Anda di halaman 1dari 6

MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASIKAN SISTEM

1. Model Dick dan Carey

Dick dan Carey (1996) telah mengemukakan 10 proses utama dalam


model pengajaran yang mengandungi 9 peringkat dalam gelungan yang
berulang dan berakhir dengan proses penilaian keberkesanan pengajaran.

9 peringkat dalam model rekabentuk pengajaran Dick dan Carey :

Peringkat 1: Mengenalpasti matlamat pengajaran


Peringkat 2. Mengendalikan analisis pengajaran
Peringkat 3. Mengenalpasti Pengetahuan Sedia Ada dan ciri-ciri murid
Peringkat 4: Menulis objektif pencapaian
Peringkat 5. Membina / menggubal item-item ujian rujukan kriteria
Peringkat 6. Membina strategi pengajaran
Peringkat 7: Membina dan memilih bahan-bahan pengajaran
Peringkat 8: Membina dan melaksanakan penilaian formatif
Peringkat 9: Membina dan melaksanakan penilaian sumatif

2. Model Gagne dan Briggs (1974),

Gagne dan Briggs (1974), telah menyenaraikan 12 langkah dalam mereka


bentuk sistem pengajaran iaitu:

(a) menganalisis dan mengenalpasti keperluan

(b) mendefinisikan matlamat dan objektif

(c) mengenalpasti cara-cara lain untuk mencapai keperluan

(d) merekabentuk kompenan-kompenan sistem

(e) menganalisis sumber-sumber yang diperlukan, sumber-sumber yang


sedia ada dan kekangan-kekangan serta masalah-masalah

(f) mengambil tindakan untuk menyisisih dan mengubahsuai kekangan

(g) pemilihan dan pembangunan bahan pengajaran

(h) rekabentuk proses-proses penilaian pelajar

(i) ujian luar, penilaian formatif dan latihan guru

(j) pelarasan, ulangkaji dan penilaian lanjut


(k) penilaian sumatif

(l) pemasangan operasi.

3. Model Smith dan Ragan tahun 1993

Smith & Ragan menyatakan tiga langkah utama sebagai asas utama
dalam pendekatan model pembelajaran.

a) Pertama, memperlihatkan secara terperinci analisis instruktional


untuk menentukan "kita akan kemana" (where we're going).
b) Kedua, mengembangkan strategi instruksional untuk menentukan
"bagaimana kita akan sampai di sana" (how we'll get there).
c) Ketiga, mengembangkan dan melaksanakan penilaian untuk
menentukan "bagaimana kita akan tahu ketika kita berada di sana"
(how we'll know when we're there).

Peringkat pertama dalam bentuk analisis. Setiap proses perancangan


dalam model sistem atau pembelajaran program sentiasa memerlukan
peringkat analisis. Pereka model pembelajaran akan belajar sesuatu yang
banyak yang mereka lakukan tentang persekitaran pendidikan, seperti
analisis keadaan pelajar yang akan dilatih, analisis tugas-tugas pembaikan
yang perlu disediakan, analisis apa yang perlu diketahui oleh mereka atau
apa yang mereka boleh belajar untuk membuat pembaikan sistem
(penilaian). Dalam struktur mata pelajaran tertentu, analisis itu adalah
amat diperlukan sebelum pelaksanaan pembelajaran.

Fasa kedua, Smith & Ragan ialah strategi pembelajaran. Terdapat tiga
perkara yang sangat dominan dalam strategi ini, iaitu pilihan kaedah
penentuan atau jenis aktiviti, dan pemilihan media pengajaran. Ketiga-tiga
domain ini akan menentukan kejayaan atau kegagalan reka bentuk
pembelajaran. Peringkat ketiga ialah penilaian reka bentuk yang
dirancang pendekatan untuk menentukan jenis perubahan apa-apa yang
perlu dilakukan oleh mereka. Penilaian di Smith & Ragan berbentuk
penilaian formatif dan penilaian sumatif .

Peringkat ketiga dalam proses ini ialah model reka bentuk pengajaran.
Apa yang ditunujukkan oleh Smith & Ragan sebenarnya diambil dari teori
sistem umum, terutama sistem pendidikan dibangunkan Briggs.
pendekatan Briggs dilaksanakan melalui empat komponen umum dalam
analisis program model-pembelajaran, strategi reka bentuk (sintesis),
penilaian dan semakan
4. Model PPSI (1976)

Dalam model PPSI pengajaran dipandang sebagai suatu sistem. Sub-


sistem dari pengajaran, diantaranya tujuan pembelajaran, bahan
pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat-alat dan sumber pembelajaran dan
evaluasi. Semua komponen tersebut disusun sedemikian rupa sehingga
masing-masing komponen dapat berfungsi secara harmonis.

Guru mempunyai tugas menyusun langkah-langkah sehingga tersusun


suatu urutan-urutan sistem pengajaran yang baik. Adapun urutan
langkah-langkah dalam PPSI itu adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan instruksional khusus


2. Menyusun alat penilaian
3. Menetapkan kegiatan pembelajaran
4. Merancang program pengajaran
5. Malaksanakan program

5. MODEL (IDI) INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE

1. Model instruksional dikembangkan oleh the National Special Media


Institute (1971) yang disebut dengan The Instructional Development
Institute (IDI).

2. Model IDI ini hasil kerjasama antara empat institut pengajian tinggi:
Michigan State University, Syracuse University, United States International
University, dan University of Southern California.

3. Model IDI ini telah dikembangkan dan diuji di beberapa negara di Asia
dan Eropah dan telah berjaya di 334 institusi pendidikan di Amerika.

IDI Model
Model IDI merupakan pengembangan reka bentuk instruksional dengan
pendekatan atau berorientasi pada sistem dengan pendekatan linear &
mencergaskan semula amalan yang sedia ada.

