Anda di halaman 1dari 6

Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1

1. Pengenalan

Bulan Kesihatan diadakan sebagai satu platform bagi menyebarkan informasi terkini
mengenai amalan gaya hidup sihat kepada murid-murid dan warga sekolah.
Program ini dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering
diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambil berat
mengenai kesihatan. Ini kerana amalan ini perlu dipupuk sejak di bangku
sekolah lagi. Oleh itu Kempen Jom Hidup Sihat diwujudkan untuk menyemai
penjagaan kebersihan diri dan alam sekitar, senaman konsisten serta amalan
pemakanan seimbang dikalangan murid-murid dan warga sekolah.

2. Tujuan program

Bulan Kesihatan ini dilaksanakan untuk tujuan memberikan


pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek kesihatan kepada
murid-murid. Pengetahuan dan kemahiran dan kemahiran mengenai
aspek ini amatlah wajar ditekankan kepada murid-murid
memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapka mengenai
kepentingan penjagaan kesihatan dan kebersihan dari seawal usia di
bangku sekolah. Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi
memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah

3. Rasional program

Kempen Jom Hidup Sihat ini merupakan satu program kesihatan untuk semua
warga s e ko l ah demi melahirkan dan memupuk rasa
tanggungjawab murid-murid, guru-guru dan seterusnya ibu bapa
m u r i d - m u r i d m e n g e n a i ke p e n t i n g a n p e n j a g a a n ke s i h a t a n d a n
keb e r s i h an .

4. Objektif

(a) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan murid-murid terhadap


menggalakkan amalan cara hidup sihat dan mesra alam di kalangan murid-
murid.
(b) Murid-murid akan mendapat pengetahuan yang
mendalam tentang kepentingandan kaedah menjaga kebersihan
dan kesihatan.
(c) Menerapkan kepentingan persekitaran yang bersih dan sihat.
(d) Amalan kesihatan dan kebersihan dalam kehidupan murid-murid
(e) M e n d e d a h k a n p e n j a g a a n ke s i h a t a n d a n ke b e r s i h a n
s e c a r a m e n y e l u r u h d a n mengikut prosedur yang betul terhadap
murid-murid.
(f) Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya
hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan harian.
(g) Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah
terhadap kebersihan,keindahan dan keceriaan serta menghargai
kemudahan yang disediakan.
(h) Memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bekerja
sebagai satu pasukanuntuk mencapai matlamat amalan kebersihan
sekolah.
(i) Me w u ju d kan i kl i m s e r t a id e n ti t y s eko l ah s e b ag ai in s t i
t u s i y a n g s i h a t , b e r s i h , indah dan ceria
5. Sasaran
Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1

Murid-murid dan guru-guru

6. Perlaksanaan
1 September 30 September 2013

7. Aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan


(a) Pe r t a n d i n g a n m e w a r n a
(b) Pe r t a n d i n g a n m e l u k i s p o s t e r
(c) C e r a m a h A m a l a n Ke b e r s i h a n D i r i
(d) A n u g e r a h Pe l a j a r B e r s i h
( e ) Pa m e r a n
(f) C e r a m a h Pe m a k a n a n S i h a t

8. Anggaran Kos

Bi Aktiviti Tahun Hadiah Jumlah harga


l

1 Pe r t a n d i n g a n Ta h u n Johan : RM 5.00
Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1

mewarna 1 Naib Johan : RM 4.50


Ketiga : RM 4.00
RM 13.50
Ta h u n
Johan : RM 5.00
2
Naib Johan : RM 4.50
Ketiga : RM 4.00
RM 13.50
Ta h u n
3 Johan : RM 5.00
Naib Johan : RM 4.50
Ketiga : RM 4.00 RM
40.50
RM 13.50

2 Pertanding Ta h u n Johan : RM 5.00


an melukis 4 Naib Johan : RM 4.50
poster Ketiga : RM 4.00
RM 13.50
Ta h u n
5 Johan : RM 5.00
Naib Johan : RM 4.50
Ketiga : RM 4.00
RM 13.50
Ta h u n
6 Johan : RM 5.00
Naib Johan : RM 4.50
RM
Ketiga : RM 4.00
40.50
RM 13.50

3 Anugerah Ta h u n Lelaki : RM
Pelajar 1 5.00
Bersih Pe r e m p u a n : R M 5 . 0 0

Ta h u n RM10.00
2
Lelaki : RM
5.00
Ta h u n Pe r e m p u a n : R M 5 . 0 0
3
RM10.00

Ta h u n Lelaki : RM
4 5.00
Pe r e m p u a n : R M 5 . 0 0
Ta h u n
5 RM10.00

Lelaki : RM
Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1

Ta h u n 5.00
6 Pe r e m p u a n : R M 5.00
RM
RM10.00 60.00
Lelaki : RM
5.00
Pe r e m p u a n : R M 5 . 0 0

RM10.00

Lelaki : RM
5.00
Pe r e m p u a n : R M 5 . 0 0

RM10.00

4 Bunting RM100 RM
100.00

5 Bahan RM100 RM
Pameran 100.00

6 Kertas RM 100 RM
. Lukisan, 100.00
Photostat
dan Gambar
JUMLAH BESAR RM
441.00

9. Ahli Jawatan Kuasa

Pengerusi : Pn. Hjh Nor Adibah bt Yusoff (Guru Besar)

Naib Pengerusi : En. Ahmad Azizi bin Alias (PK HEM)


Pn. Asmah bt Osman (PK Kurikulum)
Pn. Zaiton bt Ahmad (PK Ko-kurikulum)
En. Abdul Hamid bin Mohammad (Penyelia Petang)

Penyelaras program : Siti Rohimah bt Muhazir (Sesi Petang)

Naib Penyelaras : En. Zaid bin Zakaria (Sesi Pagi)

Setiausaha (Kesihatan) :Pn. Aniza binti Moklas

AJK : 1) En. Khari b Isa (S/U Keselamatan)


2) Pn. Zahrina bt Ya (S/U Kebersihan dan Keceriaan)
3) Norhayati bt Embong
Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1

4) Pn Roshatini bt Abd Hamid


5) Pn. Hasmini bin Che Dah
6) Pn. Asmaliza bt Torin
7) En. Wahi bin Zakaria

Disediakan oleh

(ANIZA BINTI MOKLAS)

Setiausaha Jawatankuasa 3K (Kesihatan)

SK Taman Keramat 1

Disemak oleh,

(SITI ROHIMAH BT MUHAZIR)

Penyelaras Jawatankuasa 3K

SK Taman Keramat 1

Disahkan oleh

.........................

(NOR ADIBAH BINTI YUSOFF)

Guru Besar

SK Taman Keramat 1
Bulan Kesihatan 2013/SK Taman Keramat 1