Anda di halaman 1dari 62

Oleh : Ir.

Ahmad Redza Bin Ghulam Rasool


BENGKEL PENENTUAN KAEDAH PEMBAIKAN CERUN UNTUK PIHAK BERKUASA
TEMPATAN (SABAH & SARAWAK) 2016
22 24 NOVEMBER 2016
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
1 NEGERI SARAWAK
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
KANDUNGAN
Sesi Pengurusan Cerun

1.KENAPA
2.BAGAIMANA
3.KESIMPULAN

2
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
1. KENAPA

Kejadian tanah runtuh dan jumlah kematian (1973-2007)


Sumber: Pelan Induk Cerun Negara 2009-2023

3
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
1. KENAPA

Kejadian tanah runtuh di Malaysia (1973-2007) yang


melibatkan kos melebihi RM 15 juta.
Sumber: Pelan Induk Cerun Negara 2009-2023
4
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
1. KENAPA

5
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
2. BAGAIMANA
a)Perancangan
b)Rekabentuk dan Pembinaan
c)Penguatkuasaan
d)Penyenggaraan

6
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
a) PERANCANGAN

7
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Menggunapakai Garis Panduan Pembangunan di Kawasan Bukit
dan Tanah Tinggi

8
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Garis Panduan
Pembangunan di Kawasan
Bukit dan Tanah Tinggi

9
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
10
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
b) REKABENTUK &
PEMBINAAN

11
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
CIRI-CIRI REKABENTUK CERUN Kawalan Laluan Air

12
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
DESIGN &CONSTRUCTION ERRORS
Tiada penilaian dan analisis geoteknikal di
buat
Cut slope : 1V : 1.5H DESIGN
Fill slope : 1V : 2H
FOS = 1.4
Tiada kerja penyiasatan tapak (S.I)
dijalankan sebelum kerja pembinaan
Parameter tanah
profil air bawah tanah
Kurang pemahaman mengenai mekanik
tanah dan cerun

CONSTRUCTION

Tipping or dumping of loose fill down the


slopes to form a filled slope
Errors in the construction method
Over-excavation of cut slopes
13
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
KESIMPULAN Geometri Cerun

1.Cerun potong (cut slope)


perlu dibina dengan 1

sudut kurang 34 (1:1.5) 34


1.5

2.Cerun tambak (fill slope) 1


perlu dibina dengan
27
sudut kurang 27 (1:2)
2.0

14
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Cerun terlalu curam (>45 - cut slope)

Tiada tumbuhan menutup bumi ( No


vegetation)

15
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Weephole yang tidak dapat berfungsi

Di mana lokasi weephole?

16
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan di atas
cerun. Air mengalir ke bahagian
tengah cerun dan menyebabkan
kegagalan berlaku

17
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan di atas cerun
- Berm drain
- Interceptor drain
18
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Cerun terlalu curam

Tiada tumbuhan menutupi


cerun

Tiada sistem perparitan

Tiada buffer zone (H atau


2H)

19
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Hakisan berterusan yang berlaku pada
sempadan muka (interface) antara pembetung
(culvert) dan permukaan tanah sisi dan tapak
pembetung.
Aliran air sungai yang deras telah
menggalakkan proses hakisan idan seterusnya
menyebabkan asas tapak pembetung menjadi
lemah.
Runtuhan pembetung ini telah mendedahkan
permukaan cerun kepada aliran deras sungai
dan menggalakkan lagi hakisan serta runtuhan
20 susulan tanah.
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
PEMBINAAN

Penambakan tanah perlu


dimampat dengan hand
compactor

U Drain tidak dibina secara


cast in situ

21
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
PEMBINAAN

Penggunaan precast U
Drain bertingkat
menyebabkan gap di
antara segmen hanya
ditampal plaster, tidak
menggunakan concrete

22
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
23
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Perlu Semak Kualiti Bahan

24
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Semak Pelan Lukisan Pembinaan mengikut
Kerja sebenar di Tapak (mengadakan
keperluan toe drain
25
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan di atas cerun menyebabkan air memasuki
struktur cerun dan jalan dan melemahkan struktur cerun

tension crack
26
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan di atas cerun menyebabkan air memasuki
struktur cerun dan menyebabkan kegagalan berlaku

27
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan yang
sempurna menyebabkan air
berkumpul di dalam struktur cerun
dan menyebabkan tembok penahan
mengalami bulging

28
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Cascade drain yang dibina dengan
tidak sempurna. Outlet hanya dibuat
menggunakan paip PVC.

29
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
c) PENGUATKUASAAN

30
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
2.0 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

TINDAKAN
BIL PERKARA/AKTIVITI PUNCA KUASA
PENGUATKUASAAN
c. Pemajuan tidak Subseksyen 70(13)(b) Apabila terdapat
mengikut kelulusan Bercanggah dari pelan percanggahan. Penalti
pelan oleh PBT lulus satu kesalahan. RM 50, 000/3 tahun
penjara.
d. Pembinaan Subseksyen 70(13)(c) Apabila pembinaan
bercanggah dengan Membina bercanggah bercanggah. Penalti RM
Akta 133 dan UUK dengan akta ibu dan UUK 50, 000 / 3 tahun
yang berkuatkuasa. satu kesalahan. penjara.
e. Ketidakpatuhan Subseksyen 70(13)(d) Apabila gagal patuhi
terhadap arahan Tidak mematuhi arahan arahan PBT. Penalti RM
bertulis PBT bertulis satu kesalahan. 50, 000 / 3 tahun
penjara.

31
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
2.0 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

TINDAKAN
BIL PERKARA/AKTIVITI PUNCA KUASA
PENGUATKUASAAN
f. Notis KetidakpatuhanSubseksyen 70(23)a - Apabila PSP gagal patuhi
Mengeluarkan notis notis ketidakpatuhan.
kepada PSP/SP untuk Penalti RM250,000 / 10
membetulkan tahun penjara.
ketidakpatuhan bagi
sebarang ketidakpatuhan
semasa pembinaan.
g. Arahan tahan Subseksyen 70 (23)b - Apabila PSP gagal
pengeluaran CCC Mengeluar arahan tahan mematuhi arahan tahan
CCC sekiranya PSP gagal CCC. Penalti RM250,000
mematuhi notis / 10 tahun penjara.
ketidakpatuhan dalam
tempoh yang ditetapkan.

32
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
(iii) Peringkat Pasca CCC
2.0 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
TINDAKAN
BIL PERKARA/AKTIVITI PUNCA KUASA
PENGUATKUASAAN
a. Ketidakselarasan Subseksyen 70 (27) Apabila berlaku
pengeluaran CCC Pelanggaran Pengeluaran ketidakselarasan
CCC pengeluaran CCC.
Bukan PSP yang keluar Penalti RM250,000 / 10
CCC tahun penjara.
Pengeluaran CCC tanpa
borang-borang G
Mengeluarkan CCC
tanpa membetulkan
ketidakpatuhan dan
melanggar notis tahan
CCC oleh PBT.

33
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
(iii) Peringkat Pasca CCC
2.0 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
PERKARA/AKTIVI TINDAKAN
BIL PUNCA KUASA
TI PENGUATKUASAAN
a. Ketidakselarasan PSP/SP membuat Apabila berlaku
pengeluaran CCC representasi palsu atau ketidakselarasan
fraud kepada borang- pengeluaran CCC.
borang G Penalti RM250,000 / 10
PSP mengetahui bahawa tahun penjara.
terdapat perakuan palsu,
dipinda atau dilencungkan
namun tetap
mengeluarkan CCC
Menduduki bangunan
tanpa CCC

34
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974
(Akta 133)
Seksyen 71. Penalti kerana bangunan atau kerja tanah gagal.

Jika sesuatu bangunan atau sesuatu bahagian bangunan gagal, sama ada
pada masa pembinaannya atau selepas ia siap, atau jika terdapat apa-apa
kegagalan berhubungan dengan sesuatu kerja tanah atau sesuatu
bahagian daripada mana-mana kerja tanah, sama ada pada masa
penjalanan kerja tanah itu atau selepas ia siap, dan kegagalan itu adalah
disebabkan oleh mana-mana satu atau lebih daripada faktor yang berikut:

(a) bangunan atau bahagian bangunan itu atau kerja tanah atau bahagian
daripada kerja tanah itu tersalah bina atau tidak adanya penyeliaan yang
sepatutnya semasa pembinaannya;

(b) bangunan atau bahagian bangunan itu atau kerja tanah atau bahagian
daripada kerja tanah itu tersalah reka bentuk atau tersalah kira; atau

35
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974
(Akta 133)
Seksyen 71. Penalti kerana bangunan atau kerja tanah gagal.

(c) tersalah guna,

orang yang bertanggungjawab atas


(aa) salah binaan atau tidak adanya penyeliaan yang sepatutnya itu;

(bb) salah reka bentukan atau salah kiraan itu; atau

(cc) salah gunaan itu,

boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi* lima ratus ribu ringgit atau
penjara selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.
___________________________________________
*CATATANDahulu "lima puluh ribu ringgit"lihat Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 1994 [Akta A903].

36
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
d) PENYENGGARAAN

37
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
d) PENYENGGARAAN
Poor maintenance
Changing surface drainage route
Changing subsurface drainage route
Remove vegetation
Increase fill on slope without adequate drainage
Increasing the slope length by cutting at the
bottom of slopes
Overloading slope (weight of building or road)

38
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
MENGGALAKKAN BERLAKU
KEGAGALAN CERUN

Longkang retak dan pecah


Mengawal masalah hakisan
permukaan
Longkang tersumbat

39
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Toe drain yang telah retak
dan dipenuhi oleh sampah

40
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada penyenggaraan menyebabkan longkang dipenuhi sampah
dan tidak dapat berfungsi dengan baik

41
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Longkang yang telah retak dan
tidak dapat berfungsi dengan baik

Longkang perlu dibina secara in


situ agar tidak mudah retak dan
pecah.

42
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada sistem perparitan di atas cerun
Permukaan cerun yang telah mengalami hakisan (No vegetation)
Poor maintenance

43
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Longkang yang
bersambung ke sump
telah retak. Sejumlah
air yang banyak akan
melimpah dan
memasuki cerun

Keadaan ini
menyebabkan hakisan
dan mengganggu
kestabilan cerun

44
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Cascade drain yang telah retak
dan dipenuhi oleh sampah dan
pasir

Terdapat hakisan di bahagian


bawah kerana tiada longkang
outlet

45
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Tiada penyenggaraan
di buat menyebabkan
weephole telah
dipenuhi oleh pasir
(clogged)

Tidak dapat berfungsi


untuk menyalirkan air

46
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
MENGGALAKKAN BERLAKU
KEGAGALAN CERUN

Longkang retak dan pecah


Mengawal masalah hakisan
permukaan
Longkang tersumbat

47
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
PENYENGGARAAN
INDICATIVE FORMAT FOR MAINTENANCE MANUAL FOR
MANMADE SLOPES AND RETAINING STRUCTURES
MAINTENANCE
MANUAL

Perlu digunapakai oleh PBT bagi memastikan


penyenggaraan cerun dibuat sebagaimana dalam
Garis Panduan

48
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
PERMOHONAN PERUNTUKAN
PENYENGGARAAN CERUN JKT
JKT banyak menerima permohonan membaiki cerun (
BP 1) pada setiap tahun.

Beberapa PBT mengemukakan permohonan pembaikan


cerun yang tidak lengkap Contohnya :
hanya mengemukakan nama dan kos projek
Tidak disertakan borang proforma yang menentukan
hazard dan risk cerun tersebut
Tidak menyatakan lokasi /koordinat cerun dengan
tepat
Tidak menyatakan pemilikan kawasan cerun (hanya
tanah milikan PBT sahaja yang layak untuk
memohon)

49
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
CERUN YANG DITERIMA OLEH PBT
Jalan Padi Emas, Bandar Baru Uda, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Johor

50
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Surau Al-Hijrah, Bandar Springhill,Majlis Perbandaran Port Dickson,
Negeri Sembilan
Kos = RM1,438,150.00

51
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Surau Al-Hijrah, Bandar Springhill,Majlis Perbandaran Port Dickson, Negeri
Sembilan

52
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Taman Irama, Kuala Kelawang, Majlis Daerah Jelebu, Negeri Sembilan
Kos = RM 485,511.00

53
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
Taman Irama, Kuala Kelawang, Majlis Daerah Jelebu, Negeri Sembilan (2013)

54
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
3. KESIMPULAN

1. Perancangan mengikut undang-undang


dan Garis Panduan

55
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
3. KESIMPULAN
2. Rekabentuk mesti mengikut:
a) Good basic Engineering Principles
(standard slope angle, drainage, slope cover)
otherwise
Need:
a) SI
b) Analysis
c) Design
d) Certified by Independent Checker

56
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
KESIMPULAN Geometri Cerun

1.Cerun potong (cut slope)


perlu dibina dengan 1

sudut kurang 34 (1:1.5) 34


1.5

2.Cerun tambak (fill slope) 1


perlu dibina dengan
27
sudut kurang 27 (1:2)
2.0

57
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
KESIMPULAN
3. Setiap berm pada cerun
mestilah disediakn
sistem perparitan.

4. Perlu ada mekanisma


bagi menghalang
resapan air ke dalam
kawasan cerun
(vegetation atau bahan
kalis air).
58
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
KESIMPULAN
5. Rujuk kepada nasihat pakar (pemeriksa
bebas, JKR Cawangan Cerun, JKT).

6. Penguatkuasaan ikut Undang-Undang

7. Senggaraan.

59
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
WELL
MAINTAINED
SLOPE
SURFACE
COVER

60
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
WELL
MAINTAINED
SURFACE
DRAINAGE
MEASURES

61
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT
62
BAHAGIAN PERUNDINGAN KEJURUTERAAN AWAM, JKT, KPKT