Anda di halaman 1dari 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum -
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Spellen (kikkerwoorden en ezelwoorden)

Deze les is een vervolg op de spellingsles van mijn mentor. Deze les is niet uitgevoerd vanwege andere activiteiten. Mijn mentor heeft deze les zelf gegeven op een
andere dag.
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.
Ik ben in staat theorie van Verhallen (woordenschat) toe te kunnen passen in de praktijk.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 11:
Deze doelen kan ik nagaan door middel de leerlingen het dictee met
Aan het einde van de les hebben de leerlingen de kikkerwoorden kikkerwoorden en ezelwoorden af te nemen. Deze gaan we samen daarna
ezel woorden herhaalt. bespreken en vanuit het bord klassikaal nakijken.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met de Deze doelen kan ik nagaan door middel van de leerlingen les twee te laten
spelling van kikkerwoorden en ezelwoorden. maken van week zevenentwintig van spelling. De dag erop pakken we de les
terug om te kijken waar de fouten zijn gemaakt en waar we samen mee moeten
oefenen of ik-doelen van moeten maken.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit 21 leerlingen, waarvan negen meisjes en twaalf jongens. Normaal zitten de leerlingen in tweetallen en een aantal leerlingen zitten in groepjes. Ik
heb er bewust voor gekozen om de opstelling te behouden. Een aantal leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen
hebben extra positieve benadering nodig bij het aanspreken van. Succeservaringen zijn belangrijk! Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze een time-out plaats
nodig om tot zichzelf te komen voordat ze terug gaan zitten op hun eigen plaats. Dit is vooral belangrijk voor L. en MH. Dit komt vooral voor in vrijere situaties. Let op
S. en L. Deze twee leerlingen hebben veel moeite met dingen die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren precies weten wat er gaat
gebeuren en hebben het ook nodig dat niet alles anders is, maar dat een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om na
te denken bij sommige vragen, deze leerlingen hebben dus meer tijd nodig. De leerlingen hebben al eens een verhaal of tekst geschreven. In dit blok taal komen
leestekens aan bod. Hier oefenen de leerlingen in de klas nu mee. Deze les is afgestemd op theorie die we hebben gekregen vanuit de lessen taal op de Pabo. Hier
hebben we zelf een les behandeld over spellen. Verdere theorie hierover was te vinden in de taalboeken. Hier kon ik mezelf verder in verdiepen.

Literatuur:
-Paus, H, e.a. (2014). Portaal. Bussum: Coutinho.
-Huizinga, H., Robbe, R., (2013). Basiskennis taalonderwijs (1e druk). Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers.
-http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Inleiding Samen met de leerlingen in de klas De leerlingen gaan een dictee maken dit gaat als Digibord
+/- 15 min gaan we oefenen met kikkerwoorden en volgt: Lijst met
ezelwoorden. Dit ga ik doen door De leerkracht dicteert een aantal woorden. De dicteewoorden.
middel van de leerlingen een dictee af leerlingen gaan deze in twee rijen opschrijven. Rij Potlood/gum
te nemen. Als volgt: een is de rij waarboven ezel komt te staan en rij Schriften.
Ik dicteer een aantal woorden. Ik laat twee is de rij waarboven kikker komt te staan.
Spellingwerkboeke
deze in twee rijen opschrijven. Rij een Wanneer de leerkracht een woord dicteert moeten
n.
is de rij waarboven ezel komt te staan de leerlingen dit woord in de juiste rij schrijven.
en rij twee is de rij waarboven kikker Na het dictee gaan de leerlingen met de leerkracht
komt te staan. Wanneer ik een woord het dictee bespreken: In welke rij horen ze? Hoe
dicteer moeten de leerlingen dit woord weet je dit? Hoe spel je het woord? Heb je het fout?
in de juiste rij schrijven. Verbeteren.
Na het dictee gaan we op het bord de Schrift inleveren bij de leerkracht voor extra
woorden bespreken. In welke rij horen controle.
ze? Hoe weet je dit? Hoe spel je het
woord? Heb je het fout? Verbeteren.
Schrift inleveren bij de leerkracht voor
extra controle.
Kern Verwerking/ Ik vertel de leerlingen dat ze hun De leerlingen luisteren naar de uitleg van de Digibord
+- 20 min kern werkboek spelling op bladzijde 43 leerkracht. Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag Lijst met
moeten openslaan. met bladzijde 43 van het werkboek. dicteewoorden.
Ik ga de leerlingen vertellen wat ze bij Ben je klaar? Werkboek inleveren bij de juf voor Potlood/gum
welke opdracht moeten doen en vertel controle en zelf gaan werken aan je ik-doel van taal. Schriften.
dan dat ze dit zelfstandig gaan maken. Spellingwerkboeke
Ben je klaar? Werkboek inleveren bij n.
de juf voor controle en zelf gaan werken
aan je ik-doel van taal.
Slot +/- 10 Evalueren Iedereen gaat werken aan het ik-doel Iedereen gaat werken aan het ik-doel voor taal of Digibord
voor taal of mag op de Ipad de mag op de Ipad de kikkerwoorden en ezelwoorden Lijst met
kikkerwoorden en ezelwoorden gaan gaan oefenen. dicteewoorden.
oefenen. Spellingswerkboeken worden door de leerkracht Potlood/gum
Spellingswerkboeken worden door de opgehaald en gecontroleerd. Schriften.
leerkracht opgehaald en gecontroleerd. Spellingwerkboeke
n.

Leerkracht interventie:
Zorg dat je de leerlingen even denkruimte geeft bij het beantwoorden van de vragen. Vooral voor de leerlingen die langer de tijd nodig hebben om na te denken
na een vraag (zie lijst leerlingkenmerken).
De leerlingen tussendoor complimenteren geven als het goed gaat Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Extra oefenen kikkerwoorden en ezelwoorden i.v.m. mixtoets.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: