Anda di halaman 1dari 17

Alat-alat Muzik dalam Kebaktian

Pengenalan

Kita harus kembali kepada Kejadian untuk melihat catatan penggunaan muzik yang
pertama dan alat-alat muzik dalam Alkitab.

Kejadian 4:19-22

19 Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila. 20
Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah
dan memelihara ternak. 21 Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa
semua orang yang memainkan kecapi dan suling. 22 Zila juga melahirkan anak,
yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan
Tubal-Kain ialah Naama.

Ekspresi sesetengah orang meraguinya kerana talian ahli muzik datang daripada
Cain, dan Jubal adalah bapa muzik dalam rekod kitab Injil, ada sesuatu yang salah
dengan penggunaan muzik dalam sembahyang. Bagaimanapun, kita melihat
bahawa terdapat penyusunan khas dibuat untuk penubuhan muzik dalam rekod
kitab Injil.

Tuhan adalah agak jelas bahawa pada zaman akhir kita akan menjadi dipersuakan
oleh raungan Amos, yang telah terjadi dan raungan itu atas kita. Bagaimanapun,
itu tidak bermakna bahawa Tuhan tidak berhasrat bagi muzik dan perintah dan
keindahan dalam sembahyang.

Dalam pembebasan Israel kta lihat bahawa ianya difhami bahawa penggunaan
muzik adalah sesuai dan sebahagian daripada acara terima kasih pada zaman para
hakim.
Hakim-Hakim 5:1-3

1 Pada hari itu bernyanyilah Debora dan Barak bin Abinoam, demikian: 2 Karena
pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya
dengan sukarela, pujilah TUHAN! 3 Dengarlah, ya raja-raja! Pasanglah telingamu,
ya pemuka-pemuka! Kalau aku, aku mau bernyanyi bagi TUHAN, bermazmur bagi
TUHAN, Allah Israel.

Ianya juga sebahagian daripada kegirangan nasional apabila Allah membebaskan


bangsa itu dari musuhnya.

1 Samuel 18:6

6 Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan
orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel
menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana,
dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing;

Bangsa itu melafazkan kegirangan di hadapan Allah dalam muzik, dan Daud
mendirikan mazmur sebagai satu alat nubuatan dan kegembiraan dalam kebaktian.

2 Samuel 6:5

5 Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat
tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.

Daud membuat persediaan khusus untuk Levites untuk menubuhkan di dalam


taahap-tahap pelayanan ahli muzik dan orang berbakat yang boleh menyanyi
sebagai sebahagian muzik sembahyang, dan seluruh rumah-rumah adalah
berdedikasi untuk fungsi itu di kalangan Levites dalam Kaabah. Mereka adalah
diketuai oleh pengarah-pengarah muzikal yang dilantik daripada mereka yang
memahami muzik.

1 Tawarikh 15:16-22

16 Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, supaya mereka menyuruh
berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa
alat-alat musik seperti gambus, kecapi dan ceracap, untuk memperdengarkan
dengan nyaring lagu-lagu gembira. 17 Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri
Heman bin Yoel; dan dari saudara-saudara sepuaknya: Asaf bin Berekhya; dari bani
Merari, saudara-saudara sepuak mereka: Etan bin Kusaya; 18 dan bersama-sama
mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua: Zakharia, Yaaziel,
Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya, dan Obed-
Edom serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. 19 Para penyanyi, yakni Heman,
Asaf dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. 20
Zakharia, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan
gambus yang tinggi nadanya, 21 sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeiel
dan Azazya harus memainkan kecapi yang delapan nada lebih rendah tingkatnya
untuk mengiringi nyanyian. 22 Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas
pengangkutan; ia mengepalai pengangkutan, sebab ia paham dalam hal itu.

David dan Levites tidak mengajukan isu ini dengan mudah atau dalam pakaian tidak
wajar. Semua muzik dikendalikan sebenarnya dengan berpakaian seperti paderi,
dan sang raja adalah juga dalam pakaian kain linen apabila dia muncul dengan
mereka dalam kesyukuran, sama ada dalam Kaabah atau di luar. Ini adalah
demikain terutamanya apabila muncull dengan Tabut Perjanjian, yang datang untuk
mewakili pembendungan Roh Kudus di kalangan umat terpilih Tuhan.

1 Tawarikh 15:27-29

27 Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang
mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai
pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain
lenan. 28 Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian TUHAN itu dengan
diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan
permainan gambus dan kecapi. 29 Ketika tabut perjanjian TUHAN itu sampai ke
kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu
melihat raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang
rendah Daud dalam hatinya.

Bergirang adalah satu rahmat besar, tetapi sentiasa ada orang yang tidak
melihatnya, dan demikian ialah kes dengan Michal.

Ia adalah tanggungjawab putera untuk membuat peruntukan untuk bangsa dalam


Sabat-sabat kegirangan dan Daud buat apa kita melihat direkodkan dalam Book
Ezekiel, bab 45. Bait Suci telah ditempatkan dan adalah pusat penyembahan sama
seperti kita berkumpul bersama sebagai Tubuh Krisrus demi untuk berbakti.

1 Tawarikh 16:1-43

1 Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang
dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan di hadapan Allah. 2 Setelah Daud selesai
mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah
bangsa itu demi nama TUHAN. 3 Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik
laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging
dan sepotong kue kismis. 4 Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang
sebagai pelayan di hadapan tabut TUHAN untuk memasyhurkan TUHAN, Allah Israel
dan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi-Nya. 5 Kepala ialah Asaf dan
sebagai orang kedua ialah Zakharia; lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab,
Benaya, Obed-Edom dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang
Asaf harus memainkan ceracap 6 dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu
harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. 7 Kemudian pada hari itu
juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara
sepuaknya menyanyikan syukur bagi TUHAN: 8 Bersyukurlah kepada TUHAN,
panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! 9
Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-
Nya yang ajaib! 10 Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah
bersukahati orang-orang yang mencari TUHAN! 11 Carilah TUHAN dan kekuatan-
Nya, carilah wajah-Nya selalu! 12 Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang
dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Ny dan penghukuman-penghukuman yang
diucapkan-Nya, 13 hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-
orang pilihan-Nya! 14 Dialah TUHAN, Allah kita, di seluruh bumi berlaku
penghukuman-Nya. 15 Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya, akan
firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan, 16 yang diikat-Nya dengan
Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak, 17 diadakan-Nya bagi Yakub
menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal, 18 firman-Nya: "Kepadamu
akan Kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu." 19
Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di
sana, 20 dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari
kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, 21 Ia tidak membiarkan siapapun
memeras mereka; dihukum-Nya raja-raja oleh karena mereka: 22 "Jangan
mengusik orang-orang yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi-
Ku!" 23 Bernyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan
yang dari pada-Nya dari hari ke hari. 24 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara
bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuata yang ajaib di antara segala suku
bangsa. 25 Sebab besar TUHAN dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari pada
segala allah. 26 Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah
yang menjadikan langit. 27 Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan
dan sukacita ada di tempat-Nya. 28 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada
TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! 29 Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan. 30 Gemetarlah di
hadapan-Nya hai segenap bumi; sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. 31 Biarlah
langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-
bangsa: "TUHAN itu Raja!" 32 Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria
padang dan segala yang di atasnya, 33 maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai
di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. 34 Bersyukurlah
kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-
Nya. 35 Dan katakanlah: "Selamatkanlah kami, ya TUHAN Allah, Penyelamat kami,
dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami
bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-
Mu." 36 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-
lamanya. Maka seluruh umat mengatakan: "Amin! Pujilah TUHAN!" 37 Lalu Daud
meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian TUHAN itu Asaf dan saudara-
saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut
dilakukan setiap hari; 38 juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang
enam puluh delapan orang itu; Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-
penunggu pintu gerbang. 39 Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara
sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan Kemah Suci TUHAN di bukit
pengorbanan yang di Gibeon, 40 supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan
korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya
dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada
orang Israel. 41 Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan
selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya
untuk menyanyikan: "Syukur bagi TUHAN. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya." 42 Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para
pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak
Yedutun harus menjaga pintu gerbang. 43 Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu
masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi
rumahnya.

Selepas Daud melantik golongan Lewi dan pengarah mereka dalam pendirian
Muzikal Direktorat bangsa itu, dia kemudiannya memberkati keluarganya sendiri.

Muzik dalam Nubuatan


Sistem Kaabah telah didirikan supaya nubuatan disempurnakan menurut kepada
muzik dalam lyre dan bersama dengan kecapi dan canang.

