Anda di halaman 1dari 11

1.

0 Pengenalan

Dalam melaksanakan Tugasan 4 PRKA 3012 Perancangan Pengajaran dan


Pembelajaran, semua guru pelatih semester 4 ambilan Jun 2015 ditugaskan untuk
melaksanakan pengajaran makro dalam masa yang ditetapkan. Saya telah meminta bantuan
guru pelatih dalam kelas saya untu menilai pengajaran mikro saya yang telah dijalankan.

Pada 11 April 2017, bersama dengan Hari Selasa yang lepas, saya telah menjalankan
pengajaran makro mengenai topik pembelajaran Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar di
bawah tema Unit 4: Tergugat Kedaulatan Negara, Sukatan Pelajaran Sejarah KSSR Tahun 5,
terhadap 6 orang guru pelatih yang bertindak sebagai murid-murid Tahun 5. Pengajaran makro
yang dijalankan selama setengah jam (30 minit) yang ternyata dalam rancangan pengajaran
yang disediakan dalam tugasan 2.

Pada pengajaran makro tersebut, hasil pembelajaran yang ditetapkan adalah saya akan
mengajar melalui kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan supaya murid dapat
menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur tangan di negara kita. Antara kaedah-
kaedah yang saya menggunakan dalam pengajaran makro adalah kaedah pembelajaran inkuiri,
pembelajaran sokratik, pembelajaran koperatif, pengaplikasian kecerdasan pelbagai, kaedah
bercerita dan kaedah pembelajaran melalui permainan. Dengan ini, saya akan menyerapkan
nilai-nilai kewagarnegaraan iaitu sikap memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan
negara kita. Pada akhir pengajaran makro, borang-borang penilaian telah saya sediakan
kepada guru-guru pelatih untuk menilai dan memberikan komen mereka terhadap saya
sepanjang saya menjalankan pengajaran makro tersebut.

Walaupun terdapat banyak gangguan dan kekangan semasa menjalankan pengajaran


makro tersebut, namun bersyukur kerana saya telah berjaya melaksanakan pengajaran
tersebut dengan lancar. Terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari daripada pengajaran
makro ini. Oleh itu, refleksi ini akan membincangkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-
kelemahan yang dikenalpasti semasa menjalankan pengajaran makro, memberikan cadangan-
cadangan penyelesaian untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah saya kemukakan,
serta proses-proses dan perasaan semasa menjalankan pengajaran semula makro
berdasarkan maklum balas rakan-rakan sebaya.

1
2.0 Kekuatan-Kekuatan yang dikenalpasti

Sepanjang menjalankan pengajaran makro, saya sedar bahawa kejayaan sesebuah


pengajaran makro bukan sahaja bergantung kepada penguasaan ilmu pengetahun seseorang
guru tetapi juga mementingkan kemahiran pedagogi, pengurusan bilik darjah dan teknik
komunikasi guru. Guru yang bersedia diri dapat merangsangkan pemikiran serta meningkatkan
keminatan murid supaya memaksimumkan proses pembalajaran hari tertentu.

Pada sesei permulaan, saya telah menayangkan video klip tetang kedatangan kuasa Jepun
ke Tanah Melayu dan gambar serangan Siam ke atas negeri Melaka sebagai set induksi bagi
membawa gambaran awal supaya menyediakan murid-murid melibat diri dalam pengajaran hari
ini. Kelebihan set induksi yang dilaksanakan adalah video klip dan gambar yang digunakan
telah memaparkan gambaran realiti dan bahan bantu mengajar tersebut mudah membawa
murid kembali ke situasi sebenar pada zaman penjajahan negara asing ke Tanah Melayu.
Selain itu, saya akan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan bahan bantu
mengajar bagi mewujud pembelajaran inkuiri sehingga merangsangkan keminatan murid
terhadap kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah Tanah Melayu.

Bagi perkembangan bilik darjah, saya akan menerangkan konsep dan maksud isitilah kata
kunci topik hari ini iaitu Kuasa Luar supaya murid mengetahui konsep asas tajuk hari ini.
Selepas itu, saya telah menunjukkan peta dunia bagi membawa gambaran yang jelas kepada
murid tentang jarak antara kuasa-kuasa luar dengan Tanah Melayu. Dengan ini, saya telah
membimbing murid supaya mereka mempunyai sikap ingin tahu tentang sebab-sebab
mendesak kuasa-kuasa luar ingin memasuki Tanah Melayu sehingga sanggup melalui
perjalanan yang panjang. Dalam proses pengajaran makro, saya menggunakan banyak
gambar-gambar dalam pelbagai cara penyampaian seperti PowerPoint, StoryBoard. Dengan
penggunaan media bahan bantu mengajar yang menarik, saya dapat menarik perhatian dan
memotivasi murid-murid melibat diri secara aktif sepanjang proses P&P. Selain itu, gambar-
gambar juga membantu murid-murid mengingati kandungan pembelajaran melalui visualisme.

