Anda di halaman 1dari 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 28-03-2017
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Rekenen
Speelwerkthema / onderwerp: Meetkunde bouwen (blok 9 les 8 Rekenrijk).
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 32:
Deze doelen kan ik nagaan door middel van klassikaal de opdrachten na te
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen blokkenbouwsels bespreken en een aantal leerlingen de beurt te geven met aanzichten en
beschrijven door middel van aanzichten en plattegrond met hoogtegetallen om nu het blokkenbouwsel te beschrijven en de rest van de klas
hoogtegetallen. dit te laten bouwen. (Steekproef).
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen blokkenbouwsels Deze doelen kan ik nagaan door klassikaal een opdracht te doen op het einde
maken op basis van plattegrond met hoogtegetallen of met door zelf een plattegrond te tekenen op het bord en de leerlingen hiervan een
gegeven aanzichten. bouwsel te laten maken. (bij iedereen persoonlijk langslopen en even
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met bekijken/controleren).
samenwerken met leerlingen waarmee ze niet normaal niet Deze doelen kan ik nagaan door middel van het samenwerkingsproces met de
samenwerken. leerlingen te bespreken en de resultaten hiervan een andere les weer terug te
pakken, zodat ze weer een stapje verder zetten in hun samenwerkingsproces.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit eenentwintig leerlingen, waarvan negen meisjes en 12 jongens. Normaal zitten de leerlingen een in busrij (tweetallen) en een aantal leerlingen
zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de opstelling te veranderen, zodat de leerlingen een beter overzicht hebben om de bouwsels. Ook gaan ze
werken in tweetallen. Dit hebben de leerlingen al vaker gedaan. Zo kunnen de leerlingen die bij het sociogram uitvallen in de groep ook succeservaringen opdoen met
samenwerken. De leerlingen in de klas hebben elke dag rekenen. De turborekenaars en de leerlingen met de routeboekjes weten precies wat ze per les kunnen
maken en kunnen hierdoor zelfstandig aan de slag. De overige leerlingen uit de klas krijgen een korte instructie en kunnen daarna aan de slag. Een aantal leerlingen
hebben extra begeleiding nodig met rekenen, deze komen aan de instructietafel voor een extra instructie. De leerlingen aan de instructietafel hebben vaker ook een
langzamer werktempo. Deze leerlingen hoeven dus niet alle sommen van de les te maken. Deze sommen worden gefilterd naar de belangrijkste sommen die gemaakt
moeten worden. Een aantal leerlingen hebben problemen met zich te concentreren en zijn sneller afgeleid. Deze leerlingen moeten soms even aangesproken worden
voordat ze weer verder gaan. R. heeft beweging nodig tussendoor zodat hij daarna weer verder geconcentreerd aan de slag kan gaan. De leerlingen maken vaker
gebruik van het materiaal MAB. Door het regelmatige gebruik kunnen ze hier goed mee omgaan in de rekenlessen.

Op school staat realistisch rekenen staat dit kwartaal centraal. Deze didactiek wordt ook wel reconstructiedidactiek genoemd. Dit onderdeel valt onder meten en
meetkunde. Bij meten gaat het om grootheden als lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, tijd en de samengestelde grootheid snelheid. Bij meetkunde gaat
het vooral om het verklaren en beschrijven van de ruimte om ons heen. Dit zijn de volgende uitgangspunten:

Construeren en concretiseren: Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van contexten.

Niveaus en modellen: Als leerkracht ga je hulpmiddelen aanbieden in de vorm van materialen, visuele modellen, modelsituaties, schemas, diagrammen en symbolen
om de afstand tussen het werken op concreet en abstract niveau te overbruggen. Voor mijn les van rekenen zal die MAB-materiaal zijn.

Reflectie en eigen productie: Je gaat de leerlingen uitdagen om na te denken over het eigen handelen en op eigen productie. Je wilt ze laten reflecteren. Door het
stellen van vragen en ze te confronteren met meerdere keuzes stimuleer je als leerkracht de leerlingen om een volgende stap in het leerproces te zetten. Leerlingen
maken gebruik van de eigenschappen van getallen en de relaties tussen getallen en bewerkingen.

Structureren en verstrengelen: Leerlingen breiden hun kennis uit door nieuwe leerstof te koppelen aan eerder aangeboden leerstof. Zo vorm het een geheel. De
leerkracht zorgt voor mogelijkheden om samenhangend, toepasbaar, gentegreerd geheel van kennis, inzichten en vaardigheden.

Sociale context en interactie: Leerlingen leren van elkaar en met elkaar in kleine groepjes. Dit doen ze door oplossingsmanieren te uiten, te vergelijken en eventueel te
verdedigen of juist aan te passen. De leerkracht begeleidt en stimuleert dit proces.

Literatuur:
- http://tule.slo.nl/RekenenWiskunde/F-KDRekenenWiskunde.html
- Oonk, O., e.a., Rekenen-wiskunde in de praktijk, kerninzichten. Groningen/Houten: NoordhoffUitgevers.
-
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van Ik vertel de leerlingen dat we vandaag De leerlingen zetten de tafels in de juiste opstelling Digibord
+/- 20 min de les anders gaan zitten tijdens de rekenles. voor deze rekenles. Rekenboek
Ik vertel dat ik de instructietafel in het De leerlingen gaan zelfstandig of met hun Rekenwerkboek
midden van de klas ga schuiven en dat schoudermaatje aan de slag met het nabouwen van Potlood/gum
ik wil dat de leerlingen de tafels het bouwsel op de instructietafel. Rekenschriften
daaromheen gaan zetten als een kring. De leerlingen denken na over het maken van een MAB
Ik zet op de instructietafel een bouwsel plattegrond bij het bouwsel. (rekenblokjes)
met grote blokken neer. Ik vertel de De leerlingen maken met de leerkracht een
leerlingen dat ze in tweetallen gaan Bouwblokken
plattegrond bij het bouwsel. vierkant (van de
proberen om het bouwsel na te maken.
Hierbij moeten ze blijven zitten op hun bouwhoek van de
plaats. Je mag eventueel werken met je kleuters)
schoudermaatje. Klaartaken ik-
Als de leerlingen dit hebben gedaan doel rekenen
bespreken we het na. Is het gelukt?
Was het lastig of niet? Samen gaan we
proberen op het bord hier een
plattegrond van te maken. Ik vraag de
leerlingen of ze weten hoe we het beste
hiervan een plattegrond kunnen
maken? Samen gaan we aan de slag
met het maken van de plattegrond.
Kern Verwerking/ Ik vertel de leerlingen dat ze zelf aan de De leerlingen gaan aan de slag met blok 8 les 9. Digibord
+- 30 min kern slag mogen met de opdrachten van De leerlingen die eerder klaar zijn kijken het werk na Rekenboek
deze les. De leerlingen die eerder klaar en gaan werken aan hun ik-doel van rekenen. Rekenwerkboek
zijn kunnen het werk nakijken en gaan Als de timetimer afgaat gaan de leerlingen de Potlood/gum
werken aan hun ik-doel van rekenen. boeken dichtdoen en gaan klaar zitten voor de Rekenschriften
Ik zet de timetimer op 30 minuten aan. volgende opdracht. MAB
Als de timetimer is gegaan vertel ik de
(rekenblokjes)
leerlingen dat ze de boeken dicht
Bouwblokken
mogen doen. En dat we nog een
vierkant (van de
opdracht samen gaan doen.
bouwhoek van de
kleuters)
Klaartaken ik-
doel rekenen
Slot +/- 10 Evalueren Ik vertel de leerlingen dat we een aantal De leerling(en) beschrijven een bouwsel aan de Digibord
opdrachten samen gaan bespreken. Bij hand van een plattegrond (opdracht 4). De rest van Rekenboek
opdracht vier wil ik dat een iemand het de leerlingen in de klas gaan bouwen wat er word Rekenwerkboek
voorin de klas komt vertellen en de rest beschreven. Potlood/gum
het mag nabouwen. Zo kan ik nagaan De leerlingen kijken naar de plattegrond op het Rekenschriften
of de leerlingen aan de hand van een bord. Ze gaan het bouwsel zelf proberen na te
beschrijving kunnen bouwen. MAB
bouwen aan de hand van de plattegrond.
(steekproef). (rekenblokjes)
De leerlingen gaan met de leerkracht het
Ik zet de plattegrond op het bord op. Ik Bouwblokken
samenwerkingsproces evalueren.
vertel dat de leerlingen nu zelf de vierkant (van de
plattegrond moeten bekijken en vanuit bouwhoek van de
daar het bouwsel moeten maken. kleuters)
Ik ga met de leerlingen evalueren over Klaartaken ik-
het samenwerkingsproces. doel rekenen

Leerkracht interventie:
Zorg dat de boeken, werkboeken en schriften worden uitgedeeld.
Zorg ervoor dat de MAB klaarligt om uitgedeeld te worden.
Zorg dat de turborekenaars en routeboekjes leerlingen snel zelfstandig aan de gang kunnen.
De leerlingen tussendoor complimenteren geven als het goed gaat Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Overzicht houden op drie groepen die aan het werk zijn. Zorg ook dat je op de gang bij de turborekenaars gaat kijken en vragen hoe het gaat.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Zie feedbackformulier!

Datum: 28-03-2017