Tahap 1 (Penentuan)

Langkah 1 Masalah yang dikenal pasti [perlu penilaian, mewujudkan


keutamaan & menyatakan satu atau lebih masalah untuk menjadi alamat]
- Penekanan bagi membezakan antara simptom dengan masalah asas.
Dan masalah yang disenaraikan adalah perkara yang boleh diukur.

Langkah 2
Menganalisis tetapan [bahan ciri2 yang sedia ada, responden,
pengumpulan data]
- data dikumpul berdasarkan ciri responden, ciri2 yang menyumbang
kepada pembinaan ID, kekurangan yang terdapat pada penyelesaian
masalah yang telah dibina, bahan pengajaran yang ada, sumber tenaga
yang disediakan semasa pembinaa dan penyampaian sesuatu bahan yang
dibina.

Langkah 3 Menyusun Pengurusan [kebimbangan dengan organisasi


pasukan pembangunan]
- Faham bahawa kelemahan pentadbir/pelaksana mengakibatkan
kegagalan dalam usaha pembinaan/pembangunan sesebuah ID.

Langkah 4 Mengenal pasti Objektif [ABCD sebagai panduan - penonton


A, tingkah laku B, tahap prestasi C keadaan & D]

Langkah 5 kaedah spesifik [Penentuan kaedah dalam menjalankan


penyelidikan]
Menentukan method, strategi & media yang akan digunakan.
Pelaksana/pengkaji digalakkan utk menggunakan pengetahuan lain dalam
menyokong pemilihan method/strategi/media dalam kajian mereka.

Langkah 6 Membina prototaip [menetapkan bangunan draf diuji semua


bahan]
Semua ID yang dibina meliputi bahan instructional,
fasilitator/guru/instructor, & bahan2 untuk mengukur (borang survey, pre-
post test, dll).
Pembinaan prototype tidak terlalu meliputi kos tinggi, kerana subjek
kepada perubahan/penambahbaikkan.

Tahap 2 (Pembinaan)
pada tahap 2 terdapat 3 langkah (3 steps) dan 7 elemen (7 elements)

Tahap 3 (Penilaian)
Perincian model IDI dapat diilustrasikan kepada tiga tahap
3 tahap (3 stages), 9 langkah ( 9 steps), dan 24 elemen ( 24 elements)

pada tahap 1, terdapat 3 langkah ( 3 steps) dan 9 elemen ( 9 elements)

Langkah 7 Ujian Prototaip [menguji prototaip di bawah keadaan yang


sama mungkin untuk kegunaan pentadbiran ini.
- Menjalankan ujian prototaip kajian sama seperti praktis yang dijalankan.
Langkah 8 Keputusan analisis [Menentukan menganalisis hasilnya dari
segi pencapaian pelajar, keberkesanan, kesesuaian kaedah pengajaran,
dan kesesuaian teknik penilaian].
Analisa ke atas hasil berdasarkan kepada pencapaian, keberkesanan &
kesesuaian atas method & teknik penilaian yang dipilih.

Langka 9 Melaksanakan Recycle [model IDI adalah untuk mengitar


semula (jika data menunjukkan kekurangan a), atau untuk melaksanakan
penyelesaian jika ia berkesan].
Pengunaan semula/readjustment model yang terbina, sekiranya dilihat
kekurangan data, keperluan untuk dianalisis semula keperluan.
Membuat bengkel bagi menilai semula model/extension of the model, etc.
pada tahap 3 terdapat 3 langkah (3 steps) dan 8 elemen (8 elements)

6. Model Gentry IPDM (Instructional Project Development and


Management Model)

Model IPDM (Pengajaran Pembangunan Projek dan Pengurusan) yang


dibangunkan oleh Castelle Gentry pada tahun 1994 untuk menerangkan
proses pembangunan pengajaran.

Komponen pembangunan:

Analisis keperluan - mewujudkan kesahihan keperluan dan matlamat


untuk memberi pengajaran yang sedia ada atau yang dicadangkan

Adoption - mewujudkan penerimaan inovasi oleh mereka yang terlibat dan


mendapatkan komitmen sumber.

Design pengajaran - menentukan dan menetapkan objektif, strategi,


teknik, dan media untuk memenuhi matlamat pengajaran.

Pengeluaran - membina elemen projek, sebagaimana yang dinyatakan


dalam reka bentuk dan semakan data.

Prototaip - memasang, juruterbang ujian, respecify, mengesahkan dan


memuktamadkan satu unit pengajaran.

Installation Produk - mewujudkan keadaan yang diperlukan untuk operasi


berkesan sesuatu produk pengajaran baru atau proses.

Operasi berterusan - mengekalkan pemakaian yang berterusan produk


pengajaran dan / atau prosedur.
Berterusan Pengajaran Penilaian Unit - mengumpul dan menganalisis data
kira-kira satu unit pengajaran berterusan untuk membuat keputusan
mengenai semakan masa depan.

Menyokong komponen:

Pengurusan Projek - kawalan, menyelaras, dan memperuntukkan sumber.

Maklumat Pengendalian - pilih, mengumpul, menyusun, menyimpan,


mendapatkan semula, mengedar, dan menilai maklumat yang diperlukan
oleh projek ID.

Sumber Perolehan dan Peruntukan - menentukan keperluan sumber,


merasmikan belanjawan dan mengurus sumber.

ID Projek Personnel - menentukan keperluan untuk kakitangan, latihan,


penilaian, motivasi, kaunseling, censuring, dan menolak ahli projek ID.

Kemudahan - menyusun dan mengubahsuai ruang untuk reka bentuk,


pelaksanaan, dan ujian daripada unsur-unsur pengajaran