Anda di halaman 1dari 13

1 Antara nombor berikut, digit 4 dalam nombor yang manakah menunjukkan

40?

A 1 234
B 1 243
C 1 423
D 4 321

2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.

678

Rajah 2

Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris dalam rajah itu?

A 6
B 60
C 600
D 6 000

3 Antara yang berikut, yang manakah nilai digit 1 mewakili 100?

A 4 321
B 4 312
C 4 123
D 1 234

4 Rajah 4 menunjukkan satu kad nombor.

4 923

Rajah 4
1
Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris?

A 9
B 90 Jaw ab
C 900
D 9 000

5 Lima ribu dua ratus dua =

A 5 002
B 5 020 Jaw ab
C 5 200
D 5 202

6 Tuliskan 3 906 dalam perkataan.

A Tiga sembilan sifar enam


B Tiga ribu sembilan ratus enam Jaw ab
C Tiga ribu enam ratus sembilan
D Tiga ribu sembilan puluh enam

7 Rajah 7 menunjukkan suatu kad nombor.

LAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU

Rajah 7
Tulis dalam angka, nombor pada kad itu.

A 189
B 691
C 819
D 891

2
8 Rajah 8 menunjukkan suatu kad nombor.

SATU RATUS LIMA PULUH

Rajah 8
Tulis nombor pada kad itu, dalam angka.

A 10
B 15
C 100
D 150

9 Rajah 9 menunjukkan sekeping kad.

LAPAN PULUH LAPAN

Rajah 9
Nyatakan perkataan pada kad itu dalam bentuk nombor.

A 66
B 77 Jaw ab
C 88
D 89

10 Rajah 10 menunjukkan suatu kad nombor.

8 247

Rajah 10
Tuliskan nombor pada kad itu, dalam perkataan.

3
A Lapan ribu dua ratus tujuh puluh empat
B Lapan ribu dua ratus empat puluh tujuh
C Lapan ribu empat ratus empat puluh tujuh
D Lapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh

11 Rajah 11 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 11
Nyatakan nombor pada kad itu dalam perkataan.

A Tujuh ratus tiga


B Tujuh ratus tiga puluh empat
C Tujuh ratus empat puluh tiga
D Tujuh ratus lima puluh tiga

12 Rajah 12 menunjukkan sekeping kad itu.

1 906

Rajah 12
Nyatakan nombor itu dalam perkataan.

A Satu ratus sembilan puluh enam


B Satu ribu sembilan puluh enam Jaw ab
C Satu ribu sembilan ratus enam
D Satu ribu sembilan ratus enam puluh

4
13 Rajah 13 menunjukkan satu kad nombor.

6 767

Rajah 13
Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor itu?

A Ribu
B Ratus
C Puluh
D Sa

14 Antara nombor berikut, yang manakah digit 6 berada pada nilai tempat

ratus?

A 3 816
B 4 365 Jaw ab
C 6 123
D 7 654

15 Apakah digit bagi nombor 5 248 berada di nilai tempat ratus?

A 2
B 4
C 5
D 8

5
16 Apakah nilai tempat bagi digit yang digariskan pada nombor

7 728?

A Sa
B Puluh Jaw ab
C Ratus
D Ribu

17 Rajah 17 menunjukkan suatu kad nombor.

5 251

Rajah 17
Bundarkan nombor itu kepada puluh yang terdekat.

A 5 000
B 5 200 Jaw ab
C 5 250
D 5 260

18 Bundarkan 5 005 kepada puluh yang terdekat.

A 5 000
B 5 010
C 5 020
D 5 110

19 Antara yang berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada puluh

terdekat menjadi 7 900?


