Anda di halaman 1dari 17

1.

0 Pengenalan

Sosial Murid 1 Murid 2


Cara bercakap Sopan Sopan
Cara bergaul dengan guru Mesra tetapi kadang-kadang Mesra dan banyak berbicara
dan rakan mendiam diri
Semasa guru menyoal Aktif Malu untuk menjawab
Semasa guru mengajar Memberi perhatian Kadang-kadang diganggung
oleh perkara lain (seperti
orang di luar kelas)
Keyakinan tampi di hadapan Yakin Malu
Kekerapan bertanya Suka bertanya Suka bertanya
Semasa guru berbincang Suka membaca dan yakin Diam sendiri
soalan menjawab
Bahasa yang digunakan Mengikut subjek yang sedang Mengikut subjek yang sedang
diajar diajar
Semasa menjumpai guru Senyum dan salam Senyum dan salam
Semasa minta bantuan Sopan dan mengatakan Sopan dan mengatakan
terima kasih terima kasih
Bagi kerja kursus Murid Dan Pembelajaran ini, kami dikehendaki untuk memilih duo orang
murid atau lebih dan mengumpulkan serta merekodkan maklumat tentang perbezaan dalaman
individu yang dipengaruhi oleh masa, tempat dan keadaan, juga salah dua perbezaan individu
dari segi aspek perkembangan dan pertumbuhan jantina, fisikal, emosi, nilai tolak ansur,
kemahiran sosial, serta bakat dan minat akan mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang
murid. Dalam melaksanakan tugasan pertama kerja kursus Murid Dan Pembelajaran ini, saya
telah memilih 2 orang pelajar perempuan dari sebuah sekolah rendah tempat saya menjalankan
Pengalaman Berdasarkan Sekolah (PBS) pada 13 Mac 2017 hingga 17 Mac 2017 yang lalu
iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hwa Siong Putatan. Kedua-dua murid tersebut adalah
murid yang berlainan jantina tetapi dalam kelas yang sama.

2.0 Perbezaan individu sosial dan kognitif

Jadual berbezaan aspek sosial

Kognitif Murid 1 Murid 2


Keputusan peperiksaan Kebanyakkan A dan B Kebanyakan B dan C, ada subjek
gagal
Kedudukan dalam kelas 1 18
Masa untuk menjawab soalan Cepat Menggunakan masa yang lebih
yang disoal oleh cikgu lama
Cara mewarna Kemas Kemas
Kekemasan tulisan Kemas Kemas
Kebolehan menggunting Kemas dan mengikut bentuk yang Mengikut bentuk yang dilukis tetapi
dilukis kurang kemas
Ujian ruang Sama Sama
Ujian bilangan duit syiling Sama Sama
(kekalan nombor)
Dari aspek sosial yang telah saya catat, Ikram adalah lebih mesra dan banyak berbicara
berbanding Natalya yang lebih kadang-kadang mendiam diri. Ini mungkin disebabkan Ikram
adalah jenis mesomof yang suka bergaul dengan orang lain, manakala Natalya adalah jenis
ektomorf yang suka mendiam diri. Dari segi guru menyoal dan mengajar di hadapan kelas,
Natalya yakin untuk menjawab soalan dan selalu memberi penuh perhatian semasa guru
mengajar. Ini adalah sebab Natalya mendapat kedudukan pertama di kelas, Natalya aktif
menyoal guru semasa menghadapi masalah. Manakala Ikram tidak aktif semasa guru menyoal
dan selalu diganggu oleh perkara di luar kelas seperti orang di luar. Mereka akan menggunakan
bahasa bergantung dengan subjebk yang sedang diajar. Setelah disoal selidik, saya mendapati
ibu bapa mereka telah mengajar mereka jika mestilah menggunkan suara ang mesra semasa
bercakap.

Jadual berbezaan aspek kognitif

Untuk aspek kognitif, saya telah menuat kajian ujian ruang yang dijalankan di atas murid-
murid tersebut. Dalam ujian ini, kedua-dua orang murid tersebut dikehendaki menyatakan sama
ada ruang yang berbeza ataupun sama. Pada mulanya, rumput iaitu kertas hijau disusun
dengan serentak, kemudian salah satu ruang punya kertas hijau telah diasingkan. Soalan yang
sama akan ditanya sekali lagi kepada murid. Seterusnya, saya telah membuat ujian kedua iaitu
ujian bilangan duit syling. Dalam ujian ini, kedua-dua orang murid tersebut dikehendaki
menyatakan sama ada bilangan duit syling yang disusun selari dengan kadar jarak yang sama.
Kemudian, salah satu baris duit syling itu akan dipanjangkan jaraknya. Soalan yang sama akan
ditanya sekali lagi kepada murid.

Menurut teori kognitif Jean Piaget, kanak-kanak pada peringkat Operasi Konkrit (7-11
tahun) sudah dapat menyatakan bilangan kertas hijau itu tetap sama walaupun kertas disusun
dengan tidak serentak atau duit syling dijarakkan. Pemikiran mereka telah diganti dengan
penaakulan logik. Dalam ujian kedua-dua ini, Natalya dan Ikram telah menguasai prinsip identiti
yang terdapat dalam teori Jean Piaget.
3.0 Perbezaan individu (esei)

Perbezaan individu turut membawa kesan kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru
yang merancang pendekatan pengajaran dan pembelajaran perlulah mengambil kira perkara
kewujudan perbezaan individu. Jika guru telah mengetahui perbezaan individu dari segi fizikal
dan sebagainya, guru boleh menyediakan tugasan selaras dengan setiap tahap kebolehan
yang ada pada murid-murid. Guru juga boleh menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai dengan kebolehan murid-murid, supaya mereka betul-betul menguasai dan memahami
apa yang telah diajar. Murid hendak mengetahui belajar bukan untuk peperiksaan sahaja, tetapi
untuk masa hadapan.

Menurut teori pembelajaran sosial Albert Bandura mengatakan bahawa manusia belajar
secara semula jadi melalui proses peniruan atau pemerhatian, iaitu dengan cara melihat orang
lain melakukan, mendapat ganjaran daripada perlakuan dan melihat orang menerima hukuman
daripada perlakuan. Natalya dan Ikram menggunakan peniruan secara langsung kerana
mereka selalu meniru dan memerhati tingkah laku ibu bapa mereka, oleh itu sikap mereka
adalah baik. Ini penting untuk guru mengetahui berbezaan murid-murid, oleh itu guru boleh
menggunkan cara yang sesuai untuk membantu murid tersebut. Sebagai contoh, guru boleh
memuji Ikram semasa dia sedang bercakap dihadapan kelas, ini boleh menimbul keyakinan dia.
Implikasi teori pembelajaran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran adalah kukuhkan
tingkah laku yang hendak dijadikan tiruan seperti puji murid yang bertulisan kemas atau jadikan
dia ketua kumpulan supaya murid lain akan bermotivasi untuk mengikut perlakuannya. Selain
itu, guru boleh menggunakan model hidup di sekelliling murid-murid supaya mereka lebih
mudah untuk faham dan ia akan lebih berkesan berbanding dengan belajar dari buku. Sebagai
contoh, guru boleh guna pelajar yang cemerlang dalam badminton untuk menunjuk cara
memukul bola, murid lain akan lebih cepat untuk menguasai kemahian tersebut. Guru boleh
paparkan hasilan kerja terbaik untuk membolehkan murid berkenaan terus berusaha dan juga
membina keyakinan murid supaya mereka suka dengan belajar. Ia juga boleh merangsang
murid lain berusaha dan timbuk keinginan murid lain untuk hasil karyanya dipaparkan. Hasil
kerja yang dipamerkan sebagai model.

Menurut Piaget, perkembangan kognitif melibatkan pengurusan proses mental secara


progresif hasil kemantangan biologi dan pengalaman dalam persekitaran. Natalya dan Ikram
telah mencapai kemantangan peringkat operasi konkrit kerana mereka dapat berfikir secara
logik. Implikasi teori Piaget terhadap pengajaran pembelajaran adalah guru perlu menyediakan
belajar khusus kesediaan kognitif di dalam pengajaran dan pembelajaran supaya murid-murid
boleh mencapai tahap kemantangan dalam peringkat tersebut. Guru harus menyediakan aktiviti
yang sesuai untuk murid agar mereka dapat menguasai kemahiran menyelesaikan masalah.
Guru boleh merancangkan aktivit prososial seperti aktiviti kumpulan supaya murid-murid dapat
berkomunikasi, mewmujudkan permasalahan agar murid tercabar dan disediakan tugasan
pembelajaran yang laras dengan keupayaan kognitif murid. Penekanan harus diberikan kepada
pembelajaran berpusatkan murid yang memberi fokus kepada proses belajar, pembelajaran
aktif yang melibatkan murid membina pengetahuan. Murid yang cerdik boleh menjadikan
pembantu guru untuk membimbing rakan-rakan yang lebih lemah semasa menjalankan
pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh memberikan aktiviti pemulihan kepada murid yang
lebih lemah. Dengan ini, boleh mengurangkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid
serta mengembangkan minat mereka terhadap pelajaran ke tingkat keperluan yang
memuaskan. Guru hendak memainkan peranan mentor dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, guru boleh menyusun maklumat yang hendak diajar bagi memudahkan murid-
murdi mangaitkan konsep baru dengan konsep yang telah mereka sudah pelajari.guru boleh
menggunakan sumber ICT untuk memudahkan pelajaran dan pembelajaran.

Kesimpulannya, perbezaan individu dari pelbagai segi akan mempengaruhi gaya


pembelajaran seseorang murid. Oleh itu, ia penting kepada seorang guru untuk mengetahui
perbezaan individu dalam merancangkan pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan
seseorang kanak-kanak juga di pengaruhi oleh peranan ibu bapa atau guru. Ibu bapa atau guru
seharusnya seiring dan bekerjasama dalam merancang sesuatu perkara bagi membantu
pencapaian pertumbuhan kanak-kanak secara optimum supaya tahap perkembangan dan
pertumbuhan kanak-kanak berkembang seiring.
Biodata Murid 1 Murid 2
Nama penuh Natalya Kelsia Lojitan Muhd Ikram Khuzaimi
Gambar

Jantina Perempuan Lelaki


Umur 9 9
Tarikh lahir 4 Julai 2008 14 September 08
Bangsa Kadazan Bisayu
Agama Kristian Islam
Alamat Taman Sir Kepayan Taman Pasir Putatan
Kelas Tahun 3 Xiao Tahun 3 Xiao
Persekitaran kelas Kemas Kemas
Persekitaran sekolah Serdehana dan bersih Serdehana dan bersih
Nama ibu Nally Rosnahakim
Nama bapa Danny Gustri
Pekerjaan ibu Perkerja di Bank Pekerja di telekom
Pekerjaan bapa Pemandu teksi Perkerja sendiri
Status ibu bapa Berkhawin Berkhawin
Tinggal bersama Ibu bapa Ibu bapa
Bilangan adik-beradik 3 2
Bahasa pengantaran di rumah Bahasa Inggeris Bahasa Melayu
Kedudukan rumah Taman sir kepayan Taman pasir
Kenderaan ke sekolah Kenderaan sendiri Bas sekolah
Kedudukan dalam kelas 1 18
Kawan rapat Iris Lo Muhd Sirhan
Kedudukan rapat di dalam 5 17
kelas
Subjek kegemaran Pendidikan seni Bahasa cina
Cita-cita Menyanyi Baca buku cerita
Hobi Belum ada Guru
Lampiran
Gambar 1 hasil bentuk Natayla
Ganbar 2 hasil bentuk Ikram
Dua murid sedang menjalankan ujian kognitif Piaget