1 Tawarikh 25:1-8

1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf,
anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi
kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini
ialah yang berikut: 2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela,
anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. 3
Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan
Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat
dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi
TUHAN. 4 Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel,
Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir
dan Mahaziot. 5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja,
menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah
memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak
perempuan. 6 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada
waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus
dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan
bani Asaf, Yedutun dan Heman. 7 Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara
mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN--mereka sekalian adalah ahli
seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang. 8 Tua dan muda, guru dan murid,
membuang undi mengenai tugasnya.

Pelaksanaan kerja-kerja ini ditentukan dengan lot, kerana ianya ada bersama
dengan keimamatan.

Kidung Mazmur

Daud mendirikan beberapa teladan dalam kidung Mazmur. Sementara ianya ditulis
dalam Roh Kudus.

Mazmur 49:1-6

1 Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa
sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, 2 baik yang hina maupun
yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama! 3 Mulutku akan
mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. 4 Aku akan
menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan
bermain kecapi. 5 Mengapa aku takut pada hari-hari celaka pada waktu aku
dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, 6 mereka yang percaya akan harta
bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka?

Lyre digunakan bagi nubuatan dan penyelesaian kepada masalah bangsa melalui
nabinya dalam muzik.

Mazmur 92:1-4

1 Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur
kepada TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang
Mahatinggi, 2 untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu
di waktu malam, 3 dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan
iringan kecapi. 4 Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya TUHAN, dengan
pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai.

Dengan itu kita lihat dari Mazmur 92 bahawa ianya didirikan khusus bagi Sabat dan
dinyayikan pada hari itu dengan alat-alat muzik.

Dari Mazmur 150, kita lihata bahawa seluruh struktur muzik dan alat-alatnya dan
tarian dilakukan untuk memuji Allah.

Mazmur 150:1-6

1 Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya! Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya
yang kuat! 2 Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya, pujilah Dia sesuai dengan
kebesaran-Nya yang hebat! 3 Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia
dengan gambus dan kecapi! 4 Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia
dengan permainan kecapi dan seruling! 5 Pujilah Dia dengan ceracap yang
berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang! 6 Biarlah segala yang
bernafas memuji TUHAN! Haleluya!

Kaabah
Sistem ini telah dipindahkan dalam keadaan baik ke dalam Kaabah selepas ianya
dibina pada zaman Solomo.

2 Tawarikh 5:1-14

1 Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah TUHAN itu.
Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh
perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. 2 Pada
waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para
pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem, untuk mengangkut tabut
perjanjian TUHAN dari kota Daud, yaitu Sion. 3 Maka pada hari raya di bulan
ketujuh berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. 4 Setelah semua tua-tua
orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. 5 Mereka
mengangkut tabut itu dan Kemah Pertemuan dan segala barang kudus yang ada
dalam kemah itu; semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. 6
Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya,
berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi
yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. 7 Kemudian imam-imam
membawa tabut perjanjian TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu,
di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub; 8 jadi kerub-kerub itu
mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub
itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. 9 Kayu-kayu
pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat
kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar; dan di
situlah tempatnya sampai hari ini. 10 Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari
kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb, ketika TUHAN mengikat
perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. 11
Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu
semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-
masing. 12 Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf,
Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di
sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan
kecapinya, bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri. 13 Lalu para
peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya
untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada TUHAN. Mereka menyaringkan
suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji TUHAN dengan
ucapan: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Pada
ketika itu rumah itu, yakni rumah TUHAN, dipenuhi awan, 14 sehingga imam-imam
itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu,
sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah Allah.
Apabila bergembira dengan muzik dan ucapan terima kasih ini dilakukan. Awan
kemuliaan Tuhan akan mengisi Kaabah semasa kebaktian.

Kemudian, pada masa penutupan, Allah akan menghantar api turun dari Sorga dan
membakar korban dan persembahan bakaran.

