Anda di halaman 1dari 2

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ashley Schriders Docent: Ton van Erp


Vakgebied: Muziek Stagegroep: 6
Klas: 1B Datum: 15-03-2017
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de De leerlingen zingen niet regelmatig, en zijn nog niet
groep is nadrukkelijk gewend om liedjes via de weggeeftechniek aan te
verwerkt in de omschrijving Muziek voorgeschiedenis leren. Ik ben nog maar kort in deze groep 6. De
=/an de beginsituatie van leerlingen hebben al een aantal lessen van mij
de groep, zowel in gehad, maar dit was niet op gebied van muziek.
pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen,
groepsdynamiek) als in
didactische zin
(vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn Aan het einde van de les zingen de De doelen die ik heb gemaakt zijn volgens de
afgestemd op de leerlingen het lied bigi kaiman van leerlijnen van Tule. Vanuit Tule heb ik doelen
beginsituatie. In de buiten, op de juiste toon, in het juiste opgesteld voor muziek. Ook heb ik gebruik gemaakt
formulering ervan wordt tempo en ritme. van de voorbeelden die we in de muziekles
zichtbaar dat kennis van De leerlingen stemmen bij het aangeboden kregen. Deze theorie is weer terug te
vakdidactiek en leerlijnen zingen af op elkaar om te komen tot vinden in ons boek van muziek.
op een logische manier is een goede uitvoering van lied en
verwerkt. begeleiding, musiceerplezier staat Lei, R. van der, Noorda, L., Haverkort, F.
hierbij voorop. (2010). Muziek Meester (3e druk).
Baarn/Utrecht/Zuthpen: ThiemeMeulenhoff.

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-
KDKunstzinnigeOrientatie.html.

www.muziekmeester.nl.

Werk- en Werken met de hele klas. Een aantal leerlingen in de klas hebben moeite met
groeperingsvormen zijn veranderingen van de dagplanning en moeite met
afgestemd op specifieke vrijere situaties. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb
kenmerken van de groep n om de les klassikaal te houden.
op specifieke kenmerken
van vakdidactiek.

Werk- en Werk- en groeperingsvormen: Deze doelen kan ik nagaan door middel van
groeperingsvormen zijn Werken met de hele klas. klassikaal de opdrachten na te bespreken: Kenden
functioneel ondersteunend we het lied van buiten. Werd er goed gezongen?
bij het behalen van de Wat kunnen we volgende keer nog mooier doen, hoe
lesdoelen. kunnen we het verbeteren? Werd er goed naar
Lesdoelen: elkaar geluisterd, zongen we op goede toon?
Aan het einde van de les zingen de Hebben we elkaar kunnen helpen om het zingen,
leerlingen het lied bigi kaiman van spelen beter te krijgen? Hoe hebben we dat
buiten, op de juiste toon, in het juiste gedaan? Wie vond je goed zingen spelen? Zijn we
tempo en ritme. De leerlingen trots op hoe het lied klinkt? Willen we het graag aan
stemmen bij het zingen af op elkaar anderen laten horen? Hebben we plezierig muziek
om te komen tot een goede gemaakt met zn allen?
uitvoering van lied en begeleiding,
musiceerplezier staat hierbij voorop. Door af te stemmen op een aantal leerlingen in de
klas heb ik klassikaal de les gegeven.

Een aanzet tot N.V.T.


samenwerkend leren krijgt
op een logische wijze plek in
het lesontwerp.*
Een aanzet tot ontdekkend N.V.T. N.V.T.
leren krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en Kenden we het lied van buiten. Werd er goed


productdoelen worden Nabespreken gezongen? Wat kunnen we volgende keer nog
expliciet gevalueerd met mooier doen, hoe kunnen we het verbeteren? Werd
de kinderen. er goed naar elkaar geluisterd, zongen we op goede
toon? Hebben we elkaar kunnen helpen om het
zingen, spelen beter te krijgen? Hoe hebben we dat
gedaan? Wie vond je goed zingen spelen? Zijn we
trots op hoe het lied klinkt? Willen we het graag aan
anderen laten horen? Hebben we plezierig muziek
gemaakt met zn allen?

Door dit te bespreken komen productdoelen en


procesdoelen aanbod.

De werkvormen die worden Evalueren met de hele De leerlingen evalueren altijd met de hele klas. Dit is
gehanteerd bij evaluatie klas. om rust en orde te behouden. Ik zie dit mijn
zijn passend bij stagebegeleider altijd doen, vandaar dat ik dit op
vakdidactiek en sluiten aan dezelfde manier heb gedaan. Vooral voor de
op specifieke kenmerken leerlingen die moeite hebben met veranderingen in
van de groep. de klas is het belangrijk dat een aantal dingen
hetzelfde blijven en niet alles ineens anders is.
Doordat de les klassikaal verliep was het vanzelf
sprekend om ook met de hele klas te evalueren.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp