Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan berikut. Tunjukkan langkah pengiraan anda.

1. Tuliskan 7 012 dalam perkataan.

( 1 Markah )
2. Tuliskan lapan ribu tiga ratus empat puluh dalam angka

( 1 Markah )
3. Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang bergaris

8 213

( 1 Markah )
4. Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digariskan.

4 530

( 1 Markah )
5. Gariskan jawapan yang betul.
(a) Nombor manakah yang lebih kecil?

( 4 420 , 4 430)

(b) Nombor manakah yang lebih besar?

( 3 195 , 3 159)

( 2 Markah )
6. Bundarkan 3 872 kepada ratus yang terdekat

( 1 Markah )
7. Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang terdekat.
Gariskan jawapan yang betul.

(a) 5 456 ( 5 400 , 5 450 , 5 460 )

(b) 2 721 ( 2 700 , 2 720 , 2 730 )

( 2 Markah )
8. Lengkapkan cerakinan yang berikut.

1 489 = 1 000 + ________________ + 80 + ____________


(2 Markah)
9. Cerakinkan 4 675 mengikut nilai tempat

( 2 Markah )
10. 2 456 , 1989 , 3 009 , 2 590

Susun nombor-nombor di atas dalam susunan menaik.

______________ ,_____________, _____________ , ______________.

( 2 Markah)
11. 9 764, 9 910, 9 231, 9 592

Susun nombor-nombor di atas dalam susunan menaik.

______________ ,_____________, _____________ , ______________.

( 2 Markah)
12. Bilang sepuluh-sepuluh.
Lengkapkan nombor berikut.
1 210 , 1 220, _____________ , _____________ , _____________

(3 Markah)
13. Bilang lima-lima
Lengkapkan nombor berikut.

2 345, ____________ , 2 335, 2 330, ________________


(2 Markah)
14.

1 438 1 436 1 432


Lengkapkan pola nombor berikut.
Tuliskan nombor di dalam petak kosong di atas.
( 2 Markah)
15. 2 436 + 378 =

( 2 Markah )
16.Cari hasil tambah 2 345 dan 5 788.

( 2 Markah )
17. 2 313 + ________ = 4 089
( 2 Markah )
18. 3 421 + 892 + 2 903 =

( 3 Markah)
19.Pak Ariff menternak 1 385 ekor lembu, 875 ekor kambing dan 514 ekor
kerbau. Berapakah jumlah kesemua binatang yang diternak olehnya?

( 3 Markah )
20.Jadual berikut menunjukkan bilangan kapur dalam tiga buah kotak, P,
Q dan R.
Box/ Kotak P Q R
Number of chalks/Bilangan kapur 800 1 260 1 338

Kira jumlah kapur bagi tiga kotak tersebut.

( 4 Markah )