Anda di halaman 1dari 4

PENGAJARAN SUKATAN menganggar dan mengukur (ii) Memberi contoh yang berbeza - Sistem Imperial (inci, kaki, ela,

kuantiti dalam unit bukan piawai tetapi berkaitan supaya dapat rantai, batu etc)
dan piawai membuat perbezaan. - Sistem Metrik (meter, kilmeter,
menukar antara unit-unit piawai (iii) Memberi contoh-contoh yang gram, saat etc)
Standard Pembelajaran;
pengukuran tidak ada kaitan dengan konsep
melakukan operasi matematik yang Kepentingan
yang diajarkan untuk membuat
melibatkan ukuran dalam unit Kita boleh mengetahui betapa
perbezaan dan generalisasi. banyak barang yang kita perlukan
Menganggar Tahun 2 piawai (iv) Memberi pelbagai jenis contoh
menyelesaikan masalah harian dan membelinya dengan jumlah
matematik untuk memperolehi yang betul.
Menganggar dalam unit sentimeter yang melibatkan ukuran dalam unit
konsep matematik yang tepat. Doktor boleh menentukan amaun
dan meter ms 51 piawai
Miskonsepsi Kelemahan dalam ubat yang betul
Menganggar dalam unit gram dan Contoh Miskonsepi;
Pengiraan Pemandu boleh mengetahui
kilogram Tidak memahami bahasa dalam
didapati ada murid yang kelajuan pemanduan mereka
Menganggar dalam unit milliliter soalan penyelesaian masalah
memahami konsep Matematik Kita boleh membandingkan harga
dan liter Kesukaran menyatakan dan
tetapi tidak konsisten dalam barang dan saiz dengan mudah
(Modul KSSR Tahun 2 Sukatan) menulis nilai rajah
pengiraan
Mereka melakukan kesilapan dalam Salah faham konsep
membaca simbol atau teknik Tidak menghafal rumus Jika Unit Piawai Tidak Digunakan
Peranan Anggaran dalam
Pengukuhan Kemahiran Sukatan penyelesaian operasi yang salah Keliru dengan istilah matematik Komunikasi antara ahli sains yang
Pengajaran kemahiran untuk menggunakan unit berbeza akan
Definisi Miskonsepsi Pembelajaran 4C terpengaruh
mengukur perlu dilakukan secara
praktikal. Miskonsepsi adalah satu daripada Communication Perdagangan dan perniagaan
Murid perlu mempunyai masalah yang sering dihadapi oleh Collaboration antarabangsa tidak boleh berjalan
murid dalam pembelajaran Critical Thinking & dengan lancar
pengalaman hands-on berkaitan
dengan ukuran. Creativity Pengukuran lot-lot tanah bangunan,
matematik dan sering menjadi
Komunikatif, anggaran digunakan ladang dan lombong akan
penghalang kepada mereka untuk terpengaruh
sebagai alat komunikasi antar Mengenalpasti Atribut
memahami konsep-konsep Komunikasi antara peniaga akan
departemen. Mengamati dan mengenal pasti
matematik yang berkaitan dengan terpengaruh
Integratif, anggaran harus dapat atribut panjang, berat dan
konsep yang disalah tafsirkan oleh isipadu cecair.
menyatukan pelaksanaan kegiatan
mereka Atribut (Attribute) Kemahiran Berfikir dalam
semua bagian dalam suatu laporan
- Menerangkan suatu entiti Matematik
anggaran.
Penyelesaian - Atribut mempunyai nilai 1. Menyatakan matlamat masalah
Koordinatif, dapat
Konsep matematik murid perlu Contoh : 2. Menterjemahkan
mengkoordinasikan seluruh
diperkenalkan dengan pelbagai Entiti ukuran Panjang diterangkan 3. Membuat anggaran
kegiatan departemen untuk
oleh atribut-atribut: 4. Menyusun atur
mencapai tujuan perusahaan. bentuk, kaedah dan pendekatan.
5. Membuat gambarajah
Murid perlu diperkenalkan dengan Ukuran bukan piawai & ukuran
6. Memproses secara mental atau
beberapa contoh yang konkrit. piawai dll.
membuat visual
Secara spesifik, kemahiran
7. Menginterpretasi (Mentafsir)
matematik Pembelajaran konsep matematik Mengenal pelbagai unit bukan
8. Mengelaskan
yang utama memerlukan mereka yang berkesan memerlukan piawai & unit piawai
9. Mengecam perhubungan
arif dalam beberapa teknik penyampaian Unit piawai ialah satu sistem 10. Menggunakan analogi
membandingkan dua kuantiti (Robert Gagne) iaitu ; penggunaan unit yang telah (perbandingan)
secara terus (i) Memberi berbagai-bagai contoh diterimaguna di seluruh dunia 11. Mengecam pola
mengecam unit bukan piawai dan konkrit untuk membuat 2 jenis unit sistem: 12. Membuat inferens
piawai untuk mengukur kuantiti generalisasi. 13. Membanding dan membeza
14. Mencari semua penyelesaian Jisim ialah jirim yang Isipadu cecair boleh diukur dengan
yang mungkin memenuhi ruang, iaitu konsep menggunakan non standard units
15. Bekerja ke belakang dan ke fundamental dalam fizik. atau unit bukan piawai (lebih atau
hadapan (Working Backwords & Jisim sesuatu objek adalah malar kurang) dan standard unit atau unit
Forwards) dan tidak dipengaruhi oleh daya piawai dalam millimeter (ml) dan liter
16. Mengecam maklumat yang tarikan graviti. (l) dalam sistem metrik.
palsu Unit ukuran
adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri
fizikal, digunakan sebagai faktor
untuk menyatakan kuantiti bagi
sesuatu sifat.

