Anda di halaman 1dari 1

Balance the following redox equations in acidic medium

2 2
1. Cr2O 7 (aq) + C2O 4 ( aq) Cr3+(aq) + CO2(g) 6. Zn(s) + NO 3( aq) Zn2+(aq) + NH 4 ( aq)

2
2. Cr2O 7 (aq) + NO 2 ( aq) Cr3+(aq) + NO 3( aq) 7. I2(aq) + NO 3( aq) NO2(g) + IO 3( aq)

2 2
3. Cr2O 7 (aq) + I ( aq) Cr3+(aq) + IO 3( aq) 8. Cr2O 7 (aq) + N2 Cr3+(aq) + NO 3( aq)

2 2
4. H2S(g) + NO 3( aq) S8(s) + NO2(g) 9. MnO 4 (aq) + S2O 3(aq) Mn2+(aq) + SO 4 ( aq)


5. S8(s) + NO 3( aq) SO2(g) + NO(g)

Balance the following redox equations in basic medium


2 2 2
10. MnO 4 (aq) + C2O 4 ( aq) MnO2(s) + CO 3(aq) 14. O 2 (aq) + ClO2(g) O2(g) + ClO 2 ( aq)

2
11. Cr2O 7 (aq) + I ( aq) Cr3+(aq) + IO 3( aq) 15. Zn(s) + NO 3( aq) Zn2+(aq) + N2(g)

2 2
12. MnO 4 (aq) + I ( aq) MnO2(s) + IO 3( aq) 16. S (aq) + I2(aq) SO 4 ( aq) + I ( aq)

2 2
13. MnO 4 (aq) + SO 3(aq) MnO2(s) + SO 4 ( aq)

Balance the following equations

17. NaCl(aq) + H2SO4(aq) + MnO2(s) Na2SO4(aq) + MnCl2(aq) + Cl2(g) + H2O(l).

18. NO2(g) + H2O(l) HNO3(aq) + NO(g).19. Al(s) + MnO 4 (aq) MnO2(s) + Al(OH) 4 (aq) .


20. Al(s) + NO 3( aq) AlO 2 ( aq) + NH3(g).

2
21. MnO 4 (aq) + S (aq) MnS(s) + S(s)

22. Zn(s) + HNO3(aq) Zn(NO3)2(aq) + NH4NO3(aq) + H2O(l).

23. I2(s) + HNO3(aq) HIO3(aq) + NO2(g) + H2O(l).

24. H2S(g) + HNO3(aq) NO2(g) + S8(s) + H2O(l).

25. S8(g) + HNO3(aq) SO2(g) + NO(g) + H2O(l).

26. KMnO4(aq) + Na2SO3(aq) + H2O(l) Na2SO4(aq) + MnO2(s) + KOH(aq).

27. K2O2(aq) + ClO2(g) KClO2(aq) + O2(g).

28. Zn(s) + KNO3(aq) + H2O(l) Zn(NO3)2(aq) + N2(g) + KOH(aq).

29.