2 Tawarikh 7:1-22

1 Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun dari langit memakan habis
korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN
memenuhi rumah itu. 2 Para imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN itu, karena
kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN. 3 Ketika segenap orang Israel melihat
api itu turun dan kemuliaan TUHAN meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas
lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan
menyanyikan syukur bagi TUHAN: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya." 4 Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa
mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN. 5 Sebagai korban
sembelihan raja Salomo mempersembahkan dua puluh dua ribu ekor lembu sapi
dan seratus dua puluh ribu ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh
bangsa mentahbiskan rumah Allah. 6 Para imam telah siap berdiri pada tempat
mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk
memuliakan TUHAN, yakni alat-alat musik yang dibuat raja Daud untuk mengiringi
nyanyian syukur bagi TUHAN: "Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-
Nya!" setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu
para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang
segenap orang Israel berdiri. 7 Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran
yang di depan rumah TUHAN, sebab di situlah diolahnya segala korban bakaran dan
lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak
dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. 8 Dan
pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama tujuh hari,
bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan
masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. 9 Pada hari yang kedelapan mereka
mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan
mezbah selama tujuh hari, dan perayaan Pondok Daun selama tujuh hari. 10 Pada
hari yang kedua puluh tiga, bulan ketujuh, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-
kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah
dilakukan TUHAN kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umat-
Nya. 11 Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah TUHAN dan istana raja, dan
berhasil melaksanakan dalam rumah TUHAN dan dalam istananya segala sesuatu
yang timbul dalam hatinya.
Apabila Solomon telah membuat satu matlamat dan pengorbanan telah digunakan,
dan Kemuliaan Tuhan menjadi jelas, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada
Solomon. Dia menyucikan Kaabah dan prosedur-prosedurnya dan berkata bahawa
apabila rakyat bertaubat dan merendahkan diri mereka sendiri sebelum dia, maka
dia akan mendengar dan memaafkan mereka dan menyembuhkan tanah itu dari
dosanya. Agak dengan jelas penggunaan alat-alat muzik dan lagu-lagu pujian
adalah penting untuk sistem Kaabah yang diberkati oleh Tuhan.

12 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan
berfirman kepadanya: "Telah Kudengar doamu dan telah Kupilih tempat ini bagi-Ku
sebagai rumah persembahan. 13 Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada
hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan
bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku, 14 dan umat-Ku,
yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 15 Sekarang
mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16
Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di situ
untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang
masa. 17 Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud,
ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika
engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, 18 maka Aku akan
meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah Kuikat dengan
Daud, ayahmu, dengan berkata: Takkan terputus keturunanmu yang memerintah
atas Israel. 19 Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan
perintah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada allah lain
dan sujud menyembah kepadanya, 20 maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-
Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah Kukuduskan bagi
nama-Ku, akan Kubuang dari hadapan-Ku, dan akan Kujadikan kiasan dan sindiran di
antara segala bangsa. 21 Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat
ditinggikan ini, akan tertegun dan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat yang
demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? 22 Maka orang akan berkata:
Sebab mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka, yang membawa
mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada allah lain dan
sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia
mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka."

Kita melihat bahawa Solomon meletakkan sistem serupa di kalangan Levites


dengan nabi-nabi di bawah Gad penilik raja, dan Nathan nabi, dan simbal, kecapi
dan lyres telah digunakan untuk tujuan itu. Imam-imam berdiri dengan bermegah-
megah sebagai panggilan wewenang. Ini telah dibawa ke dalam Pemulihan
Hezekiah dan adalah pusat untuk sistem Kaabah.

Kajatuhan dan keaiban

Yeremi mengingatkan kita tentang keaiban Yudah. Bersama dengan keaiban ini
adalah pemberhentian muzik dalam kegorangan dan pujian.

Ratapan 5:1-22

1 Ingatlah, ya TUHAN, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan
kehinaan kami. 2 Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami
kepada orang asing. 3 Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami
seperti janda. 4 Air kami kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu
dengan bayaran. 5 Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada
istirahat. 6 Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, dan kepada Asyur untuk
menjadi kenyang dengan roti. 7 Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada
lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 8 Pelayan-pelayan
memerintah atas kami; yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. 9
Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus
mengambil makanan kami. 10 Kulit kami membara laksana perapian, karena
nyerinya kelaparan. 11 Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis
di kota-kota Yehuda. 12 Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para
tua-tua tidak dihormati. 13 Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-
anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. 14 Para tua-tua tidak berkumpul lagi di
pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. 15 Lenyaplah kegirangan hati
kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. 16 Mahkota telah jatuh dari
kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa! 17 Karena inilah hati
kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur: 18 karena bukit Sion yang tandus, di
mana anjing-anjing hutan berkeliaran. 19 Engkau, ya TUHAN, bertakhta selama-
lamanya, takhta-Mu tetap dari masa ke masa! 20 Mengapa Engkau melupakan
kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? 21 Bawalah kami
kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami
seperti dahulu kala! 22 Atau, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali?
Sangat murkakah Engkau terhadap kami?
Ianya berterusan semasa penawanan, seperti kita lihat dari Daniel. Penggunaan
muzik juga digunakan dalam kebaktian bagi tuhan asing dan demikian juga dengan
manusia yang cuba untuk menjadi tuhan.