Dahulu... vs kini
Timbangan (Berat)
- digunakan untuk mengukur berat
sesuatu barangan Kepentingan Aplikasi Sukatan
- alatan yang dicipta untuk menimbang dalam Kehidupan Seharian Murid
berat seperti dacing dan pikul Ke arah bilik darjah sebagai
- untuk menimbang emas, perak, bijih komuniti matematik dan menjauhi
timah dan rempah bilik darjah sebagai hanya suatu
Timbangan (berat) Isipadu Pepejal VS Isipadu Cecair koleksi individu.
- terdapat banyak alat yang bolah ISIPADU PEPEJAL Ke arah pembelajaran matematik
digunakan untuk menimbang, 1. Isipadu = besar sesuatu ruang
sebagai sesuatu yang
- salah satu ialah penimbang elektronik 2. Cara mengira isi padu =
menyeronokkan dan menjauhi guru
- unit ukuran berat seperti gram(g), panjang x lebar x tinggi
sebagai autoriti tunggal bagi
kilogram (kg) 3. Unit Piawai:
jawapan betul.
- S.I unit: kilogram (kg) -milimeter padu ( mm3 )
Ke arah penaakulan matematik dan
- sentimeter padu ( cm3 )
menjauhi prosedur penghafalan.
- meter padu ( m3 )
Murid berupaya membuat dan
ISIPADU CECAIR membuktikan konjektur,
1. Alatan mengukur ialah :bikar, mengemuka dan menyelesaikan
Perkaitan dan Penukaran antara masalah, dan menjauhi pencarian
Unit-unit Piawai Sukatan measuring jug, silinder penyukat
2. Unit Piawai: jawapan secara mekanikal.
-mililiter(ml ) Murid berupaya mengaitkan idea
-liter (l ) dan aplikasi matematik, dan
menjauhi dari menganggap
matematik sebagai satu kumpulan
konsep dan prosedur yang terasing.

Kesimpulan
Ke arah penyediaan murid agar
Menyukat Isi padu mampu berfungsi secara efektif di
Isipadu cecair adalah merujuk kepada masa hadapan terutamanya cara
kapasiti cecair yang boleh memenuhi berfikir, kecerdasan, sikap dan nilai
sesuatu bekas. positif.
Cecair tiada bentuknya. Ia hanya Meningkatkan kualiti mata
Pengukuran Jisim berbentuk mengikut bekas yang diisi. pelajaran matematik agar lebih
relevan dengan cabaran masa kini pengajaran dan pembelajaran yang KBAT PPPM
dan pembelajaran abad ke 21. berkesan. status pencapaian Malaysia dalam Program i-THiNK
Guru memainkan peranan yang PISA dan TIMSS - tindakan
penting bagi mengupayakan isu pengajaran bagi Sukatan
PENGAJARAN GEOMETRI ciri-ciri bentuk 2 dimensi dan 3 Euclidian geometry can be
- RUANG dimensi di dalam bentuk-bentuk understood at this level.
geometri Boleh takrifkan dalam bentuk PEMBELAJARAN RUANG
Pengenalan lisan mengaitkan konsep luas,
Geometri berasal daripada Ruang perimeter dan isipadu dengan
perkataan Greek iaitu geo Konsep asas ruang: titik dan SALAH KONSEP & KESILAPAN persekitaran murid. Contoh;
dan metria di mana geo garis lurus UMUM DALAM PEMBELAJARAN Murid meneroka dan membilang
bermaksud bumi dan metria Makna pelbagai poligon dan RUANG jumlah lantai mozek dan kaitkan
bermaksud ukur. polihedron dengan rumus luas.
Peringkat perkembangan konsep MISKONSEPSI Guru hendaklah menggunakan
Geometri adalah berkaitan ruang kesukaran mengenalpasti dan kaedah pengajaran berpusatkan
dengan pengukuran bumi Salah konsep dan kesilapan keliru nama-nama bentuk 2D dan murid seperti inkuiri penemuan
pengajian tentang bentuk, saiz, umum dalam Ruang 3D, dan pembelajaran kontekstual
kedudukan dan ruang kesukaran melibatkan murid perlu meneroka sendiri
Konsep ruang VAN HIELE kedudukan rajah,
berkait rapat dengan kehidupan aktiviti mencari luas, perimeter
1. Visualization recognized kesukaran memahami ciri-ciri
manusia dan isipadu dalam aktiviti
figures by looking at their bentuk rajah,
membantu murid membina berkumpulan.
appearance.
kefahaman terhadap bentuk, kesukaran membayangkan aplikasikan konsep merentas
Imaginasikan
ruang, garisan serta fungsi setiap bentangan kurikulum iaitu dengan
2. Analysis classify or group
bentuk, ruang dan garisan topik bentuk dan ruang menggabungjalinkan
according depending on the
Bentuk dan ruang atau geometri characteristics of shapes or melibatkan penggunaan rumus pembelajaran matematik dengan
diaplikasikan secara meluas figures but they cannot visualize dan formula yang digunakan mata pelajaran lain.
dalam bidang kejuruteraan, seni the interrelationship between bagi mencari luas, perimeter dan Contohnya subjek sejarah boleh
bina, sains dan teknologi them. isipadu dikaitkan dengan bentuk 3D iaitu
Aplikasi geometri yang paling analisis Bahasa matematik juga piramid yang terdapat di Mesir.
ketara boleh dilihat pada bentuk 3. Informal Deduction established menimbulkan kesukaran kepada
binaan dan susunan bangunan or sees interrelationships pelajar kerana ia berbeza TRANSFORMASI KAEDAH
konsep geometri paling asas iaitu between figures. dengan bahasa biasa
pengetahuan tentang bentuk- Gambarkan dan gabungkan Bahasa matematik mempunyai Kaedah ini perlu diubah dengan
bentuk 2D dan 3D bentuk makna yang tersendiri dan di memberi peluang kepada murid
Nasional Consul of Supervisor of 4. Deduction mental thinking and gunakan dalam konteks itu sendiri untuk menyiasat dan
Mathematics, NCTM (1989) geometric thinking developed matematik yang tertentu meneroka geometri bagi
mengesahkan bahawa kemahiran significantly. They can Kekeliruan tentang istilah membolehkan mereka
dalam bidang geometri adalah understand the significant of menyebabkan murid tidak dapat memahami geometri dan
salah satu kemahiran asas deduction, the role of postulates, memahami maksud istilah menjadikannya berkait dengan
daripada sepuluh kemahiran asas theorem and proofs. They are tersebut bidang matematik yang lain
Matematik able to write proof with kaedah pendidikan tradisional pembelajaran geometri yang
NCTM ( 2000 ) mempelajari understanding. yang hanya menggunakan buku menarik dan bermakna ialah
geometri bukanlah hanya Hasilkan bentuk yang teks dan papan putih melalui kaedah pembelajaran
sekadar belajar tentang maksud lengkap murid tidak dapat mengasah secara kaedah inkuiri penemuan
ataupun andaian tentang konsep 5. Rigor make abstract deduction kemahiran visualisasi dan dan kontekstual
geometri, tetapi mempelajari and understand how to work in komunikasi dalam pembelajaran Dalam pembelajaran matematik,
kebolehan untuk menganalisa axiomatic system even non- geometri murid-murid boleh memahami
sesuatu konsep matematik
melalui aktiviti menyiasat, 3. ciri-ciri bentuk 3 dimensi dan meneroka pemahaman mereka
mengumpul maklumat dan 4. pengukuran tentang konsep geometri Peranan guru
menganalisa maklumat ( Mok konsep geometri memerlukan Kebanyakan pelajar mempelajari menggunakan bahan bantu belajar
Soon Sang, 1996 ) pelajar mempunyai daya geometri di dalam bilik darjah (BBM) konkrit/maujud seperti
kefahaman yang tinggi terhadap adalah secara hafalan (Mayberry, benda, lukisan dan bongkah atau
Membina resos yang sesuai bagi sesuatu keadaan bentuk 1981; Fuys et al, 1988) pepejal sebenar
PdP Ruang Kefahaman ini hanya boleh Guru perlu menggunakan bahan mempraktikkan kaedah belajar
4 subtajuk dalam geometri yang dibina oleh bantu belajar(BBM) sambil berhibur (elemen didik
perlu dikuasai oleh murid pelajar melalui aktiviti konkrit/maujud yang ada di hibur)
1. elemen titik, garis dan plane manipulative yang memberikan sekeliling murid dan selalu
2. ciri-ciri bentuk 2 dimensi peluang kepada pelajar untuk digunakan dalam kehidupan
seharian mereka

Anda mungkin juga menyukai