Di samping itu, komunikasi seseorang guru juga merupakan kunci utama terhadap
keberkesanan pengajaran makro. Dalam proses pengajaran makro, saya berupaya untuk
mewujud komunikasi yang berkesan dan interaksi dua hala dengan murid dengan baik
Daripada pemahaman yang lepas, saya sedar bahawa komunikasi yang berkesan dapat
menghasilkan iklim pembelajaran yang kondusif dan murid-murid akan lebih aktif dalam proses
P&P (Mok, 2008). Oleh itu, semasa mengajar, saya sering mengemukakan soalan-soalan yang

2
sesuai dengan tahap kognitif murid-murid kepada mereka. Semasa membincangkan lembaran
kerja, saya akan berinteraksi dengan murid dan melibatkan murid dalam perbincangan dengan
meminta murid-murid memberikan pendapat atau jawapan mereka, dan bertanya kepada
murid-murid yang lain sama ada mereka bersetuju dengan jawapan murid tersebut.

Bagi menilai kualiti pembelajaran murid-murid, saya telah menjalankan aktiviti permainan
berkoperatif iaitu Kenal Kedatangan Kuasa Luar, Buka Kotak Misteri sebagai penilaian tahap
penguasaan murid terhadap pengajaran dan pemudahcaraan hari ini. Dengan ini, murid-murid
Berjaya mengaplikasi dan mengingat semula apa-apa yang dipelajari pada hari ini bagi
menyelesaikan mission yang terdapat dalam permainan. Secara tidak langsungnya,
pembelajaran koperatif untuk mengingatkan sesuatu peristiwa sejarah telah diwujud dalam
kalangan pelajar selain hanya kekal dalam teknik hafalan yang membosankan.

Secara keseluruhannya, saya mendapat maklum balas daripada rakan-rakan saya bahawa
pengajaran makro yang telah saya laksanakan pada hari tersebut adalah baik dan boleh
dipertingkatkan lagi. Antara kekuatan saya adalah persediaan yang cekap dan pengajaran
makro saya dilengkapi dengan penerangan yang jelas, nada suara yang boleh diterima.
Sesungguhnya ini amat mengejutkan saya, tetapi gembira memandangkan ini merupakan kali
pertama saya menjalankan pengajaran makro terhadap major saya - mata pelaajaran Sejarah
dalam penggunaan Bahasa Melayu ini.

3.0 Kelemahan-Kelemahan yang dikenalpasti

Walaupun saya dapat melaksanakan pengajaran makro saya dengan baik dan boleh
dipertingkatkan lagi, tetapi saya mendapati beberapa kekurangan saya dalam perlaksanaan ini.
Semasa melihat bertemubual dengan rakan-rakan yang menjadi murid saya, saya sedar
bahawa komunikasi saya dalam Bahasa Melayu mempunyai masalah yang banyak. Hal ini
disebabkan, saya tidak membiasakan diri dengan penggunaan Bahasa Melayu selain bahasa
ibunda saya dalam sesi pengajaran. Dalam pengajaran makro, saya kerap menggunakan
Bahasa Inggeris untuk mengukuhkan penjelasan saya semasa tidak dapat menjelaskan dalam
penggunaan Bahasa Melayu.

Selain itu, saya juga mendapati keyakinan yang tidak mencukupi juga akan
mempengaruhi keminatan murid terhadap pengajaran guru. Oleh sebab kekurangan keyakinan
pada diri, dalam set induksi saya, saya dapati murid-murid saya kurang riang semasa saya
mengaja bahagian awalnya. Jadi, dalam sesi penyoalan, saya bermula menggunakan humor

3
dan menunjukkan senyuman supaya menunjukkan keinginan mendekat diri dengan murid-
murid supaya menjalinkan hubungan rapat dengan mereka.

Tuntasnya, masih terdapat banyak kelemahan yang terdapat pada diri saya semasa
menjalankan pengajaran makro, seperti kurang prihatin, kadar percakapan yang cepat pada
beberapa bahagian, intonasi yang memuaskan dan sebagainya selain daripada kelemahan
yang disebutkan di atas. Kelemahan-kelemahan ini mungkin tidak begitu serius atau ketara
semasa mengajar, tetapi saya percaya bahawa kelemahan tersebut akan memberikan kesan
signifikasi dari masa ke masa. Oleh itu, saya perlulah memikirkan cara-cara yang sesuai untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dapat saya ketengahkan seperti yang disenaraikan di
atas.

