Anda di halaman 1dari 100

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016
Terbitan 2016
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ....................................................................................................................... vii

Kata Pengantar ................................................................................................................................................. ix

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................... 2

Objektif .............................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 4

Fokus ................................................................................................................................................................ 5

Kemahiran Abad Ke-21..................................................................................................................................... 14

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 15

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 20

Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 24

Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 29

Perincian Kandungan

1. Pola dan Jujukan ............................................................................................................................ 31


2. Pemfaktoran dan Pecahan Algebra .............................................................................................. 35

3. Rumus Algebra ............................................................................................................................... 39

4. Poligon ............................................................................................................................................ 43

5. Bulatan ............................................................................................................................................ 47

6. Bentuk Geometri Tiga Dimensi ....................................................................................................... 51

7. Koordinat ......................................................................................................................................... 55

8. Graf Fungsi ..................................................................................................................................... 59

9. Laju dan Pecutan ............................................................................................................................ 63

10. Kecerunan Garis Lurus ................................................................................................................... 67

11. Transformasi Isometri ..................................................................................................................... 71

12. Sukatan Kecenderungan Memusat ................................................................................................. 77

13. Kebarangkalian Mudah ................................................................................................................... 81

Panel Penggubal ............................................................................................................................................... 85


RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta
untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
menengah setanding dengan standard antarabangsa. Pendidikan Kebangsaan.
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi
pembelajaran (p&p) guru perlu memberi penekanan kepada
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
mengandungi Standard Kandungan, Standard
Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.
kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
dokumen kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak
tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem
pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir
pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
secara berterusan untuk mengenal pasti tahap
Sistem Pendidikan Kebangsaan.
penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
mempertingkatkan pencapaian murid. Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PENDAHULUAN Penyusunan semula Kurikulum Matematik Sekolah


Menengah mengambil kira kesinambungan dari peringkat
KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan
harus dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Penandaarasan
Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia Kurikulum Matematik telah dijalankan dengan negara yang
berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat
pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di antarabangsa bagi memastikan Kurikulum Matematik di
sekolah menengah. Program Matematik di peringkat Malaysia relevan dan setanding dengan negara lain di
sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu dunia.
Matematik di peringkat menengah rendah, Matematik di
Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi
peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di
intelektual individu dan pembinaan insan, matematik
peringkat menengah atas.
merupakan wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang
Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Justeru,
menengah pada asasnya merupakan kesinambungan penggubalan Kurikulum Matematik, selain daripada
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara,
sekolah rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada
antara lain mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis,
murid bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah analitis, kreatif dan inovatif. Langkah ini selaras dengan
dalam kehidupan harian, menyambung pelajaran ke keperluan menyediakan secukupnya pengetahuan dan
peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya dapat berfungsi kemahiran matematik bagi memastikan negara mampu
sebagai tenaga kerja yang berkesan. bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid
yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan

1
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik
pelajaran ini. Diskret;

MATLAMAT 2. Membentuk kapasiti dalam:


merumus situasi ke dalam bentuk matematik;
KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang menggunakan konsep, fakta, prosedur dan
berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran penaakulan; dan
matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik matematik;
secara berkesan dan bertanggungjawab dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani matematik dalam membuat pertimbangan dan
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan keputusan yang wajar bagi menyelesaikan masalah
perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad dalam pelbagai konteks;
ke-21.

4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan


OBJEKTIF dengan Nombor dan Operasi; Sukatan dan Geometri;
Perkaitan dan Algebra; Statistik dan Kebarangkalian
KSSM Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai serta Matematik Diskret seperti:
objektif berikut:
memungut dan mengendalikan data;
1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum,
mewakilkan dan mentafsir data;
prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor
mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara
dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan
matematik;

2
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

menggunakan algoritma dan perkaitan; 9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap

membuat anggaran dan penghampiran; dan positif terhadap matematik serta menghargai

mengukur dan membina; kepentingan dan keindahannya;

5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses 10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan

matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan, inovatif; dan

berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan


dan perwakilan; 11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik
bagi menghadapi cabaran abad ke-21.

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan


kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan
dan keputusan yang wajar secara berkesan dan
bertanggungjawab dalam kehidupan harian;

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan


merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu,
serta mampu menghubungkaitkan ilmu matematik
dengan bidang ilmu yang lain;

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep,


menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea
matematik dan menyelesaikan masalah;

3
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
MENENGAH Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan
yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan
kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan
Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain
tunjang Kerangka KSSM.
utama yang menyokong antara satu sama lain dan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah


4
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

FOKUS Fikrah Matematik

KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
insan yang berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan
Matematik sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah
merupakan asas penting kepada pelaksanaan Kurikulum matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan
Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik merupakan
matematik ialah: murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan
Bidang Pembelajaran; memahami idea matematik, serta mengaplikasikan secara
Nilai; bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik
Kemahiran; dan dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.
Proses Matematik. Nombor dan Operasi Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu
Sukatan dan Geometri
Perkaitan dan Algebra yang kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad
Statistik dan
Kebarangkalian
ke-21 kerana kemampuan negara amat bergantung kepada
Matematik Diskret modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea.

NILAI

Penyelesaian Bidang Pembelajaran


Nilai Matematik
Masalah
Nilai Sejagat
Penaakulan
Komunikasi secara Kandungan Matematik merangkumi lima bidang
Matematik
pembelajaran utama yang saling berkait antara satu sama
Perwakilan
Perkaitan Kemahiran Matematik lain iaitu:
Kemahiran Abad Ke-21
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Nombor dan Operasi;

Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah


5
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Sukatan dan Geometri; seharusnya berupaya membentuk murid yang mampu


Perkaitan dan Algebra; menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah,
Statistik dan Kebarangkalian; dan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan
Matematik Diskret. inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan
penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti
Proses Matematik yang dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara
aktif dengan mengemukakan kepelbagaian soalan dan
Proses matematik yang menyokong pembelajaran tugasan yang mengandungi bukan sahaja soalan rutin
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah: malah soalan bukan rutin. Penyelesaian masalah yang

Penyelesaian masalah; melibatkan soalan bukan rutin pada asasnya menuntut


tahap pemikiran dan penaakulan pada aras tinggi dan perlu
Penaakulan;
dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi menyediakan
Komunikasi secara matematik;
murid yang mampu bersaing di peringkat global.
Perkaitan; dan
Perwakilan. Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu
Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan ditekankan agar murid dapat menyelesaikan masalah
perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum. secara sistematik dan berkesan:
Memahami dan mentafsirkan masalah;

Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada Merancang strategi penyelesaian;

matematik. Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah Melaksanakan strategi; dan

perlu dikembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan Membuat refleksi.


merentas keseluruhan Kurikulum Matematik. Sesuai dengan
Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
kepentingan penyelesaian masalah, proses matematik ini
penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah
menjadi tulang belakang dalam PdP matematik dan

6
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

penyelesaiannya harus diperluaskan penggunaannya. samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap


Antara strategi yang biasa digunakan ialah melukis gambar sesuatu konsep yang dipelajari.
rajah,mengenal pola, membuat jadual/carta atau senarai
secara bersistem; menggunakan algebra, mencuba kes
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
lebih mudah,menaakul secara mantik,cuba jaya,membuat
matematik dengan lebih berkesan dan bermakna.
simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan analogi.
Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan
perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan
Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui
berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran
penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid
logik malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
dalam:
yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik
Merumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai
secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu
seperti peribadi, kemasyarakatan, saintifik dan bidang
menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk
pekerjaan ke dalam bentuk matematik;
aktiviti PdP yang menuntut murid melakukan matematik
Menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta,
serta terlibat secara aktif dalam membincangkan idea-idea
prosedur dan penaakulan dalam menyelesaikan
matematik.
masalah; dan
Mentafsir, menilai dan membuat refleksi terhadap Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid
penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan daripada menganggap matematik sebagai hanya satu set
menentukan sama ada ianya munasabah. prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi
mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang
matematik yang sebenarnya secara mendalam. Penaakulan
penting. Refleksi membolehkan murid melihat, memahami
bukan sahaja mengubah paradigma murid dari
dan menghargai perspektif dari sudut yang berbeza di
mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi
pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid

7
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, menyatakan dan mempersembahkan idea matematik
mengesahkan konjektur, memberikan penerangan logikal, mereka melalui teknik penyoalan yang sesuai. Komunikasi
menganalis, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua yang melibatkan pelbagai perspektif dan pelbagai sudut
aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk murid pendapat dapat membantu murid meningkatkan
yang yakin dengan diri sendiri dan berani, selaras dengan pemahaman matematik dengan lebih baik di samping
hasrat untuk membentuk pemikir matematik yang meningkatkan keyakinan diri.
berkeupayaan tinggi.
Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah
keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan,
Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan
serta memahami dan mengaplikasikan notasi matematik
idea dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis
dengan betul. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan
menggunakan nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah,
simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu
graf, gambar atau perkataan. Komunikasi ialah proses yang
idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.
penting dalam pembelajaran matematik kerana komunikasi
secara matematik membantu murid menjelaskan dan Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang
memperkukuh kefahaman matematik mereka. Melalui sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa
komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami selesa semasa bercakap, bertanya soalan, menjawab
dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada soalan, menghuraikan pernyataan serta menjustifikasikan
secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan pandangan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid
perwakilan visual (carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam
dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa
matematik dengan lebih efektif. melakukan aktiviti secara berpasangan, berkumpulan atau
memberi penerangan kepada seluruh kelas.
Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa
melaksanakan PdP bagi menggalakkan murid untuk

8
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik membentuk fleksibiliti dalam pemikiran mereka tentang
dan sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia konsep tersebut dan memahami bahawa terdapat
sebenar. Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu idea
antara aspek dunia yang diwakili dan aspek dunia yang matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan
mewakili. Perwakilan boleh didefinisikan sebagai sebarang lebih mudah.
tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh
melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain.
Perkaitan antara bidang-bidang dalam matematik seperti
Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik
model matematik secara umumnya menggunakan simbol, adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari
geometri, graf, algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit konsep dan kemahiran secara bersepadu dan bermakna.
dan perisian dinamik. Murid juga harus berupaya beralih Dengan mengenali bagaimana konsep atau kemahiran
daripada satu bentuk perwakilan kepada bentuk perwakilan dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara satu
yang lain dan mengenal hubung kait antara perwakilan sama lain, matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai
tersebut serta menggunakan perwakilan yang pelbagai, satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai kaitan
relevan dan diperlukan dalam menyelesaikan masalah. antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep
abstrak lebih mudah difahami.
Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu
murid untuk memahami konsep matematik dan perkaitan; Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman
mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman harian di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih
mereka; mengenal perkaitan antara konsep matematik yang menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan
berkaitan dan menggunakan matematik untuk memodelkan matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan
situasi, fizikal dan fenomena sosial. Apabila murid berupaya matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain
mewakilkan konsep dalam pelbagai cara, mereka akan dan dalam kehidupan harian mereka. Model matematik

9
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

digunakan untuk menerangkan situasi kehidupan sebenar Jadual 1: Standard Proses Matematik
secara matematik. Murid akan mendapati kaedah ini boleh
PENYELESAIAN MASALAH
digunakan untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah
Memahami masalah.
atau untuk meramal kemungkinan sesuatu situasi Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
berdasarkan model matematik tersebut. diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
masalah.
Dalam melaksanakan Kurikulum Matematik, peluang untuk
Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang
membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat ditetapkan.
mengaitkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak
masalah.
prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam Membuat tafsiran penyelesaian.
Matematik khususnya dan mengaitkan matematik dengan Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan
strategi yang digunakan.
bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan
PENAAKULAN
kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan
matematik lebih jelas, bermakna dan menarik. Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.
Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi
dunia sebenar dan perwakilan simbolik.
Standard Proses Matematik
Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan
dan kaedah pembuktian.
Berikut adalah standard Proses yang perlu dicapai oleh Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.
murid melalui pelaksanaan kurikulum ini. Membina dan menilai hujah dan bukti matematik.
Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang
dibuat.
BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK
Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik.

10
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara Kemahiran


jelas dan yakin.
Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan
idea matematik dengan tepat. Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam
Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi
strategi orang lain.
Kemahiran Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan
PERWAKILAN
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Menggambarkan idea matematik menggunakan
pelbagai jenis perwakilan. Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti
Membuat interpretasi daripada perwakilan yang
diberikan. mengukur dan membina, membuat anggaran dan
Memilih jenis perwakilan yang sesuai. penghampiran, memungut dan mengendali data,
Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik
mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan dan
untuk:
(i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. mewakilkannya secara matematik, menterjemahkan situasi
(ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah.
sebenar kepada model matematik, menggunakan laras
(iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik.
(iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis bahasa matematik yang betul, mengaplikasikan penaakulan
perwakilan.
mantik, menggunakan algoritma dan perkaitan,
PERKAITAN
menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah,
Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea membuat keputusan dan sebagainya.Selain itu, kurikulum
matematik.
Memahami bagaimana idea matematik saling ini menuntut pembentukan kemahiran matematik murid
berhubung dan disusun atur menjadi kesatuan yang dalam aspek kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian
padu.
dalam pemikiran mereka dan keupayaan melihat perkara di
Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian
dan bidang lain. sekeliling dengan cara yang baharu dan perspektif yang
berbeza bagi tujuan membangunkan individu yang kreatif
dan inovatif. Penggunaan alat matematik secara berstrategi,
tepat dan berkesan amat ditekankan dalam PdP matematik.

