Anda di halaman 1dari 12

PCE Part B- Bahasa Set D 2000

PCE PART B - SET D

Contoh Soalan dengan Jawapan

1 Insurans kebakaran dan kemalangan biasanya diberikan atas ____________.

A dasar tahunan
B dasar jangkamasa panjang
C dasar setengah tahunan
D dasar bulanan C10

2 Bon Perlaksanaan melibatkan 3 pihak, iaitu

A Majikan, kontraktor dan penjamin


B Majikan, kontraktor dan ejen
C Majikan, penjamin dan ejen
D Kontraktor, penjamin dan ejen
C10

3 Yang manakah di antara berikut biasanya TIDAK dinyatakan di dalam borang


cadangan Insurans Kemalangan Persendirian?

A Nama pencadang
B Umur dan pekerjaan pencadang
C Pengurusan tempatan di dalam kilang
D Alamat pencadang C10

4 Encik Samy menginsuranskan keretanya sebanyak RM20,000. Dia menemui


kemalangan sejurus selepas itu dan tuntutannya dibayar sebanyak RM10,000. Apa
akan terjadi kepada polisi insuransnya?

A Polisinya mesti dikembalikan kepada syarikat insurans dan dibatalkan sebelum


penyelesaian tuntutan
B Amaun yang diinsuranskan di bawah polisi diturunkan kepada RM10,000
C Amaun yang diinsuranskan di bawah polisi tidak
terjejas
D Dia perlu membayar premium tambahan untuk mengembalikan semula amaun
diinsuranskan ke RM20,000
C10&C14

5 Apakah kegunaan kelas insurans yang dipanggil Bon Perlaksanaan atau Bon
Pembekal?

A Untuk memberi perlindungan insurans bagi barangan yang dibekalkan oleh


prinsipal
B Untuk memberi jaminan kepada prinsipal-prinsipal tentang perlaksanaan
kontrak untuk membina atau membekal
C Untuk memberi jaminan kepada insured bagi penyempurnaan kontrak dengan
memuaskan
D Untuk memberi jaminan bayaran kepada insured

AIA Premier Academy Page 1


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

C10

6 Polisi Insurans Komprehensif Pesawat Udara biasanya memberi perlindungan kepada


insured yang boleh diringkaskan seperti perlindungan terhadap ____________.

A kerugian atau kerosakan kepada pesawat udara, liabiliti perundangan kepada


pihak ketiga dan juga penumpang
B semua liabiliti yang mungkin berlaku di lapangan
terbang
C semua liabiliti yang timbul akibat penyelenggaraan yang tidak baik ke atas
pesawat udara sahaja
D semua liabiliti kepada pewasat penumpang yang berlaku semasa dan selepas
kapalterbang berlepas sahaja
C10

7 Encik Ahmad adalah seorang peguam sementara kawannya, Encik Lee Way Leong
adalah seorang arkitek. Jika anda dihubungi oleh mereka untuk perlindungan terhadap
liabiliti yang timbul dari kecuaian profesional, perlindungan insurans yang manakah
anda akan cadangkan kepada mereka?

A Insurans Jaminan Kesetiaan


B Insurans Liabiliti Barangan
C Indemniti Profesional
D Insurans Semua Risiko C10

8 Polisi insurans yang manakah memberi perlindungan terhadap mana-mana tuntutan


dan kecederaan yang disebabkan oleh produk yang dikeluarkan atau dihasilkan?

A Polisi Kemalangan Persendirian


B Polisi Semua Risiko
C Insurans Liabiliti Keluaran
D Polisi Insurans Kesihatan
C10

9 Liabiliti perundangan majikan terhadap kematian atau kecederaan kepada pekerjanya


semasa menjalankan tugas dinyatakan di dalam ____________.

A Akta Pekerja
B Undang-undang Pampasan Pekerja dan Undang-undang Lazim
C Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
D Akta Kesatuan Sekerja C10&C11

10 Dasar insurans kemalangan persendirian adalah untuk memberi remedi berikut.

A Untuk menggantirugi insured bagi kemalangan yang menyebabkan kematian


atau kecederaan
B Untuk menggantirugi insured terhadap kehilangan harta persendirian
C Untuk membenarkan insured menyambung perniagaannya yang
menguntungkan
D Untuk menggantirugi insured terhadap tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga

AIA Premier Academy Page 2


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

C10

11 Perlindungan pihak ketiga di dalam insurans motor bermakna ____________.

A perlindungan yang dikehendaki oleh Ordinan sahaja


B perlindungan seperti yang terdapat di dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987
serta kerosakan harta pihak ketiga sahaja
C perlindungan bagi pihak ketiga serta kerosakan sendirian akibat kecurian
D Tidak ada jawapan di atas C10

12 Polisi komprehensif motor TIDAK memberi perlindungan ____________.

A ke atas kereta
B penghantaran kereta kepada insured
C kegagalan dan perpecahan akibat mekanikal atau
elektrikal
D kecurian kereta tersebut C10

13 Perlindungan manakah yang TIDAK boleh didapati di dalam tarif motor?

A Pihak ketiga sahaja


B Kebakaran dan kecurian
C Komprehensif
D Kerosakan harta sahaja C10&C11

14 Letupan diberi perlindungan terhad di bawah Polisi Kebakaran Standard. Ia adalah


____________.

A sebarang letupan yang lain daripada letupan nuklear


B letupan gas yang digunakan bagi menerangkan atau tujuan rumahtangga
C letupan yang disebabkan oleh dandang industri
D letupan akibat peperangan C10

15 Yang manakah di antara berikut adalah bukan jenis polisi marin?

A Polisi kargo
B Polisi tambang
C Polisi risiko semasa pembinaan
D Polisi berbagai C10

16 Akta Pengangkutan Jalanraya, 1987 (yang dipinda) menyatakan insurans wajib


terhadap ____________.

A kerosakan akibat kemalangan pada kenderaan


B liabiliti untuk kerugian harta benda pihak ketiga
C liabiliti untuk kematian atau kecederaan anggota sahaja bagi pihak ketiga
D Tidak ada jawapan di atas C10

AIA Premier Academy Page 3


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

17 Pemeriksaan pra-penerimaan bagi risiko adalah biasa bagi ____________.

A insurans motor
B insurans kemalangan persendirian
C insurans kebakaran dan kejuruteraan
D insurans marin kargo C10

18 Insurans Kebakaran En. Tham melindungi mana-mana kerugian akibat kebakaran,


angin ribut, banjir dan pelanggaran. Semua ini secara kumpulan dikenali sebagai
____________.

A peril yang diasingkan


B peril yang tidak diinsuranskan
C peril yang diinsuranskan
D peril yang dikecualikan
C10

19 Yang manakah di antara berikut TIDAK mengikuti dengan tegasnya kontrak


indemniti?

A Kebakaran
B Motor
C Kemalangan diri
D Semua Risiko C10

20 Prinsip sumbangan timbul pada kebiasaannya di dalam ____________.

A insurans kebakaran
B insurans kesihatan
C insurans kemalangan diri
D Semua jawapan di atas C10

21 Tarif TIDAK memperuntukkan bagi ____________.

A jadual kadar minimum bagi kelas-kelas risiko yang berbeza


B ayat-ayat standard bagi dokumen-dokumen polisi
C kadar tambahan bagi premium untuk hazad-hazad khas
D sistem seragam bagi mengendalikan tuntutan-tuntutan C11

22 Jadual B di bawah Polisi Pampasan Pekerja memberi indemniti untuk liabiliti


____________

A di bawah Undang-undang Lazim sahaja


B di bawah Akta Pampasan Pekerja
C di bawah Akta Perkilangan
D di bawah Akta Industri
C11

AIA Premier Academy Page 4


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

23 Di dalam tarif motor, apakah skala jangkamasa pendek bagi mengira premium untuk
jangkamasa 6 bulan?

A 5/8 daripada kadar tahunan


B 3/4 daripada kadar tahunan
C 7/8 daripada kadar tahunan
D 4/8 daripada kadar tahunan C11

24 .Mengikut tarif insurans kebakaran, apakah skala jangkamasa pendek untuk perkiraan
premium bagi tempoh perlindungan selama 6 bulan?

A 50% daripada kadar tahunan


B 60% daripada kadar tahunan
C 70% daripada kadar tahunan
D 85% daripada kadar tahunan
C11

25 Faktor atau faktor-faktor yang dipertimbangkan bagi mengklasifikasikan risiko di


bawah tarif kebakaran adalah ____________.

A penempatan dan pembinaan


B lokasi risiko
C pengurusan tempat tinggal
D A dan B
C11

26 Andainya terdapat dua jenis pekerjaan dibuat serentak di dalam satu bangunan yang
sama, kadar yang manakah akan digunakan seperti tercatit di dalam tarif kebakaran?

A Kadar yang digunakan mengikut pekerjaan dengan pengkadaran yang paling


tinggi
B Kadar yang digunakan mengikut jenis bangunan
C Kadar purata bagi semua jenis pekerjaan
D Kadar khas
C11

27 Selepas menerima cadangan insurans, pengunderait boleh ____________.

A menerima risiko itu


B menukar risiko itu
C menambahkan risiko itu
D mengurangkan risiko itu C11

AIA Premier Academy Page 5


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

28 Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berlaku apabila


kemungkinan pemohon insurans mengalami kerugian adalah lebih besar daripada
pengalaman purata kumpulan insured ialah:

A Pilihan yang baik


B Pilihan insurer
C Pilihan ejen insurans
D Pilihan sakal
C11

29 Dokumen insurans manakah perlu disetem?

A Nota lindung
B Polisi insurans
C Sijil insurans
D Borang cadangan C12

30 Borang cadangan mesti ditandatangani oleh ____________.

A ejen
B broker insurans
C pencadang polisi insurans
D pegawai syarikat insurans
C12

31 Jika insured atau insurer ingin mengubah syarat-syarat yang dipersetujui dan
menentukan syarat-syarat lain di dalam polisi, mereka boleh berbuat demikian dengan
____________.

A menambahkan endorsemen kepada polisi


B mengeluarkan surat mengubahkan polisi
C mengeluarkan nota lindung hanya untuk memberi kesan ke atas penukaran
D melakukan salah satu daripada perkara di atas C12

32 Bahagian manakah di dalam polisi insurans memberi maklumat yang berkaitan dengan
sesuatu kontrak?

A Fasal pengendalian
B Jadual
C Syarat
D Fasal deklamasi C12

33 Sijil insurans dikeluarkan di dalam insurans motor bagi ____________.

A membolehkan insured-insured mengetahui yang mereka belum lagi membayar


premium insurans
B memberi bukti perlindungan insurans seperti dikehendaki oleh Akta
Pengangkutan Jalanraya
C mengelirukan insured dengan dokumen tambahan
D membolehkan pihak menuntut membuat tuntutan C12

AIA Premier Academy Page 6


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

34 Yang manakah di antara berikut terdapat di dalam borang cadangan?

A Insurans kini
B Nama dan pekerjaan
C Pengalaman kerugian
D Semua jawapan di atas C12

35 Apabila seseorang ingin membeli insurans, biasanya dia melengkapkan suatu


dokumen. Apakah dokumen ini?

A Nota lindung
B Notis pembaharuan
C Polisi
D Borang cadangan C12

36 Seksyen manakah di dalam polisi yang memperuntukkan bahawa syarikat boleh


menolak liabiliti oleh sebab memberi keterangan yang tidak tepat atau tidak menyebut
fakta-fakta yang penting?

A Syarat-syarat/pengecualian
B Fasal penyaksian
C Fasal deklamasi
D Fasal kuatkuasa C12

37 Yang manakah di antara berikut TIDAK benar?

A Insurer bertanggungjawab untuk menghantar notis pembaharuan


B Semua polisi insurans am tahunan berakhir pada tengah malam pada tarikh
tamat.
C Pembaharuan menjadikan sesuatu kontrak itu baru dan tanggungjawab penuh
percaya mutlak dihidupkan kembali
D Insurer mempunyai opsyen untuk menolak atau mengenakan syarat-syarat baru
semasa pembaharuan
C12

38 Tujuan mengeluarkan notis pembaharuan kepada insured ialah ____________.

A untuk mengelak risiko buruk


B suatu peradaban dan dasar berurusniaga yang baik
C dikehendaki oleh undang-undang
D untuk mengelakkan insurans berlebihan
C12

AIA Premier Academy Page 7


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

39 Bentuk perlindungan insurans yang sementara biasanya dinamakan sebagai


____________.

A buku setem
B daftar insurans
C nota lindung
D kad risiko C12

40 Sijil Pembaharuan sebenarnya ialah ____________.

A satu endorsemen
B satu nota perlindungan
C satu polisi baru
D A dan C C12

41 .Di bawah Syarat-syarat Polisi, tanggungjawab untuk memberitahu mesti dilakukan


____________.

A semasa perundingan kontrak insurans tersebut


B semasa perjalanan kontrak insurans tersebut
C pada masa pembaharuan kontrak insurans tersebut
D semasa perundingan, perjalanan dan pada masa pembaharuan kontrak insurans
tersebut
C12

42 Mengapakah timbangtara menjadi pilihan berbanding tindakan mahkamah?

A Insured boleh mendapat penyelesaian yang tinggi di bawah timbangtara


B Syarikat insurans akan membayar amaun tuntutan yang kecil di dalam
timbangtara
C Penyelesaian tuntutan adalah lebih cepat dan tidak begitu mahal di dalam
timbangtara
D Insured lebih suka mengelak daripada tindakan mahkamah
C13

43 Sesuatu tuntutan hanya boleh dibayar jika ____________.

A kerugian adalah berpunca dari peril yang diinsuranskan


B notis kerugian telah diterima dengan tidak terlalu lambat
C polisi tersebut masih berkuatkuasa semasa tarikh kejadian kerugian itu
D Semua jawapan di atas C13

44 Pengeluaran borang tuntutan oleh insurer ____________.

A hanyalah tanda penerimaan tuntutan


B ialah pengakuan menerima liabiliti oleh pihak insurer
C tidak bermakna pengakuan menerima liabiliti oleh pihak insurer
D Tidak ada jawapan di atas
C13

AIA Premier Academy Page 8


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

45 Yang manakah di antara berikut memberi gambaran timbangtara dengan jelas?

A Penyelesaian tuntutan kerugian di luar mahkamah


B Satu kaedah untuk menyelesaikan tuntutan berdasarkan unsur undang-undang
mengenai kuantum di bawah kontrak
C Satu kaedah bertolak ansur di dalam penyelesaian keru gian
D Mendakwa
C13

46 Jika semasa terjadi kerugian nilai harta tersebut lebih tinggi daripada jumlah
diinsuranskan, ___________ akan digunakan.

A nilai semasa risiko


B nilai diinsuranskan
C purata
D insurans dua kali ganda
C13

47 Yang berikut biasanya TIDAK terdapat di dalam sijil insurans Motor.

A Had penggunaan
B Orang-orang atau kelas orang-orang yang diberi hak untuk memandu
C Nombor indeks dan nombor pendaftaran kenderaan
D Senarai pembaik kereta yang dibenarkan jika berlakunya tuntutan
C14

48 Apabila insurer berniat untuk membatalkan polisi kenderaan bermotor, dia mesti
____________.

A memberi notis 14 hari dengan mel berdaftar ke alamat insured yang terakhir
dan mengembalikan premium secara pro-rata
B memberi notis 30 hari kepada insured dan mengembalikan premium secara
pro-rata
C memberi notis lisan kepada insured
D memberi notis kepada insured dan ejen
C14

49 Setengah peril-peril dikecualikan di bawah polisi kebakaran standard kerana


____________.

A risiko itu tidak boleh diinsuranskan


B insurer hanya bersedia untuk memberi perlindungan bagi peril itu dengan
bayaran premium tambahan
C peril-peril itu lebih tepat dilindungi di bawah polisi-polisi yang lain
D Semua jawapan di atas C14

AIA Premier Academy Page 9


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

50 Lingkungan Diskaun Tiada Tuntutan untuk kereta persendirian biasanya ialah


____________.

A 15% hingga 50%


B 20% hingga 45%
C 25% hingga 55%
D 35% hingga 55%
C14

51 Jika insured hendak membatalkan polisi kebakaran, dia boleh/mesti memberi


____________.

A notis 14 hari
B notis 28 hari
C notis 7 hari
D notis serta merta C14

52 Kenyataan Syarikat diberi pilihan untuk menggantirugi insured dengan membayar


tunai, mengembalikan semula, membaiki atau menggantikan hartabenda terdapat di
dalam ____________.

A Fasal kuatkuasa
B Fasal Deklamasi
C Syarat-syarat
D Fasal Penyaksian C14

53 Fasal yang manakah di dalam polisi yang memperuntukkan iaitu insured telah bayar
atau bersetuju untuk membayar premium yang dinyatakan?

A Fasal Pembatalan
B Fasal Deklamasi
C Fasal Kuatkuasa
D Fasal Penyaksian C14

54 Tajuk polisi mengandungi ____________.

A nama, alamat dan tempat syarikat diperbadankan


B iklan
C nama dan alamat insured
D jenis polisi C14

55 Polisi Standard kebakaran terbahagi kepada ____________.

A Tajuk dan Fasal Deklamasi


B Fasal Operatif dan Fasal Penyaksian
C Jadual, Syarat-syarat dan Pengecualian-pengecualian
D Semua jawapan di atas C14

AIA Premier Academy Page 10


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

56 Bilakah serahan hak bagi polisi kebakaran mesti dibuat?

A Setelah insured melepaskan kepentingannya atas perkara pokok


B Sebelum insured melepaskan kepentingannya atas perkara pokok
C Pada bila-bila masa
D Setelah polisi dikeluarkan C14

57 Di bawah Perjanjian Antara Syarikat mengenai Tarif Motor, yang manakah TIDAK
dinyatakan?

A.
B.
C.
D.

A Ahli syarikat-syarikat harus mengikut dengan tegas Diskaun Tiada Tuntutan


B Seorang ejen pengunderait boleh dibayar komisen tambahan sebanyak 5%
lebih daripada ejen biasa
C Tidak ada bahagian komisen boleh diberi potongan atau diskaun kepada
insured
D Dokumen polisi mesti dihantarkan kepada insured di dalam masa 30 hari dari
permulaan risiko
C15

58 Tunai Sebelum Lindung yang biasanya dikenakan di dalam perniagaan insurans Motor
bermaksud ____________.

A insured harus membayar premium sebelum tarikh permulaan perlindungan


insurans
B insured perlu membayar setengah daripada premium kepada insurer sebelum
polisi dikeluarkan
C insured perlu membayar suku daripada premium kepada insurer sebelum sijil
insurans dikeluarkan
D insured tidak perlu membayar kepada insurer sebarang premium semasa
bermulanya polisi tetapi membayarnya selepas tempoh insurans tamat
C15

59 Komisen motor maksimum yang dibayar kepada mana-mana ejen ialah


____________.

A 5% daripada kadar tarif kasar


B 10% daripada kadar tarif kasar
C 15% daripada kadar tarif kasar
D 5% daripada kadar tarif bersih C15

AIA Premier Academy Page 11


PCE Part B- Bahasa Set D 2000

60 Semasa pembaharuan, diskaun bagi sepasukan kenderaan akan ditentukan semula


mengikut ____________.

A formula MII
B formula PIAM
C formula Insurer
D pejabat KPI C15

AIA Premier Academy Page 12