Anda di halaman 1dari 6

PIDATO BAHASA SUNDA

PATURAI TINEUNG

Kangge Nyumponan Tugas


Bahasa Sunda

DISUSUN KU:

Ai Sopiah
XIIA

MADRASAH ALIYAH (MA) BOJONGJATI


Jl. Jati Larang Desa Sukamahi Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur

PANGJAJAP
Pihatur nu ngarang

Ieu karangan tex pidato anu di karang ku salah sawios

murid MA kelas XII

Dupi tujuan nana nyaeta supados barudak :

a. Tiasa lancar nyariosna

b. Ngartos kana Eusina atanapi maksadna aosan

c. Ngajembaran basana sareng kecap-kecapna anu ilahar

di anggo sadidinten

d. Ngawuwuhan pangartosan sareng pangawe

Bismillahirohmanirrohim.
Bapa Pupuhu MA Bojongjati anu mulya, ibu miwah bapa
guru anu ku sim kuring dipihormat. Parasiswa rerencangan
simkuring anu sami-sami hadir dina ieu acara.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah


Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah
kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarwata suta, bingah
anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh
asa mobok manggih gorowong, asa ditonjok ku congcot, rehna
dina danget ieu tiasa patepung lawung, paamprok jonghok,
patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga
paturay tineung marurangkalih kelas XIIA ieu.

Para Ibu, Bapak sadaya, menggah pamaksadan sim kuring teu


aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur, mapay
lacak anu baheula, tatali paranti warisan ti nini aki. Nu mawi
tebih diungsi, anggang di teang, sanes lantung tambuh laku,
sanes ketang tanpa beja, sim kuring seja malikan carita anu
tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak
nitipkeun, nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka
ieu sakola, nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri
Bapak sadayana dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan
pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung,
alhamdulillah parantos bade rengse, kalayan mung sakitu
kamampuan sareng katiasana, mung sakitu buktosna anu
mudah-mudahan aya mangfaatna, khususna kanggo
marurangkalih sadayana, umumna mah kanggo keluargana,
masyarakatna, agamana, nagarana, nusa sareng bangsana.

Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda
sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik, ngatik,
ngabimbing, ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya
dina kakirangan sinareng kalepatanana, atuh boh bilih aya anu
kagitik ku pangatik, kahajar ku pangajar, pamugi ageung
sihampuntena, da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh
sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu
janten muridna. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci
nu mustari, ninggang mangsa nu utama, parantos anjog kana
waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di
sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar, aya dina
kasuksesan, ku kituna sim kuring sabadana, mengingat,
menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu
sadaya dinyatakan LULUS 100 %.

Para Ibu Bapak sadayana kumargi kitu, sim kuring asmana Bapak
Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui
pala putra putri Ibu bapak sadayana, ti luhurna sausap rambut, di
handap sausap dampal, getihna satetes, rambutna salambar,
ambekanana sadami, kaireng katalingeuhan, bobodoran,
kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun.

Para Ibu Bapak sadaya kanggo salajengna ieu mah khusus


kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung, tanbi lengoh
kalempohan, tamba mulang ngalongkewang, sasieureun,
sabeunyeureun, sarebuk samerang nyamu, belah pecah lalab
rumbah, mugia janten barokah, ieu mah etang-etang tawis
kanyaah, kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih
sadayana.

Ujang, Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih, balabuhna


dasar katineung, gupay kelar enteupna geugeut kameumeut, anu
disungging dina permadani, asih nu diipuk na jajantung,
mangkak dina taman katresna, kiwari hidep parantos bade
paturay, hidep bakal pisah, bakal pajah. Kumargi kiti Bapak titip,
Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng
lingkungan kulawarga, masyarakat, nagara, nusa sareng bangsa,
poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri, ngaraksa salira,
sing lantip budi, hade tata, hade basa sing nyaah, deudeuh ka
sasama, ka kadang warga, ka masyarakat ka Nusa, Bangsa
sareng Nagara.

Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja
neungteuk ranggeuy, nilas manggaran mungkasna mangsa
diajar di sakola dasar, supados ngajirim eusi, subaya mibanda
nyata, taya deui bahasa anu utama, iwal ti sisng lantip budi,
hade tata, hade basa sing tiasa ngajagi diri, ngajaga salira, sing
nyaah deudeuh ka salira, ka ibu rama, ka sasama, ka kadang
warga, ka masyarakat, Nusa, bangsa, nagara sareng agama.

Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa


anu utama, parantos anjog kana waktos anu diantos-antos,
dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep
bakal pajauh, pileuleuyan-pileuleuyan, sapu nyere pegat simpay,
pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. pileuleuyan
pileuleuyan anaking bral. Bral geura miang.

Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu
Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak
nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui
sumangga nyanggakeun.

Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur, neda
jembar hampurana, anu janten margi dina tata titina, dina tindak
tandukna, oge dina tata titina, bema tatakrama, oge dina basa
basina mung sakadar dirarampa, sugan kiti, meureun kieu,
tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah, seueur
silung sareng sumbangna, kalayan teu puguh entep seureuhna.
Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan
sareng kakiranganana, beber layar poe anyar, lulus banglus
ginuluran, tebih tina marganing balai, anggang tina sagala
gogoda disarengan luhur kuta gede dunya, jatnika sapapaosna,
bagja dunya rawuh akheratna.

Wassalamualaikum Wr. Wb.