11
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Alat matematik yang dimaksudkan termasuk kertas dan murid membuat visualisasi tentang sifat fungsi dan grafnya,
pensel, pembaris, jangka sudut, jangka lukis, kalkulator, penggunaan kertas dan pensel masih merupakan hasil
hamparan elektronik, perisian dinamik dan sebagainya. pembelajaran yang harus dicapai oleh semua murid. Begitu
juga dalam mendapatkan punca-punca kepada persamaan
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan
kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara bijaksana bagi
masa kini menjadikan penggunaan teknologi elemen
membantu murid membentuk konsep, meningkatkan
penting dalam PdP matematik. Guru yang berkesan akan
kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di
memaksimumkan potensi dan keupayaan teknologi agar
samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
murid dapat membentuk kefahaman serta meningkatkan
minat dan profisiensi mereka dalam matematik. Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang
Memandangkan keupayaan dan keberkesanan teknologi perlu dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran
terhadap kandungan matematik yang diajar, maka guru Matematik ialah keupayaan murid:
perlu membudayakan penggunaan teknologi khususnya Menggunakan teknologi bagi meneroka, menyelidik,
kalkulator saintifik, kalkulator grafik, perisian komputer memodelkan matematik dan seterusnya membentuk
seperti Geometers Sketchpad, Geogebra, hamparan konsep matematik yang mendalam;
elektronik, perisian pembelajaran, Internet dan lain-lain. Menggunakan teknologi untuk membantu dalam
pengiraan bagi menyelesaikan masalah dengan
Walau bagaimanapun, teknologi harus digunakan secara
berkesan;
bijaksana. Kalkulator saintifik sebagai contoh tidak harus
Menggunakan teknologi terutamanya teknologi
digunakan sehingga mengabaikan kepentingan mencongak
elektronik dan digital untuk mencari, mengurus, menilai
dan asas mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan
dan mengkomunikasikan maklumat; dan
adalah penting terutamanya di peringkat rendah dan murid
Menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan
tidak harus bergantung kepada kalkulator sepenuhnya.
beretika.
Sebagai contoh, walaupun kalkulator grafik membantu

12
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator Nilai matematik iaitu nilai dalam pengetahuan
saintifik dan grafik, Internet dan sebagainya perlu matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-
diintegrasikan dalam PdP matematik bagi membantu murid sifat dalam pengetahuan matematik; dan
membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep Nilai sejagat iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan
terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. merentas semua mata pelajaran.

Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya


Nilai Dalam Pendidikan Matematik
melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat,
penghargaan, keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum
kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan
sesi pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan dunia sebenar mampu menampakkan dan mengesahkan
seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan nilai lagi kebesaran dan kekuasaan pencipta alam semesta.
dan sikap dalam PdP matematik bertujuan melahirkan insan
yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan

kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. mengikut kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid

Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi menghayati matematik dan memberangsangkan lagi minat

muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan serta keyakinan murid terhadap matematik. Unsur sejarah

mempunyai sikap yang baik. seperti peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau
sejarah ringkas tentang sesuatu konsep atau simbol juga
Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP ditekankan dalam kurikulum ini.
matematik ialah:

13
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN


Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid dan inovatif; mampu untuk
menangani masalah yang kompleks
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
dan membuat keputusan yang
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran
sebagai pelajar. Mereka menjana
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang soalan dan bersifat terbuka kepada
perspektif, nilai dan tradisi individu
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid
dan masyarakat lain. Mereka
seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing di berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran
peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK)
yang baharu
dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Kurikulum
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Matematik menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Sepasukan berkesan dan harmoni dengan
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. orang lain. Mereka mengalas
tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai
Jadual 2: Profil Murid sumbangan yang diberikan oleh
setiap ahli pasukan. Mereka
PROFIL MURID PENERANGAN memperoleh kemahiran
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan interpersonal melalui aktiviti
mengatasi kesukaran, mengatasi kolaboratif, dan ini menjadikan
cabaran dengan kebijaksanaan, mereka pemimpin dan ahli pasukan
keyakinan, toleransi, dan empati. yang lebih baik.

Mahir Mereka menyuarakan dan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin
Berkomunikasi meluahkan fikiran, idea dan Tahu tahu semula jadi untuk meneroka
maklumat dengan yakin dan kreatif strategi dan idea baharu. Mereka
secara lisan dan bertulis, mempelajari kemahiran yang
menggunakan pelbagai media dan diperlukan untuk menjalankan inkuiri
teknologi. dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam

14
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
sepanjang hayat secara berterusan.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
menghormati maruah individu, berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
akibat tindakan serta keputusan pemikiran seperti Jadual 3.
mereka.
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT
dan membentuk pemahaman yang
luas dan seimbang merentasi TAHAP
PENERANGAN
pelbagai disiplin pengetahuan. PEMIKIRAN
Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran
konteks isu tempatan dan global. dan nilai dalam situasi berlainan untuk
Mereka memahami isu-isu etika / melaksanakan sesuatu perkara
undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh. Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas lebih mendalam serta hubung kait antara
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap bahagian berkenaan
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
kepada masyarakat dan menggunakan pengetahuan,
memastikan kelestarian alam pengalaman, kemahiran dan nilai serta
sekitar. memberi justifikasi
Patriotik Mereka mempamerkan kasih
sayang, sokongan dan rasa hormat Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
terhadap negara. yang kreatif dan inovatif

15
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
dan menaakul dan strategi berfikir.

PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti


Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
strategi yang membolehkan murid bukan sahaja memahami
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir
bukti yang munasabah.
pada aras yang lebih tinggi.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan
yang antara lain boleh dicapai melalui:
bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli
Pembelajaran berasaskan Inkuiri yang melibatkan
serta berfikir tidak mengikut kelaziman.
penyiasatan dan penerokaan matematik;
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat Pembelajaran berasaskan masalah; dan
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara

16
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji era globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad
dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti yang ke-21.
dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai
Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep,
pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru
fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi
kemudian membimbing murid untuk membincangkan dan
yang digunakan dalam pengajaran dan pengajaran
memahami konsep matematik melalui hasil inkuiri tersebut.
matematik memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan.
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada
Strategi yang bersifat tradisional kadang kala masih
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam
diperlukan apabila mengajar kandungan yang berasaskan
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara
prosedural. Sebahagian kandungan pula menuntut guru
matematik. Justeru PdP yang melibatkan inkuiri,
menyediakan aktiviti pembelajaran yang membolehkan
penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di
murid menemui konsep secara kendiri. Justeru, teknik
mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi
penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan
ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur,
murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu
menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan
konsep matematik.
seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara
kendiri.
Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan
tugasan dalam bentuk pembentangan atau kerja projek
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
perlu dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang
pengintegrasian penggunaan teknologi, dan penyelesaian
disediakan untuk murid bagi menghasilkan murid yang
masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan
berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan
rutin dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik.
kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang
Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi
melibatkan situasi harian di samping dapat membentuk
ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan
kemahiran insaniah.
yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam

17
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian dengan keperluan mereka. Setiap murid perlu mempunyai
pendekatan dan strategi PdP seperti pembelajaran peluang sama rata dalam membentuk kefahaman konsep
koperatif, pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru harus teliti
konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek dan dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan diskusi
sebagainya. intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam
menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar.
Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan
dalam amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua
dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap
sendiri. Pendekatan dan strategi pembelajaran seperti kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara
inkuiri-penemuan, penerokaan dan penyiasatan matematik amat memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar
serta aktiviti yang berpusatkan murid dengan berbantukan mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan
alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan berkesan dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana
dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik kepada pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi
menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar yang dalam kalangan rakyat.
seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang
Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling
mendalam.
berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan
Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi
bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai pula ialah proses menjana idea kreatif dalam konteks
kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat. tertentu. Keupayaan kreativiti dan inovasi merupakan
Keterlibatan aktif murid dalam aktiviti yang bermakna dan kemahiran yang boleh dibentuk, diasah dan dipupuk dalam
mencabar memerlukan sesi PdP yang direka bentuk khusus diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik ialah sains

18
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain
amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru, seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual,
matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek,
mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya perlu
melalui tugasan dan aktiviti yang sesuai. dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian.

Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan


memupuk kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh
digunakan ialah melibatkan murid dalam aktiviti kognitif
yang kompleks seperti:
Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan
rutin yang memerlukan kepelbagian strategi
penyelesaian masalah dan tahap pemikiran yang tinggi;
Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina
kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah;
Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk
yang pelbagai; dan
Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan
peluang untuk murid melakukan matematik dan
membentuk kefahaman melalui aktiviti penerokaan dan
penyiasatan berasaskan inkuiri.

19
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PENDEKATAN STEM (Science, Technology, membudayakan pendekatan STEM dengan mengamalkan


Engineering and Mathematics)
perkara-perkara seperti berikut;
1. Menyoal dan mengenal pasti masalah,
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan 2. Membangunkan dan menggunakan model,
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan,
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 4. Menganalisis dan mentafsirkan data,
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
seperti dalam Rajah 1. komputasional,
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian,
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
berdasarkan eviden, dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi
tentang maklumat tersebut.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah


yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan
dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan
bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
menggalakkan pembelajaran mendalam dalam kalangan
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
murid. Murid boleh bekerja secara berkumpulan atau secara
adalah seperti berikut:
individu mengikut kemampuan murid ke arah

20
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

1. Bahasa 3. Nilai Murni

Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek mengamalkannya.
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara amalan dalam kehidupan harian.
berkesan.

4. Sains Dan Teknologi


2. Kelestarian Alam Sekitar
Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua dalam kalangan murid.
mata pelajaran. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk yang lebih cekap dan berkesan.
menghargai alam. Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
dan teknologi);

21
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
kemahiran manipulatif tertentu); untuk memastikan pembangunan modal insan yang
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, mampu menghadapi cabaran Abad 21.
keselamatan); dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. dalam PdP.

5. Patriotisme 7. Keusahawanan

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
berbangga sebagai rakyat Malaysia. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta

6. Kreativiti dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk


memacu idea ke pasaran.

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi


untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui
ilham atau gabungan idea yang ada. Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

22
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang isu semasa di peringkat tempatan, Negara dan
dipelajari. global.
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid Elemen ini diajar secara langsung dan secara
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
pembelajaran.
10. Pendidikan Kewangan
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
membentuk generasi masa hadapan yang
kandungan mata pelajaran.
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
9. Kelestarian Global beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif dalam PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-
dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan tajuk yang mengandungi elemen kewangan secara
nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah
dan Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global kompaun. Penerapan secara sisipan pula
dan Perpaduan. diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
Elemen Kelestarian Global penting dalam kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,

23
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
berkesan dan bermakna. yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP).

PENTAKSIRAN Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu


guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada mencapai sesuatu standard kandungan. Maklumat yang
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang PdP berdasarkan keperluan dan kelemahan murid mereka.
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. PS yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan PS
murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan yang holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, seimbang.
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran Dalam usaha memastikan PS membantu meningkatkan
murid. keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan berikut:
sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring
Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dengan proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif
dihasratkan dalam kurikulum;
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod

24
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap Jadual 4: Tahap Penguasaan Umum
aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek,
TAHAP TAFSIRAN
folio dan sebagainya; PENGUASAAN
Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
Mempamerkan pengetahuan asas
pelbagai keupayaan pembelajaran; dengan contohnya menyatakan sesuatu
1
idea matematik sama ada secara lisan
Adil kepada semua murid; dan atau bukan lisan.
Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif,
Mempamerkan kefahaman dengan
afektif dan psikomotor. contohnya menerangkan sesuatu
2
konsep matematik sama ada secara
lisan atau bukan lisan.
Pentaksiran Kandungan Mengaplikasikan kefahaman dengan
3 contohnya melakukan pengiraan,
membina jadual dan melukis graf.
Pentaksiran Kandungan pada umumnya dilakukan secara
Mengaplikasikan pengetahuan dan
topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran
kemahiran yang sesuai dengan
matematik. Pentaksiran secara topikal berserta contohnya menggunakan algoritma,
4
rumus, prosedur atau kaedah asas
pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini
dalam konteks penyelesaian masalah
bertujuan melihat sejauh mana murid memahami Standard rutin yang mudah.
Kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina berdasarkan kemahiran yang sesuai dalam situasi
baharu dengan contohnya
Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4. melaksanakan prosedur yang berlapis,
5 menggunakan perwakilan berdasarkan
sumber maklumat yang berbeza dan
menaakul secara langsung dalam
konteks penyelesaian masalah rutin
yang kompleks.

25
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

TAHAP TAFSIRAN membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik


PENGUASAAN berdasarkan Jadual 5.
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai dengan Jadual 5: Pentaksiran Nilai dalam Pendidikan Matematik
contohnya menggunakan maklumat
berdasarkan penyiasatan dan
pemodelan terhadap situasi masalah NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP
6 MATEMATIK PENGHAYATAN
yang kompleks; menaakul pada tahap
yang tinggi; membentuk pendekatan dan
strategi baharu dalam konteks Berminat untuk belajar
penyelesaian masalah bukan rutin 1
matematik.
secara kreatif.
Menghargai keindahan dan
2 Rendah:
SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam kepentingan matematik.
1, 2 atau 3 daripada
mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap semua standard yang
Yakin dan tabah dalam
3 disenaraikan
topik. SPi diletakkan pada akhir setiap topik bagi pembelajaran matematik.
diperhatikan
memudahkan guru. Sanggup belajar daripada
4 Sederhana:
kesilapan.
4, 5 atau 6 daripada
semua standard yang
Pentaksiran Nilai 5 Berusaha ke arah ketepatan.
disenaraikan
diperhatikan
Mengamalkan pembelajaran
6
Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan kendiri.
Tinggi:
diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui 7, 8 atau 9 daripada
Berani mencuba sesuatu yang
7 semua standard yang
media yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, baharu.
disenaraikan
pembentangan, respon murid secara lisan, kerja diperhatikan
8 Bekerja secara sistematik.
berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian
Menggunakan alat matematik
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan 9
secara tepat dan berkesan.
akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan

26
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Tahap penghayatan Nilai Dalam Pendidikan Matematik Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara
dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Rendah, Sederhana bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru
dan Tinggi. perlu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap
Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan
penguasaan keseluruhan murid. Pelaporan tahap
menyeluruh melalui penelitian dan pemerhatian serta
penguasaan keseluruhan ini walau bagaimanapun tidak
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam
mengandungi elemen nilai yang mana seharusnya
menentukan tahap penghayatan nilai yang perlu diberikan
dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan pihak
kepada seseorang murid.
berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam
aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan
Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.

Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi


menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh
tertentu persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek
kandungan, kemahiran dan proses matematik yang
ditekankan dalam kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir
aras tinggi. Untuk itu guru perlu menilai murid secara
kolektif, keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira
semua aktiviti murid secara berterusan melalui media yang
pelbagai seperti pencapaian dalam peperiksaan, ujian
topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan sebagainya.
Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan

27
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Jadual 6: Tahap Penguasaan Keseluruhan


TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK
TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK Murid berupaya: menggunakan secara
berkesan model eksplisit bagi situasi
Murid berupaya: menjawab soalan yang kompleks yang konkrit, memilih dan
mana semua maklumat berkaitan mengintegrasikan perwakilan yang
1 diberi dan soalan ditakrifkan dengan berbeza dan mengaitkan dengan
jelas. Mengenal pasti maklumat dan 4 situasi dunia sebenar, menggunakan
menjalankan prosedur rutin mengikut kemahiran dan menaakul secara
arahan yang jelas. fleksibel berdasarkan kefahaman yang
mendalam dan berkomunikasi dengan
Murid berupaya: mengenal dan penerangan dan hujah berdasarkan
mentafsirkan situasi secara langsung, pentafsiran, perbincangan dan
menggunakan suatu perwakilan tindakan.
2 tunggal, menggunakan algoritma,
rumus, prosedur atau kaedah asas, Murid berupaya: membangun dan
membuat penaakulan langsung dan menggunakan model bagi situasi
membuat pentafsiran bagi keputusan kompleks; mengenal pasti kekangan
yang diperoleh. dan membuat andaian yang spesifik;
mengaplikasi strategi penyelesaian
Murid berupaya: melaksanakan masalah yang sesuai; bekerja secara
prosedur yang dinyatakan dengan jelas, strategik menggunakan kemahiran
termasuk prosedur yang berlapis, 5 berfikir dan menaakul secara
mengaplikasikan strategi penyelesaian mendalam; menggunakan pelbagai
masalah yang mudah, mentafsir dan perwakilan yang sesuai serta
3 menggunakan perwakilan berdasarkan mempamerkan kefahaman yang
sumber maklumat yang berbeza, mendalam; membuat refleksi terhadap
menaakul secara langsung dan keputusan dan tindakan; merumus dan
berkomunikasi secara ringkas dalam berkomunikasi dengan penerangan
memberikan pentafsiran, keputusan dan hujah berdasarkan pentafsiran,
dan penaakulan. perbincangan dan tindakan.

28
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya


TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah
yang kompleks terutamanya yang melibatkan situasi
Murid berupaya: mengkonsepsi,
membuat generalisasi dan kehidupan sebenar. Adalah penting bagi setiap guru
menggunakan maklumat berdasarkan
melaksanakan pentaksiran yang komprehensif dan
penyiasatan dan pemodelan terhadap
situasi masalah yang kompleks; seterusnya melaporkan Tahap Penguasaan yang adil dan
menghubung kait sumber maklumat
saksama bagi setiap murid mereka.
dan perwakilan yang berbeza dan
menukarkan bentuk perwakilan antara
satu dengan yang lain secara fleksibel;
6 memiliki pemikiran matematik dan ORGANISASI KANDUNGAN
kemahiran menaakul pada tahap yang
tinggi; mempamerkan kefahaman yang
mendalam; membentuk pendekatan KSSM Matematik mengandungi tiga bahagian iaitu Standard
dan strategi baharu untuk menangani
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
situasi baharu; merumus dan
berkomunikasi dengan penerangan
dan hujah berdasarkan pentafsiran, Standard Kandungan ialah penyataan spesifik tentang
perbincangan, refleksi dan tindakan
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam
secara tepat.
suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa
Standard Pembelajaran ialah suatu penetapan kriteria atau
guru perlu menggunakan kepelbagaian tahap kesukaran
indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh
dan kompleksiti tugasan yang dapat mengakses
kepelbagaian elemen dan tahap penguasaan murid. diukur bagi setiap standard kandungan.

Pentaksiran yang holistik ini diperlukan dalam membentuk


murid yang mempunyai kemahiran global. Penguasaan
kandungan perlu disokong dengan keupayaan murid

29
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara


lain:
Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran;
Cadangan aktiviti PdP; dan
Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang
menyokong kefahaman guru.

Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang


menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid
pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah
dikuasai murid.

Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran


yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat
murid, guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan
profesional mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan
bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan
menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku dan
Internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian
dengan keupayaan dan minat murid mereka.

30
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK
1.0 POLA DAN JUJUKAN

31
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

1.0 POLA DAN JUJUKAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set Pelbagai set nombor termasuk
nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan nombor genap, nombor ganjil,
seterusnya membuat rumusan tentang pola. Segitiga Pascal dan Nombor
Fibonacci.

1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan. Aktiviti penerokaan yang melibatkan
bentuk geometri, nombor dan objek
perlu dijalankan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu


jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan
melanjutkan jujukan tersebut.

1.3 Pola dan Jujukan 1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan
menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan
algebra.

1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan.

1.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan.

32
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang jujukan.

2 Mempamerkan kefahaman tentang pola dan jujukan.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang pola dan jujukan untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam
6
konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

33
34
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

35
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud kembangan dua ungkapan Pelbagai perwakilan seperti jubin
algebra. algebra perlu digunakan.

2.1.2 Melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra yang


melibatkan gabungan operasi termasuk
kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Hadkan kepada masalah yang


kembangan dua ungkapan algebra. melibatkan ungkapan algebra
linear.

2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban ungkapan Boleh tegaskan bahawa


algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran, pemfaktoran ialah songsangan
dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil kepada kembangan.
darab ungkapan algebra tersebut.

2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai Pelbagai kaedah termasuk


kaedah. menggunakan faktor sepunya dan
kaedah lain seperti darab silang
atau penggunaan jubin algebra.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


pemfaktoran.

2.3 Ungkapan Algebra dan 2.3.1 Melaksanakan penambahan dan penolakan Ungkapan algebra termasuk
Hukum Operasi Asas ungkapan algebra yang melibatkan kembangan pecahan algebra.
Aritmetik dan pemfaktoran.

36
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

2.0 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan pembahagian


ungkapan algebra yang melibatkan kembangan
dan pemfaktoran.

2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi ungkapan


algebra yang melibatkan kembangan dan
pemfaktoran.

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang faktor.

2 Mempamerkan kefahaman tentang konsep kembangan dan pemfaktoran.

Mengaplikasikan kefahaman tentang kembangan dan pemfaktoran untuk melaksanakan


3
tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan


4
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan


5
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan


6
pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

37
38
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
3.0 RUMUS ALGEBRA

39
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

3.0 RUMUS ALGEBRA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Rumus Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Situasi termasuk pernyataan seperti
kuasa dua suatu nombor ialah
sembilan.

3.1.2 Menukar perkara rumus bagi suatu persamaan


algebra.

3.1.3 Menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila


nilai pemboleh ubah lain diberi.

3.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.

40
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang rumus.

2 Mempamerkan kefahaman tentang rumus.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang rumus untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

41
42
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK
4.0 POLIGON

43
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

4.0 POLIGON

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.1 Poligon Sekata 4.1.1 Menghuraikan sifat geometri poligon sekata Aktiviti penerokaan yang melibatkan
menggunakan pelbagai perwakilan. pelbagai kaedah seperti
penggunaan bahan konkrit (contoh:
origami) atau perisian geometri
dinamik perlu dijalankan.

Aktiviti membanding dan


membezakan poligon sekata dan
poligon tak sekata, serta
menegaskan kekongruenan sudut
perlu dilibatkan.

Sifat geometri termasuk panjang


sisi, sudut dan bilangan paksi
simetri.

4.1.2 Membina poligon sekata menggunakan pelbagai Pelbagai kaedah termasuk


kaedah dan menerangkan rasional langkah- penggunaan perisian geometri
langkah pembinaan. dinamik.

Cadangan aktiviti pengayaan:


Mereka cipta corak menggunakan
poligon termasuk objek 3-dimensi.

4.2 Sudut Pedalaman dan 4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman Aktiviti penerokaan dengan
Sudut Peluaran Poligon suatu poligon. pelbagai kaedah seperti
penggunaan perisian geometri
dinamik perlu dijalankan.

44
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

4.0 POLIGON

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang


hasil tambah sudut peluaran poligon.
4.2.3 Menentukan nilai sudut pedalaman, sudut
peluaran dan bilangan sisi suatu poligon.
4.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon.

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon sekata dan tak sekata.

2 Mempamerkan kefahaman tentang pembinaan poligon sekata.

Mengaplikasikan kefahaman tentang sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu
3
poligon untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

45
46
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK
5.0 BULATAN

47
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

5.0 BULATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.1 Sifat Bulatan 5.1.1 Mengenal bahagian bulatan dan menerangkan Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
sifat bulatan. dengan pelbagai kaedah seperti
penggunaan perisian geometri
dinamik.

5.1.2 Membina suatu bulatan dan bahagian bulatan Bahagian bulatan termasuk
berdasarkan syarat yang diberi. diameter, perentas dan sektor.

Contoh syarat:
(a) Bina suatu bulatan - diberi jejari
atau diameter.
(b) Bina diameter - melalui satu titik
tertentu dalam suatu bulatan
dan diberi pusat bulatan
tersebut.
(c) Bina perentas - melalui satu titik
tertentu pada lilitan dan diberi
panjang perentas tersebut.
(d) Bina sektor - diberi sudut sektor
dan jejari bulatan.

Penggunaan perisian geometri


dinamik digalakkan.

48
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

5.0 BULATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.2 Sifat Simetri Perentas 5.2.1 Menentusahkan dan menerangkan bahawa Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
dengan pelbagai kaedah seperti
(i) diameter ialah paksi simetri bulatan;
penggunaan perisian geometri
(ii) jejari yang berserenjang dengan perentas dinamik.
membahagi dua sama perentas itu dan
sebaliknya;
(iii) pembahagi dua sama serenjang dua perentas
bertemu di pusat bulatan;
(iv) perentas yang sama panjang menghasilkan
lengkok yang sama panjang; dan
(v) perentas yang sama panjang adalah sama
jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya.

5.2.2 Menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu


bulatan melalui pembinaan geometri.

5.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat


simetri perentas.

5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 5.3.1 Menentukan hubungan antara lilitan dan diameter Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
bulatan, dan seterusnya mentakrifkan dan bagi SP 5.3.1 dan 5.3.2 dengan
menerbitkan rumus lilitan bulatan. menggunakan bahan konkrit atau
perisian geometri dinamik.
5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.

5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkok, Taakulan perkadaran perlu diberi
luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan. penekanan.

49
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

5.0 BULATAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Mempamerkan pengetahuan asas tentang bulatan.

2 Mempamerkan kefahaman tentang bulatan.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang bulatan untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

50
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK
6.0 BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI

51
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

6.0 BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

6.1 Sifat Geometri Bentuk 6.1.1 Membanding, membeza dan mengklasifikasikan Konsep dimensi dalam bentuk dua
Tiga Dimensi bentuk tiga dimensi termasuk prisma, piramid, dimensi dan tiga dimensi perlu
silinder, kon dan sfera, dan seterusnya dibincangkan.
menghuraikan sifat geometri prisma, piramid,
silinder, kon dan sfera.
Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
dengan menggunakan bahan
maujud atau perisian geometri
dinamik.

Objek tiga dimensi termasuk bentuk


serong.

Contoh sifat geometri bagi prisma:


Keratan rentas seragam berbentuk
poligon, muka lain berbentuk sisi
empat.
6.2 Bentangan Bentuk Tiga 6.2.1 Menganalisis pelbagai bentangan termasuk
Dimensi piramid, prisma, silinder dan kon, dan seterusnya
melukis bentangan dan membina model.

6.3 Luas Permukaan Bentuk 6.3.1 Menerbitkan rumus luas permukaan kubus, Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
Tiga Dimensi kuboid, piramid, prisma, silinder dan kon, dan dengan melibatkan bentuk tegak
seterusnya menentukan luas permukaan bentuk sahaja.
tersebut.

6.3.2 Menentukan luas permukaan sfera dengan


menggunakan rumus.

52
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

6.0 BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas Gabungan bentuk tiga dimensi dan
permukaan bentuk tiga dimensi. penukaran unit perlu dilibatkan.

6.4 Isi padu Bentuk Tiga 6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu prisma dan silinder, Melibatkan bentuk tegak sahaja.
Dimensi dan seterusnya membentuk rumus piramid dan
kon.

6.4.2 Menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid


dan sfera dengan menggunakan rumus.

6.4.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu Gabungan bentuk tiga dimensi dan
bentuk tiga dimensi. penukaran unit perlu dilibatkan.

53
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk tiga dimensi.

2 Mempamerkan kefahaman tentang sifat geometri bentuk tiga dimensi.

Mengaplikasikan kefahaman tentang bentangan, luas permukaan dan isi padu bentuk tiga
3
dimensi untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam
6
konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

54
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
7.0 KOORDINAT

55
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

7.0 KOORDINAT

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

7.1 Jarak dalam Sistem 7.1.1 Menerangkan maksud jarak antara dua titik pada Maksud jarak antara dua titik perlu
Koordinat Cartes satah Cartes. diterangkan berdasarkan hasil
penerokaan.

7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
satah Cartes. dalam menerbitkan rumus jarak.

7.1.3 Menentukan jarak antara dua titik pada satah


Cartes.

7.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak


antara dua titik dalam sistem koordinat Cartes.

7.2 Titik Tengah dalam 7.2.1 Menerangkan maksud titik tengah antara dua titik Maksud titik tengah antara dua titik
Sistem Koordinat Cartes pada satah Cartes. perlu diterangkan berdasarkan hasil
penerokaan.

7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah antara dua titik Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
pada satah Cartes. dalam menerbitkan rumus titik
tengah.

7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah antara dua titik


pada satah Cartes.

7.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik


tengah dalam sistem koordinat Cartes.

7.3 Sistem Koordinat Cartes 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem
koordinat Cartes.

56
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang jarak dan titik tengah pada satah Cartes.

2 Mempamerkan kefahaman tentang jarak dan titik tengah pada satah Cartes.

Mengaplikasikan kefahaman tentang jarak dan titik tengah pada satah Cartes untuk
3
melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes
4
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes
5
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes
6
dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

57
58
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
8.0 GRAF FUNGSI

59
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

8.0 GRAF FUNGSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

8.1 Fungsi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsi. Aktiviti penerokaan yang melibatkan
hubungan antara dua kuantiti dalam
situasi harian perlu dijalankan.

8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi Fungsi satu kepada satu dan
berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk banyak kepada satu perlu
pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. dilibatkan.
Konsep pemboleh ubah sebagai
hubungan berfungsi dikaitkan
dengan konsep pemboleh ubah
sebagai anu di bawah topik
persamaan linear.
Tatatanda fungsi, f(x), perlu
diperkenalkan.

8.2 Graf Fungsi 8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan Fungsi linear dan bukan linear
linear, dan seterusnya melukis graf menggunakan termasuk yang mewakili situasi
skala yang diberi. kehidupan sebenar.
Fungsi berbentuk y = axn,
n = 2, 1, 1, 2, 3, a 0, perlu
dilibatkan.

8.2.2 Mentafsir graf fungsi. Graf fungsi termasuk yang mewakili


situasi kehidupan sebenar.
Mentafsir graf fungsi adalah seperti
mengkaji trend dan membuat
ramalan.

60
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

8.0 GRAF FUNGSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf Penyelesaian persamaan dengan


fungsi. menentukan titik persilangan dua
graf perlu dilibatkan.

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang fungsi.

2 Mempamerkan kefahaman tentang graf fungsi.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang graf fungsi untuk melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

61
62
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
9.0 LAJU DAN PECUTAN

63
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

9.0 LAJU DAN PECUTAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

9.1 Laju 9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar Maksud laju perlu diterangkan
yang melibatkan jarak dan masa. berdasarkan hasil penerokaan.

9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju Pelbagai perwakilan termasuk
tak seragam. jadual dan graf yang berdasarkan
pelbagai situasi perlu digunakan.

9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan


laju purata termasuk penukaran unit.

9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

9.2 Pecutan 9.2.1 Menerangkan maksud pecutan dan nyahpecutan Maksud pecutan dan nyahpecutan
sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan perlu diterangkan berdasarkan hasil
masa. penerokaan.

9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan


termasuk penukaran unit.

9.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan.

64
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang laju dan pecutan.

2 Mempamerkan kefahaman tentang laju dan pecutan.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang laju dan pecutan untuk melaksanakan pengiraan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam konteks
4
penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam konteks
5
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam konteks
6
penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

65
66
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK
10.0 KECERUNAN GARIS LURUS

67
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

10.0 KECERUNAN GARIS LURUS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

10.1 Kecerunan 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan


berdasarkan situasi harian, dan seterusnya
menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah
jarak mencancang kepada jarak mengufuk.

10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus Menjalankan aktiviti penerokaan
pada satah Cartes. yang melibatkan pelbagai kaedah
seperti penggunaan perisian
.
dinamik.
Membincangkan kes garis lurus
yang melalui asalan dan garis lurus
yang selari dengan paksi.
Rumus kecerunan ialah:
y2 y1 pintasan - y
m= dan m =
x2 x1 pintasan - x

10.1.3 Membuat generalisasi tentang kecerunan garis Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
lurus. dengan melibatkan semua kes
kecerunan.
Contoh generalisasi:
(a) Semakin besar nilai mutlak
kecerunan, semakin curam
garis lurus tersebut.

(b) Tanda positif atau negatif pada


nilai kecerunan menunjukkan
arah kecondongan garis lurus.

68
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

10.0 KECERUNAN GARIS LURUS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

10.1.4 Menentukan kecerunan suatu garis lurus. Situasi kehidupan sebenar perlu
dilibatkan.
Perkaitan antara perwakilan konkrit,
grafik dan simbolik bagi kecerunan
perlu dibuat.
Sebab nisbah jarak mencancang
kepada jarak mengufuk digunakan
untuk menentukan kecerunan, dan
bukan sebaliknya, perlu
dibincangkan.
10.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kecerunan garis lurus.

69
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang kecerunan garis lurus.

2 Mempamerkan kefahaman tentang kecerunan garis lurus.

Mengaplikasikan kefahaman tentang kecerunan garis lurus untuk melaksanakan tugasan


3
mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kecerunan garis lurus dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kecerunan garis lurus dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kecerunan garis lurus dalam
6
konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

70
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK
11.0 TRANSFORMASI ISOMETRI

71
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

11.0 TRANSFORMASI ISOMETRI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

11.1 Transformasi 11.1.1 Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan Aktiviti penerokaan termasuk yang
dan orientasi suatu objek yang melalui melibatkan contoh kehidupan
transformasi, dan seterusnya menerangkan idea sebenar apabila objek itu
padanan satu-dengan-satu antara titik-titik dalam diterbalikkan, diputarkan, dialihkan
transformasi. dan dibesarkan atau dikecilkan,
perlu dijalankan.
Penggunaan teknologi digital
digalakkan.

11.1.2 Menerangkan idea kekongruenan dalam Perbezaan antara kekongruenan


transformasi. dan keserupaan perlu
dibincangkan.

11.2 Translasi 11.2.1 Mengenal translasi. Aktiviti penerokaan perlu dijalankan


dengan menggunakan perisian
geometri dinamik.
Sifat imej perlu dibincangkan.

11.2.2 Memerihalkan translasi menggunakan pelbagai Contoh pelbagai perwakilan ialah


perwakilan termasuk dalam bentuk vektor secara grafik, bahasa dan simbol.
translasi.
Bentuk vektor translasi ialah AP
a
dan .
b

11.2.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu translasi.

11.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi.

72
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

11.0 TRANSFORMASI ISOMETRI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

11.3 Pantulan 11.3.1 Mengenal pantulan Aktiviti penerokaan perlu dijalankan


dengan menggunakan perisian
geometri dinamik.
Sifat imej perlu dibincangkan.

11.3.2 Memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai Perwakilan simbolik dikecualikan.


perwakilan.
Sifat simetri dalam pantulan perlu
dibincangkan.

11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan.

11.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


pantulan.

11.4 Putaran 11.4.1 Mengenal putaran. Aktiviti penerokaan perlu dijalankan


dengan menggunakan perisian
geometri dinamik.
Sifat imej perlu dibincangkan.

11.4.2 Memerihalkan putaran menggunakan pelbagai Perwakilan simbolik dikecualikan.


perwakilan.

11.4.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu putaran.

11.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.

73
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

11.0 TRANSFORMASI ISOMETRI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

11.5 Translasi, Pantulan dan 11.5.1 Menyiasat hubungan antara kesan translasi, Contoh bukan isometri perlu
Putaran sebagai pantulan dan putaran terhadap jarak antara dua dilibatkan.
Isometri titik pada objek dan imej, dan seterusnya
menerangkan isometri.
Isometri ialah suatu transformasi
yang mengekalkan jarak antara
sebarang dua titik.

11.5.2 Menerangkan hubungan antara isometri dan


kekongruenan.

11.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri


dan kekongruenan.

11.6 Simetri Putaran 11.6.1 Menerangkan simetri putaran. Menjalankan aktiviti penerokaan
dengan melibatkan objek dua
dimensi sahaja.

