Anda di halaman 1dari 16

SULIT

1 015/2
NO.KAD
PENGENALAN/NO.SIJIL
KELAHIRAN

ANGKAGILIRAN

( NAMA SEKOLAH )

UJIAN SUMATIF 1/2016


MATEMATIK
Kertas2 015/2
Mac
1jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor Untuk Kegunaan Pemeriksa


kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu Kod Pemeriksa:
pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi Markah Markah
Soalan Penuh Diperoleh
15 soalan.
1 2
3. Jawab semua soalan.
2 2
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas 3 3
dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan. 4 4
5 3
5. Tunjukkan langkah-langkah 6 3
penting.Ini boleh membantu kamu
untuk mendapatkan markah. 7 5
8 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar
jawapan, padamkan jawapan yang 9 4
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 10 5
yang baharu. 11 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak 12 5
dilukis mengikut skala kecuali 13 5
dinyatakan. 14 5
8. Markah yang diperuntukkan bagi 15 5
setiap soalan ditunjukkan Jumlah 60
dalam kurungan.
9. Serahkan kertas soalan ini kepada
pengawas peperiksaan diakhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 2 015/2
Pemeriks
a
[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.

52 407
Rajah1

(i) Tulis nombor itu dalam perkataan.

...........................................................................................................................
[1markah]

(ii) Bundarkan nombor tersebut kepada puluh ribu yang hampir

.........................................................................................................................
1 [1markah]

2 Rajah 2 menunjukkan tiga petak segiempat sama yang sama besar

Rajah2

(i) Lorekkan 3 dalam rajah di atas.

............................................................................................................................
[1markah]

(ii) Tukarkan nombor bercampur di atas kepada pecahan tidak wajar

.............................................................................................................................
2 [1markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriks
3 Rajah 3 menunjukkan sebuah bentuk 3D. a

8 cm

Rajah 3

(i) Namakan bentuk 3D di atas

.........................................................................................................................
[1markah]

(ii) Hitung isipadu bongkah di atas

.........................................................................................................................
[2markah]

3
[Lihat halaman sebelah
3
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 4 015/2
Pemeriks
a
4 Rajah 4(a) menunjukkan waktu Liza mula berlatih bola jaring pada suatu pagi

Rajah 4(a)

(i) Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam.

.
[1markah]

(ii) Dia berlatih selama 1 jam 35 minit. Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam
waktu Liza tamat berlatih bola jaring pada Rajah 4(b).

Rajah 4(b)
[3markah]

015/2
SULIT 5 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriks
5 Rajah 5 menunjukkan bilangan buah mangga, limau dan betik dalam sebuah bekas. a

Rajah 5

(i) Apakah nisbah buah betik kepada buah limau?

...............................................................................................................
[1markah]

(ii) Apakah nisbah buah mangga kepada jumlah buah betik dan limau?

...
[1markah]

(iii) Namakan jenis buah yang mewakili nisbah 1:3

..
[1markah]

5
[Lihat halamansebelah
015/2 SULIT 3
Untuk
Kegunaan SULIT 6 015/2
Pemeriks
a
6 Rajah 6 menunjukkan jisim sebuah kotak dan limau

10
kg
g
25
750 0

50
0

Rajah 6

(i) Hitung jumlah jisim, dalam g, kotak dan limau itu?

................................................................................................................................
[1markah]

(ii) Apabila limau dikeluarkan, bacaan dacing menjadi 550 g. Berapakah jisim,
dalam g, limau itu?


[2markah]

3
015/2
SULIT 7 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriks
7 Rajah 7 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bekas M.. a

Bekas M 3

Rajah 7

(i) Tukarkan isipadu air itu kepada m.

.
[2 markah]

(ii) 40% daripada air dalam bekas M dituang keluar.


Berapakah isipadu air , dalam ml, yang tinggal dalam bekas M itu?

.
[3markah]

[Lihat halamansebelah
5
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 8 015/2
Pemeriks
a
8 Jadual 8 menunjukkan peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah.
Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan.

Kaum Peratusan

Melayu 60

Cina 30

India

Jadual 8

Jumlah murid di sekolah itu ialah 600 orang.

(i) Berapakah bilangan murid India di sekolah itu ?

