Anda di halaman 1dari 7

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tingkatan : 2 Harmoni

Bil. Murid : 32 orang

Tarikh : 08 April 2013

Masa : 40 minit

Tajuk : Karangan Perbincangan

Tema : Tinggal di Asrama Lebih Baik daripada Tinggal di


Rumah

Bidang : Interpersonal

Model Pengajaran : Konstruktivisme

Objektif :

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat menulis sekurang-kurangnya satu perenggan isi tentang
faktor tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah yang disampaikan dalam bentuk
kumpulan masing-masing.

Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran

HPU ARAS 1
2.0 Memberikan pendapat yang bernas (ii) Mengemukakan idea utama dan idea
sebagai sumbangan dalam perbincangan. sokongan untuk menghuraikan pendapat.
HPK
2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan
contoh dan bukti.
Kemahiran Bahasa : Mendengar, bertutur, dan menulis

Sistem Bahasa : Kosa kata


Asrama
Rumah
Tatabahasa
Binaan ayat perenggan

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan moral dan kemasyarakatan
Nilai : berani, rasional, berkeyakinan, kreatif, bekerjasama dan
bertanggungjawab.
KBT : Kemahiran Berfikir

Alat Bantu Mengajar


Gambar, sampul warna kertas A4, kertas sebak, pen marker, dan kertas A4.

Pengetahuan/ Kemahiran Sedia Ada


Pelajar sudah diajar tentang karangan perbincangan.

Pelajar sudah mempunyai pengalaman tinggal di asrama.

Penggabungjalinan:
Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran

HPK ARAS 3
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang (i) Merumuskan maklumat dengan
munasabah. memberikan alasan yang dapat diterima.
Fasa dan isi Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Alat/KBT/Nilai
pelajaran
ABM
Induksi Set (3 minit) Guru menunjukkan gambar seekor burung yang Gambar
(Menarik perhatianp keluar dari sarang dan kambing yang dikurung di
elajar). dalam kandang kepada pelajar. Kaedah
Soalan : Guru bersoal jawab dengan pelajar berkenaan Bersoal jawab
1. Apakah gambar gambar yang ditunjukkan.
yang dilihat oleh Nilai
pelajar? Bersedia
2. Apakah yang Berfikiran
difahami oleh rasional
pelajar mengenai
gambar tersebut?
ABM
Fasa 1 : Pelajar ditunjukkan gambar oleh guru. Gambar
KBKK
Orientasi (5 minit) Pelajar mengaitkan gambar yang terdahulu
Menghubungk
(Menetapkan hala dengan gambar yang baru. aitkan
tuju pembelajaran). Pelajar diminta memberi pengertian tentang Nilai
Pengenalan. Berkeyakinan
Gambar asrama asrama dan rumah. Rasional
dan rumah.
Guru menyatakan hala tuju pelajaran hari ini.
Definisi tentang
asrama dan rumah.
Hala tuju pelajaran
Tinggal di asrama
lebih baik daripada
tinggal di rumah.
Fasa 2 : ABM
Mencungkil idea Pelajar diminta memikirkan masalah yang timbul Gambar
(5 minit) berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan.
Masalah yang Pelajar diminta menuliskan idea tersebut dalam KBT
timbul. bentuk peta minda. Kemahiran
Faktor tinggal di Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan. berfikir dan
asrama dan rumah. pembelajaran
Kebaikan dan kontekstual
keburukan tinggal di
asrama dan rumah. Nilai
Kreatif

ABM
Fasa Setiap kumpulan diberi sampul surat berlainan Sampul warna
3 : Penstrukturan warna. kertas A4,
semula idea (5 Setiap kumpulan dikehendaki membuat seberapa kertas sebak,
minit) banyak isi-isi penting yang diperolehi berdasarkan pen marker,
(Menyusun semula tajuk. dan kertas A4
penge-tahuan hasil KBKK
percampuran idea Aktiviti pelajar dipantau oleh guru. Menjana idea
lama dengan idea KBT
baharu). Kemahiran
Mencatat isi-isi berfikir
penting yang Nilai
diperolehi. Bekerjasama
Bertanggungja
wab
ABM
Fasa 4 : Aplikasi Pelajar dikehendaki membentangkan hasil kerja Kertas sebak
idea yang telah mereka lakukan berdasarkan tugas Pen marker
(15 minit) mengikut kumpulan masing-masing. Kertas A4
(Melaksanakan Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan
tugasan dalam jawapan mereka yang telah siap di hadapan kelas.
situasi sebenar) Pelajar diminta memilih satu daripada tiga faktor
Membuat tinggal di asrama yang telah dibentangkan dan Nilai
pembentangan menulisnya dalam bentuk satu perenggan isi. Bekerjasama
mengikut kumpulan. Pelajar diminta menulis hasil perkongsian Berkeyakinan
(i) Faktor tinggal di maklumat tersebut di atas kertas A4. Berani
asrama
Mudah berbincang
dengan rakan-rakan. KBKK
Dapat Menjana idea
mendisiplinkan diri. Membuat
Belajar hidup Setiap wakil kumpulan diminta untuk membaca keputusan
berdikari. hasil penulisan perenggan berdasarkan isi-isi yang
(ii) Faktor tinggal di telah dibincangkan. KBT
rumah Isi utama yang diperoleh pelajar akan disimpulkan Kemahiran
Tidak terikat dengan oleh guru. berfikir
disiplin.
Dapat tinggal
bersama keluarga.
Dapat menolong ibu
bapa.

(iii) Kebaikan dan


keburukan tinggal di
asrama
Baik
Belajar mematuhi
masa.
Hidup berdikari.
Dapat fokus pada
pelajaran.
Buruk
Pengaruh rakan
sebaya.
Disiplin yang ketat.
(iv) Kebaikan dan
keburukan tinggal di
rumah
Baik
Dapat tolong ibu
bapa.
Masa belajar
fleksibel.
Buruk
Belajar sambil
lewa.
Tiada disiplin
waktu.
Banyak gangguan.

Nilai
Fasa 5 : Pelajar menilai hasil pembentangan setiap Yakin
Refleksi (5 minit) kumpulan pelajar lain dan seterusnya diikuti oleh Bekerjasama
(Membuat penilaian guru. Bertanggungja
terhadap kesahihan Semua kumpulan dianggap membentangkan hasil wab
maklumat/kemahiran kerja dengan baik. Setiap kumpulan mendapat
yang diperoleh) ganjaran. KBKK
Penilaian dibuat Menilai
terhadap hasil keputusan
pembentangan bagi
setiap kumpulan.
Penilaian
berdasarkan cara
pembentangan dan
isi-isi penting yang
diperolehi oleh
setiap kumpulan.
Nilai
Penutup (2 minit) Guru merumus isi pelajaran dan sekali gus Bertanggungja
Merumus dan memberi kesimpulan terhadap isi pelajaran pada wab
membuat kesimpulan hari ini.
isi pelajaran.