Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR ............................................................................................i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................1


B. Rumusan Masalah ............................................................................ 4
C. Tujuan ............................................................................................... 4
D. Sistematika Penulisan........................................................................ 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 6

A. Pengertian Gempa Bumi................................................................... 6


B. Definisi Kesiapsiagaan ..................................................................... 6
C. Prinsip Rencana Siaga Rumah Tangga Menghadapi Bencana.......... 9
D. Tindakan yang Dilakukan Sebelum Terjadi Bencana Gempa Bumi 10

BAB III PEMBAHASAN ................................................................................... 16

A. Profil Area Kajian ............................................................................. 16


B. Hasil Pengkajian Willayah ............................................................... 17
C. Analisa Data dan Alternatif Solusi ................................................... 24
D. Planning Of Action ........................................................................... 29