Anda di halaman 1dari 24

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

( PSV 3104 )

1.0 PENGENALAN

Pendidikan Seni Visual secara amnya bertujuan memberi peluang kepada murid
memupuk minat, memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan
terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran
lain (Huraian Sukatan Pelajaran PSV, PPK KPM:2002).Pendidikan Seni Visual di
sekolah rendah mensasarkan kepada seni tampak.Subjek ini menitikberatkan proses
penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan.Proses
ini turut menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu menerusi penajaman
daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid.Kurikulum Pendidikan Seni Visual
sekolah rendah merangkumi empat bidang yang disusun sesuai dengan tahap kognitif
dan pengalaman murid-murid bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang
harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan bergantung kepada guru untuk mengolah empat
bidang tersebut bagi mencapai objektif pengajaran. Empat bidang berkenaan ialah :

i. Melukis dan membuat gambar


ii. Membuat rekaan dan corak
iii. Membentuk dan membuat binaan
iv. Mengenal kraf tradisional

1.1 Bidang-bidang dalam Pendidikan Seni Visual

1.1.1 Melukis dan membuat gambar

Bidang ini menekankan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta


kegiatan mengolah pelbagai media dan teknik dengan menitikberat aspek ruang,
struktur, imbangan dan komposisi.Teknik menggambar yang sering dilaksanakan
dalam bilik darjah sepertimana berikut:

1
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

~ Lukisan ~ Gosokan
~ Catan ~ Stensilan
~ Kolaj ~ Percikan
~ Montaj ~ Gurisan
~ Cetakan ~ Capan
~ Resis ~ Mozek

Dalam aktiviti menggambar,kanak-kanak dapat menggunakan pelbagai alat dan


bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara pengamatannya yang
tersendiri. Situasi ini dapat membantu perkembangan psikomotor dan emosi
murid serta penting bagi keperluan fisiologi dan psikologi murid.

1.1.2 Membuat corak dan rekaan

Bidang ini membuat ruang kepada murid memahami pelbagai cara untuk
menghasilkan corak dan memgaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.Corak
dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada
kegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya.

Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat secara


terkawal dan bebas. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara
sepertimana paparan berikut :
i. Corak tidak terancang
Tiupan
Ikatan dan celup
Renjisan
Titisan
Tarikan
Lipatan
Pualaman
ii. Corak terancang
Lukisan

2
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Catan
Cetakan
Capan
Lipatan dan guntingan
Resis
Kolaj
Kaligrafi

Kegiatan ini memberi peluang kepada murid menghasilkan corak


terancang atau tidak terancang dengan teknik yang diingini.Bidang ini
membuka ruang kepada murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak
yang terdapat disekeliling mereka.Memberi penegasan terhadap aktiviti
mengenal motif dan pengolahan dalam menghasilkan sesuatu rekaan
corak.

1.1.3. Membentuk dan membuat binaan

Bidang ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek


seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan
kestabilan.Berlandaskan aspek tersebut murid dapat memahami dengan
lebih jelas ketika mereka membentuk dan membuat binaan sesuatu
model,Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga turut
mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik
penghasilan.Ini member peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif
dengan bahan dan alat semasa menjalankan proses penghasilan seni.

Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan di sekolah rendah


merangkumi ,
o Arca timbul
o Arca assemblaj
o Arca mobail

3
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

o Arca stabail
o Model
o Diorama
o Boneka
o Topeng
o Origami
Kegiatan ini memberi ruang kepad murid membuat rujukan kepada bahan
sebenar. Kegiatan ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai kaedah seperti
pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

1.1.4. Mengenal kraf tradisional


Kraf tradisional boleh ditafsirkan sebagai perusahaan atau kerja=kerja
seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya
cipta dan kreatif masyarkat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum
masing-masing. Peringkat sekolah rendah , murid didedahkan dengan
kraf tradisional sebagaimana berikut :
o Alat domestic
o Alat permainan
o Alat mempertahankan diri
o Batik
o Seni tekat
o Tembikar
o Anyaman
o Kelarai
o Ukiran
Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi, proses serta teknik
membuat alat dan bahan, motif, corak dan hiasan.Bidang ini memberi
kesedaran kepada murid bahawa pelbagai jenis kraf tradisional yang
terdapat dalam masyarakat kita.

1.2 Organisasi kurikulum sukatan pelajaran pendidikan seni visual

Organisasi kurikulum yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni

4
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Visual KBSR mengandungi empat perkara utama iaitu :

Pemerhatian secara aktif


Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan
Apresiasi seni visual secara mudah
Mennghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

1.2.1 Pemerhatian secara aktif

Pemerhatian secara aktif merangkumi kesedaran pemerhatian


keseluruhan, berfokus dan terperinci diharap dapat menajamkan persepsi murid.
Selain mengembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain
melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi
dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut
diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.

Pemerhatian yang aktif dapat meningkatkan kreativiti seseorang.


Pemerhatian dapat melatih pengamatan murid pada sesuatu perkara. Melalui
pemerhatian itu, murid-murid diminta membuat pengamatan dengan
menggunakan pelbagai deria yang ada seperti sentuhan, penglihatan dan
sebagainya. Guru boleh menyediakan bahan-bahan contoh untuk menarik minat
bagi melihat ataupun menyentuhnya. Seterusnya perbincangan murid-murid
dengan guru dibuat bagi mengolah idea mereka sebelum memulakan sesuatu
aktiviti seni. Melalui deria penglihatan, murid-murid diminta mengaplikasikan
bagaimana sesuatu benda itu diolah menjadi motif.

Aspek pemerhatian yang aktif di dalam pengajaran guru melibatkan


sensitiviti deria. Sebelum memulakan pengajaran atau semasa menyediakan
aktiviti, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh guru ialah pengetahuan
sedia ada murid,benda yang konkrit,minat, kecenderungan dan latar belakang
murid, serta mencetus idea dan imaginasi.

5
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

1.2.2. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan

Kegiatan ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam


mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses
ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual
dengan manipulasi alatan dan bahan serta terknik-teknik mudah.

Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi


dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses
pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar
secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka
boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.

Perkara yang perlu diberikan perhatian oleh guru di dalam menjalankan


aktiviti ini ialah melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti
penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.

1.2.3. Apresiasi seni visual secara mudah

Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek


pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan
dari segi keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan
menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan
tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita,
lakonan, nyanyian, karangan dan puisi.

6
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Antara objektif pengajaran seni visual ini ialah menyatakan perasaan, idea
dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar, mencorak, membuat binaan
dan kraf. Lantaran itu para guru tidak boleh mengabaikan aspek apresiasi ini
semasa proses pengajaran berlaku.. Selain itu melalui kegiatan ini juga, murid-
murid dapat mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.
Dalam sesi apresiasi ganjaran dalam bentuk penghargaan iaitu
menampalkan karya seni murid di sudut seni atau papan kenyataan dapat
meningkatkan harga diri murid dan memberikan keyakinan kepada mereka akan
kebolehan mereka selari dengan teori behaviorisme yang menyatakan
pemberian ganjaran amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran.

Di samping itu, peneguhan positif kepada murid juga membolehkan murid


mengamalkan tingkah laku terpuji serta dapat mengulangi kemahiran yang
diajar.Terdapat dua jenis aktiviti apresiasi yang utama iaitu yang dirancang khas
untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap
pelajaran.

1.2.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Pendidikan Seni Visual juga menegaskan akan kepentingan memupuk


nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran
dan kehidupan mereka. Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar,
nilai patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini diharap murid akan
dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua
keadaan.

7
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Sebagai contoh dalam aktiviti membuat kolaj, murid dididik supaya


menggunakan bahan terbuang agar dapat menanamkan semangat mencintai
alam kehidupan. Begitu juga apabila tiba bulan kemerdekaan, murid digalakkan
membuat poster yang bertemakan cinta pada tanah air.

2.0 BIDANG MENGGAMBAR

2.1 Lukisan keluarga

8
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

i. Pemerhatian secara aktif

Menerusi teknik lukisan ini, guru menunjukkan contoh lukisan kepada murid
sebagaimana contoh lukisan keluarga di atas. Gambar lukisan ini bersesuaian dengan
pengalaman murid melalui pemerhatian persekitaran hidup mereka yakni ahli keluarga
sendiri. Murid melakukan aktiviti pemerhatian dan menjelaskan tentang objek atau
bahan-bahan lain yang terdapat dalam lukisan yang dipamerkan seperti ahli keluarga,
masjid dan bunga.Kemudian, murid melakukan pemerhatian secara khusus dan
terperinci dari segi jumlah ahli keluarga, kedudukan masjid dan perletakkan objek
lain.Murid menyatakan garisan-garisan yang terdapat dalam gambar tersebut iaitu
garisan pada objek dalam gambar. Penggunaan garisan ini dapat menentukan ton
warna yang akan digunakan sama ada ton cerah atau gelap. Murid juga turut
didedahkan dengan lukisan-lukisan lain yang bertema keluarga.Melalui contoh-contoh
yang dipamerkan, murid membuat pemerhatian secara teliti dan mula melukis.
Langkah awal, murid membuat lakaran bentuk gambar yang ingin dihasilkan
berserta penyusunan objek yang dilukis. Murid juga turut memasukkan ton warna dan
pencahayaan. Murid menggunakan teknik yang sesuai bagi menunjukkan kesan
cahaya dan baying objek.Selepas itu, proses penyempurnaan lukisan dilakukan secara

9
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

terperinci dengan mengambil kira tentang ton warna dan pencahayaan. Ketelitian
menghasilkan lukisan ini menjadikan lukisan ini menarik, cantik dan kemas.

ii. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

Kegiatan seni bertambah menarik dengan penggunaan pelbagai alat dan bahan
dalam menghasilkan sesuatu karya. Dalam lukisan ini, alat dan bahan yang digunakan
amat mudah iaitu kertas lukisan,pensil dan pensil warna.Guru mendedahkan
penggunaan pelbagai bahan dalam menghasilkan karya seni. Penggunaan alat dan
bahan yang pelbagai ini akan mendorong murid melakukan kegiatan seni dengan lebih
kritis dan kreatif. Penggunaan alat dan bahan yang berbeza ini akan menarik minat
murid untuk mencuba menghasil karya mengikut minat mereka. Contohnya murid
mewarnakan lukisan ini menggunakan krayon atau warna air. Kelainan penggunaan
alat dan bahan ini membolehkan mereka membuat perbandingan hasil karya mereka.
Sekiranya lukisan ini diwarnakan menggunakan warna air lebih menarik berbanding
dengan menggunakan pensil warna maka sudah pasti murid lebih gemar menggunakan
warna air dalam menghasilkan karya mereka. Selain itu, murid-murid juga berasa
seronok dan berkeyakinan dalam membuat lukisan kerana hasil yang diperolehi tidak
terikat dengan skema jawapan yang tetap. Kebebasan penggunaan alat dan bahan ini
boleh memupuk minat serta melahirkan rasa yakin dan selesa dalam diri murid semasa
menghasilkan karya seni.

iii. Apresiasi seni visual secara mudah

Hasil karya murid akan dipamerkan oleh guru di hadapan kelas sebagai
penghargaan kepada mereka atas hasil usaha yang baik. Karya ini juga akan ditampal

10
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

di papan kenyataan sebagai penghargaan kepada murid. Seterusnya sebagai dorongan


atau semangat kepada murid agar menghasilkan lukisan yang menarik. Menerusi
lukisan ini, guru menjelaskan tentang konsep yang diaplikasikan dalam lukisan tersebut
seperti penyusunan objek iaitu masjid, gambar keluarga serta langit. Penyusunan objek
dapat membezakan ruang antara bangunan dengan orang serta langit. Kemasukan
cahaya juga ditekankan dalam lukisan ini yang mnyerlahkan penggunaan ton warna.
Ton warna gelap digunakan sebagai pembayangan cahaya bagi melahirkan hasil karya
yang lebih menarik dan kemas. Menerusi aktiviti ini juga, murid dapat berkomunikasi
dengan rakan-rakan serta dapat melontarkan pandangan tentang hasil karya masing-
masing. Murid juga dapat memahami dengan lebih jelas tentang cara menghasilkan
karya yang lebih menarik serta mempuanyai nilai seni yang tinggi. Di samping itu, murid
dapat mengetahui akan kelemahan dan kekuatan hasil lukisan mereka menerusi
pandangan rakan-rakan.

iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Lukisan ini menonjolkan keharmonian dan kebahagiaan dalam sebuah


keluarga.Murid juga mempunyai keluarga seperti ini. Situasi ini akan melahirkan rasa
kasih sayang dalam diri murid sepertimana yang digambarkan dalam lukisan ini. Selain
itu, proses menghasilkan lukisan ini memerlukan ketelitian,ketekunan dan kesabaran
yang tinggi dalam kerja-kerja menyiapkan karya ini. Pemupukan nilai yang baik ini
diharap dapat disemai dalam diri murid. Selain itu, hubungan yang baik antara murid
juga dapat dicungkil melalui kerjasama dan interaksi serta bertukar-tukar alat melukis
sepanjang penghasilan lukisan ini. Penerapan nilai baik seperti kekemasan,kebersihan
serta bertanggungjawab juga dapat ditanam melalui kerja-kerja menyiapkan lukisan ini.
Semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung, guru meminta murid menjaga
kebersihan dan tanggungjawab menjaga tempat bekerja.Disamping itu, nilai
menghargai hasil kerja orang lain juga dapat dikutip menerusi kerja-kerja menyiapkan
lukisan ini.

11
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

3.0 REKAAN DAN CORAK

3.1 Capan daun

12
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

i. Pemerhatian secara aktif

Berdasarkan hasil karya di atas, murid didedahkan dengan corak yang


dihasilkan melalui penggunaan daun dan warna.Murid membuat pemerhatian
terhadap corak yang dihasilkan dengan menggunakan daun yang dibuat secara
berulangan. Corak yang berulang ini disusun mengikut kreativiti masing-masing
dan ianya telah menghasilkan satu corak yang menarik.

Penggunaan daun dalam menghasilkan corak ini adalah mengambil kira


akan kebiasaan dan pengalaman murid tentang daun. Persekitaran murid tidak
terpisah dengan daun kerana di sekolah atau di rumah terdapat banyak jenis
daun sama ada daun bunga atau sebagainya. Murid mudah memperolehi daun
untuk menghasil capan daun ini.
Selain itu, melalui karya ini juga murid dapat memerhati penggunaan
warna yang sesuai bagi menghasilkan satu corak yang menarik. Murid diberi
kebebasan dalam memilih warna yang disukai untuk menghasilkan capan yang
menarik. Dalam menghasilkan capan daun ini adalah mudah dimana murid

13
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

hanya memerlukan daun dan warna air serta kertas lukisan sahaja. Murid perlu
menyapu warna air pada daun, kemudian ditekatkan pada kertas lukisan bagi
menghasilkan capan ini. Ketelitian amat perlu untuk menghasilkan capan yang
menarik dan bermotif. Di samping itu, guru boleh menunjukkkan corak capan
yang terdapat pada benda lain seperti tikar getah dan kertas pembalut sebagai
pengukuhan tentang capan ini.

ii. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

Karya capan ini tidak menggunakan alat dan bahan yang banyak serta
menyulitkan kerana semua ini berada di persekitaran murid. Alat dan bahan yang
digunakan ialah daun, warna air, berus dan kertas lukisan. Guru menunjuk cara-
cara melakukan kerja-kerja menghasilkan capan ini. Murid menggunakan alat
dan bahan yang dikumpul dalam membuat capan ini. Mereka diberi kebebasan
memilih warna dan corak yang hendak dihasilkan sama ada susunan berasingan
atau bertindih. Susunan dan warna yang berlainan boleh menghasilkan corak
yang menarik mengikut kreativiti masing-masing.

Corak yang menarik boleh juga dihasilkan dengan menggunakan pelbagai


alat dan bahan lain seperti ubi kentang, kacang bendi, pelepah pisang dan
sebagainya. Bahan-bahan ini jika diolah dengan baik akan menghasilkan karya
yang menarik. Murid akan berasa bebas dan seronok menjalankan aktiviti ini
kerana tidak terikat pada sesuatu corak atau alat sahaja, Mereka bebas
menghasilkan corak dengan penggunaan warna , alat dan bahan yang mereka
sukai. Murid boleh memilih warna mengikut selera mereka sama ada warna
harmoni, penggenap dan sebagainya. Kombinasi warna dan kreativiti murid
dapat menghasilkan corak dan rekaan yang menarik.

iii. Apresiasi seni visual secara mudah

14
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Hasil kerja murid dipamerkan di hadapan kelas oleh guru. Guru


menjelaskan tentang corak yang dihasilkan dalam capan tersebut. terhasil Corak
capan yang terhasil daripada penggunaan daun ini kelihatan menarik dengan
pemilihan warna dan motif yang sesuai.Kepelbagaian warna yang digunakan
dapat melahirkan jalinan corak yang menarik. Jalinan tampak ini hanya dapat
dilihat bila ia diterjemahkan dalam hasil karya. Guru perlu memberi penegasan
akan aspek kebersihan dan kekemasan semasa proses menghasilkan corak
pada capan supaya tidak kotor dan menjejaskan corak yang mahu dihasilkan.
Corak yang berulang akan menghasilkan capan yang menarik.
Di samping itu, kebebasan memilih warna, corak dan susunan serta
bahan dapat mencetuskan perasaan seronok dan gembira di kalangan murid.
Murid tidak terikat dengan peraturan atau langkah-langkah yang tetap dalam
menghasilkan capan. Mereka juga diberi ruang untuk membanding beza hasil
capan di antara satu dengan lain. Justeru, adalah diharapkan timbul perasaan
saling menghargai hasil usaha orang lain. Hasil karya murid boleh ditampal di
sudut mata pelajaran di dalam kelas sebagai penghargaan kepada murid atas
hasil kerja mereka serta memberi ruang daya saing di kalangan murid.

iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Nilai baik seperti kekemasan, ketelitian, ketekunan dan kesabaran


terserlah dalam kerja-kerja menghasilkan capan ini. Keadaan ini terbit apabila
murid berhati-hati dan cermat semasa menggunakan warna air. Selain itu, murid

15
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

juga menanam sifat sabar dan tekun dalam menzahirkan capan yang menarik
dan kemas. Hasil ini boleh dipertontonkan kepada rakan-rakan dengan
menampal di papan kenyataan atau sudut seni di sekolah. Penggunaan bahan
yang mudah seperti daun dapat menjimatkan kos dan masa dalam proses
pengahasilan karya ini. Penegasan tentang pemeliharaan alam sekitar perlu
ditekankan oleh guru. Sebagai penghuni alam ini maka menjadi tanggungjawab
semua menjaga alam ini. Kepentingan daun perlu diperjelaskan dalam proses
kehidupan serta kehijauan bumi ini. Murid disarankan menggunakan daun yang
kering untuk menghasilkan capan ini. Selain itu, guru juga perlu menegaskan
kepada murid tentang menjaga kebersihan tempat kerja yakni semua bahan
yang tidak digunakan mesti dimasukkan dalam tong sampah.

4.0 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

4.1 Mobail

16
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

i. Pemerhatian secara aktif

Kegiatan seni yang sering dilaksanakan oleh guru dalam kelas


salah satunya ialah membina mobail.Mobail merupakan salah satu aktiviti
seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Dalam kerja
menghasilkan binaan mobail ini memerlukan pemerhatian yang teliti
terutama melibatkan kestabilan objek yang dibentuk. Guru menunjukkan
contoh mobail kepada murid untuk memberi gambaran atau pengetahuan
asas mengenai mobail.Mobail ini melibatkan objek tergantung iaitu rama-
rama. Justeru, bagi menghasilkan mobail ini murid perlu membentuk
rama-rama dan mewarnakannya supaya lebih menarik. Mobail rama-rama
ini diambil sebagai bahan pengajaran memandangkan ianya mudah untuk
murid membentuk objek rama-rama kerana pengetahuan sedia ada
murid.Murid sering melihat rama-rama di sekitar mereka.

Bagi menghasilkan mobail ini, murid memerhati secara terperinci


bagaimana objek rama-rama digantung dengan stabil. Imbangan yang
sama dan kekemasan mestilah dititikberatkan bagi menghasilkan mobail
yang seimbang dan menarik. Untuk menghasilkan keseimbangan maka

17
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

objek rama-rama perlu dibentuk sama dengan menggunakan satu model


yang serupa. Murid menekatkan model tersebut pada kertas tebal atau
bahan lain yang bersesuaian kemudian menggunting atau memotongnya.
Rama-rama yang siap digunting akan diwarnakan serta digantung
menggunakan tali atau benang pada oebjek lain seperti penyakut pakaian,
kayu atau sebagainya.Hasil ini boleh digantung di dalam kelas atau
tempat-tempat lain yang sesuai.

ii. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

Kerja menghasilkan mobail ini memerlukan alat dan bahan yang


sesuai dengan mobail yang hendak dibuat.Alat dan bahan yang
digunakan seperti kertas tebal, tali,gunting, krayon, penyakut pakaian dan
sebagainya yang sesuai. Kertas tebal digunakan untuk membentuk rama-
rama dengan acuan rama-rama yang sama. Setelah kerja menekat
selesai, disusuli pula dengan kerja memotong kemudian mewarna dan
seterusnya mengikat rama-rama secara seimbang. Rama-rama yang
bertali ini akan digantung pada penyakut pakaian atau sebagainya yang
sesuai. Penggunaan alat dan bahan ini amat penting dalam penghasilan
mobail. Pelbagai alat dan bahan lain boleh digunakan dalam
menghasilkan mobail. Bahan-bahan terbuang seperti biji getah, tudung
botol, kulit siput atau sebagainya boleh diadaptasikan menjadi mobail
yang menarik. Fungsi warna juga penting dalam menghasilkan mobail
yang cantik. Warna-warna panas seperti merah, kuning dan lain-lain
dicadangkan untuk menghasilkan mobail supaya lebih terserlah serta
menjadikan suasanan yang indah apabaila mobail ini digantung pada
lelangit bilik. Mobail yang berayun apabila ditiup angina tau disentuh akan
menyerikan serta menceriakan bilik tersebut.

18
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

iii. Apresiasi seni visual secara mudah

Kata-kata pujian atau penghargaan kepada murid di atas


penghasilan mobail yang baik akan mendorong murid berminat dalam
kerja-kerja seni. Mobail yang dihasilkan hendaklah dipamerkan di
hadapan kelas dan seterusnya di gantung di ruangan yang sesuai. Rasa
dihargai dan disanjung terbit dalam diri murid apabila hasil yang dibuat
mendapat pengiktirafan daripada guru dan rakan-rakan. Keadaan ini akan
mewujudkan suasana pembelajaran harmoni dan berkesan. Selain itu,
pemilihan dan gabungan warna yang menarik akan menambahkan lagi
keindahan pada mobail tersebut. Mobail juga boleh dihasilkan dengan
campuran pelbagai objek namun imbangan objek mesti diberi perhatian
yang sewajarnya. Keseimbangan ini akan menjadi mobail berayun dengan
baik apabila ditiup angina tau disentuh. Sekarang ini kita boleh melihat
teknik mobail ini diaplikasikan dalam penghasilan lampu-lampu hiasan atu
kristal di dalam rumah, hotel, masjid, pejabat dan sebagainya.

iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Ketika kerja-kerja menghasilkan mobail ini berlaku, beberapa nilai


baik dapat dicedok seperti sikap sabar, tekun, rajin dan
bertanggungjawab. Sewaktu murid menyiapkan mobail ini, mereka begitu
tekun dan sabar dalam kerja menggunting, mewarna serta menggantung
objek yang dibentuk menjadi mobail yang menarik.Seandainya sikap
begini tidak lahir dalam diri mereka maka sudah pasti karya yang
dihasilkan tidak menarik dan kemas sepertimana orang lain.Menerusi
kerja-kerja penghasilan mobail ini juga akan melahirkan sikap
bekerjasama, bantu-membantu dan bertolak ansur di kalangan murid-
murid. Keadaan ini timbul kerana mereka akan saling bertanya dan

19
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

bertukar-tukar alat atau bahan dalam menghasilkan karya masing-


masing.Kesedaran tentang keindahan alam maya dan segala
penghuninya dapat diterapkan menerusi penghasilan mobail ini. Sikap
mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. juga dapat disemai
dalam diri murid-murid menerusi penghasilan mobail rama-rama ini.
Mereka melihat keunikan rama-rama yang pelbagai warna dan bentuk
adalah kebesaran cipta Allah S.W.T. Di samping itu, iklim bilik darjah juga
turut merasai tempiasnya apabila mobail ini di gantung dalam bilik darjah.
Situasi ini menjadikan bilik darjah semakin cantik dan ceria.

5.0 KRAF TRADISIONAL

5.1 Anyaman

20
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

i. Pemerhatian secara aktif

Karya di atas menunjukkan satu contoh kraf tradisonal iaitu anyaman.


Melalui anyaman yang dipaparkan ini, murid membuat pemerhatian yang
terperinci tentang corak anyaman yang dihasilkan. Corak anyaman yang
berulang dihasilkan dalam anyaman ini. Penelitian juga difokuskan kepada cara
penghasilan anyaman tersebut. Susunan reka bentuk juga diberi perhatian oleh
murid.Murid dapat menyatakan corak anyaman yang dibuat. Selain itu, murid
turut memerhati pemilihan warna bagi melahirkan satu anyaman yang menarik.
Warna yang digunakan adalah warna asas dan warna sekunder. Warna asas ini
menonjolkan keceriaan pada hasil anyaman. Pemilihan warna sekunder yang
digabung dengan warna asas melahirkan suatu corak anyaman yang menarik.
Guru juga turut member contoh-contoh konkrit yang lain seperti anyaman
tikar,bakul, barangan hiasan dan sebagainya. Contoh-contoh ini dapat memberi
pengalaman kepada murid untuk menghasilkan anyaman sendiri.

21
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Dalam menghasilkan anyaman, murid perlu menyediakan kertas warna,


pensil, pisau dan pembaris. Guru memberi tunjukcara bagaimana cara
menghasilkan anyaman asas ini. Murid memotong kertas dengan saiz yang
sama serta berlainan warna. Kemudian, murid memulakan proses membuat
jalinan kertas-kertas tersebut dengan mementingkan kekemasan dan keindahan
coraknya.

ii. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

Penggunaan alat dan bahan amat penting dalam menghasilkan anyaman.


Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat anyaman asas ini ialah kertas
yang pelbagai warna. pisau dan pembaris.Murid boleh membuat penerokaan
dengan mencuba menghasilkan corak yang pelbagai motif. Motif yang pelbagai
serta warna yang berlainan akan menimbulkan suatu bentuk anyaman yang
menarik. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran
asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta terknik-
teknik mudah.Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat
interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.

Di samping itu, anyaman juga boleh dihasilkan dengan pelbagai bahan


lain seperti daun pisang, daun pandan, buluh dan mengkuang. Guru
mempamerkan hasil-hasil anyaman yang menggunakan bahan tersebut.

iii. Apresiasi seni visual secara mudah

Melalui hasil anyaman ini, murid boleh menyatakan perasaan, idea dan
imaginasi diri. Murid dapat meluahkan perasaan gembira dengan terhasilnya
anyaman mereka. Guru sebolehnya memberi pujian dan penghargaan kepada
murid atas terhasilnya anyaman mereka. Seeloknya guru menampal anyaman
yang baik di sudut seni di dalam atau luar kelas. Penghargaan ini akan

22
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

mencetuskan semangat dan keinginan yang tinggi dalam diri murid untuk
menghasilkan karya seni yang bermutu dan menarik.

Melalui kerja-kerja seni ini juga dapat melahirkan rasa seronok dan
gembira di kalangan murid kerana memperolehi pengalaman baru menghasilkan
anyaman. Murid juga perlu diberi peluang membanding hasil kerja mereka
dengan rakan-rakan. Selain itu, murid dapat meluahkan pandangan mengenai
hasil anyaman sendiri dan rakan-rakan. Bagi mewujudkan daya saing antara
murid adalah disarankan agar diadakan pertandingan membuat anyaman
supaya dapat mencungkil bakat dan kreativiti murid.

iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Proses menghasilkan anyaman ini dapat memupuk sikap tekun serta


kesungguhan dalam diri murid. Ketekunan amat penting kerana proses
menghasilakn anyaman ini memerlukan masa serta cermat dalam melakukan
kerja-kerja menganyam. Kerja menganyam ini memerlukan tahap kesabaran
yang tinggi kerana ianya perlu dilakukan dengan teliti dan kemas. Secara tidak
langsung, penghasilan anyaman ini dapat memberi kesedaran kepada murid
tentang nilai menghargai alam semulajadi. Contohnya dalam anyaman tikar
mengkuang atau kercut, kita akan menggunakan bahan semulajadi. Justeru,
sebagai guru perlu menerangkan betapa pentingnya memelihara pokok ini
daripada pupus.Rasa syukur juga perlu disemai di kalangan murid kerana bidang
membuat anyaman memberi peluang kepada sebilangan masyarakat mendapat
rezeki serta menaikkan imej negara kepada pelancong luar negara.

6.0 PENUTUP

23
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
( PSV 3104 )

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang berkesan dapat


dicapai melalui penglibatan pelbagai pihak.Peranan yang dimainkan bukan hanya
daripada pihak guru sahaja malahan murid juga perlu dilibatkan sama secara langsung
atau tidak langsung agar matlamat dan objektif pengajaran tercapai.
Memperkembangkan bakat seni serta memberi peluang kepada murid memupuk minat,
memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-
nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain juga turut
dititikberatkan dalam Pendidikan Seni Visual.

24