Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN DUA

SMK (L) METHODIST

MING- TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ AKTIVITI UNSUR DAN ABM


GU ISTILAH TINGKAH
LAKU
PATRIOTISME

3. Kemakmuran dan Memahami pembentukan Negeri-Negeri Selat


kekayaan Negara Kita
Menarik British untuk Aras 1
menjajah Kedaulatan Kajian Peta: Memanfaatkan aset Peta
Menceritakan tentang masalah di Kedah Laluan negara Malaysia
3.1 Penapakan dan peluasan dan Johor yang membawa campur tangan Monopoli perdagangan antara Menghargai dan Carta
Pengaruh British British Eropah dan China memanfaat aset
a. Negeri-negeri Selat Menyatakan sebab-sebab pihak British Syarikat Hindia negara Gambar
i. Pulau Pinang mengambil Pulau Pinang, Seberang Prai, Timur Inggeris Membina Peta
- Masalah Kedah dan Singapura dan Melaka Minda: Kebijaksanan
hubungan dengan Memerihalkan penakanan British di Pulau Sistem pewaris Faktor-faktor menjalinkan
kuasa luar Pinang, Seberang Prai, Singapura dan takhta peluasan kuasa hubungan
- Perbincangan Sultan Melaka British ke Pulau Bijak berfikir dan
Kedah dengan Menyatakan syarat Perjanjian Inggeris- Anak gahara Pinang,Singapura bertindak
Francis Light Belanda dan Melaka
- Pulau Pinang diambil Laluan kapal
British Aras 2 dagangan Kajian Peta:
- Percubaan Kedah Melakar dan
mengambil semula Menceritakan usaha-usaha pemimpin Pusat melabelkan peta
Pulau Pinang Kedah mengambil semula Pulau Pinang pengumpulan kedudukan Negeri-
- Pengambilan Membincangkan Perjanjian Inggeris negeri Selat
Seberang Prai Belanda dan kesan-kesannya Membuat pakatan
ii. Singapura Menghuraikan proses pembentukan Main Peranan:
- Krisis Kerajaan Johor Negeri-negeri Selat Muslihat Cara British di
Riau Lingga Pulau
- Singapura diambil Aras 3 Pinang,Singapura
oleh British Jajahan mahkota dan Melaka
iii. Melaka Membuat justifikasi tindakan Sultan
- Perjanjian Inggeris Kedah dan Sultan Johor dalam Negeri-negeri Kajian Peta;
Belanda menyelesaikan masalah dalam negeri Selat Menanda Negeri
Penubuhan Negeri-negeri Membincangkan pembahagian pengaruh negeri Selat
Selat dan pentadbirannya kuasa Barat dalam Perjanjian Inggeris- Pusat perdagangan
Belanda memudahkan penguasaan Barat di bebas Lawatan :
Kepulauauan Melayu Muzium dan Arkib
b. Campur tangan British di Memahami campur tangan British di Perak,
Perak,Selangor,Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang
Sembilan dan Pahang
Aras 1
i. Hubungan Negeri negeri
Selat dengan Negeri-negeri Menyenaraikan faktor-faktor yang Perebutan takhta Membina Garis Kebijaksaan Peta
Melayu sebelum menyebabkab campur tangan British di Masa: menjalinkan Malay-
campurtangan British Negeri-negeri Melayu Dasar campur Penapakan British hubungan sia
ii. Faktor campur tangan Menyatakan maksud Sisitem Residen tangan di Perak, sentiasa
- keadaan di negeri Mengemukakan tujuan pembentukan Selangor,Negeri berwaspada Gambar
negeri Melayu yang Negeri-negeri Melayu Bersekutu Kongsi gelap sembilan dan terhadap unsur barang
menyebabkan campur Pahang luar hasil
Menyatakan kesan pembentukan Negeri-
tangan British Sistem Pewarisan dari
negeri Melayu Bersekutu
- kekayaan hasil takhta di Perak perusa-
pelombongan di Perbincangan Kewajipan haan
Aras 2
Perak, Selangor, Revolusi Kumpulan : mempertahankan bijih
Negeri Sembilan dan Perindustrian Faktor-faktor ketuanan bangsa timah
Pahang Menjelaskan keadaan di Perak, Selangor, campur tangan Berani dan
- kesan Revolusi Negeri Sembilan dan Pahang yang Residen British di Negeri- mempertahannkan emas
Perindustrian dan membawa kepada campur tangan British negeri Melayu hak dan kedaulatan
perubahan dasar Mengupas peranan dan bidang kuasa Sistem Residen Bersekutu negara
kerajaan British sultan, pembesar dan residen dalam Sistem
iii. Pengenalan Sistem Residen Negeri-negeri Kajian Dokumen:
Residen Membincangkan alasan yang digunakan Melayu Bersekutu Isi Kandungan
- Perak oleh British untuk campur tangan di Perjanjian Pangkor
- Negeri Sembilan Negeri-negeri Melayu
- Selangor Menjelaskan kesan Revolusi Perindustrian Peta Minda:
- Pahang terhadap campur tangan Brirish di Negeri Sebab
iv. Pembentukan Negeri- negeri Melayu pembentukan
Negeri Melayu Bersekutu Negeri-negeri
(1896) dan kesannya Aras 3 Melayu Bersekutu
- Tujuan
- Pentadbiran Menghubungkaitkan kesan Revolusi Kajian Peta:
- Persekutuan Perindustrian dan dasar kerajaan British Menanda negeri-
- Kesan dengan perubahan politik,ekonomi dan negeri Melayu
sosial di Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Membahaskan keberkesanan pentadbiran
Negeri- Negeri Melayu Bersekutu
c. Penerimaan Penasihat Menganalisis pentadbiran Penasihat British di
British di Kedah, Kelantan , Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor
Terengganu, Perlis dan
Johor Aras 1

