Anda di halaman 1dari 3

TUGAS

TRANSISTOR SEBAGAI PENGUAT

Nama : Saudah Syah MuzAzizah


Nim : 1631130122
Kelas : D3-TT-1A
Prodi : Teknik Telekomunikasi

TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Transistor
Penguat dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Pada mata kuliah
Rangkaian Elektronika. Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita
kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut
pengikutnya sampai akhir zaman.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita mengenai Transistor Penguat. Kami juga menyadari sepenuhnya
bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab
itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami
buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang
membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang
kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi
perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i


DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB 1 ......................................................................................................................3
PENDAHULUAN....................................................................................................3
1.1 Ruang Lingkup Masalah...............................................................................4
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................4
1.3 Tujuan ...........................................................................................................4
BAB 2.......................................................................................................................5
PEMBAHASAN......................................................................................................5
2.1 Pengertian Transistor ....................................................................................5
2.2 Jenis-jenis Transistor.....................................................................................5
2.3 Fungsi Transistor...........................................................................................8
2.4 Transistor Sebagai Penguat...........................................................................8
2.5 Pembiasan Transistor...................................................................................11
2.6 Karakteristik Input.....................................................................................15
2.7 Karakteristik Output...................................................................................16
2.8 Garis Beban DC Transistor......................................................................16
BAB III...................................................................................................................18
3.1 Kesimpulan................................................................................................18
REFERENSI .........................................................................................................19

ii