Jaw ab

A 7 905
6
B 7 908
C 7 895
D 7 890

20 Bundarkan 3 653 kepada puluh yang terdekat.

A 3 662
B 3 660
C 3 652
D 3 650

21 730 + 210 + 550 =

A 490
B 940 Jaw ab
C 1 390
D 1 490

22 2 466 + 3 667 + 3 179 =

A 8 312
B 9 302 Jaw ab
C 9 212
D 9 312

7
23 3 420 + 126 + 42 =

A 3 588
B 3 546 Jaw ab
C 3 540
D 3 462

24 5 620 + 2 210 + 1 460 =

A 10 000
B 9 490 Jaw ab
C 9 390
D 9 290

25 Pak Abu menjual 1 068 biji kelapa pada bulan Januari dan pada bulan

Februari dia dapat menjual 126 biji kurang daripada bulan Januari.Hitung

jumlah kelapa yang dapat dijual bagi kedua-dua bulan itu.

A 2 262
B 2 020 Jaw ab
C 2 010
D 1 194

8
26 Seramai 2 458 pengunjung mengunjungi satu pameran pertanian pada hari

Sabtu, 3 546 pada hari Ahad dan 1 585 pengunjung pada hari

Isnin. Berapakah jumlah bilangan pengunjung dalam 3 hari itu?

A 7 609
B 7 589 Jaw ab
C 7 449
D 6 589

27 Dalam satu hari, Encik Budin menjual 782 naskhah akhbar Bahasa Inggeris,

1 045 akhbar berbahasa Melayu dan 526 naskhah akhbar berbahasa

Cina. Hitung jumlah bilangan akhbar yang dijual dalam satu hari itu.

A 2 353
B 2 363 Jaw ab
C 2 453
D 2 522

28 Encik Faizul ada 1 236 biji buah-buahan. Dia membeli 642 biji epal dan 456

biji mangga lagi. Hitung jumlah buah-buahan Encik Faizul sekarang.

A 2 234
B 2 334 Jaw ab
C 2 444
D 2 534

29 8 366 - 1 282 =
Jaw ab

A 6 084
B 7 024

9
C 7 084
D 7 184

30 2 470 - 764 =

A 2 706
B 1 706 Jaw ab
C 1 314
D 830

31 7 426 - 1 213 =

A 6 403
B 6 313 Jaw ab
C 6 213
D 5 213

32 604 - 209 =

A 403
B 400 Jaw ab
C 395
D 385

10
33 8 765 - 2 140 - 1 116 =

A 4 509
B 5 509 Jaw ab
C 6 625
D 7 625

34 7 865 - 2 412 - 2 130 =

A 2 323
B 2 333 Jaw ab
C 3 313
D 3 323

35 9 677 - 4 223 - 2 430 =

A 3 014
B 3 024 Jaw ab
C 3 034
D 3 824

36 6 704 - 2 421 - 2 136 =


Jaw ab

A 1 147

11
B 2 047
C 2 146
D 2 147

37 Dalam satu kejohanan sukan terdapat 9 864 orang atlet.

2 226 orang daripadanya adalah perempuan.Hitung bilangan atlet lelaki.

A 7 638
B 7 637 Jaw ab
C 7 627
D 7 438

38 Roslin ada 1 806 bulu tangkis. 1 727 daripada bulu tangkis itu telah

digunakan. Hitung bilangan bulu tangkis yang tinggal.

A 69
B 77 Jaw ab
C 78
D 79

39 Sebanyak 5 044 buah basikal dikeluarkan oleh sebuah kilang.

3 978 daripadanya telah dihantar ke kedai-kedai basikal.Hitung jumlah

12
bilangan basikal yang tinggal.

A 1 045
B 1 055 Jaw ab
C 1 056
D 1 066

40 Terdapat 4 750 biji mangga dalam bakul dan 346 daripadanya

busuk. Berapakah jumlah bilangan mangga yang elok di dalam bakul itu?

A 5 096
B 4 414
C 4 410
D 4 404

Disediakan oleh :

Muzakiah binti Mohd Jamil

Guru Matematik Tahun 3

Disemak oleh :

Nor Azizah binti Mohamed

Ketua Panitia Matematik

Disahkan oleh :

Nor Azni binti Mohd Nor

GPK Pentadbiran

13

Anda mungkin juga menyukai