i. Menyekat penapakan kuasa Menyatakan cara pihak British menyekat Negeri naungan Perbincangan: Berdiplomasi Peta
Barat lain perluasan kuasa Barat lain di Kedah, Cara pihak British membuat
- Hubungan Kedah, Kelantan , Terengganu. Perlis dan Johor Penasihat British menyekat keputusan yang
Perlis, Kelantan dan Memerihalkan hubungan Kedah, Kelantan perluasan kuasa bijaksana
Terengganu dengan Terengganu , Perlis dengan Siam dan Perjanjian Sulit barat lain
British dan Siam British Kejituan visi dan misi
Menyatakan peranan Penasihat British di Bunga emas Membina Carta menjamin
ii. Kedudukan Penasihat Kedah, Kelantan ,Terengganu dan Perlis Aliran : keunggulan negara
British Sistem Kangcu Proses penerimaan Merealisasikan
Memerihalkan pemodenan Johor dan
Penasihat British pembangunan
penerimaan Penasihat British
- Kedah, Perlis, Surat Sungai negara
Kelantan dan Memerihalkan tentang Sistem Kangcu Pengurusan
Terengganu Menyatakan jasa dan sumbangan Grafik :
menerima penasihat pembesar-pembesar Johor Kedudukan dan
Brtish bidang kuasa
- Pemodenanan Johor Aras 2 residen dan
dan penerimaan penasihat British
Penasihat British Menghuraikan penerimaan penasihat
British di Kedah , Kelantan ,Terengganu, Kajian Peta :
Perlis dan Johor Melakar dan
Menjelaskan kepentingan Surat Sungai melabel peta lokasi
negeri negeri
Aras 3 yang menerima
Penasihat British
Membuat kesimpulan kewibawaan
pemerintah dan pembesar Johor dalam
usaha menegkalkan kedaulatan negeri
Johor
Membuat perbandingan peranan Residen
dengan Penasihat British
d. Sarawak di bawah Memahami pemerintahan keluarga Brooke di
pemerintahan keluarga Sarawak
Broke
Aras 1
i. Penapakan kuasa James
Brooke Memerihalkan peristiwa yang membawa Kerahan tenaga Membina Carta Karisma Kepimpinan Peta
kepada pengambilan Sarawak oleh James Aliran : Bersikap
- Pentadbiran Sarawak Brooke Raja Putih Peringkat perluasan kepimpinan
sebelum 1841 Menyatakan peringkat perluasan kuasa di Monarki kuasa Brooke cemerlang
- Pengambilan
bawah pemerintahan keluarga Brooke
Sarawak oleh James Perlembagaan Perbincangan : Membela Maruah
Menyatakan perubahan yang dilakukan
Brooke Perubahan Negara
- oleh pentadbiran Brooke Majlis Tertinggi pentadbiran, Sedia
ii. Perubahan di bawah Menyatakan Kandungan Perlembagaan ekonomi dan sosial mempertahankan
pemerintahan keluarga Brooke 1941 Majlis Negeri Sarawak di bawah negara
(1841-1941) Menamakan bandar-bandar baru iaitu pentadbiran Brooke
