Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Mengajar Harian Sekolah Menengah

Pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Murid


Kemahiran
TATABAHASA
bahasa
Tingkatan 1
Masa 60 minit
Tema/Tajuk Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Standard 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai


Kandungan golongan kata dalam pelbagai ayat.

Standard 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am dan kata


Pembelajaran nama khas yang tunggal dan yang mengalami pemajmukan
dengan betul mengikut konteks.

Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:


Pengajaran &
Mengenal pasti sekurang-kurangnya sepuluh kata nama am dan
Pembelajaran
sepuluh kata nama khas dan membina ayat daripada kata tersebut.

Ilmu: Tatabahasa
Nilai: Kerajinan
Elemen
Merentas Kemahiran:
Kurikulum a) KBAT - Mengklasifikasikan kata nama
b) Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
buku teks
i. Pelajar membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
ii. Pelajar menggaris kata nama am tunggal, kata nama am
majmuk, kata nama khas tunggal dan kata nama khas majmuk

Aktiviti:
Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan . Artikel
i. Setiap orang dalam kumpulan akan menggariskan sebanyak Pen marker
mungkin kata nama am dan kata nama khas.
Peta pokok
ii. Pelajar menulis klasifikasi tersebut di papan tulis dalam bentuk
peta pokok.
iii. Pelajar membina ayat inti daripada kata tersebut
Lampiran 1

PRAAKTIVITI

KATA NAMA

KATA NAMA AM KATA NAMA KHAS

KATA NAMA KATA NAMA KATA NAMA KATA NAMA


AM TUNGGAL AM MAJMUK KHAS TUNGGAL KHAS MAJMUK