BIODATA DIRI

NAMA : EDELINE LO HUI ROU

ANGKA GILIRAN : 2016151340016


NO. KAD PENGENALAN : 971031-12-5482

KUMPULAN/UNIT : BAHASA CINA (SJKC)

KURSUS/ SEMESTER : PISMP- SEMESTER 2

AMBILAN : JUN 2016

ALAMAT E-MEL : edelinerou@gmail.com

ALAMAT RUMAH : P.O.BOX25, JALAN LUMATAI, 89807 BEAUFORT

SABAH .

NO. TELEFON : 016-8314792

Halaman Judul

MURID DAN PEMBELAJARAN

UNIT BAHASA CINA (SJKC)

IPG KAMPUS RAJA MELEWAR


HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : ______________________

Nama : EDELINE LO HUI ROU

Tarikh : 27.3.2017

PENGHARGAAN

Syukur kepada tuhan kerana telah mengurniakan saya kekuatan, kesihatan dan masa
untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini seperti yang dikehendaki dan dalam masa
yang ditetapkan.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah
iaitu Puan Nurciana Binti Nasaruddin atas segala bimbingan, teguran, panduan dan
penerangan teliti yang telah beliau berikan supaya saya dapat menyiapkan tugasan
projek ini dengan baik dan sempurna.

Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana
mereka telah banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya semasa
menjalankan tugasan ini. Saya sangat menghargai sokongan dan dorongan yang
diberikan itu.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah
banyak memberi kerjasama dan nasihat semasa membuat tugasan ini agar saya dapat
menyiapkan ini dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Kesimpulannya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua
pihak atas kerjasama yang telah diberikan. Saya sangat menghargai kerjasama dan
dorongan yang telah diberikan dalam membantu saya menyiapkan tugasan kerja
kursus ini.
Refleksi
Setelah menyiapakan kerja kursus ini, saya mengetahui kepentingan seorang
guru untuk mengetahui perbezaan murid-murid dalam merancangkan pembelajaran
dan pengajaran dalam kelas. Melalui PBS, saya lebih mengetahui tentang keadaan
sekolah, dan saya telah menjumpai murid-murid yang mempunyai pelbagai sifat, dan
individu yang perbezaan. Saya mengetahui ini dipengaruhi dari masa, tempat dan latar
belakang. Saya telah memperhatinkan keadah murid-murid berada di kelas, ada murid
yang sangat teliti, ada yang suka bercerita dengan rakan sebelah. Tetapi saya telah
belajar dan mengumpulkan pengalaman yang lebih banyak.

Dalam usaha menyiapkan tugasan ini, saya akui banyak kelemahan dan
kesukaran yang saya alami. Pada mulanya, kerja kursus ini agak sukar untuk dilakukan
berikutan tiada penerangan yang diberikan. Namun, masalah ini dapat diatasi apabila
pensyarah memberi penerangan dalam satu perjumpaan kelas yang memberi
gambaran dan panduan yang lebih jelas untuk menyiapkan tugasan ini.

