the function , where k is a constant. Find the value of k such that
f k 8
.
[2 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 8 3472 / 1

5 f x 5 x 12 g x 4x. fg 3
Diberi bahawa fungsi dan Cari nilai .
f x 5 x 12 g x 4x. fg 3
It is given that the function and Find the valuie of .
[3 markah]
Jawapan / answer:

6 f x x 2 g x mx 4
Diberi fungsi dan , cari
f x x 2 g x mx 4
Given the functions and , find
f 3
(a) ,
gf 3 12
(b) nilai m dengan keadaan .
gf 3 12
the value of m such that .
[3 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

7 g x 3x 1 gh x 6 x 2
Diberi fungsi dan fungsi gubahan , cari
g x 3x 1 gh x 6 x 2
Given the function and the composite function , find
h x
(a) ,
1
gh x
3
(b) nilai x jika .

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 9 3472 / 1

1
gh x
3
the value of x if .
[4 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

8 f x x 4 f x 9
Diberi fungsi , cari nilai-nilai x jika .
f x x 4 f x 9
Given the function , find the values of x such that .
[2 markah]
Jawapan / answer:

3x
9 k:x , x m.
x2
Diberi fungsi
3x
k:x , x m.
x2
Given that the function
Cari / find
(a) nilai bagi m, [1 markah]
the value of m,
k 1 2
(b) [2 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 10 3472 / 1

10 h x px 3 h 2 x 49 x q
Diberi fungsi dan , dengan keadaan p dan q adalah
p0
pemalar dan . Cari nilai p dan nilai q.
h x px 3 h 2 x 49 x q
Given the function and , where p and q are constants and
p0
. Find the value of p and of q.
[4 markah]
Jawapan / answer:

11 2x 2 4x 1
Diberi persamaan kuadratik , cari nilai-nilai x dengan memberikan
jawapan betul kepada tiga angka bererti.
2x 2 4x 1
Given the quadratic equation , find the values of x, by giving the answer correct
to three significant figure.
[4 markah]
Jawapan / answer:

12 7x2 x 1
Cari punca-punca bagi persamaan kuadratik . Berikan jawapan anda betul
kepada 2 tempat perpuluhan.
7x2 x 1
Find the roots of the quadratic equation . Give your answer correct to 2 decimal

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 11 3472 / 1

places.
[4 markah]
Jawapan / answer:

1 2
13
4 3 ax 2 bx c 0
Diberi dan ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik ,
nyatakan nilai-nilai a, b dan c.
1 2

4 3 ax 2 bx c 0
Given and are the roots of a quadratic equation , find the value of
a, b and c.
[3 markah]
Jawapan / answer:

14 Diberi satu punca adalah dua kali punca yang satu lagi bagi persamaan kuadratik
px 3 x 2 24
, cari nilai-nilai p.
px 3 x 2 24
Given that one root is twice the other for the quadratic equation , find the
values of p.
[3 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 12 3472 / 1

15 hx 2 kx 5 0
Persamaan kuadratik , dengan keadaan h dan k ialah pemalar,
mempunyai dua punca yang sama. Ungkapkan h dalam sebutan k.
hx 2 kx 5 0
The quadratic equation , where h and k are constants, has two equal roots.
Express h in terms of k.
[2 markah]
Jawapan / answer:

16 x 2 6 x 2 p 1 0
Diberi persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama,
cari nilai p dan puncanya.
x 2 6 x 2 p 1 0
Given the quadratic equation has two equal roots, find the value of p
and its root.
[3 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 13 3472 / 1

17 3x 2 6 x h 0
Diberi mempunyai dua punca berbeza, cari julat nilai h.
3x 6 x h 0
2

Given has two different roots, find the range of values of h.


[3 markah]
Jawapan / answer:

18 x 2 kx k 3 0
Cari julat nilai k supaya persamaan kuadratik tidak mempunyai
punca.
x 2 kx k 3 0
Find the range of values of k for which the quadratic equation has no
roots.
[3 markah]
Jawapan / answer:

19 f x 2 x 2 3x 4 a x p q
2

Ungkapkan fungsi kuadratik dalam bentuk , di mana


a, p dan q adalah pemalar.
f x 2 x 2 3x 4 a x p q
2

Express the quadratic function in the form , where a, p


and q are constants.
[4 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 14 3472 / 1

20 h x x 2 px q x 2
Fungsi kuadratik mempunyai nilai minimum 6 apabila .
Cari nilai p dan nilai q.
h x x 2 px q x 2
The quadratic function has a minimum value of 6 when . Find the
value of p and of q.
[3 markah]
Jawapan / answer:

21 f x x 2 6x p 2
Fungsi kuadratik , dengan keadaan p ialah pemalar mempunyai
nilai maksimum 13. Cari nilai-nilai bagi p.
f x x 2 6x p 2
The quadratic function , where p is a constant, has a maximum value
of 13. Find the values of p.
[3 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 15 3472 / 1

22 f x a x 3 q
2

Rajah berikut menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik .


f x a x 3 q
2

The diagram shows the graph of the quadratic function .

h, 8
Lengkung tersebut mempunyai titik minimum dan menyilang paksi-y pada
0, 10
titik . Cari nilai h, q dan a.
h, 8 0, 10
The curve has a minimum point and it intersects the y-axis at the point . Find
the value of h, of q and of a.
[4 markah]
Jawapan / answer:

23 f x x p 9
2

Rajah berikut menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik .


f x x p 9
2

The diagram shows the graph of a quadratic function .

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 16 3472 / 1

2, q
Lengkung tersebut mempunyai titik minimum , di mana q ialah pemalar.
Nyatakan
2, q
The curve has a minimum point , where q is a constant. State
(a) nilai bagi p,
the value of p,
(b) nilai bagi q,
the value of q,
(c) persamaan paksi simetri.
the equation of the axis of symmetry.
[3 markah]
Jawapan / answer:
(a)

(b)

(c)

24 x 1 x 2 6
Cari julat nilai x bagi .
x 1 x 2 6
Find the range of values of x for which .
[3 markah]
Jawapan / answer:

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT


SULIT 17 3472 / 1

25 Selesaikan persamaan serentak yang berikut :


Solve the simultaneous equations :
2x y 1
2 x 2 y 2 xy 5

Beri jawapan anda betul kepada empat angka bererti.


Give your answer correct to four significant figures.
[6 markah]

3472/1 2015 Hak Cipta Panitia Matematik SMKSU SULIT

KERTASSOALAN
KERTAS SOALANTAMAT
TAMAT