Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN LENGKAP PRAKTIKUM KIMIA

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Dalam


Menyelesaikan Mata Kuliah Kimia

Oleh :

ARIFANI FEBRIANTI
L131 16 056

JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2016

iii
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Laporan Lengkap Praktikum Kimia Dasar


Nama : ARIFANI FEBRIANTI
Stambuk : L 131 16 056
Kelompok : 4 (EMPAT)
Golongan : KHT A
Jurusan : Kehutanan
Fakultas : Kehutanan
Universitas : Tadulako
Palu, Desember 2016

Menyetujui,

Koordinator Asisten Asisten Penanggung Jawabb

Moh. Kurniawan A. Aliah Indah Fitriah


L 131 14 018 L 131 14 074

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab
Praktikum Kimia

Ir Muslimin M.P
Nip. 19581231198501003

iii
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas

berkat dan rahmat-Nyalah sehingga laporan lengkap praktikum kimia ini tepat

pada waktunya. Laporan Lengkap Praktikum kimia ini dapat tersusun sesuai

dengan yang kita kehendaki. maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Biologi.

Tak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang banyak berperan dalam membantu penyusunan laporan ini, yaitu kepada

bapak dan ibu selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan

masukan-masukan baik dalam teori maupun pelaksanaan praktikum, dan terutama

kepada kakak-kakak asisten yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama

praktikum sehingga penyusunan laporan berlangsung.

Dalam penyusunan laporan ini, saya sebagai penyususn menyadari akan

kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam laporan ini, oleh karena

itu saran dan kriktik yang sifatnya membangun dan dapat saya jadikan sebagai

masukan untuk perbaikan selanjutnya sangat saya harapkan.

Palu, Desember 2016

Penulis
Arifani Febrianti

iii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

UCAPAN TERIMA KASIH iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GRAFIK vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENGENALAN ALAT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 1


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 3

2.1 Fungsi Alat-alat Kimia. 3

2.2 Macam-macam Alat Kimia.. 3

III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 4


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 4
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 4

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 5

iii
4.2 Pembahasan .................................................................................. 8

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 12


5.2 Saran ............................................................................................. 12

MEMBUAT LARUTAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 13


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 16

III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 17


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 17
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 17

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 19


4.2 Pembahasan .................................................................................. 21

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 23


5.2 Saran ............................................................................................. 23

iii
IDENTIFIKASI DAN REAKSI ASAM PENGGARAMAN ( REAKSI ASAM
BASA)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 24


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 25
II. TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 26

2.1 Sejarah Asam Basa dan Penggaraman. 26

2.2 Kegunaan Asam Basa dan Penggaraman 26

III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 27


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 27
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 30


4.2 Pembahasan .................................................................................. 32

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 33


5.2 Saran ............................................................................................. 33

ASAM BASA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 34


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 35

II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 36

iii
III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 38


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 38
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 40


4.2 Pembahasan .................................................................................. 40

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 42


5.2 Saran ............................................................................................. 42

KECEPATAN REAKSI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 43


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 44

II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 45

III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 51


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 51
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 51

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 55


4.2 Pembahasan .................................................................................. 57

V. KESIMPULAN DAN SARAN

iii
5.1 Kesimpulan ................................................................................... 58
5.2 Saran ............................................................................................. 58

KECEPATAN REAKSI PADA ENZIM AMILASE

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 59


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 60

II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 61

III. METODE PRAKTEK

3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 67


3.2 Alat dan Bahan ............................................................................. 67
3.3 Cara Kerja ..................................................................................... 67

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil .............................................................................................. 69


4.2 Pembahasan .................................................................................. 70

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................... 72


5.2 Saran ............................................................................................. 72

KARBOHIDRAT POLISAKARIDA DAN MONOSAKARIDA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang............................................................................... 73


1.2 Tujuan dan Kegunaan.................................................................... 75

II. TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 76

iii
iii