Anda di halaman 1dari 9

MATEMATIK

PENGENALAN
VISI

Mencapai kelulusan 100% dan gred purata satu.

MISI

1. Pelajar-pelajar mengaplikasikan konsep Matematik dalam menjawab soalan.

2. Mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. Memupuk minat pelajar terhadap Matematik melalui aktiviti-aktiviti yang inovatif di dalam dan di luar bilik darjah.

OBJEKTIF

Objektif pelan ini disasarkan kepada 3 kategori :

1. Kumpulan Cemerlang : Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat gred A (45 orang).

2. Kumpulan Harapan : Menambahkan minat pelajar membuat latihan Matematik sama ada diberi oleh guru atau
kehendak sendiri dan seterusnya memaksimumkan bilangan pelajar yang mendapat gred
B dan C (59 orang).

3. Kumpulan Potensi : Membantu pelajar mencapai tahap minimum ( E ) untuk lulus Matematik dalam Peperiksaan
Akhir Tahun (57 orang).

CARTA GANTT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


Bil Program/Strategi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

1 Ujian Topikal

2 Program
Pembelajaran Berkumpulan

4 Program
Jom Skor A Matematik

PELAN TAKTIKAL UNTUK PELAJAR CEMERLANG


STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
1 Ujian topikal Pelajar bermasalah Pelajar diuji kefahaman Boleh menjawab 36.3% Januari
dalam bahagian mengenai topik melalui ujian soalan dengan -
penyelesaian masalah selepas selesai topik. tepat. September
bagi setiap topik Pilihan soalan SPM sebenar
terutama topik seperti mengenai topik berkaitan.
Garis lurus, Statistik,
Garis dan sudut 3 Banyakkan latihan soalan KBAT
matra , bulatan terutamanya tajuk kuadratik
dan persamaan linear.
Pelajar kurang mahir
mentafsirkan soalan Membimbing pelajar boleh
KBAT dalam bentuk menulis jawapan mengikut
persamaan matematik pemarkahan SPM
terutamanya topik kertas 2.
Pelajar sering cuai Pelajar semak jawapan melalui
menulis jawapan yang pertukaran kertas jawapan
memerlukan jalan kerja semasa perbincangan.
yang sistematik .
Oleh itu pelajar tidak Pemarkahan mengikut SPM.
mendapat markah Jika topik kertas 1,soalan
penuh terutamanya berbentuk objektif dan
soalan kertas 2 kertas 2, soalan berbentuk
bahagian B subjektif.
(12 markah setiap
soalan) Markah 5 hingga 12 setiap
soalan mesti diperolehi
oleh pelajar ini. Pelajar
dilatihtubi sehingga boleh
menguasai semua soalan dan
membuat pembetulan.

STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
2 Program Pelajar lebih suka Kumpulan pelajar yang terdiri Jumlah pelajar 36.3% Januari
Pembelajaran belajar sendiri dan daripada pelajar potensi dan cemerlang A+ -
berkumpulan pembelajaran cemerlang dalam satu dan A meningkat Oktober
Matematik lebih kumpulan.
berkesan dibuat secara
berkumpulan kerana Pelajar cemerlang
bahagian penyelesaian membimbing pelajar potensi.
masalah memerlukan Aktiviti dijalankan semasa
pandangan, pendapat pengajaran dan pembelajaran
dan bimbingan rakan di dalam kelas.
yang lebih cemerlang.
Contohnya Kumpulan yang berjaya
berbincangan soalan meningkatkan markah dalam
bentuk KBAT. keputusan peperiksaan atau
ujian akan diberi hadiah.

Aktiviti permainan Matematik


banyak dilaksanakan
semasa pengajaran dan
pembelajaran.

3 Program Pelajar kurang Bengkel akan diadakan sebaik Ramai pelajar 36.3% Oktober
Jom Skor A mengingati konsep habis sukatan pelajaran cemerlang
Matematik penting bagi setiap tingkatan 4. Tumpuan kepada
topik tingkatan 2, 3, dan soalan KBAT kertas 2 .
4.
Memastikan pelajar yang
menyertai bengkel ini boleh
menjawab soalan KBAT dan
mendapat sekurang-kurangnya
45/52 markah bahagian A dan
45/48 markah bahagian B
kertas 2 .