Kuching, Miri dan Sibu
- Sistem pentadbiran Kajian peta:
- Perubahan sosial dan Aras 2 Melakar dan
ekonomi melabelkan
- Perlembagaan 1941 Menghuraikan peranan pemimpin kawasan
pemimpin tempatan dalam pentadbiran di pemerintahan
Sarawak keluarga Brooke di
Membincangkan perubahan pentadbiran, Sarawak
ekonomi dan sosial Sarawak di bawah
pentadbiran keluarga Brooke Carta Organisasi
Membina carta
Aras 3 pentadbiran
keluarga Brooke di
Mencerakinkan peranan Majlis Tertinggi Sarawak
dan Majlis Negeri
Peta Minda:
Membuat inferens tentang Perlembagaan
Perubahan
19419 ke arah berkerajaan sendiri pentadbiran
ekonomi dan sosial
Sarawak di bawah
Pemerintahan
Brooke
e. Sabah di bawah Memahami pemerintahan Syarikat Borneo
pemerintahan Syarikat Utara British di Sabah
Borneo Utara British
(SBUB) Aras 1
Menyatakan nama-nama lain bagi Sabah Orang Tua Membina Carta Perjuangan Gambar
i. Penapakan kuasa barat di Menceritakan penapakan dan peluasan Aliran : mempertahankan
Sabah kuasa barat sehingga pengambilan Sabah Ketua Anak Penapakan kuasa maruah negara Peta
oleh Syarikat Borneo Utara British Negeri Barat di Sabah Malaysia
- Pentadbiran Sabah Menyenaraikan syarat-syarat yang Sedia mempertahan-
sebelum 1860 diberikan oleh kerajaan British untuk Residensi Kajian Carta: kan negara kita
- Pengambilan Sabah menubuhkan Syarikat Borneo Utara Organisasi
oleh Syarikat Borneo British Mahkamah Anak pentadbiran Kebijaksanaan dalam
Utara British Menyatakan perubahan yang dilakukan Negeri Syarikat Borneo membuat keputusan
oleh Syarikat Borneo Utara British Utara British menguntungkan
ii. Perubahan di bawah Menamakan bandar-bandar baru iaitu Mahkamah negara
pentadbiran Syarikat Borneo Kudat, Sandakan ,Tawau, Lahat Datu dan Majistret Berfikiran strategik
Utara British Jesselton Kajian Gambar: dalam perancangan
Majlis Penasihat Tamu Besar di
- Sistem pentadbiran Aras 2 Sabah
- Penyertaan penduduk Menghuraikan peranan pemimpin
tempatan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Piagam Diraja Kajian Peta:
- Perubahan sosial dan Sabah Menanda dan
ekonomi Membincangkan perubahan pentadbiran , melabelkan
ekonomi dan sosial Sabah di bawah residensi-residensi
pentadbiran Syarikat Borneo Utara British pentadbiran di
Menjelaskan peranan Ketua Anak Negeri Sabah
dan Orang Tua di Sabah
Menjelaskan bidang kuasa Mahkamah
Majistret dan Mahkamah Anak Negeri di
Sabah

Aras 3
Mentafsir syarat-syarat piagam yang
diberikan oleh kerajaan British untuk
menubuhkan Syarikat Borneo Utara
British
Menjustifikasikan usaha-usaha Syarikat
Borneo Utara British untuk melicinkan
pentadbiran di Sabah
Menilai keberkesanan pentadbiran
Syarikat Borneo Utara British kepada
penduduk tempatan

3.2 Penguasaan hasil bumi Mengetahui perkembangan pertanian,


dan kesannya perlombongan dan perdagangan

a. Perkembangan ekonomi Aras 1


dagangan
Menyatakan bentuk pertanian yang Sara diri Projek Membuat Memanfaatkan Gambar
i. Pengenalan sistem dijalankan di negara kita Buku Skrap: kepelbagaian
perladangan Menyenaraikan jenis pertanian sara diri Ekonomi Kegiatan ekonomi khazanah negara Carta
dan pertanian dagangan di negara kita Tradisional dagangan Malaysia
- Pertanian dagangan Menceritakan latar belakang penanaman Memelihara dan
(sagu, lada hitam, getah di negara kita Ekonomi Kajian Peta: memanfaatkan
gambir, tebu, ubi dagangan Kawasan pertanian khazanah negara
Menyatakan faktor yang mempengaruhi
kayu, kopi, getah dan dan kawasan kita
perkembangan getah
lain-lain) Dwiekonomi perlombongan
- Perkembangan Menyatakan tujuan Rancangan Sekatan
perusahaan getah Stevenson (1922) dan Rancangan Modal Mengumpul
Peraturan Getah Antarabangsa (1934) Bahan:
ii. Perusahaan perlombongan Menyenaraikan hasil galian yang Cari gali minyak
dilombong Bahan relia yang
- Aktiviti Menceritakan latar belakang perusahaan Kemudahan kredit berkaitan ekonomi
perlombongan bijih timah di negara kita dagangan
(bijih besi, Menyenaraikan faktor perkembangan Meramu
emas,bauksit perusahaan bijih timah
ilmanit,petroleum Menyatakan tujuan Rancangan Peraturan
dan lain-lain) Bijih Timah Antarabangsa 1931 dan Majlis
- Perkembangan Bijih Timah Antarabangsa 1934
perusahaan bijih Menyatakan hasil hutan dan hasil laut
timah.
Aras 2
iii. Pengeluaran hasil hutan

- Meramu Mengklafikasikan kegiatan-kegiatan


- ekonomi yang terdapat di negara kita
iv. Pembalakan Membincangkan keberkesanan Rancangan
Peraturan Getah Antarabangsa dalam
menstabilkan harga getah
Membincangkan keberkesanan Rancangan
Peraturan Bijih Timah Antarabangsa dalam
menstabilkan harga bijih timah

Aras 3

Menghubungkaitkan kekayaan hasil bumi


negara kita dengan pendudukan British di
Tanah Melayu
Menjanakan idea tentang cara
menstabilkan harga bahan mentah
sekarang

