Anda di halaman 1dari 4

KIMI - BIOLOGJI

1. Sa litra hidrogjen të matura në kushte normale 7. Reaksioni: 2A(g) + B(g) ↔ 2AB(g), ∆H < 0 ka
çlirohen kur 2,3 g natrium (ANa= 23) hidhen në arritur gjendjen e ekuilibrit kimik për një
ujë të marrë me tepricë? temperaturë të caktuar. Për ta zhvendosur
ekuilibrin në drejtim të formimit të AB, duhet
A) 1,12
B) 2, 24 A) të rritim trysninë.
C) 22,4 B) të rritim temperaturën.
D) 44,8 C) të rritim përqendrimin e AB.
D) të zvogëlojmë përqendrimin e B.
2. Atomi i një elementi në nënnivelin 4p ka
3 elektrone. Numri i tij atomik është 8. pH i tretësirës 0,1 M të acidit etanoik CH3COOH
është i barabartë me 3
A) 33 Konstantja e shpërbashkimit elektrolitik të acidit
B) 12 etanoik është
C) 30
D) 36 A) 0,3
B) 10 -5
3. Radha e mbushjes së orbitaleve 3d, 4s dhe 4p C) 3
është D) 1

A) 4s, 4p, 3d 9. pH i tretësirës 0,01 M të HNO3 është


B) 3d, 4s, 4p
C) 4s, 3d, 4p A) 0,1
D) 4p, 4s, 3d B) 0,01
C) 1
4. Janë dhënë molekulat: CH4, BeF2, BF3 dhe HBr D) 2
(ZH=1, ZC=6, ZBe=4, ZB =5, ZF=9, ZBr=35). Cila
prej tyre është polare? 10. Hidroksidi i metalit M, M(OH)2 e ka
PT = 4 · 10–12 (log2 = 0,3).
A) CH4 pH i tretësirës së ngopur të kësaj baze është
B) HBr
C) BeF2 A) 9,1
D) BF3 B) 10,3
C) 11,3
5. Numri i elektroneve ( e ) te atomi i klorit D) 12,3
(ZCl=17) që e kanë l = 1 është

A) 6 11. Një tretësirë tampone mund të përbëhët nga


B) 7
C) 8 A) një acid i fortë dhe një kripë e tij.
D) 11 B) një bazë e dobët dhe kripa e saj me një acid
të fortë.
6. Reaksioni: 2A(g) + B(g) → A2B(g), zhvillohet sipas C) kripa e një metali që ka potencial të lartë të
mekanizmit me dy reaksione elementare: jonizimit
I. A(g) + B(g) → AB(g), (i ngadaltë); D) një elektrolit i fortë dhe një elektrolit i dobët
II. AB(g) + A(g) → A2B(g), (i shpejtë).
Barazimi kinetik për këtë reaksion është
12. Tretësira 1 M e bazës BOH me konstante të
A) V=k[A]2[B] shpërbashkimit elektrolitik KBOH=10-6 e ka pH
B) V=k[A][B]
C) V=k[AB][A] A) 11
D) V=k[B][AB] B) 3
C) −6
D) 10

_____________________________________________________________________________________
1 Varianti A
13. Përzihen vëllime të barabarta të tretësirave të 19. Numri i izomerëve të pozicionit në përbërjen
AgNO3 dhe NaCl me përqendrim 0,0001 N. C3H6Cl2 është
(PTAgCl =10 – 10). Është i saktë njëri nga pohimet e
mëposhtme A) 2
B) 3
A) formohet precipitat i AgCl. C) 4
B) nuk formohet precipitat i AgCl. D) 5
C) tretësira e fituar nga përzjerja nuk është e
ngopur kundrejt AgCl. 20. Cila nga përbërjet e mëposhtme vepron me Na
D) përzjerja e ka pH = 12 metalik duke çliruar H2?

14. Për reaksionin A) CH3 – CH2 – CH3


MgCO3(ng) → MgO(ng) + CO2(g) ∆H >0 B) CH3 – CH2 – OH
Cili nga pohimet është i saktë? C) CH3 – O – CH3
D) CH3 – O – C2H5
A) Reaksioni është ekzotermik.
B) Reaksioni shoqërohet me thithje nxehtësie.
C) ∆H shpreh sasinë e nxehtësisë që çlirohet gjatë 21. Masa molare e një molekule polimere të përftuar
reaksionit. nga polimerizimi i 100 molekulave propen
D) ∆H shpreh entropinë e sistemit kimik. (AH=1, AC =12) është

A) 2400 g/mol
15. Për reaksionin që zhvillohet në kushte standarde: B) 2800 g/mol
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g), ∆H0 = –92 kJ C) 4100 g/mol
Entalpia standarde e formimit të amoniakut është D) 4200 g/mol