PELAN TAKTIKAL UNTUK PELAJAR HARAPAN

STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
1 Ujian Topikal Pelajar bermasalah Pelajar diuji kefahaman Boleh menjawab 35.6% Januari
dalam menunjukkan mengenai topik melalui ujian soalan dengan -
jalan kerja yang selepas selesai topik. Jika topik tepat September
tersusun dan sering tersebut merupakan topik
tertinggal maklumat popular SPM , pelajar
penting dalam dipastikan boleh menguasainya
membuat penyelesaian dan dilatihtubi sehingga zero
bagi topik-topik tertentu defect.
seperti Garis lurus,
kebarangkalian, set , Pelajar juga dipastikan mahir
dan sudut dan garis 3- mengguna kalkulator untuk
matra. topik Bentuk piawai, dan
Ungkapan dan Persamaan
Pelajar juga kuadratik.
bermasalah menjawab
soalan KBAT Pilihan soalan SPM sebenar
mengenai topik berkaitan dan
juga tumpuan kepada soalan
KBAT.

Pemarkahan mengikut SPM.


Jika topik kertas 1,soalan
berbentuk objektif dan topik
kertas 2, soalan berbentuk
subjektif. Topik pilihan ialah
Garis lurus, Garis dan satah 3-
dimensi , Statistik dan set.

Markah 3 hingga 8 setiap


soalan mesti diperolehi oleh
pelajar ini.

STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
2 Program Pelajar lebih suka Kumpulan pelajar yang terdiri Jumlah pelajar 35.6% Januari
Pembelajaran belajar sendiri dan daripada pelajar potensi dan yang boleh -
berkumpulan Matematik lebih cemerlang dalam satu meningkatkan Oktober
berkesan dibuat secara kumpulan. markah ujian /
berkumpulan kerana peperiksaan
bahagian Pelajar yang cemerlang bertambah.
penyelesaian masalah Matematik dilantik sebagai
memerlukan ketua kumpulan .
pandangan, pendapat
dan bimbingan rakan Peranan ketua kumpulan ialah
yang lebih cemerlang. membimbing pelajar potensi
menyelesaikan masalah
Matematik yang diberi semasa
pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas.

Aktiviti pembelajaran secara


koperatif dilaksanakan semasa
pengajaran dan pembelajaran

Kumpulan yang berjaya


meningkatkan markah dalam
keputusan peperiksaan atau
ujian akan diberi hadiah.

PELAN TAKTIKAL UNTUK PELAJAR POTENSI

STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
1 Ujian Topikal Pelajar bermasalah Pelajar diuji kefahaman Boleh 28.1% Januari
dalam menunjukkan mengenai topik melalui ujian menjawab -
jalan kerja yang selepas selesai topik. soalan dengan September
tersusun dan kurang tepat
mahir menggunakan Pilihan soalan SPM sebenar
kalkulator saintifik mengenai topik berkaitan.
sama ada soalan kertas Permarkahan mengikut skema
1 ataupun kertas 2 SPM

Mereka juga lemah Pelajar didedahkan cara


dalam menguasai penggunaan kalkulator saintifik
konsep asas dalam yang betul terutama soalan
topik-topik tertentu dalam kertas 1.
seperti Bentuk Piawai,
Kuadratik , Penaakulan Banyakkan latihtubi soalan
Matematik dan Garis SPM sebenar yang
lurus menggunakan formula
kalkulator .

Pelajar didedahkan dengan


teknik mudah menyelesaikan
soalan dan boleh mendapat
sekurang kurangnya 2
markah, sekiranya markah
penuh 4 atau 6 daripada 12
markah.

Banyakkan latihtubi soalan


KBAT.

STATUS
BIL PROGRAM MASALAH STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR KPI TEMPOH
PENCAPAIAN
2 Program Pelajar lebih suka Kumpulan pelajar yang Bilangan 28.1% Januari
Pembelajaran belajar sendiri dan terdiri daripada pelajar pelajar yang -
berkumpulan Matematik lebih potensi dan harapan dalam menunjukkan Oktober
berkesan dibuat secara satu kumpulan. Dijalankan peningkatan
berkumpulan kerana semasa pengajaran dan markah ujian /
mereka sering lupa pembelajaran dengan peperiksaan
konsep Matematik dan seliaan guru. bertambah.
memerlukan bimbingan
rakan yang lebih Aktiviti berbentuk kuiz dan
cemerlang. permainan Matematik.
Perbincangan sesama rakan
Pelajar kurang mahir diutamakan dan diberi markah.
dengan soalan KBAT.
Keutamaan ialah soalan KBAT.
Topik pilihan ialah soalan
kertas 2 seperti melukis
graf statistik , Set ,
Penaakulan Matematik
dan Bentuk Piawai
Pelajar dikehendaki menjawab
secara berulang-ulang dan
rakan mereka daripada
kumpulan lain akan menanda
jawapan mengikut skema yang
diajar oleh guru.