Anda di halaman 1dari 11

STANDARD 2

PENGURUSAN ORGANISASI
PELAKSANAAN SKPMg2
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


PERUBAHAN 2

SKPM2010 SKPMg2
Nama Aspek: Nama Aspek:
2.2 Pengurusan Prasarana 2.2 Pengurusan Aset
2.3 Pengurusan Kewangan, Aset 2.3 Pengurusan Kewangan
Alih dan Aset Tak Alih 2.4 Pengurusan Sumber
Kerajaan Pendidikan
2.5 Pengurusan Sumber
Pendidikan dan TMK
Aspek yang digugurkan/Diserap:
2.4 Pengurusan Data dan Aspek ditambah:
Maklumat 2.6 Pengurusan Perpaduan
2.8 Pengurusan Asrama
Bil. Aspek: 8 Bil. Aspek: 7
Pengiraan Skor: 8 Aspek
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM Pengiraan Skor: 9 TUMS13 Januari 2017
3

PERNYATAAN STANDARD
Organisasi sekolah diurus secara
cekap dengan mengambil kira
potensi dan keperluan warga sekolah,
kemudahan sumber dalaman dan
luaran untuk meningkatkan
keberkesanan pengoperasian
sekolah.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 4

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


Sumber manusia diurus untuk
Aspek 2.1:
meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan
Pengurusan Sumber
keseronokan bekerja serta amalan
Manusia
profesionalisme.
Aset kerajaan diurus untuk kemudahan,
Aspek 2.2:
keselesaan dan keselamatan warga
Pengurusan Aset
sekolah.
Kewangan diurus untuk memastikan setiap
Aspek 2.3:
perbelanjaan memberi pulangan yang
Pengurusan Kewangan
optimum.
Aspek 2.4:
Sumber pendidikan diurus bagi menyokong
Pengurusan Sumber
peningkatan kualiti pendidikan.
Pendidikan
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
SAMBUNGAN ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 5

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


Persekitaran dan suasana diurus supaya
Aspek 2.5: Iklim kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah
dalam melaksanakan tanggungjawab.

Pemahaman dan penerimaan terhadap


Aspek 2.6:
kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus
Pengurusan Perpaduan
untuk memupuk perpaduan.

Permuafakatan strategik diwujudkan untuk


Aspek 2.7:
menyokong pembelajaran murid ke arah
Permuafakatan Strategik
kecemerlangan.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


6

STANDARD KUALITI DAN TUMS

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan


Sumber manusia diurus perincian tugas serta menilai prestasi kerja
2.1.1 secara sistematik dan dengan mematuhi arahan, mengikut
terancang. keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan
telus. (LINK 2.1.1)

Merancang dan melaksanakan program


pembangunan profesionalisme, menilai
Pembangunan sumber keberkesanan program dan mengambil
2.1.2 manusia diurus secara tindakan susulan mengikut keperluan,
terancang. mengambil kira perkembangan
pendidikan/perkhidmatan semasa, secara
menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.1.2)
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS 7

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset


Aset alih dan aset tak alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil
alih diurus secara tindakan susulan terhadap hasil pemeriksaan
2.2.1
sistematik dan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan,
terancang. secara menyeluruh dan berterusan.
(LINK 2.2.1)
Menyediakan anggaran perbelanjaan,
melaksanakan perbelanjaan dan pemantauan
Kewangan diurus
serta mengambil tindakan susulan dengan
2.3.1 secara sistematik dan
mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan
terancang.
secara menyeluruh.
(LINK 2.3.1)
Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod
Sumber pendidikan
sumber pendidikan serta melaksanakan penyeliaan
diurus secara
2.4.1 mengikut ketetapan, keperluan, secara
sistematik dan
menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.4.1)
terancang.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS 8

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

Membersih, menceria dan memulihkan kawasan


Persekitaran fizikal
persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri
diselenggara secara
2.5.1 keselamatan dengan mekanisme yang sesuai,
sistematik dan
mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan
terancang.
secara berterusan. (LINK 2.5.1)

Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang


Suasana yang selesa
dan melaksanakan program peningkatan
dan harmoni
keakraban dengan mekanisme yang sesuai,
2.5.2 diwujudkan secara
secara tekal, menyeluruh dan mematuhi
sistematik dan
peraturan yang ditetapkan.
terancang.
(LINK 2.5.2)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS 9

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

Menyebar maklumat, merancang dan


Pemahaman dan melaksanakan program yang berteraskan
penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan
2.6.1 kepelbagaian mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian,
masyarakat Malaysia secara menyeluruh dan berterusan.
diurus secara terancang. (LINK 2.6.1)

Merancang dan melaksanakan program yang


Permuafakatan strategik melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta,
diusahakan secara mendapatkan sumbangan serta mewujudkan
2.7.1
profesional dan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang
terancang. sesuai, mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif
dan berterusan. (LINK 2.7.1)

(LINK-RUBRIK)
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
10

CONTOH PENULISAN EVIDENS


BAGI ASPEK 2.1.1

EVIDENS PELAKSANAAN
Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun 2017
Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2017
Maklumat Guru
Rekod Pemantauan
Rekod Pencerapan
Memo PGB
Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


11

SEKIAN
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017