A) − 46 kJ/mol
B) − 92 kJ/mol 22. Nga adicioni i një moli klorur hidrogjeni me
C) + 46 kJ/mol hekzen –3, përftohet
D) + 92 kJ/mol
A) klor – 2 – hekzen
B) klor – 3 – hekzan
16. Një element galvanik është i ndërtuar nga C) klor – 4 – hekzan
elektroda standarde e magnezit D) diklorhekzan
(E0Mg2+/ Mg = − 2,37 V) dhe elektroda standarde e
argjendit (E0Ag+/ Ag = + 0,80V).
Forca elektromotore e këtij elementi është 23. Trigliceridet e ngopura veprojnë me

A) + 3,17V A) NaOH
B) − 3,17V B) Br2
C) + 1,57V C) Cl2
D) − 1,57V D) H2

17. Gjatë elektrolizës të tretësirës ujore të K2SO4 në Fe


elektroda veçohen 24. Reaksioni i mëposhtëm: C6H6 + Br2 ⎯⎯⎯ →
C6H5Br + HBr është reaksion
A) H2 dhe O2
B) K dhe SO3 A) eliminimi.
C) K dhe O2 B) adicioni.
D) H2 dhe SO2 C) zëvendësimi.
D) polimerizimi.
18. Gjatë elektrolizës të tretësirës ujore të sulfatit të
bakrit (II) në anodë çlirohen 1,12 litra të një gazi,
të matura në kushte normale. Sasia në gram e 25. Cila nga përbërjet e mëposhtme është aldehid?
bakrit (ACu= 64) që depozitohet në katodë është
A) CH3 – CH2 – CHO
A) 3,2 B) CH3 – CO – CH3
B) 6,4 C) CH3 – CH2 – OH
C) 32 D) CH3 – COO – C2H5
D) 64
_____________________________________________________________________________________
2 Varianti A
26. Sasia më e madhe e ATP që prodhohet në qelizat 33. Cila prej bazave të mëposhtme na lejon që të
eukariote sintetizohet nga dallojmë në se kemi të bëjmë me molekula ADN
apo ARN?
A) ribozomet.
B) kloroplastet. A) Adenina (A)
C) mitokondritë. B) Guanina (G)
D) rrjeti endoplazmatik. C) Citozina (C)
D) Uracili (U)
27. Cila prej dukurive të mëposhtme shkakton
lëvizjen e lëndëve të tretura kundër gradientit të 34. Cili prej hormoneve të mëposhtme do të
përqendrimit me ndihmën e molekulave të sekretohet kur rritet sasia e sheqerit në gjak?
transportit dhe energjisë së ATP?
A) Insulina.
A) Transporti aktiv. B) Kortizoli.
B) Shpërhapja e lehtësuar. C) Tiroksina.
C) Endocitoza. D) Hormoni i rritjes.
D) Shpërhapja e thjeshtë.
35. Cila nga strukturat e mëposhtme është
28. Enzimat tretëse të cilat janë përgjegjëse për përgjegjëse për prodhimin e hormonit kundër
tretjen e lëndëve në qelizë përmbahen në urinimit (ADH)?

A) lizozome. A) Hipotalamusi.
B) mitokondri. B) Gjendra mbiveshkore.
C) leukoplaste. C) Termishëza.
D) ribosome. D) Neurohipofiza.

29. Cila prej renditjeve të ngjarjeve të mëposhtme që 36. Shkëmbimi i gazeve dhe ushqimeve ndodh
ndodhin gjatë ciklit qelizor është e saktë? nëpërmjet mureve të

A) G1-G2-Profazë-Anafazë-Telofazë-Metafazë-S A) arterieve.
B) S-Profazë-Anafazë-Telofazë-Metafazë-G2-G1 B) kapilarëve.
C) Metafazë-G1-G2-S-Anafazë-Profazë-Telofazë C) venave.
D) G1-S-G2-Profazë- Metafazë-Anafazë-Telofazë D) arteriolave.

30. Gjatë frymëmarrjes aerobike, sistemet e


transportit të elektroneve ndodhen në 37. Në cilën prej strukturave të mëposhtme të zemrës
te njeriu lind nxitja që shkakton rrahjet e zemrës?
A) citoplazmë.
B) cipën e brendshme të mitokondrive. A) Barkushja e majtë.
C) në pjesën e jashtme të mitokondrive. B) Nyje atrioventrikulare.
D) në stromë. C) Aorta.
D) Nyja sinoatriale.
31. Cila nga karakteristikat e mëposhtme është e
pranishme vetëm në mbretërinë e monerve? 38. Në cilin prej përbërësve të gjakut bëjnë pjesë
granulocitet?
A) Organizimi qelizor i tipit eukariotik.
B) Përmasa më të vogla se një millimeter. A) Rruazat e kuqe.
C) Mungesa e cipës bërthamore. B) Rruazat e bardha.
D) Riprodhimi jo seksual. C) Pllakëzat.
D) Plazma.
32. Cila prej mbretërive të mëposhtme është tërësisht
autotrofe? 39. Te njeriu, shkëmbimi i oksigjenit dhe dioksidit të
karbonit midis mjedisit të jashtëm dhe gjakut
A) Kërpudhat. kryhet në nivelin e
B) Kafshët.
C) Monerët. A) gurmazit.
D) Bimët. B) hojzave.
C) skërfyellit.
D) bronkeve.

