Anda di halaman 1dari 5

SITI NORSYIFAA BINTI JOHAR

IEU 130013

BI KALIMAH KALIMAH KETERANGAN


L ASAL SYAZZAH
1

Dibaca atas wazan ()

.
2 Dibaca kaum Kufi dengan mensukunkan
mim lalu memberhentikan bacaan
keatasnya. Dan dimulakan semula
dengan hamzah maqtuah seperti
diriwayatkan oleh Ummu Salamah.Dibaca Kisaiy dan sebahagian Arab
dengan memfathahkan mim dan
menyambungkannya dengan
alif.
3 Dibaca dhal dan lam dengan dhommah
oleh Ibrahim bin Abi Ablah. Bacaan
sebegini diriwayatkan oleh al-Hasan. Al-
Farra menyebutkan ia adalah bacaan
sebahagian orang-orang bani Rabi`ah.

Dibaca dhal dengan baris bawah (kasrah).


Dibaca dhal dengan baris atas (fathah)
dan lam dengan baris bawah (kasrah)
oleh Harun al-`Atqi, Rubah, Sufyan bin
`Uyaynah, Zaid bin `Ali, al-Hasan dan Ibn
al-Samifi`i.
Menurut al-Tusi, bacaan ini merupakan
bacaan Quraisy dan al-Harith bin Usamah
bin Lu`ai.

Dibaca dhal

Dibaca oleh sebahagian orang Arab.

4 Qutaibah daripada Kisa`iy membaca


dengan imalah. al-Safrawi juga membaca
dengan imalah latifah.
Qutaibah bersendiri dalam hal ini iaitu
membaca dengan imalah apabila lafz al-
jalalah disertai dengan lam jar.
5

Dibaca oleh Zaid bin Ali, Abu Zaid, Kisaiy,
Abu Aliah, Isa bin Umar dan Abu Samifi
SITI NORSYIFAA BINTI JOHAR
IEU 130013

dengan menasabkan huruf ba atas tujuan


madh (pujian)

Dibaca oleh Abu Jafar, Abu Zaid, Abu


Zarin al-`Uqayli, al-Rabi bin Khuthaim,
dan Abu `Imran al-Juni dengan baris
dhommah. Secara hakiki ia adalah

.

Dibaca dengan imalah alif dan bersalahan
dengan bacaan Qutaibah daripada al-
Kisa`iy.


Disebutkan oleh Akbari dengan hamzah
berbaris mati.
6
Atas wazan

.
Dibaca oleh Abu Hurairah, `Asim al-
Hajdari, dan diriwayatkan oleh al-Jufi,
`Abd al-Warith, daripada Abu `Amru, dan
al-Walid bin Muslim daripada Ibn `Amir
melalui tariq al-Ahwaziy; ia dinisbahkan
kepada `Umar bin `Abd al-`Aziz.

Atas wazan


.
Dibaca oleh Abu `Uthman al-Nahdi, al-
Syabi dan `Atiyyah. Dinisbahkannya Ibn
`Atiyyah kepada Abu Haiwah.

Dibaca huruf Kaf dengan baris fathah
oleh Anas bin Malik, al-Syabi, Abu Naufal
`Umar bin Muslim bin Abi `Adi, Abu
Haiwah Syuraih bin Yazid dan Abu
`Uthman al-Nahdi kerana ia adalah nida
atau madh.
SITI NORSYIFAA BINTI JOHAR
IEU 130013


Dibaca oleh Saad bin Abi Waqqas,
A`isyah, Mauriq al-`Ajli dan Abu Haiwah.

Dibaca dengan fi`il madhi dengan

dinisbahkan oleh Anas bin Malik, Alibin Abi Talib, Abu Haiwah, Abu Hanifah,
Jubair bin Matam, Yahya bin Mamar, Abu
Asim Ubaid bin Amir al-Laisi, Abu
Mahsyar Asim bin Maimun Hajdari,
Hasan, Yahya bin Yamar dan merupakan
riwayat Hamzah.

Dibaca oleh al-Amasy, Ibn al-Samifi`i,
`Uthman ibn Abi Sulaiman, `Abd al-Malik
Qadhi al-Hind dan Abu Hurairah, `Umar
bin `Abd al-`Aziz, Abu Salih al-Saman,
Abu `Abd al-Malik al-Shami dan Ibn Abi
`Ablah.
Makki menyatakan dibaca nasab disini
kerana ia adalah nida. Begitu juga
dengan Ibn Khalawaih dan Ibn `Atiyyah.

Dibaca Ibn Abi Hakim dengan baris atas
dan tanwin.

Dibaca dengan kaf berbaris depan dan
tanwin, dan dinisbahkan oleh Asim
al-Jahdari, Aun al-Uqaili, Khalaf bin
Hisyam, Abu Ubaid, Abu Hatim.
Bacaan ini ditolak oleh Ibn Khalawaih.


Dibaca dengan baris depan dan
diidhofahkan kepada oleh Abu
Hurairah, Abu Haiwah, Umar bin Abdul
Aziz.

oleh Ubaiy, Abu
Dibaca atas wazan
Hurairah, Abu Raja al-Ithoridi dan al-
Yamani.SITI NORSYIFAA BINTI JOHAR
IEU 130013)(

)
(

)
(


SITI NORSYIFAA BINTI JOHAR
IEU 130013