Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN B

Soalan 15 hingga Soalan 32


Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

15. Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya tetap kufur kepada Allah SWT
ialah pengertian ___________________.
16. Antara contoh ___________________ ialah mempercayai azimat yang dapat
menghalang sesuatu bahaya.
17. Apabila salah seorang pasangan suami isteri murtad, perkahwinan mereka
___________________.
18. Khalifah Umar al-Khattab digelarkan ___________________ kerana pandai
membezakan yang benar dengan yang batil.
19. Sayidina Ali digelar dengan Karramallahuwajhah yang membawa maksud orang
yang dimuliakan wajahnya atau maruahnya oleh Allah SWT kerana tidak pernah
___________________.
20. Akal manusia adalah terbatas, dengan keterangan ___________________
manusia mampu mengetahui perkara ghaib.
21. Berfikir bersumberkan bukti-bukti kajian ___________________ dapat meneroka
bidang-bidang ilmu yang praktikal.
22. Hukum mandi menjadi ___________________ apabila hendak menyucikan diri
daripada hadas besar.
23. Kaum ___________________ disunatkan memakai bau-bauan apabila hendak ke
masjid.
24. Wanita yang beragama Islam hendaklah berpakaian ___________________ tidak
ketat, tidak jarang dan bukan bertujuan untuk membangga diri.
25. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, khalifah Abu Bakar as-Siddiq memerangi
golongan ___________________ dan orang yang enggan membayar zakat.
26. Iman menurut istilah bermaksud mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan
hati dan mengamalkan dengan ___________________.
27. Antara ciri orang yang bertambah iman ialah banyak melakukan ibadat
___________________.
28. Orang yang menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu
dengan Allah SWT pada zat, sifat dan perbuatan-Nya ialah pengertian bagi
___________________.
29. Antara sebab mengharuskan haji diwakilkan kepada orang lain ialah kerana terlalu
tua dan ___________________.

Memakai emas dan sutera bagi lelaki


Berpakaian berlawanan jantina
Melakukan pembedahan anggota badan untuk kecantikan

30. Pernyataan di atas adalah antara amalan berhias diri yang dilarang dalam Islam.
Amalan lain yang juga dilarang ialah ___________________.

3
Zakiah tidak menutup aurat kerana menganggap perintah dalam al-Quran
hanya untuk orang-orang Arab sahaja tidak untuk dirinya.

31. Berdasarkan pernyataan di atas, Zakiah wajib memohon ampun daripada Allah
SWT dan bertaubat kerana dia telah melakukan ___________________.
32. Riddah boleh terjadi apabila seseorang menolak hukum-hukum Islam yang
jelas dinyatakan di dalam al-Quran dan ___________________.
(18 markah)
BAHAGIAN C
Soalan 33 hingga Soalan 40
Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi
kalimah yang bergaris di bawah. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (
A atau B ) sahaja. ( 8 markah )

Hukum Tajwid
No. Potongan ayat al-Quran
A B

33. Alif lam syamsiah Alif lam qamariah

34. Izhar halqi Ikhfak hakiki

35. ~

Mad silah qasirah Mad silah towilah


36. Mad jaiz munfasil Mad wajib muttasil

Hukum Tajwid
No. Potongan ayat al-Quran
A B

37. Qalqalah Qalqalah


Kubra Sughra

38. Mad jaiz munfasil Mad wajib muttasil

4

39.Mad silah qasirah Mad silah towilah

40.

Mad Asli Mad Lin

BAHAGIAN D
1 (a) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.
Seseorang yang melanggar hukum syarak seperti makan pada siang bulan Ramadhan
dan tidak membayar zakat adalah tergolong dalam kalangan mereka yang
mempersendakan agama Islam.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(6 markah)

( b) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi.

.
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(4 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

5
(SITI NORIHAN BINTI SAAD) (JULIANA BT ABDULLAH) (LIM CHEAH LAN)
Guru Mata Pelajaran Pen.Islam Ketua Panitia Pen. Islam GKMP Kemanusiaan
SMK USJ 23 SMK USJ 23 SMK USJ 23