.........................................................................................................................
[2markah]

(ii) Berdasarkan maklumat pada Jadual 8 , gunakan perwakilan yang sesuai


untuk menunjukkan murid mengikut bangsa yang terdapat di sekolah itu.
Bangsa Bilangan murid

Mewakili _____ orang murid

4
[2 markah]

015/2
SULIT 9 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriks
9 Rajah 9 menunjukkan umur empat bangunan. a

Bangunan Usia Bangunan


J 5 dekad 5 tahun
K 3 dekad 8 tahun lebih tua daripada bangunan J
L 1 abad 23 tahun
M

Jadual 9

.i) Kirakan usia bangunan K

.
[2 markah]

ii) Min umur keempat-empat bangunan itu ialah 8 dekad 2 tahun .


Hitung usia bangunan M.


[3 markah]

9
[Lihat halamansebelah
4
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 10 015/2
Pemeriks
a 10 Rajah 10 menunjukkan sebuah bongkah berbentuk kuboid.

4 cm

4 cm

8 cm

Rajah 10

(i) Hitung isipadu, dalam cm3, bongkah itu.

.........................................................................................................................
[2markah]
(ii) Azidee telah memotong 50% daripada isipadu bongkah itu.
Berapakah isipadu, dalam cm 3, yang tinggal?

.........................................................................................................................
[2markah]

(iii) Namakan bongkah yang tinggal.

[1markah]

10

5 015/2
SULIT 11 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriks
11 Jadual 11 menunjukkan masa murid menyiapkan 10 soalan matematik. a

Murid Masa (minit)


Lina 15
Liza 30
Laily 20
Faiz 20
Faris 18
Fahim 17

Jadual 11

(i) Apakah mod bagi masa menyiapkan 10 soalan matematik itu?

.....
[1markah]

(ii) Apakah julat masa menyiapkan 10 soalan matematik itu?

..
[2markah]

(iii) Apakah min masa menyiapkan 10 soalan matematik itu?

..
[2markah]

11
[Lihat halamansebelah
5
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 12 015/2
Pemeriks
a
12 Rajah 12 menunjukkangabungan sebuah segitiga sama sisi TRU dan sebuah
segiempat sama PQRS.

P 10 cm
Q

6 cm

S R
U
Rajah12

(i) Berapakah perimeter, dalam cm, segitiga sama sisi itu?

.
[2markah]

(ii) Pada petak grid yang disediakan, lukis sebuah segiempat tepat yng mempunyai
perimeter yang sama dengan perimeter segitiga sama sisi di atas.
[3markah]
1 cm

1 cm

12

5
015/2
SULIT 13 015/2 Unt
uk
Kegun
13 Jadual 13 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang aan
dibeli oleh Puan Rita. Pemeri
ksa

Kuantiti Barang Harga seunit Harga


4 kg Kacang Hijau RM3.90 RM15.60
2 kg Gula Merah RM6.00
2 kg Santan RM6.50
Jumlah

Jadual 13

(i) Berapakah harga 1 kg Gula Merah?

..
[2markah]

(ii) Puan Rita membayar sejumlah wang dan mendapat baki RM0.40.
Berapakah wang yang dibayarnya?
Gunakan tanda ( X ) pada wang yang dibayarnya.

[3markah]
13
[Lihat halamansebelah
5
015/2 SULIT
Untuk
Kegunaan SULIT 14 015/2
Pemeriks
a
14 Piktograf yang tidak lengkap pada Rajah14 menunjkkan bilangan haiwan dalam
sebuah ladang.

Ayam

Itik

Rusa

Lembu

Mewakili 5 ekor haiwan

Rajah 14
(i) Berapakah beza bilangan haiwan berkaki dua dengan bilangan haiwan
berkaki empat

.....
[2markah]
(ii) 20% daripada ayam dan 10% daripada lembu telah dijual.
Hitung bilangan ayam dan lembu yang tinggal.

.
[3markah]

14
5
015/2
SULIT 15 015/2

15 Jadual 15 menunjukkan harga bagi empat jenis ikan yang dibeli oleh
Puan Shida.

Ikan Harga
Tenggiri kg RM13.60

Kembung 3 kg RM15.60
Siakap 1 kg RM15.00
Gelama 2 kg RM30.50

[3 markah]
i) Berapakah harga 1 kg ikan tenggiri

..
[2 markah]

ii) Antara ikan itu, yang mana harganya kedua mahal untuk 1 kg ?

KERTAS SOALAN TAMAT


15
[Lihat halamansebelah

015/2 SULIT

Anda mungkin juga menyukai