4.0 Cadangan Penambahbaikan

Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambahbaikan bagi


meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan
kekurangan dalam tugasan makro, penambahbaik yang saya akan dibuat adalah latihan
komunikasi dengan penggunaan Bahasa Melayu dengan lancar kerana penguasaan Bahasa
Melayu sebagai medium pengajaran merupakan cabaran kepada saya sehingga sesi
perlaksannan keadah bercerita tidak dapat dilaksanakan dengan baik seperti pengajaran makro
dalam tugasan Pengajian Cina yang menggunakan bahasa Ibunda saya iaitu Bahasa Cina
dalam sesi penceritaan. Sebagai sesorang guru yang kondusif, guru harus melengkapkan diri
dengan ketiga-tiga bahasa yang kerap digunakan dalam negara kita supaya dapat menampung
kepelbagaian murid-murid pada masa akan datang.

5.0 Kesimpulan

Pengajaran Makro ini telah menyediakan peluang kepada saya bagi melaksanakan
perancangan pengajaran yang dihasilkan dalam tugasan 2 dengan lengkap. Melalui proses
Pengajaran Makro, saya dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri supaya dapat
menyediakan diri kepada praktikum yang akan datang pada semester 5.

4
Lampiran
- Rancangan Pengajaran Harian yang
disediakan untuk
Unit 4 Tergugat Kedaulatan Negara:
7.1 Penjajahan dan Campur Tangan
Kuasa Luar.

5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI SEJARAH TAHUN 5
Mata Pelajaran Sejarah Tahun 5
Tema / Tajuk Unit 4 Tergugatnya Kedaulatan Negara
Kelas 5 Merah
Masa 10.30 11.00 Pagi
Standard Kandungan 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar
Standard Pembelajaran 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur
tangan di negara kita.
K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam
untuk kemajuan negara kita.
Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
a. Mengetahui definisi kuasa luar.
b. Menyenaraikan 5 kuasa-kuasa luar yang menjajah dan
campur tangan di negara kita iaitu Siam, Portugis, Belanda,
British, Jepun.
c. Menyatakan urutan kronologi kedatangan kuasa-kuasa asing
ke Tanah Melayu.
d. Mengetahui ketinggalan bangunan bersejarah kuasa-kuasa
luar di negara kita.
Aktiviti: Aktiviti Berkoperatif
Teka silang kata Kenali kuasa luar yang Menjajah& Campur Tangan
Negara Kita.
-Permainan BerkumpulanKenal Kedatangan Kuasa Luar, Buka Kotak
Misteri
Elemen Merentas TMK - Penggunaan Microsoft Powerpoint, Tayanag Video Klip,
Kurikulum Muzikal Belakang
Nilai Patriotisme, Bekerjasama
KPS Intepretasi, Imaginasi, Rasionalisasi, Memahami Kronologi,
Meneroka Bukti
Tahap Penguasaan Murid mengetahui dan dapat menyenaraikan kedatangan kuasa-
kuasa asing mengikut kronologi.
Bahan Bantu Belajar LCD, Projector, Laptop, Storyboard Bergambar, Kotak Misteri, Kertas
Mahjong, Buku Teksmengh - membuat imaginasi
Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah mengetahui serangan Siam ke atas negeri Melaka,
Power Point, LCD, kad arahan

6
Pedagogi /
Prosedur Pelaksanaan Kemahiran / EMK / Catatan
KPS / Nilai Murni

SET INDUKSI ( 4 minit) MI: Klip Video


Fokus: Menarik Perhatian Murid Linguistik, Verbal Video memaparkan
Memperkenalkan tajuk pembelajaran hari ini. situasi sebenar
Guru menyoalan
Menghubungkaitkan kedatangan kuasa Jepun dan kemasukan tentera
soalan kepada murid-
kuasa Siam bagi mewujud gambaran situasi zaman Jepun ke Tanah
murid.
penjajahan kuasa asing. Melayu dengan teknik
berbasikal.
1. Guru menayangkan video klip tentang Kaedah:
kedatangan kuasa Jepun ke Tanah Pembelajaran
Inkuiri Gambar
Melayu. Guru mewujud situasi -Serangan Siam ke
inkuiri dengan naluri atas Negeri Melaka.
ingin tahu selain
daripada Jepun dan
Siam, Tanah Melayu
pernah dijajah oleh
beberapa kuasa-kuasa
luar lagi.

KPS:
(Klip video kemasukan Tentera Jepun ke Tanah a. Intepretasi
Melayu dengan berbasikal)
Murid hendak
membuat intepretasi
terhadap tayangan
2. Guru menunjukkan gambar serangan video klip dan gambar
Siam ke atas negeri Melaka. supaya membuat
tafsiran terhadap
kedatangan kuasa
asing ke Tanah
Melayu.

b. Imaginasi
Murid hendak
membuat imaginasi
semasa menayang klip
3. Berdasarkan video klip dan gambar guru video tentang
kemukakan soalan. kemasukan tentera
a. Bolehkah anda menyatakan siapakah kuasa luar ke negara
kita supaya membawa
mereka terdapat dalam video klip dan mereka balik ke situasi
gambar yang diperhatikan? sebenar zaman
penjajahan negara
kita.
- Tentera kuasa luar

7
b. Apakah perbezaan antara kedua-dua
tentera tersebut?
- Video klip adalah Tentera Jepun
dan gambar merupakan Tentera
Siam.
Kemahiran:
c. Bagaimanakah anda dapat mengetahui
a.Penyoalan
identiti mereka? Guru menyoal murid
- Tentera Jepun lebih pendek dan putih bagi mengaitkan hasil
pemerhatian mereka
manakala Tentera Siam itu kami
dalam tayangan video
pernah belajar semasa Sejarah Tahun klip dan gambar
dengan tajuk pelajaran
4 iaitu serangan Siam ke atas Melaka. hari ini.

4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan b.Sumbangsaran


tajuk pelajaran pada hari ini. Murid membuat
perbincangan secara
terbuka bagi
*Sekararang, marilah kita bersama-sama mengemukakan idea-
mempelajari kedatangan kuasa-kuasa asing ke idea masing-masing
semasa soalan guru
negara kita pada zaman dahulu!!*
diperkenalkan.

8
LANGKAH 1 ( 8 minit ) Multimedia:
MI:
Microsoft
Fokus 7.1.2, kait K7.1.6 a.Linguistik, Verbal
PowerPoint
Senaraikan kuasa-kuasa asing yang menjajah Tanah Guru menyoalan
-Menunjukkan
Melayu soalan kepada murid-
Peta Dunia
Memanfaat kekayaan hasil bumi negara kita. murid.

Lembaran Kerja:
b.Visual Teka Silang
1. Guru menerangkan tentang maksud Kuasa Gambar berkaitan Kata
dengan peta dunia Kenali kuasa luar
Luar dengan menggunakan kaedah soal- bagi menunjukkan yang Menjajah&
lokasi kuasa luar Campur Tangan
menyoal.
,laluan kemasukkan Negara Kita
mereka ke negara kita
serta menunjukkan
Kuasa
Soal-Menyoal Luar??????
Ramalan
jarak jauh.
i. Adakah anda mengetahui istilah Kuasa
Asing? c.Interpersonal
Jawapan Anggapan: Guru menyoal soalan
- Kuasa-kuasa negara asing, (i) merangsangkan
kebiasaanya kuasa yang besar dan murid memikir niat
kedatangan kuasa luar
berpengaruh kepada negara-negara walaupun perjalanan
kecil. panjang.
- Foreign Power
2. Guru menunjukkan peta Dunia
bagi Kaedah:
menunjukkan lokasi kuasa-kuasa asing dengan a.Kaedah Sokratik
Guru menyanya solan
menggunakan powerpoint. untuk perjelasan
konsep faktor
kedatangan kuasa
asing.

b.Pembelajaran
Koperatif
Murid diminta
menyelesaikan
lembara kerja Teka
Silang Kata secara
berpasangan.

(Peta Dunia ditunjuk bagi memfokus kepada lokasi kuasa- c.Aplikasi


kuasa luar dan laluan kemasukkan mereka ke Tanah Melayu.) Kecerdasan
Pelbagai
3. Guru menjelaskan laluan kemasukan kuasa- -Linguistik
kuasa asing ke Tanah Melayu. -Visual
-Interpersonal
4. Guru menyanya soalan kepada murid-murid.
Soalan Dan Jawapan Anggapan:
i. Mengapakah mereka berminat datang
ke Tanah Melayu untuk menjajah
negara kita walaupun dalam perjalanan
panjang dan memakan masa?(Jika boleh
jelas secara mendalam) imbas kembali Tahun 4 Unit 7:
GambarKerajaan
menunjukkan 9 89 (KBAT)
Melayu Awal m/s KPS:
-
perserta sedang bertanding hasil bumi negara
Menguasai kekayaan 9 a.Imaginasi
dalam acara Murid hendak
kita larian berpecut. negaranya.
untuk keuntungan
Setiap perserta bersimbol membuat imaginasi
setiap kedatangan kuasa rakyat Malaysia, terhadap perjalanan
ii. Sebagai seorang
panjang kuasa luar ke
Penutup ( 2 minit )
Fokus:
Rumusan pembelajaran hari ini.

1. Guru merumuskan
pembelajaran hari ini serta
menghubungkaitan aktiviti-
aktiviti yang dijalankan dengan
tajuk.

10
Lampiran

a. Lembaran Kerja : Teka Silang Kata


Kenali kuasa luar yang Menjajah& Campur Tangan Negara Kita

Jawapan:

11