Anda di halaman 1dari 2

SASAKALA SITU PANJALU

Jaman baheula, anu jumeneng raja di nagara Cipanjalu, jujulukna


Prabu Cakradewa. Anjeunna kagungan putra pameget hiji, kakasihna
Prabu Borosngora.
Barang putrana geus sawawa, ku ramana dipiwarang ngalalana nyiar
pangabisa.
Sanggeus mangtaun-taun lilana di pangumbaraan, anjeunna mulih
deui ka bali geusan ngajadi. Sasumpingna, ramana ngayakeun
pesta, sarta nanggap ronggeng sagala, ramena teu kira-kira.
Barang Prabu Borosngora keur baksa, ku ramana katingali, dina
palebah cecekolan aya capan, anu dina mangsa harita kasohor
ngaranna, nya eta: Hujun Kulan. Ari hartina jadi ciciren, yen
sakur anu make cap, geus asup jadi lid pakumpulan, anu ngamuhit
kana elmu kalahiran.
Waktu Kangjeng Raja ningal eta cap, pohara ngaraos kagetna,
sarta bendu kabina-bina, munggah ngageter salirana. Lajeng
ngandika bari nunjuk, Eh, Borosngora! Kumaha asalna nu matak
maneh boga cap dina cecekolan; naha maneh geus nyieun peta kitu?
Ongkoh ceuk Ama bareto, pacuan maneh rek cacampuran jeung jalma
anu ngalampahkeun elmu sihir. Lamun maneh panting boga kahayang,
nya muntang ka Nu Kawasa.
Teu lila ti harita, Prabu Borosngora ku ramana dipaparin gayung,
pikeun ngala cai, tapi karancang lir ayakan, sarta saurna,
Ayeuna maneh kudu indit deui, sarta ulah waka balik, lamun
tacan bisa nyiuk cai ku eta gayung, nepi ka caina cicing di
jero.
Ti dinya Prabu Borosngora angkat sakaparan-paran, ngajajah Pulo
Jawa, neangan pandita anu kakoncara jero elmuna, nyungsi wiku nu
kagurnita linuhung, anu pibasaeun nyiuk cai ku eta gayung, nepi
ka caina cicing di jero. Tapi luput, taya nu bisauen.
Tina geus ngaraos poek akal, leos anjeunna ka Mekah, ngadeuheus
Kangjeng Nabi Muhammad SAW sarta sagala kasesahna diunjukkeun
kabeh.
Ku Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anjeunna dipaparin kuluk, baju
toro jeung cis.
Kangjeng Nabi miwarang nyiuk cai ku gayung tea tina sumur. Ku
Prabu Borosngora dijalankeun, sakumaha dawuhna Kangjeng Nabi.
Barang pek nyiuk cai, kacida kageteunana, ningali cai dina
gayung taya nu ragrag sasakeclak.
Sanggeus nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi, tuluy anjeunna mulih ka
Panjalu. Sasumpingna, gancang unjukan ka ramana, yen maksudna
enggeus hasil.
Ramana teu kira-kira bingaheunana. Harita kenegh gayung teh
terus dicandak, cur cer cai Jamjamna dicicikeun kana rawa, anu
teu jauh ti dinya. Dadak sakala rawa jadi situ hiang, anu ayeuna
katelah Situ Lengkong tea.