Daniel 3:1-19

1 Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya enam puluh
hasta dan lebarnya enam hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah
Babel. 2 Lalu raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja,
para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim,
para ahli hukum dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung
yang telah didirikannya itu. 3 Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa,
para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum
dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah
didirikan raja Nebukadnezar itu. 4 Dan berserulah seorang bentara dengan suara
nyaring: "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku
bangsa dan bahasa: 5 demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah
kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu; 6
siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam
perapian yang menyala-nyala!" 7 Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi
sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-
bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa,
dan menyembah patung emas yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu. 8 Pada
waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 9
Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup tuanku! 10
Tuanku raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi
sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis
bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu, 11 dan bahwa siapa
yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-
nyala. 12 Ada beberapa orang Yahudi, yang kepada mereka telah tuanku berikan
pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrakh, Mesakh dan Abednego, orang-
orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya raja: mereka tidak memuja dewa
tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." 13 Sesudah
itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa
Sadrakh, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa
menghadap raja, 14 berkatalah Nebukadnezar kepada mereka: "Apakah benar, hai
Sadrakh, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak
menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15 Sekarang, jika kamu bersedia,
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam
dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat
itu! Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga
ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat
melepaskan kamu dari dalam tanganku?" 16 Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego
menjawab raja Nebukadnezar: "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada
tuanku dalam hal ini. 17 Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari
dalam tanganmu, ya raja; 18 tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku
mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan
menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." 19 Maka meluaplah kegeraman
Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego; lalu
diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa.

Kita harus melihat penggunaan muzik yang sebenarnya dalam kebaktian dan tidak
terperangkap oleh patung-patung dan penyembahan yang salah.

Pemulihan

Apabila persembahan bakaran dimulakan, lagu Tuhan juga akan bermula. Muzik
adalah bertujuan untuk menjadi pusat kepada persembahan korban kepada Tuhan.

2 Tawarikh 29:25-30

25 Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah TUHAN dengan ceracap, gambus,


dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan nabi Natan,
karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabi-Nya. 26 Maka
berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam
dengan nafiri. 27 Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban
bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah
pula dinyanyikan nyanyian bagi TUHAN dan dibunyikan nafiri, dengan iringan alat-
alat musik Daud, raja Israel. 28 Seluruh jemaah sujud menyembah sementara
nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai
korban bakaran habis terbakar. 29 Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja
dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. 30
Lalu raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan
puji-pujian untuk TUHAN dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka
menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah.

Dengan itu muzik dan lagu adalah pusat kepada penyembahan dan kepada
pemulihan
2 Tawarikh 34:12-14

12 Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang


diangkat menjadi pengawas mereka ialah: Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari
bani Merari, sedangkan Zakharia dan Mesulam dari bani Kehat mengepalai semua.
Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, 13 mengepalai
kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-
orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu
gerbang. 14 Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah
TUHAN, imam Hilkia menemukan kitab Taurat TUHAN, yang diberikan dengan
perantaraan Musa.

Ahli muzik Levites juga demikian bahawa mereka mempunyai kesilapan kepada
pekerja lain, dan, apabila ianya dipersembahkan betul-betul, Tuhan akan pulihkam
Hukum Tuhan dan Srah Nubuatan kepada hamba Tuhan.

Hukum Tuhan adalah pusat kepada pemulihan bangsa. Apabila Ezra memulihkan
bangsa, malah dari meletakkan fondasi untuk Kaabah, pendeta datang ke depan
dalam pakaian istiadat mereka dengan sangkakala dan alat-alat muzik lain menurut
sistem itu sebagai telah ditetapkan oleh Daud, seperti yang kita lihat terutama
dalam Mazmur. Ini telah dilakukan daripada urutan Perayaan itu.