b. Perubahan sosioekonomi Memahami perubahan sosioekonomi

i. Penggunaan tenaga buruh Aras 1


luar
- Kemasukan tenaga Menyatakan keistimewaan Tanah Melayu Masyarakat Perbincangan : Kemajuan diri Carta
buruh secara yang menyebabkan kedatangan imigran berbilang kaum Kemasukan tenaga mengukuhkan negara
terancang (cara-cara Cina dan India buruh secara Peta
dan dasar imigrasi Menyatakan cara kedatangan imigran Cina Imigran terancang Memperkasakan
British) diri untuk
dan India ke Tanah Melayu
- Kesan ke atas Sistem Kangani Kajian Peta: kemajuan negara
Mengemukakan kesan-kesan kedatangan
masyarakat - Rangkaian jalan kita
(wujudnya imigran Cina dan India Sistem Kontrak kereta api dan
pengenalan kaum Memerihalkan perkembangan sistem jalanraya
mengikut fungsi pengangkutan dan perhubungan Infrastruktur - Kemunculan
ekonomi, petempatan Menyenaraikan perkembangan kemudahan bandar Baru
mengikut kaum, infrastruktur Sekolah
kewujudan Memerihalkan perkembangan sistem vernakular Pengurusan
masyarakat berbilang pendidikan hingga Perang Dunia Kedua Grafik:
kaum dan Sekolah mubaligh Jadual
pertumbuhan bandar Aras 2 menunjukkan
baru) sistem Pendidikan
Membandingkan cara kemasukan imigran di Tanah Melayu
ii. Infrastuktur/ kemudahan melalui sistem Kangani dan sistem hingga Perang
sosial Kontrak Dunia Kedua
Membandingkan sistem pendidikan
- sistem pengangkutan Perbincangan :
Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil
(darat,udara,laut) Mengumpul maklumat tentang Menghubung kait
- sistem perhubungan pembentukan bandar Kuala Lumpur, Ipoh sebab dan akibat
(telegraf,telefon,radio dan Taiping - Pertumbuhan
dan perkhidmatan bandar
pos)

- kemudahan sosial Aras 3


(kesihatan,bekalan Menghubungkaitkan perkembangan - Perkembangan Masyarakat berbilang
elektrik,saliran ) sistem kaum asas kekuatan
ekonomi dengan infrastruktur dan
perrhubungan dan bangsa Malaysia
kemudahan sosial
pengangkutan Bertoleransi dalam
bermasyarakat
Mewajarkan tindakan British
iii. Sistem pendidikan -perkembangan
sehingga Perang Dunia mengukuhkan kuasanya melalui dasar sistem
Kedua pengenalan kaum mengikut fungsi pendidikan
- Pendidikan Melayu ekonomi
- Pendidikan
Inggeris,Cina dan
Tamil

4.1 Perjuangan pemimpin Memahami perjuangan pemimpin tempatan


setempat

a. Corak dan matlamat Aras1


perjuangan (Dol Said,
Rentap, Syarif Masahor, Memerihalkan perjuangan pemimpin Pejuang Kajian Peta: Semangat patriotik Pita
Dato Maharaja Lela, setempat menentang penjajah Menandakan lokasi Sanggup berjuang
Yamtuan Antah, Dato Menyenaraikan sebab pemimpin setempat Pemimpin kebangkitan mempertahankan Raka-
Bahaman, Mat Salleh, setempat perjuangan negara man
menentang British
Tok Janggut, Antanom, menentang
Mengemukakan matlamat dan corak
Abdul Rahman Hak tradisi penjajah Kejituan iltizam Radio
Limbong perjuangan pemimpin setempat menentang perjuangan
penjajah Peta Minda: Gigih Kad
- Penentangan Menyatakan kesan perjuangan pemimpin Matlamat,tujuan merealisasikan visi tugasan
bersenjata setempat dan corak
- Tujuan perjuangan : Mengemukakan langkah-langkah British perjuangan tokoh Mendaulatkan hak Carta
Pengusiran kuasa menangani kebangkitan pemimpin dan kewibawaan
penjajah setempat Lakonan : bangsa Gambar
Pengekalan sistem Perjuangan tokoh Sentiasa
pentadbiran Aras 2 menentang British memelihara maruah TV
bangsa
b. Reaksi British Mengklasifikasikan perjuangan pemimpin Membuat Buku
tempatan mengikut lokasi, sebab, tujuan, Skrap:
cara dan kesan perjuangan Biodata tokoh
Membuat inferens tentang keberkesanan
c. Keberkesanan perjuangan perjuangan pemimpin setempat

