Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa karena berkat rahmat dan
karuniaNya, Buku Panduan Peralatan Medis Rumah Sakit telah diselesaikan.

Buku panduan ini disusun untuk dapat melengkapi panduan Peralatan Medis yang sudah ada.
Buku ini memuat uraian mengenai Peralatan Medis rumah sakit Jantung Hasna Medika.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan
yang berhubungan dengan Peralatan Medis.

Cirebon, 1 Desember 2016

dr. Dwi puspitasari


Ketua K3RS

1
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................i


Daftar Isi .......................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...........................................................................................1
1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1
1.3. Sasaran .....................................................................................................2
1.4. Pengertian .................................................................................................2
1.5. Landasan Hukum .......................................................................................2

BAB II RUANG LINGKUP .......................................................................................4

BAB III TATA LAKSANA .........................................................................................5


3.1. Instalasi dan Penerimaan Peralatan Medis ................................................5
3.1.1. Instalasi...............................................................................................5
3.1.2. Penerimaan ........................................................................................6
3.1.2.1. Penjabat Rumah Sakit Penerima ...........................................6
3.1.2.2. Proses Penerimaan Peralatan Medis ....................................6
3.1.2.3. Masa Pemeliharaan Peralatan ..............................................8
3.2. Penarikan (RECALL) dan Penghapusan Peralatan Medis .........................9
3.2.1. Penarikan (RECALL) Peralatan Medis ...............................................9
3.2.2. Penghapusan Peralatan Medis..........................................................10
3.3. Pemeliharaan............................................................................................12
3.3.1. Inspeksi Pemeliharaan Preventif (IPM)..............................................12
3.3.2. Pemeliharaan Korektif.......................................................................16

BAB IV DOKUMENTASI ........................................................................................23