Pertama sekali menerima tugasan ini, persoalan pertama yang timbul dan
muncul dalam kotak minda saya ialah mampukah saya menyiapkan tugasan kerja
kursus ini memandangkan pada masa yang sama terdapat juga beberapa tugasan yang
lain yang perlu disiapkan dalam tempoh yang sama. Situasi ini sedikit sebanyak telah
memberi tekanan dan menguji daya tahan saya untuk melaksanakan tugasan yang
telah diamanahkan. Walau bagaimanapun, saya tetap tidak berputus asa dan memberi
banyak alasan serta helah untuk menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang telah
ditetapkan, seperti bak kata pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Bagi mengatasi kekangan dan kesukaran yang telah saya nyatakan di atas, saya
telah berusaha untuk mengambil inisiatif untuk berbincang dan berkolaborasi dengan
rakan-rakan sekelas dan pensyarah pembimbing. Bahkan, melalui tugasan ini,
keyakinan saya dalam menyelesaikan dan menghasilkan hasil tugasan yang baik
adalah semakin meningkat kerana penguasaan saya sepanjang melaksanakan projek
turut meningkat.Saya dapati bahawa semangat kerjasama merupakan aspek penting
yang perlu diamalkan. Hal ini demikian kerana melalui semangat bekerjasamalah,kami
dapat berbincang dan seterusnya menghasilkan kerja kursus yang berkualiti. Selain itu,
kemahiran yang tinggi terhadap penggunaan komputer juga merupakan suatu perkara
yang wajib kerana tugasan ini perlu disiapkan menggunakan komputer sepenuhnya.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan
Nurciana Binti Nasaruddin atas kesudian beliau untuk meluangkan masa memberi
tunjuk ajar dan membimbing saya sepanjang menyempurnakan tugasan ini.
Sememangnya, beliau mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menerangkan dengan
jelas dan terperinci tentang tugasan ini sehingga saya mampu menyempurnakannya
mengikut masa yang ditetapkan.
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIODAT 1

HALAMAN JUDUL 2

HALAMAN PENGAKUAN 3

PENGHARGAAN 4

PENGENALAN 5

LAPORAN PBS TUGASAN 1 5-8

REFLEKSI 9

LAMPIRAN 10-12

RUJUKAN 13
Rujukan

Albert Banduru (1985). Murid dan Pembelajaran. Herald Printers Sdn. Bhd, Selangor

Darul Ehson.

Ee Ah Meng (2005). Psikologi Pendidikan I : Psikologi Perkembangan. Shah Alam :


Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Jean Piaget (1997). Perkembangan Kanak-kanak. Okford Fajar Sdn. Bhd .

Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan untuk Pengajaran

Nordin Tahir. (2011). Perbezaan Individu. Dimuat turun pada 2011. Daripada

http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/g-perbezaan-ind.pdf

Noriati, R., Boon, P. Y., & Sharifah, F. (2009). Murid dan alam belajar. Shah Alam:

Oxford Fajar.

Rosita (2012). Perkembangan Kognitif. Daripada

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Rosita%20Endang
%20Kusmaryani,%20M.Si./Perkembangan%20Kognitif.pdf

Siti Suria Salim. (2013). Menghadapi Kepelbagaian Pelajar. Daripada

http://www.vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/edu3022_1331096998.pdf

Pembelajaran. Selangor: Multimedia

Sharifah. (2009). Teori dan Proses Pembelajaran. Daripada

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgw87AgffS
AhXGqY8KHSUvCQIQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ipgkti.edu.my%2Fkdc
%2F11.%2520Tajuk%25206%2520Teori
%2520Pembelajaran.docx&usg=AFQjCNG3TXjiOqkMl-
DLjsQVIhj_35f09w&sig2=ew5nx4cQIU- M9XC8KdkAjA

Woolfolk, A. E. (2004). Educational psychology (9th ed.). NJ: Prentice Hall


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


____________________________________________________________________

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS RAJA MELEWAR
SEREMBAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

DENGAN KEPUJIAN

AMBILAN JUN 2016

MURID DAN PEMBELAJARAN

NAMA PELAJAR :EDELINE LO HUI ROU

ANGKA GILIRAN : 2016151340016

NO.KAD PENGENALAN : 971031-12-5482

KUMPULAN/UNIT : BAHASA CINA (SJKC)

SEMESTER : PISMP SEMESTER 2

KOD KURSUS : EDUP3033

NAMA KURSUS : MURID DAN PEMBELAJARAN

NAMA PENSYARAH : PUAN NURCIANA BINTI NASARUDDIN

TARIKH HANTAR : 27 MAC 2017