Anda di halaman 1dari 4

Simson:Ibrani, :ArabatauSyam'unartinya'yangberasaldarimatahari'.

Nabi
Syam'unadalahsalahseorangNabidarikalanganBaniIsrail.

Syam'undalamIslam
Kisah NabiSyam'un/Samson/Simson ini tidak terdapatdalamAlQurannamunkisah
Syam'uniniadapadakitabQisasulAlAnbiya'.DalamkitabitudikatakanbahawaNabi
Muhammad S.A.W. tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang
membuatkanmu tersenyum wahai Rasulullah?" Muhammad menjawab, "Diperlihatkan
kepadakuhariakhirketikaseluruhmanusiadikumpulkandimahsyar,adaseorangNabi
dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam
syurga.BeliauadalahSyam'un".
Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali ada menceritakan bahawa
RasulullahS.A.W.berkumpulpadabulansuciRamadhan.DidalamusrahituRasulullah
S.A.W.berceritamengenaiNabiAllahS.W.T.bernamaSyam'unA.S.RasulullahS.A.W.
menggelarnyaSamunGhazi.

Syam'unA.S.telahdianugerahkanolehAllahS.W.T.dengankekuatanluarbiasaseperti
berkebolehanmelembutkanbesi,mampumenewaskanbinatangbuasdanberkemampuan
untukmengangkattiangistanadanmerobohkannya.
Beranimenentangkebatilan
NabiAllahinimenentangkerasperbuatankaumnyayangingkardenganperintahAllah
S.W.T.Padamasaitu,RajaIsrailsendiriadalahseorangyangingkardenganperintah
Allahdanzalimpulaterhadaprakyatnya.Sifatbongkakrajatersebutmengundangrasa
benci beliau terhadap raja tersebut sehingga menyebabkan baginda tidak hentihenti
untukberdakwahkepadanyawalaudenganapacarasekalipun.

Sifat istiqamah Syam'un A.S. mengundang padah padanya apabila beliau berjaya
ditangkap setelah isterinya sendiri mengkhianatinya. Syam'un A.S. pernah berkata
kepadaisterinyaberkenaankelemahandirinyayangbolehdilemahkandenganmengikat
dirinyadenganrambutnyasendiri.AkhirnyaSyam'unA.S.ditangkap.

Syam'unA.S.telahdisiksadandibutakanmatanya.Namun,iatidakmenghalangdirinya
untukterusberjuangmenentangkebatilan.Syam'unA.S.berdoakepadaAllahS.W.T.
agar dikembalikan kekuatan yang dianugerahkan kepadanya dahulu. Allah S.W.T.
memakbulkandoabaginda.
Syam'un A.S. telah menggunakan kekuatan yang diperolehinya semula dengan
meruntuhkanseluruhistanasehinggamengorbankanrajadanisteribeliausendiri.
Selepaskejadianitu,Syam'unA.S.kemudianbersumpahuntukberibadahselama1000
bulantanpahenti.Daripadakisahyangdiceritakaninilah,makadatangwahyuberkenaan
malamLailatulQadaryangsamadengankeberkatan1000bulan.

HaliniadalahkeranaterdapatsahabatbagindaRasulullahS.A.W.yangbertanyakepada
bagindauntukmerekaikutjejaklangkahNabiSyam'unA.S.Bagindaterdiamsejenak
sebelummalaikatJibrildatangmenurunkanwahyukepadabagindaRasulullahS.A.W.
mengenaisatumalampadabulanRamadhanyaknimalamLailatulQadariaitusesiapa
yangberibadatpadamalamtersebut,pahalaamalannyamenyamai1000bulanberibadat.

InilahKisahnya:
SimsonatauSamsonadalahseorangnabididalamajaranIslamyangdikenaldengan
namaNabiSamunGhoziAS.Kisahnabiini,terdapatdidalamkitabkitab,sepertikitab
Muqasyafatul Qulubdan kitabQishashul Anbiyaa. NabiSamun Ghozi ASmemiliki
kemukjizatan,yaitudapatmelunakkanbesi,dandapatmerobohkanistana.CeritaNabi
SamunGhoziASadalahkisahIsrailiyatyangdiceritakanturuntemurundijazirahArab.
CeritainimelegendajauhsebelumRasulullahlahir.

Dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan al Ghazali, diceritakan bahwa Rasulullah


berkumpulbersamaparasahabatdibulanSuciRamadhan.KemudianRasulullahbercerita
tentangseorangNabibernamaSamunGhoziAS,beliauadalahNabidariBaniIsrail
yangdiutusditanahRomawi.

Dikisahkan Nabi Samun Ghozi AS berperang melawan bangsa yang menentang


KetuhananAllahSWT.KetangguhandankeperkasaanNabiSamundipergunakanuntuk
menentangpenguasakaumkafirinsaatitu,yaknirajaIsrail.

Akhirnya sang raja Israil mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai
upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasehat para penasehatnya
diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Ghozi, akan mendapat
hadiahemasdanpermatayangberlimpah.
SingkatceritaNabiSamunGhoziASterpedayaolehisterinya.Karenasayangnyadan
cintanya kepada isterinya, nabi Samun berkata kepada isterinya, Jika kau ingin
mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan
rambutku.
AkhirnyaNabiSamumGhoziASdiikatolehistrinyasaatiatertidur,laludiadibawake
hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta
dipertontonkandiistanaraja.

Karenadiperlakukanyangsedemikianhebatnya,NabiSamunGhoziASberdoakepada
AllahSWT.BeliauberdoakepadaAllahdimulaidenganbertaubat,kemudianmemohon
pertolonganataskebesaranAllah.

DoaNabiSamundikabulkan,danistanarajabersamaseluruhmasyarakatnyahancur
besertaisteridanparakerabatyangmengkhianatinya.Kemudiannabibersumpahkepada
Allah SWT, akan menebus semua dosadosanya dengan berjuang menumpas semua
kebathilandankekufuranyanglamanya1000bulantanpahenti.

Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Samun Ghozi AS yang berjuang
fisabilillahselama1000bulan,salahsatusahabatnabiberkata:YaRasulullah,kami
inginjugaberibadahsepertinabiyullahSamunGhoziAS.KemudianRasulullahSAW,
diamsejenak.

KemudianMalaikatJibrilASdatangdanmewahyukankepadabeliau,bahwapadabulan
Ramadhanadasebuahmalam,yangmanamalamitulebihbaikdaripada1000bulan.

PadakitabQishashulAnbiyaa,dikisahkan,bahwaRasullahMuhammadSAWtesenyum
sendiri,lalubertanyalahsalahseorangsahabatnya,Apayangmembuatmutersenyum
wahaiRasulullah?

Rasullahmenjawab:Diperlihatkankepadakuhariakhirketikadimanaseluruhmanusia
dikumpulkandimahsyar.SemuaNabidanRasulberkumpulbersamaumatnyamasing
masing,masukkedalamsurga.Adasalahseorangnabiyangdenganmembawapedang,
yangtidakmempunyaipengikutsatupun,masukkedalamsurga,diaadalahSamun.

DemikiankisahNabiSamunGhoziASatauyanglebihdikenaldenganSamson.