_____________________________________________________________________________________
3 Varianti A
40. Në cilën prej pjesëve të mëposhtme të gypit tretës 46. Nga kryqëzimi i një individi diheterozigot me një
tek njeriu realizohet tretja e proteinave? individ homozigot recesiv për dy tiparet,
pasardhësit ishin të tillë:
A) Gojë dhe stomak. AaBb→390
B) Kapërcell dhe stomak. Aabb→85
C) Stomak dhe zorrë e hollë. aabb→430
D) Stomak dhe zorrë e trashë. aaBb→95

41. Cili prej koncepteve të mëposhtme lidhet me Gjenet janë në largësinë


menopauzën e femrave te njeriu?
A) 18 njësi krosingoveri dhe me këtë
A) Përfundimi i veprimtarisë seksuale ciklike. vendosje AB
B) Prodhimi i qumështit. B) 18 njësi krosingoveri dhe me këtë vendosje Ab
C) Fekondimi. C) 9 njësi krosingoveri dhe me këtë vendosje AB
D) Zhvillimi i placentas. D) 9 njësi krosingoveri dhe me këtë vendosje Ab

42. Tregoni se cila prej strukturave të mëposhtme 47. Një burrë daltonik martohet me një grua normale
është njësia bazë ndërtimore dhe funksionale e homozigote. Cili nga pohimet e mëposhtme është
veshkës së njeriut. i vërtetë?
(Kujtojmë se daltonizmi është sëmundje që
A) Gypi mbledhës. përcaktohet nga aleli reçesiv i një gjeni me dy
B) Ureteri. alele i cili ndodhet në kromozomin X)
C) Vena veshkore.
D) Nefroni. A) Pasardhësit meshkuj janë bartës por jo
të sëmurë.
43. Në një popullatë të formuar nga 802 dele është B) Pasardhësit meshkuj janë të sëmurë
vërejtur se 12 prej tyre janë me ngjyrë të zezë (daltonikë).
kurse pjesa tjetër prej 790 individësh kanë ngjyrë C) Pasardhëset femra janë daltonikë.
të bardhë. Ngjyra e trupit përcaktohet nga një D) Pasardhëset femra janë bartës por jo
gjen me dy alele: B është përgjegjës për ngjyrën e të sëmurë.
bardhe kurse b është përgjegjës për ngjyrën e
zezë. Duke ditur që kjo popullatë është në 48. Cili prej faktorëve të mëposhtëm nuk shkakton
ekuilibër gjenetik, tregoni cila prej shprehjeve të ndryshime të shpeshtive gjenike?
mëposhtme tregon shpeshtinë e alelit reçesiv në
këtë popullatë: A) Mutacioni.
12 B) Luhatja rastësore e shpeshtive gjenike (drifti
A) gjenik).
802
C) Ndryshimet e vogla të temperaturës.
12 D) Përzgjedhja natyrore.
B) 1-
802
C) (12/802) x (12/802) 49. Midis cilëve prej çifteve të mëposhtme të
D) 1- (12/802) gjallesave do të kishte më shumë konkurencë për
ushqim?
44. Alel quhet
A) Luani dhe zebra.
A) forma e shprehjes së gjeneve. B) Delja dhe lopa.
B) gameti që përmban kromozomin Y. C) Gjarpri dhe bretkoca.
C) gjenotipi i individeve të breznisë së parë. D) Lepuri dhe shqiponja.
D) të gjitha pohimet e mësipërme.
50. Në një rrjetë ushqimore është regjistruar pakësimi
45. Në një popullatë të supozuar në ekuilibër i numrit të konsumatorëve të parë. Cilët prej
gjenetik, shpeshtësia e alelit recesiv është organizmave të rrjetës ushqimore do të rriteshin
q = 0,2. Cila është frekuenca e martesave midis në numër?
heterozigotëve?
A) Konsumatorët e dytë.
A) 0,04 B) Shpërbërësit.
B) 0,10 C) Mishngrënësit.
C) 0,32 D) Prodhues
D) 0,64

_____________________________________________________________________________________
4 Varianti A