Ezra 3:1-13

1 Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya,
maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. 2 Maka mulailah Yesua
bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel
beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk
mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis
dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. 3 Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya
semula, sungguhpun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka
mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran
waktu pagi dan waktu petang. 4 Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun,
sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi
hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang
ditetapkan untuk hari itu. 5 Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap,
juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi
TUHAN, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada
TUHAN. 6 Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan
korban bakaran kepada TUHAN, namun dasar bait suci TUHAN belum juga
diletakkan. 7 Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu,
sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya
orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti
yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri Persia. 8 Pada tahun
yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan
yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-
saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua
orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu.
Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas
untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah TUHAN. 9 Lalu Yesua serta anak-
anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang
Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan
pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga bani Henadad, anak-anak dan
saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. 10 Pada waktu dasar bait suci
TUHAN diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam
dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, bani
Asaf, dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji TUHAN, menurut petunjuk
Daud, raja Israel. 11 Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN
nyanyian pujian dan syukur: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya kepada Israel!" Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring
sambil memuji-muji TUHAN, oleh karena dasar rumah TUHAN telah diletakkan. 12
Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum
keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan
suara nyaring, ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka,
sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. 13
Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana
bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring,
sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.

Jadi, dalam dedikasi tembok Kota Suci dibawah Nehemiah, satu sistem sama telah
dilaksanakan, dan ianya digunakan untuk memurnikan umat dalam kota itu serta
tembok dan pintu-pintu gerbangnya.

Nehemia 12:27-30

27 Pada pentahbisan tembok Yerusalem orang-orang Lewi dipanggil dari segala


tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang
meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus dan kecapi. 28
Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa
orang Netofa, 29 dari Bet-Gilgal, dari padang Geba dan Asmawet, karena para
penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. 30 Para imam dan
orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan
kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok.

Kita melihat bahawa muzik adalah satu bahagian yang terpenting dalam kebaktian
dalam sistem Tuhan, dan ia boleh digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Pada
zaman akhir, Amos 8:3 menggambarkan penggunaannya dalam kebaktian
sebagai meraung. Kebanyakan kebaktian pada hari ini sedang bertukar kepada
keadaan meraung-raung, dengan orang dengan tidak s berpakaian senonoh
memasuki rumah sembahyang dan melaung dalam bunyi bising yang bukan
sewajarnya berbakti kepada Tuhan. Yakobus 5:1 dan ayat-ayat seterusnya berkata
bahawa pada waktu itu orang kaya akan melolong juga bagi penggunaan yang tidak
wajar atas berkat-berkat serta kekayaan mereka.

Memakai alat musik?


Dokumen gereja dari abad-abad pertama, termasuk perjanjian baru
tidak mencatat pemakaian alat musik dalam ibadah gereja,
kemungkinan, hal ini disebabkan adanya asosiasi negatif dari alat
musik, pada masa itu, alat musik memang lebih sering dipakai dalam
penyembahan berhala, tidak mengherankan jika orang kristen
perdana menjadi gamang terhadap pemakaian alat musik dalam
ibadah mereka.
Benarkah alat musik tidak boleh dipakai dalam ibadah? Mazmur 150
terang terangan mendorong pemakaian alat musik dalam ibadah,
namun ada 2 prinsip penting yg harus diindahkan. Pertama, alat
musik harus menolong nyanyian orang percaya, ayat 1-2 berbicara
tentang pujian yg dilantunkan dengan suara manusia, setelah itu
barulah alat musik disebutkan. Dalam ibadah, suara manusia
menempati prioritas pertama, saat alat musik begitu bising dan
mempersulit jemaat bernyanyi, alat musik telah disalahgunakan.
Kedua, permainan alat musik harus dilandasi sikap hati yg
menyembah Tuhan. Perhatikan frase "PUJILAH DIA" yg mendahului
penyebutan setiap alat musik, permainan alat musik harus dilandasi
sikap hati yg menyembah Tuhan.
Kembangkanlah dan persembahkanlah kemampuan dan talenta anda
dalam bermain alat musik untuk membantu penyembahan jemaat.
Ketahuilah, Allah menyukai permainan permainan alat musik yg
dilakukan dengan hati yg memuliakan Dia. Alat musik dalam ibadah
tidak boleh menghambat, melainkan harus mendukung nyanyian
jemaat.

[GENERASI PENUNTAS]