Anda di halaman 1dari 2

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama pelajar : Muhammad Alif Hafiz bin Md Azmi

Tarikh : 2 SEPTEMBER 2015

PENGHARGAAN

i
Assalamualaikum dan salam sejahtera

Bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia-Nya, kerja kursus ini dapat
disiapkan mengikut masa . Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya Encik Chin Kuang Tiu ,
atas bantuan, bimbingan, teguran dan nasihat yang telah beliau berikan sepanjang
saya menyiapkan tugasan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
keluarga terutama ayah saya iaitu Md Azmi bin Hussin yang banyak memberi
galakan, dorongan semasa menyiapkan tugasan ini.

Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada kawan-kawan sekuliah


terutama rakan sekumpulan yang telah sama-sama berkolaborasi dalam mencari
bahan, membuat rakaman dan menyiapkan tugasan. Kerjasama kalian amat dihargai
dan diharap kerjasama ini akan terus berkekalan. Atas kerjasama kalian tugasan ini
telah dapat sama-sama kita sempurnakan.

Sekali lagi saya mengucapakan terima kasih atas semua pertolongan yang
telah diberikan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung
dalam membantu saya menjayakan kerja kursus ini. Moga dengan jasa baik yang
telah dicurahkan akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT.

Sekian, terima kasih..

ii