11.6.2 Menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu


objek.

74
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang translasi, pantulan dan putaran.

2 Mempamerkan kefahaman tentang translasi, pantulan dan putaran.

Mengaplikasikan kefahaman tentang translasi, pantulan dan putaran untuk melaksanakan


3
tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan
4
putaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan
5
putaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan
6
putaran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

75
76
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK
12.0 SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT

77
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

12.0 SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

12.1 Sukatan 12.1.1 Menentukan mod, min dan median bagi suatu set Kalkulator atau perisian digunakan
Kecenderungan data tak terkumpul. dalam tajuk ini mengikut
Memusat kesesuaian.
Penjanaan soalan yang menjurus
kepada pengumpulan data
berdasarkan situasi sebenar, dan
seterusnya mengumpul dan
menggunakan data bagi
memerihalkan sukatan
kecenderungan memusat perlu
dilibatkan.
Situasi sebenar boleh melibatkan
EMK seperti:
(a) wang saku murid
(b) pasaran komoditi
(c) pelancongan
(d) penggunaan alat teknologi

Kesan nilai ekstrem perlu


dibincangkan.
Istilah sukatan kecenderungan
memusat perlu diperkenalkan.

12.1.2 Membuat kesimpulan tentang kesan perubahan Aktiviti penerokaan yang melibatkan
suatu set data terhadap nilai mod, min dan perubahan seragam dan tidak
median. seragam perlu dijalankan.

78
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

12.0 SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

12.1.3 Mengumpul data, membina dan mentafsir jadual Aktiviti penerokaan yang melibatkan
kekerapan bagi data terkumpul. murid membentuk kefahaman
dalam mengorganisasikan data dan
membuat rumusan secara
sistematik perlu dijalankan.
Contoh:
membahagikan data kepada
beberapa kumpulan (lulus dan
gagal)/tahap/peringkat.

12.1.4 Menentukan kelas mod dan min bagi suatu set


data terkumpul.

12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan sukatan Set data dalam bentuk perwakilan
kecenderungan memusat yang sesuai untuk seperti jadual, carta pai, carta
memerihal taburan suatu set data, termasuk set palang, plot batang dan daun perlu
data yang mempunyai nilai ekstrem. dilibatkan.

12.1.6 Menentukan mod, min dan median daripada


perwakilan data.

12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman tentang sukatan Perbandingan dua atau lebih set
kecenderungan memusat untuk membuat data perlu dilibatkan.
ramalan, membentuk hujah yang meyakinkan dan
membuat kesimpulan. Kepentingan julat dalam
perbandingan perlu diberi
penekanan.

79
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang mod, min dan median.

2 Mempamerkan kefahaman tentang mod, min dan median.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang mod, min dan median.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam
4
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam
5
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam
6
konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

80
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK
13.0 KEBARANGKALIAN MUDAH

81
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

13.0 KEBARANGKALIAN MUDAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

13.1 Kebarangkalian 13.1.1 Melaksanakan eksperimen kebarangkalian


Eksperimen mudah, dan seterusnya menentukan nisbah
kekerapan berlakunya suatu peristiwa
sebagai
bilangan cubaan
kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa.

13.1.2 Membuat kesimpulan tentang kebarangkalian Perisian perlu digunakan untuk


eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan melakukan simulasi.
cubaan cukup besar.
Kesimpulan yang perlu dibuat ialah
kebarangkalian eksperimen menuju
ke satu nilai tertentu jika eksperimen
diulangi dengan bilangan cubaan
yang cukup besar.

13.2 Kebarangkalian Teori 13.2.1 Menentukan ruang sampel dan peristiwa bagi Aktiviti penerokaan yang melibatkan
yang Melibatkan suatu eksperimen. situasi sebenar bagi membentuk idea
Kesudahan Sama Boleh tentang ruang sampel dan peristiwa
Jadi perlu dijalankan.
Gambar rajah pokok dan set perlu
digunakan.

82
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

13.0 KEBARANGKALIAN MUDAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

13.2.2 Membina model kebarangkalian suatu peristiwa, Model kebarangkalian suatu peristiwa
dan seterusnya membuat perkaitan antara A diwakili oleh P(A) = n(A)
.
kebarangkalian teori dengan kebarangkalian n(S)
eksperimen. Perkaitan yang perlu dibuat ialah
kebarangkalian eksperimen
menghampiri kebarangkalian teori
apabila bilangan cubaan adalah
cukup besar.
Bilangan kejadian A n(A)

Bilangan cubaan n(S)

13.2.3 Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa. Peristiwa boleh melibatkan EMK


seperti:
(a) wang saku murid
(b) jualan barangan
(c) cuaca
(d) penggunaan alat teknologi

13.3 Kebarangkalian 13.3.1 Memerihalkan peristiwa pelengkap dalam Aktiviti penerokaan perlu dijalankan
Peristiwa Pelengkap perkataan dan dengan menggunakan tatatanda dengan mengaitkan konsep set bagi
set. membentuk generalisasi bahawa:
P(A) + P(A) = 1
P(A) = 1 P(A)
0 P(A) 1

83
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

13.0 KEBARANGKALIAN MUDAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

13.3.2 Menentukan kebarangkalian peristiwa


pelengkap.

13.4 Kebarangkalian Mudah 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


kebarangkalian suatu peristiwa.

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ruang sampel dan peristiwa.

Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara ruang sampel dan peristiwa dengan
2
kebarangkalian mudah.

3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kebarangkalian mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah


4
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah


5
dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah


6
dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

84
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PANEL PENGGUBAL

1. 1. Zaidah Md. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. 2. Rosita Mat Zain Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. 3. Wong Sui Yong Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. 4. Susilawati Ehsan Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. 5. Noraida Md. Idrus Bahagian Pembangunan Kurikulum

6. 6. Alyenda Ab. Aziz Bahagian Pembangunan Kurikulum

7. 7. Noor Fazlina bt. Mohd. Nawawi Bahagian Buku Teks

8. 8. Dr. Dalia Aralas Universiti Putra Malaysia, Selangor

9. 9. Dr. Suzieleez Syrene Abdul Rahim Universiti Malaya, Kuala Lumpur

10.10. Dr. Lam Kah Kei IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang

11.11. Gan Teck Hock IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan

12.13. Tay Bee Lian SMK Abu Bakar, Temerloh, Pahang

13.14. Bibi Kismete Kabul Khan SMK Jelapang Jaya, Ipoh, Perak

14.15. Zuraimah Amran SMK Seri Bintang Utara, Cheras, Kuala Lumpur

15.16. Neo Kok Theong SMK Iskandar Shah, Jasin, Melaka

16.17. Mohd. Saharudin Bin Osman SMK Sungai Manggis, Banting, Selangor

17.18. Maniam a/l Sokalingam Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad, Banting, Selangor

85
KSSM MATEMATIK TINGKATAN 2

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil Pengarah
Shamsuri bin Sujak Timbalan Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
Dr. Aazmi bin Shahri Ketua Sektor
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor
Hajah Chetrilah binti Othman Ketua Sektor
Zaidah binti Mohd. Yusof Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor
Mohamad Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor