Anda di halaman 1dari 28

BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PROFIL KAUNSELOR

NAMA : AB HALIM BIN MUSTAPPA @ CHE FA


JANTINA : LELAKI
KETURUNAN : MELAYU
AGAMA : ISLAM
TARIKH LAHIR : 27 SEPTEMBER 19783
TEMPAT LAHIR : KOTA BHARU
KAD PENGENALAN : 830927-035739
NO RUJUKAN JPN : D 55867
TARIKH LANTIKAN KAUNSELOR : 04 JANUARI 2010
KELAYAKAN AKADEMIK : BAC. (ILMU KEMANUSIAAN) USM
KELAYAKAN IKTISAS : KPLI (BIMBINGAN & KAUNSELING) IPG KB
ALAMAT PEJABAT : SK KUBANG KERIAN 3, KOTA BHARU
TELEFON : 09 7441716
ALAMAT RUMAH : 301 / 11 JALAN EMBONG
18000 KUALA KRAI

1
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PROFIL KAUNSELOR

NAMA : NORIHAN BINTI MOHD ZAINUN


JANTINA : PEREMPUAN
KETURUNAN : MELAYU
AGAMA : ISLAM
TARIKH LAHIR : 20 MAC 1965
TEMPAT LAHIR : KUANTAN
KAD PENGENALAN : 650320-06-5650
NO RUJUKAN JPN : D 24633
TARIKH LANTIKAN KAUNSELOR :
KELAYAKAN AKADEMIK : BAC BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH OUM
KELAYAKAN IKTISAS : SIJIL PERGURUAN INSTITUT BAHASA KL
ALAMAT PEJABAT : SK KUBANG KERIAN 3
TELEFON : 09 7441716
ALAMAT RUMAH : 346 KG PENAMBANG,
15350 KOTA BHARU

2
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PENDAHULUAN

Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan


negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam
usaha merealisasikan hasrat tersebut.

Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus


dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan
menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang
diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,
psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan
dadah serta pembangunan diri murid.

Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan


akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah
diharapkan buku pengurusan ini akan dapat memberi panduan dalam
membantu menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru
kaunseling.

3
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan
keluarga

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN


MALAYSIA
Membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi
memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi
negara Malaysia

4
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

VISI SEKOLAH
SMJK Chung Cheng akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dalam
bidang akademik dan kokurikulum bagi melahirkan perlajar-pelajar yang
bersahsiah tinggi, berilmu, berketrampilan dan mahir berfikir

MISI SEKOLAH

~ Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif untuk


mengembangkan potensi pelajar
~ Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap yang cemerlang melalui
proses Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
~ Membimbing pelajar-pelajar ke arah pencapaian yang cemerlang dalam
penguasaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina
~ Meningkatkan kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat (ICT) dalam
kalangan staf dan pelajar
~ Membina sahsiah pelajar melalui pelbagai program bina insan dan
kokurikulum

5
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH


Melaksanakan amanah untuk mendidik, membimbing, membantu dan
mem beri perkhidmatan terbaik kepada semua pelajar

Bertugas dengan penuh sifat-sifat penyayang, bertanggungjawab dan


prihatin terhadap kemajuan pelajar

Bekerjasama secara koperatif dan kolaboratif untuk memberi


perkhidmatan pendidikan yang cemerlang sejajar dengan Etika
Pendidikan Awam

Mewujudkan persekitaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk


pengajaran dan pembelajaran

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan


mengadakan penilaian yang efektif untuk mengembangkan potensi pelajar

Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam akademik dan kokurikulum

Menyediakan kemudahan untuk mengembangkan kemahiran pelajar


dalam bidang sains dan teknologi

Menepati waktu dalam pengurusan dan pelaksanaan program-program


pendidikan demi kepentingan pelajar

Bekerjasama memberi layanan terbaik kepada semua ibu bapa dan pihak
yang berurusan dengan sekolah

6
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

VISI

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF,


TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN
DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA
MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN MURID
DAN SEKOLAH

MISI

Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan


berkesan.
Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang
tinggi dan berakhlak mulia.
Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
akademik.
Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan
melalui program bimbingan dan kaunseling.
Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.
Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan
murid.

7
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

OBJEKTIF
Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan
mengadakan:
Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.
Kemahiran belajar.

Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan


cara melaksanakan :
Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan
peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi
awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.
Ujian psikometrik.

Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:


Program psikososial.
Program kesejahteraan mental.

Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan


perkembangan
kesejahteraan individu melalui:
Konsultasi keibubapaan.
Kaunseling keluarga.

Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan


pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:-
Pendekatan Keluarga Cemerlang
Pembentukan Jati Diri Remaja
Sekolah Bebas Dadah

Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan


diri murid melalui:-
Mengenal Diri Dan Potensi Diri
Kemahiran Kepimpinan
Kehidupan Bermasyarakat
Penyelesaian Masalah

8
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

PIAGAM PELANGGAN PERKHIDMATAN


BIMBINGAN DAN KAUNSELING

i. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan


teraputik.

ii. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

iii. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan


profesionalisme.

iv. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika


Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.

v. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40


hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.

vi. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi


khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam.

vii. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera


bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis.

viii. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan


persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru
Kaunseling.

ix. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien


dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.

x. Membangunkan potensi individu sebagai model insan


yang mampu menyumbang kepada negara.
9
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

10
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

KOD ETIKA
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugas
berlandaskan undang-undang tersebut

Menjaga tatalaku demi memelihara piawaian dan identiti sebagai


GBKSM dan intergriti profesion

Sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan


dan kemahiran dalam bidang profesion

Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, objektif dan jujur

Diselia dan dinilai oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim


dan sokongan perunding

TANGGUNGJAWAB
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. GBK bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien
2. GBK hendaklah menghormati hak klien dan merahsiakan segala
maklumat yang diperolehi semasa menjalankan perkhidmatan
melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-
orang di persekitarannya
3. GBK hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosio
ekonomi klien serta menerima mereka tanpa syarat
4. GBK hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien
serta tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri
5. GBK hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap
bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya
6. GBK hendaklah merujuk klien kepada pihak yang berkaitan jika
mengikut pertimbangannya klien memerlukan perkhidmatan luar
daripada bidang kepakarannya.

11
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

SENARAI TUGAS
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEPENUH MASA (GBKSM)
1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan


Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual
dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah,
ibu bapa dan bekas pelajar.

3. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan


inventori pelajar.

4. Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan


Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang
sesuai.

5. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling


kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang
perkembangan pelajar secara optimum.

6. Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan kaunseling


individu secara professional dan beretika.

7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar


untuk semua pelajar.

8. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan


aktiviti yang bersesuaian dengan murid.

9. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan


aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.

10. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan


aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan
dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.

12
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

11. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan


aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru dan
agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses
pendidikan dan perkembangan pelajar.

12. Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrument, pendekatan


dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan
profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

13. Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos


perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

14. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan


Bimbingan dan Kaunseling.

15. Menjadi pengerak utama dalam program latihan dalaman bagi


menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

16. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru,


kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan.

17. Menjadi personel perhubungan/ seranta sekolah dengan agensi-


agensi luar yang berkaitan.

18. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa


kurikulum sekolah.

19. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.

20. Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

21. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan


pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus
ketatanegaraan dan sebagainya.

22. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit


Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pelajaran Negeri.

23. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

13
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

24. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari


semasa ke semasa.

14
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

FOKUS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dilaksanakan secara sepenuh masa


dan berfokus kepada 4 fokus utama seperti berikut;

FOKUS 1 : Pembangunan Sahsiah Diri Murid

Fokus ini adalah untuk memupuk pengembangan personaliti kendiri


(character) murid dari aspek;

Sikap penyayang (kepedulian)


Budi bahasa
Konsep kendiri
Kepimpinan
Komunikasi
Kekemasan diri
Ketepatan masa

Outcome : Perwatakan murid yang trampil dan terpuji

FOKUS 2 : Peningkatan Disiplin Diri Murid

Fokus ini adalah memupuk disiplin murid termasuk intervensi yang perlu
dilakukan bagi mencegah mereka terlibat dengan gejala-gejala seperti
berikut;

Perlakuan ponteng sekolah


Perlakuan berunsur jenayah
Perlakuan berunsur kelucahan
Perlakuan berunsur kurang sopan
Perlakuan berunsur vandalisme

Outcome: Murid yang berdisiplin serta sekolah yang aman dan sejahtera

15
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

FOKUS 3: PENDIDIKAN KERJAYA MURID

Fokus ini adalah berkaitan pendedahan dan bimbingan kepada murid


mengenai peluang pendidikan dan halatuju kerjaya. Guru Bimbingan dan
Kaunseling perlu;

Melaksanakan program secara terancang agar murid dapat


mengenalpasti potensi diri, minat, sikap dan halatuju kerjaya
Menyediakan Profil Kerjaya setiap murid mulai sekolah rendah
sehingga menengah dalam pelan pembangunan dan perkembangan
kerjaya mereka
Menyediakan rekod murid selepas tamat persekolahan sama ada terus
ke kerjaua atau meneruskan pengajian ke institusi-institusi awam atau
swasta

Outcome : Murid yang tahu hala tuju pendidikan dan kerjaya masa hadapan

FOKUS 4 : Psikososial dan Kejahteraan Mental Murid

Fokus ini adalah membimbing murid supaya mampu mengekal dan


mengurus kesejahteraan diri dan mental. Menerusi fokus ini, Guru
Bimbingan dan Kaunseling perlu;

Membimbing murid dalam proses sosialisasi dan interaksi


Membimbing murid dalam aspek pengurusan emosi
Membantu murid mengembangkan pemikiran yang positif

Outcome : Murid sihat mentalnya

16
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting.
Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan
waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke
arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan
dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil Bidang Input Kaedah


1. Perkhidmatan 1. Akademik Kaunseling Individu
Bimbingan 2. Kerjaya Kaunseling Kelompok
dan 3. Psikososial Bimbingan Individu
Kaunseling 4. Keluarga Bimbingan Kelompok
5. Peribadi Konsultasi
6. Kes Disiplin
7. Dadah
8. HIV/ AIDS
9. Krisis
2. Pengurusan 1. Maklumat Kerjaya Sistem Fail
dan 2. Maklumat Pendidikan dan Paparan
Pentadbiran Latihan Sebaran
3. Maklumat Dadah Brosur / Pamplet
4. Maklumat HIV/ Aids Poster
5. Maklumat Bahaya Rokok Buku
dan Kesihatan Buku Skrap
6. Rancangan Tahunan Perkongsian
7. Kertas Kerja Program
8. Buku Rekod Perkhidmatan
9. Borang-borang
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
10. Jadual Waktu Perkhidmatan
11. Maklumat Murid
12. Laporan Program
13. Keceriaan Bilik Kaunseling
14. Papan Kenyataan
Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling
15. Laporan dan Rekod Sesi
16. Penilaian Program
17. Rekod dan Laporan
Kewangan

17
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

Bil Bidang Input Kaedah


3. FOKUS 1 : 1 Perkembangan Personaliti Murid Bimbingan Kelompok
Pembangunan 2 Bimbingan Individu
dan a Sikap Penyayang Bengkel
Perkembangan b Budi Bahasa Seminar
Sahsiah Murid c Konsep Kendiri Kem/Perkhemahan
d Kepemimpinan Tayangan Video
e Komunikasi Pembimbing Rakan Sebaya
f Kekemasan Diri (PRS)
g Ketepatan Masa Taklimat
h Motivasi Diri Kolokium
Tutor Sebaya
Mentor Mentee
Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer
4. FOKUS 2 : 1 Ponteng / Ketidakhadiran ke Bimbingan Kelompok
Peningkatan Sekolah Bimbingan Individu
Disiplin Diri 2 Rokok / Dadah / HIV Program Sahsiah Murid
Murid 3 Buli Program Mentor Mentee
4 Judi Ceramah
Tayangan Video
5 Kenakalan
Pameran
6 Kekemasan Diri
7 Tidak Menepati Masa
8 Kes-kes lain
5 FOKUS 3 : 1. Inventori Minat Bimbingan Kelompok
Pengurusan Bimbingan Individu
Kerjaya Murid 2. Inventori Personaliti Lawatan
3. Inventori Nilai Ceramah
4. Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Forum
5. Pengumpulan Maklumat Kerjaya Seminar
6. Pendedahan kerjaya Tayangan video
Peluang latihan kerjaya Pertandingan-pertandingan
7. Penyebaran Maklumat - Media Maklumat Kerjaya
- Buku Skrap Kerjaya
- Eksplorasi Alam Kerjaya
- Poster Kerjaya
- Sketsa Kerjaya

18
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

Bil Bidang Input Kaedah


6. FOKUS 4 : 1. Ujian Personaliti Bimbingan Kerjaya
Psikososial & 2. Senarai semak masalah merentasi Kurikulum
Kesejahteraan 3. Merujuk Kad Maklumat Diri Bimbingan Kelompok
Mental (Jika perlu) Bimbingan Individu
4. Kemahiran Komunikasi Forum
5. Kemahiran Asertif/Tegas diri Kursus
6. Penyaringan maklumat Bengkel/Seminar
7. Pengurusan Tekanan Kem Bina Insan/ Diri
8. Kemahiran Rohani Kolokium
9. Kemahiran Membuat Keputusan Lawatan
10. Kemahiran Pengawalan Diri Tayangan video
11. Kemahiran Aplikasi Kaunseling Keluarga
12. Kemahiran Sintesis PRS
13. Kemahiran Analisis Kritikal Latihan Dalam Kumpulan
14. Pengekalan Penghargaan Aktiviti Simulasi Kumpulan
Kendiri/ Self Esteem Perkhemahan Ibadah
Ceramah
15. Perkembangan Keremajaan
16. Konsep Kendiri
17. Pengendalian Kendiri
18. Program Orientasi
7 Keibubapaan 1. Komunikasi Ceramah
2. Perkembangan individu Seminar
3. Isu-isu Kekeluargaan Forum
3.1 Kepimpinan Bengkel
3.2 Perkembangan remaja masa Perkhemahan keluarga/
kini dan akan datang Hari Keluarga
3.3 Kerukunan dan Lawatan ke rumah
kesejahteraan keluarga. Khidmat Konsultasi
2. Kemahiran Sosial Kursus Kemahiran
3. Perkembangan Seksual Keibubapaan
4. Sikap Benci kepada dadah Konferens
5. Kemahiran Menghindar Buletin Keluarga
Jangkitan HIV/ AIDS Pameran
6. Pendidikan Kekeluargaan Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok

19
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

JAWATANKUASA INDUK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015
Pengerusi : Pn Hjh Seri Dewi Binti Mohd Ibrahim
Guru Besar

Timb Pengerusi : En. Nik Zamri Bin Nik Husin


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 1 : En. Rozman Bin Mat Zain


Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : Pn Jamani Binti Jusoh


Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Ab Halim Bin Mustappa


Guru Bimbingan dan Kaunseling

Pn. Noriahn Binti Mohd Zainun


Guru Bimbingan dan Kaunseling

Ahli : En. Muhamad Syah bin Yasin


En. Warid Bin Mihat
En. Arif Bin
Pn. Nasrah Binti
Pn. Razniyanty Binti
Pn. Norsyafira Binti
Pn. Norzuraini Binti
Pn. Siti Fatimah Binti Hamat
Pn. Noraziemah Binti Jafri
Pn. Samihah Binti

20
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

CARTA ORGANISASI

PN. HJH SERI DEWI Bt MOHD IBRAHIM


(GURU BESAR)

EN ROZMAN B. MAT ZAIN EN NIK ZAMRI B. NIK HUSIN PN. JAMANI BT JUSOH
(PEN.KANAN PENTADBIRAN) (PEN. KANAN HEM) (PEN. KANAN KOKURIKULUM)

EN. AB HALIM BIN MUSTAPPA


PN. NORIHAN BT MOHD ZAINUN
UNIT PEMBANGUNAN INSAN (GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

UNIT KEBAJIKAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


UNIT PENDIDIKAN
PENCEGAHAN DADAH

ZERO PONTENG PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

PENGHAYATAN NILAI MURNI


PPDa

PASCA UPSR
KHIDMAT BIMBINGAN & KAUNSELING

PEMUAFAKATAN IBUBAPA

21
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


PERANCANGAN TAHUNAN 2017

BULAN BIDANG PROGRAM SASARAN PERSONALIA CATATAN


1 Pentadbiran & Pengurusan Fail, Bilik, Aktiviti dan Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan Sepanjang tahun
Pengurusan Program Kaunseling
Mesyuarat Bimbingan & Kaunseling Bil.
1
2 Psikososial dan Program Transisi tahun 1. (Salam Murid tahun 1 Guru Bimbingan dan 2 Minggu
Kesejahteraan Mental Perkenalan) Kaunseling / Guru
tahun 1
3 Perkhidmatan Sesi bimbingan individu / kelompok Guru Bimbingan Murid yang memohon Perkhidmatan Bimbingan
Bimbingan & & Kaunseling
JANUARI Kaunseling
4 Pembangunan Diri Program Kepimpinan Pengawas, Pengawas, PSS, Ketua Guru Bimbingan dan
Pengawas Pusat Sumber, Ketua dan kelas dan penolong Ketua Kaunseling
Penolong Ketua Kelas Kelas

6 Keibubapaan Program Permuafakatan Ibu Bapa Murid Pihak Pentadbir Semua murid tahun 6
Tahun 6 Guru Bimbingan
Ketua Panitia
Ibu Bapa

9 Pembangunan Diri Kursus Asas PRS PRS SK Kubang Kerian 3 Guru Bimbingan dan
Murid Pelantikan PRS Kaunseling

10 Psikososial dan Ceramah Motivasi Kerohanian Tahun 6 Murid tahun 6 Guru Bimbingan dan Februari
FEBRUARI Kesejahteraan Mental Kaunseling

12 Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang dijemput Perkhidmatan Bimbingan
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perubahan dan sukarela & Kaunseling
Kaunseling tingkah laku yang positif
17 MAC Mengemaskini bilik Mengemaskini bilik B&K, fail dan Guru Bimbingan Bilik Kaunseling Mengemaskini bilik
B&K, fail dan penyediaan borang sesi kaunseling B&K, fail dan penyediaan
penyediaan borang borang

Pembangunan Diri Pelantikan Majlis Kepimpinan Murid Exco tertinggi MKM PRS
Murid (MKM) PENGAWAS
PSS
KETUA / PEN. KELAS

22
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

18 Psikososial dan Bulan Anti Buli Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan 5 Minit Perhimpunan
Kesejahteraan Mental Kaunseling dan AJK mingguan
UBK
19 Akademik Ceramah Motivasi Kemahiran Belajar Murid tahun 5 Guru Bimbingan dan
Kaunseling
20 Kerjaya Lawatan Kerjaya Ke Balai Bomba Pengawas dan Ahli PRS Guru Bimbingan dan
tahun 5 dan 6 Kaunsling / AJK UBK
dan AJK Guru
Pengawas

22 Akademik Seminar Teknik Menjawab soalan UPSR AJK Bimbingan dan


Kaunseling / Skuad
Gemilang
23 Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang dijemput Perkhidmatan Bimbingan
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perubahan dan sukarela & Kaunseling
APRIL Kaunseling tingkah laku yang positif
29 Psikososial dan Minggu Sahsiah Murid yang terlibat Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Anti Buli Kaunseling

Pendidikan Pencegahan Bulan Anti Dadah Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan 5 minit Perhimpunan
Kaunseling Mingguan
30 Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang dijemput Perkhidmatan Bimbingan
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perubahan dan sukarela & Kaunseling
Kaunseling tingkah laku yang positif
31 Psikososial dan Penerapan Input Psikososial dan Semua Warga SKKK3 Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Kesejahteraan Mental Kaunseling

32 MEI Program Khas Program Anak Bijak Berakhlak Mulia Guru Bimbingan Semua murid Islam Program Khas
AJK UBK tahun 4,5 dan 6
Panitia Pendidikan Islam
33 Psikososial dan Program DWEN (Dasar Warga Emas Negara) Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Kaunseling dan Panitia
Pendidikan Moral

35 JUN Pengurusan & Laporan separuh tahun Unit Bimbingan dan Guru Bimbingan dan Guru Besar
Pentadbiran Kaunseling Kaunseling GPK HEM
Guru Bimbingan Dan
Kaunseling

37 Akademik Ceramah Pengurusan Masa Guru Bimbingan Murid Tahun 5 & 6


Penceramah yang
dijemput
38 JULAI Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang dijemput
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perubahan dan sukarela

23
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

Kaunseling tingkah laku yang positif


39 Psikososial dan Penerapan Input Psikososial dan Semua Warga SKKK3 Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Kesejahteraan Mental Kaunseling

40 Pentadbiran & Pengurusan Fail, Bilik, Aktiviti dan Program Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan
Pengurusan Kaunseling
41 Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid Guru Bimbingan Murid yang
Bimbingan & untuk mengenal potensi diri ke dijemput dan
Kaunseling arah perubahan tingkah laku yang dirujuk
positif
OGOS
42 Akademik Program Menghadapi Peperiksaan Murid tahun 6 Guru Bimbingan dan
Kaunseling
43 Psikososial & Bulan Patriotisme Semua warga SKKK3 Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Saya Anak Merdeka Kaunseling dan Panitia
Sivik dan
Kewarganegaraan
44 SEPTEMBER Akademik Bengkel Kemahiran Belajar tahun 5 Murid tahun 5 Guru Bimbingan dan
Kaunseling
45 Akademik Bengkel Kemahiran Belajar tahun 4 Murid tahun 4 Guru Bimbingan dan
Kaunseling
46 Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang dijemput
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perubahan dan dirujuk
Kaunseling tingkah laku yang positif
47 Pembangunan Sahsiah Memberi pendedahan kepada murid Guru Bimbingan Murid Tahun 6
mengenai peralihan sekolah rendah dengan
sekolah menengah
48 Program Khas Memenuhkan masa lapang murid-murid Guru Bimbingan Semua murid tahun 6 Rujuk kepada jadual
tahun 6 yang telah menduduki UPSR dengan Guru-guru tahun 6 yang perancangan selepas
aktiviti yang menarik. terlibat. UPSR 2017
49 OKTOBE Perkhidmatan Memberi peluang kepada murid untuk Guru Bimbingan Murid yang memohon
Bimbingan & mengenal potensi diri ke arah perkembangan
R Kaunseling tingkah laku yang positif

50 Pengurusan dan Mesyuarat AJK Unit Bimbingan dan AJK Unit Bimbingan dan Guru Besar
pentadbiran Kaunseling kali ke 3 kaunseling GPK HEM
Guru Bimbingan Dan
Kaunseling

52 Pengurusan & Laporan tahun Unit Bimbingan dan Guru Bimbingan dan GPK HEM
Pentadbiran Kaunseling Kaunseling

24
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

54 NOVEMBER Psikososial dan Program Pasca UPSR 2017 Murid tahun 6 Guru Bimbingan dan
Kesejahteraan Mental Kaunseling / AJK guru
tahun 6.

55 Pengurusan & Program Budaya Tutup Sekolah dan Guru Bimbingan dan GPK HEM dan
Pentadbiran perancangan tahunan 2016 Kaunseling pentadbiran sekolah.

56 Sepanjang Pentadbiran & Pengurusan Fail, Bilik, Aktiviti dan Program Semua warga SKDP Guru Bimbingan dan
Pengurusan Kaunseling
tahun
57 Sepanjang Akademik Bimbingan kelas Tahun 1 hingga tahun 6 Guru Bimbingan dan Sepanjang tahun
tahun Kaunseling
58 Sepanjang Bimbingan dan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Semua warga SKDP Guru Bimbingan dan Sepanjang tahun
tahun kaunseling Kaunseling
59 Sepanjang Pentadbiran & Pengurusan Fail, Bilik, Aktiviti dan Program Semua warga SKDP Guru Bimbingan dan Sepanjang tahun
tahun Pengurusan serta maklumat berkaitan Kaunseling Kaunseling
mengikut bidang.

25
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

CARTA GANTT RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2017
SK KUBANG KERIAN 3

BULAN
BIL BIDANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AKADEMIK
1. Kemahiran Belajar Tahun 1 hingga tahun 6 / / / / / / / / / / /
2. Teknik Belajar Cemerlang Dalam Kelas / / /
3. Pecutan Awal UPSR Tahun 6 /
4. Seminar Teknik Menjawab Soalan UPSR /
5. Program Menghadapi Peperiksaan UPSR /
6. Ceramah Motivasi Kemahiran Belajar (Tahun /
5)
7. Bengkel Kemahiran Belajar Tahun 4 /
8. Bengkel Kemahiran Belajar Tahun 5 /
9. Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud Am /
Thn 3)
10/ Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud Am /
Thn 6)
KERJAYA
1. Program Karnival Kerjaya / /
2. Pengumpulan Maklumat Kerjaya / / / / / /
3. Lawatan Kerjaya /
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
1. Kaunseling Individu / / / / / / / / / / /
2. Kaunseling Kelompok / / / / / / / / / / /
3. Bimbingan Individu / / / / / / / / / / /
4. Bimbingan Kelompok / / / / / / / / / / /
PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
MENTAL
1. Program Transisi Tahun 1 /
2. Penerapan Input Psikososial dan / /
Kesejahteraan Mental
26
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

3. Program Kaunseling Berfokus / / / / / / / /


4. Program Mentor-Mentee (Sekolah Penyayang) / / / / / / / / / /
5. Program DWEN(Dasar Warga Emas Negara) / /
6. Bulan Kemerdekaan (Saya Anak Merdeka) /
7. Program Guru Penyayang / / / / / / / / / / /
8. Program Awal Remaja ( Sayangi Diri Anda ) /
PROGRAM KEIBUBAPAAN
1. Program Keibubapaan (Semakin Hari Semakin /
Cemerlang)
PEMBANGUNAN DIRI
1. Ceramah oleh Pihak Kesihatan tentang /
Pemakanan Secara Sihat
2. Program Kepimpinan Pengawas / /
3. Program Kepimpinan Ketua dan Penolong /
Ketua Kelas
4. Kursus Asas PRS /
PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH /
ROKOK / INHALAN DAN HIV/ AIDS
1. Kempen Pendidikan Pencegahan Dadah dan /
Rokok
PROGRAM KHAS KAUNSELING

1. Program Sifar Ponteng / / / / / / / / / / /


3. Program Anak Bijak Berakhlak Mulia /
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
1. Maklumat Kerjaya / / / /
2. Maklumat Pendidikan dan Latihan / / / /
3. Maklumat Dadah / / /
4. Maklumat HIV / AIDS / / /
5. Maklumat Bahaya Rokok / / /
6. Rancangan Tahunan /
7. Kertas Kerja Program / / / / / / / / / /
8. Buku Rekod Perkhidmatan / / / / / / / / / /
9. Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan Dan / / /
Kaunseling
10. Jadual waktu Perkhidmatan / / / / / / / / / / /
27
BUKU PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2017

11. Maklumat Murid / / / / / / / / / / /


12. Laporan Program / / / / / / / / / / /
13. Keceriaan Bilik Bimbingan dan Kaunseling / / / / / /
14. Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan / / / / / / / / / / /
dan Kaunseling
15. Laporan dan Rekod Sesi / / / / / / / / / / /
16. Penilaian Program / / / / / / / / / / /
17 Rekod dan Laporan Kewangan / / / / / / / / / / /

28