Aras 3 Lawatan : Memartabatkan


Menjana idea tentang strategi perjuangan Tempat bersejarah perjuangan tokoh-
yang berkesan tokoh negara
Kepimpinan
Mencirikan keistimewaan perjuangan
cemerlang
tokoh-tokoh setempat
Membuat kesimpulan tentang Kepimpinan
keistimewaan tokoh-tokoh setempat berkarisma
yang menentang British Menghargai jasa
dan tokoh tokoh
negara kita

4.2 Pembelaan maruah Memahami perkembangan kebangkitan


bangsa semangat kebangsaan

a. Kebangkitan semangat Aras 1


kebangsaan untuk
membebaskan tanah air Mentakrifkan semangat kebangsaan Gerakan Pengurusan Kepekaan terhadap Peta
Menyatakan pengaruh dan kesan Pemulihan Islam Grafik: perkembangan dunia dunia
i. Pengaruh luar pendidikan Agama, Melayu, Inggeris, Cina Pengaruh luar
(Turki,Mesir, Indonesia, dan Tamil dalam kebangkitan semangat nasionalisme luar Bersatu dalam Peta
India,China, Jepun dan kebangsaan Gerakan Pan terhadap usaha untuk minda
Filipina) Menyenaraikan tajuk, tujuan penulisan, Islam kebangkitan kepentingan negara
puisi, cerpen, novel, majalah dan akhbar semangat Gambar
ii. Perkembangan dalam yang menyalurkan idea perjuangan kebangsaan Kepentingan
negeri Kesatuan organisasi
Mengemukakan nama, tujuan, bentuk dan
Kajian Peta: Bersefahaman dan
kesan penubuhan badan dan kesatuan
- Pendidikan Lokasi gerakan muafakat dalam
sebelum Perang Dunia Kedua
(Agama,Melayu, Semangat kebangsaan negara organisasi
Inggeris,Cina dan Menyenaraikan nama penulis dan Kebangsaan luar yang
Tamil) pemimpin kesatuan yang mempengaruhi mempengaruhi Penjanaan semangat
- Penulisan (novel, kebangkitan semangat kebangsaan semangat Nasionalisme
cerpen, puisi,majalah sebelum Perang Dunia Kedua Kaum Tua kebangsaan di Membestarikan diri
dan akhbar sebelum negara kita
Perang Dunia Kedua) Aras 2
Membandingkan prinsip perjuangan Kaum
Muda dan kaum Tua Kaum Muda
Membandingkan bentuk pergerakan
nasionalis golongan sederhana dengan
golongan radikal Penulisan Kreatif

iii. Peranan badan-badan Mengumpul maklumat tentang pengaruh Emansipasi Carta Aliran: Pendidikan
dan kesatuan kesatuan luar yang mempengaruhi kebangkitan Wanita Perjuangan Badan pemangkin
sebelum Perang Dunia semangat kebangsaan dan Kesatuan kematangan
Kedua dalam perjuangan
Kongres memperjuangkan bangsa
- Tujuan perjuangan Aras 3 Membudayakan
Menjana idea ungkapan Mata pena lebih semangat ilmu dalam
tajam daripada mata pedang Golongan kebangsaan kehidupan
- Bentuk perjuangan sederhana
Membahaskan pengaruh luar sebagai
pencetus semangat kebangsaan
Peta Minda: Kepelbagaian strategi
- Kesan perjuangan Membuat inferens keberkesanan Melayu Raya Perkaitan untuk mencapai
pergerakan nasionalis awal pendidikan dengan matlamat yang satu
perkembangan Bersatu teguh
semangat bercerai roboh
kebangsaan di
Tanah Melayu Berani demi maruah
bangsa dan negara
Pengurusan Berani kerana benar
Grafik:
Asas,tujuan dan
kegiatan
perjuangan badan
dan kesatuan

Kajian Teks:
Badan dan
kesatuan yang
menentang

Perbincangan:
Kejayaan badan
dan kesatuan
mencapai matlamat
perjuangan
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN