Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAYA PULAI

MODUL KECEMERLANGAN 1
2017

ASAS SAINS
KOMPUTER
Tingkatan 1

Arahan kepada calon.

1) Kertas soalan ini mengandungi lima soalan. Jawab semua


soalan.
2) Jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu.

NAMA : ______________________________________

KELAS : ______________________________________

GURU PEMERIKSA : ____________________________

MARKAH : ______________________
1
Jawab semua soalan.

1) Apakah maksud pemikiran komputasional?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 Markah)
2) Nyatakankan empat proses dalam pemikiran komputasional.
a) _________________________
b) _________________________
c) _________________________
d) _________________________
(8 Markah)
3) Seterusnya, lukiskan keempat-empat proses di atas dalam bentuk carta
alir/gambarajah. Gunakan simbol dan anak panah yang betul.

(10 Markah)
4) Suaikan pernyataan yang berikut dengan maksud yang tepat.

Proses pemecahan suatu masalah


atau sistem yang kompleks kepada
Pemikiran bahagian-bahagian kecil bagi
Komputasional memudahkan pemahaman dan
penyelesaian.
Proses menganalisis untuk mengenal
pasti corak-corak tertentu untuk 2
membantu menyelesaikan masalah
kompleks dengan lebih berkesan.
Teknik Leraian
(Decomposition)

Satu proses pemikiran bagi tujuan


menyelesaikan masalah oleh
Teknik Pengecaman manusia sendiri dengan berbantukan
Corak ( mesin atau kedua-duanya sekali
Pattern Recognition) dengan menggunakan konsep asas
sains komputer.
Melibatkan pembinaan model bagi
Teknik Peniskalaan masalah yang diselesaikan dalam
(Abstraction) bentuk formula, teknik, peraturan atau
langkah-langkah bagi menyelesaikan
masalah.
Proses meninggalkan aspek-aspek
Teknik Pengitlakan kurang penting yang terdapat dalam
(Generalisation) corak-corak yang dicamkan dan
memfokus kepada (10 aspek-aspek
Markah)
5) Gambar di bawah menunjukkan binaan penting yangyang
piramid dapat disusun
membantu dalam
dengan
penyelesaian
menggunakan blok berbentuk kiub. Kaji binaan piramid ini.masalah.

A) Gunakan teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan


teknik pengitlakan untuk menjawab soalan-soalan berikut.
i) Berapakah bilangan kiub bagi setiap tingkat?

3
ii) Berapakah bilangan kiub yang diperlukan bagi menghasilkan binaan
piramid enam tingkat?
B) Catatkan langkah-langkah yang telah anda jalankan untuk menjawab Soalan
A dalam ruangan yang disediakan.

4
(20 Markah)