Anda di halaman 1dari 19

T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD
PEMBELAJARAN 2.2.1 -2.2.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami manual.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul.
RINGKASAN Murid membaca dan memahami manual dengan bimbingan guru.
Nama, fungsi alatan tangan dan komponen yang terdapat dalam kit
model didedahkan kepada murid.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Mengenal pasti nama, fungsi alatan dan komponen kit model.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :
KURIKULUM Ek2 Boleh mendapat maklumat daripada sumber.
Kreativiti Menghasilkan idea daripada pemerhatian
Nilai murni Yakin dan mematuhi peraturan
BBM Kit model, manual, carta, alatan tangan.
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada
1
PEMBELAJARAN murid. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini.
Langkah 1
Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. Guru
membimbing murid membaca dan memahami manual kit model.
Langkah 2
Guru menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan
tangan dengan betul.
Langkah 3
Murid menamakan alatan tangan dan komponen kit model yang
ditunjukkan oleh guru. Guru meminta murid memberikan beberapa
contoh kegunaan komponen yang pernah dilihat pada persekitaran
Penutup
Guru membuat rumusan pengajaran dengan memberi bandingan
beberapa contoh kit model lain yang terdapat di pasaran.
PENIILAIAN
Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori
PENGAJARAN DAN
dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid sudah mempelajari set binaan yang ada kesamaan dengan
MURID kit model semasa berada di tahap 1.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7

_____________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
KANDUNGAN elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD 2.2.4 -2.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model.
3. menguji kefungsian kit model.
4. mengetahui cara-cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit
model.
RINGKASAN Murid memasang, mengenal pasti sistem pergerakan elektromekanikal,
membuka dan menyimpan kit model berpandukan manual dengan bimbingan
guru.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
2 3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS Merancang sesuatu projek dengan teliti dan
EK3
KURIKULUM melaksanakannya.
Boleh mengumpul maklumat dan memastikan kualiti
Kreativiti
tugasan.
Nilai murni Berazam tinggi
BAHAN BANTU Kit model, manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi Guru menunjukkan kit model dan meminta murid untuk me
PENGAJARAN DAN model tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid.
PEMBELAJARAN Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap kumpulan. Mu
Langkah 1
manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti memasang
berpandukan manual dalam kumpulan
Murid mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada
Langkah 2
Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembai
sekiranya tidak berfungsi.
Penutup Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghar
kumpulan yang berjaya memasang kit model.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Gurumengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid sudah mempelajari aktiviti memsang kit model pada pembelajaran yang
SEDIA ADA MURID lalu.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
REFLEKSI Objektif tercapai
__ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_______________________________________________
_
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.1-4.2.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memahami cara membuat projek berpandukan manual.
2. Mengenal pasti pelbagai bahan logam yang akan digunakan untuk
membuat
3. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.projek
RINGKASAN Guru menerangkan cara membuat projek dengan berpandukan manual.
Murid membaca dan memahami manual, kemudian murid dapat
menentukan bahan dan alatan tangan yang akan digunakan untuk membina
projek.
KEMAHIRAN 1. Memahami manual.
2. Mengenal pasti pelbagai jenis bahan logam
3 3. Menama dan menyatakan fungsi alatan tangan.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS Memilih idea terbaik daripada banyak idea. Meneruskan
EK2
KURIKULUM peningkatan kualiti idea
Kreativiti Boleh mengumpul membuat penilaian terhadap idea.
Nilai murni Mematuhi peraturan
BAHAN BANTU Manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh projek. Guru bersoal jawab
PENGAJARAN DAN induksi dengan murid.
PEMBELAJARAN Langkah Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid membaca
1 dan memahami manual yang diedarkan dengan bimbingan
guru.
Guru mempamer dan menerangkan pelbagai jenis bahan logam
Langkah
yang boleh digunakan untuk membuat projek. Guru
2
menerangkan nama dan fungsi alatan tangan. Murid diminta
mengenal pasti bahan logam dan bukan logam.
Penutup Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Gurumengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid sudah pernah menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam
SEDIA ADA MURID pada tahun 4.

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan
KANDUNGAN litar elektronik.
STANDARD 4.2.4-4.2.5
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual.
2. Mengukur, menanda dan memotong bahan logam dan bukan logam dengan
kaedah yang betul dan ukuran yang tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahan logam dan bahan bukan logam dengan
4 bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan logam dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan logam dengan menggunakan penggarit.
4. Memotong bahan logam dengan menggunakan gunting logam.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM boleh menggunakan cara dan teknik mengikut kaedah yang
Kreativiti
lebih baik.
Nilai murni Mematuhi peraturan, berdisiplin
BAHAN BANTU Manual, bahan, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set induksi Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid
PENGAJARAN pelajaran pada hari ini.
DAN Langkah 1 Murid membaca dan memahami manual yang diedarkan dengan bim
PEMBELAJARAN Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk memb
Guru mengarahkan murid mengambil alatan dan bahan yang diperluk
Langkah 2 teratur. Murid melakukan aktiviti mengukur dan menanda dengan berp
manual. Guru membimbing murid melakukan aktiviti mengukur dan m
cara yang betul.
Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja Guru membuat r
Penutup
pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN Gurumengedarkan lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
DAN
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti menanda dan memotong pada pada tahun 4.
SEDIA ADA
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memasang komponen projek yang telah dipotong.
2. Mengguna pengikat dan pencantum pada bahan dengan betul.
RINGKASAN Kerja memasang bahan yang telah dipotong dengan menggunakan pengikat
5 dan pencantum yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menggunakan pengikat dan pencantum dengan betul.
2. Memasang bahan logam dengan kemas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Prinsip tanggung jawab sosial untuk menjaga
EK5
kebersihan bengkel.
Kreativiti Penyelesaian masalah.
Nilai murni Mengamalkan budaya bersih.
BAHAN BANTU Manual, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set
PENGAJARAN DAN induksi Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PEMBELAJARAN jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
Guru menunjukkan jenis-jenis bahan pengikat dan
Langka pencantum. Guru menunjuk cara penggunaan
h1 pengikat dan pencantum padabahan projek dengan
cara yang betul. Murid memasang bahan projek
berpandukan manual.
Langka Murid membersih bengkel, membersih alatan dan
h2 menyimpan bahan projek.
Penutup Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja
Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari
ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid telah belajar memasang projek eksperimental pada pembelajaran dan
SEDIA ADA MURID pengajaran Tahun 4
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
6
PEMBELAJARAN Membuat kemasan projek menggunakan cat licau atau syelek dengan cara
yang betul.
RINGKASAN Murid boleh membuat kerja kemasan menggunakan cat licau atau syelek.
KEMAHIRAN 1. Mengecat cat licau dengan menggunakan berus cat.
2. Menyapu syelek dengan menggunakan berus syelek.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan mengikut giliran.
Kreativiti Membuat perbandingan kualiti bahan.
Nilai murni Kekemasan dalam tugasan yang diberikan.
BAHAN BANTU Bahan alatan tangan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN 1. Guru menerangkan kepada murid mengenai
kertas las dan cara penggunaannya.
Langka 2. Guru membimbing murid menggunakan kertas
las untuk melicinkan permukaan kayu.
h1
3. Guru menunjukkan cat licau dan syelek serta
cara menggunakannya dengan betul.
4. Murid melakukan kemasan menggunakan cat
licau atau syelek pada permukaan projek.
Langka Murid membersih bengkel, membersih alatan dan
h2 menyimpan bahan projek.
Penutup Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat aktiviti mengecat dijalankan
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
7
STANDARD 4.2.8-4.2.9
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar serta mengenal pasti setiap
komponen elektronik yang terdapat dalam litar.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti komponen elektronik serta boleh membaca
litar skematik dan litar bergambar
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti komponen elektronik
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Menggunakan idea teknologi untuk menghasilkan
EK4
produk.
Kreativiti Menggunakan sumber alternatif.
Nilai murni Berhati-hati.
BAHAN BANTU Komponen elektronik, litar skematik dan litar bergambar
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Langka Guru menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen
h1 elektronik. Guru menunjuk cara membaca litar skematik
dan litar bergambar.
Langka Guru membimbing murid untuk mengenal pasti setiap
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
komponen elektronik pada litar skematik dan litar
bergambar. Murid membaca litar skematik dan litar
h2
bergambar dengan bimbingan guru. Guru menyemak
lembaran kerja murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah menggunakan lampu suluh LED.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
8
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.10 4.2.12
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul.
2. Menguji kefungsian projek dengan beradab.
3. Membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan cara yang b
RINGKASAN Murid dapat memasang litar elektronik, menguji kefungsian projek, membuat pe
KEMAHIRAN 1. Menyambung litar elektronik dengan betul
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul
EK4 menilai
3. Menguji perlaksanaaan
kefungsian projek.beradab
projek dengan
boleh membuat4. keputusan
Membuat penyenggaraan
dan mengambil alatan tangan bagi kerja bahan logam.
tindakan
Kreativiti
ELEMEN MERENTAS
susulan. Keusahawanan :-
Nilai murni berdikari dan bekerjasama.
KURIKULUM
BAHAN BANTU Manual, bahan, alatan tangan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Langka Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap
h1 dibina. Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang
akan digunakan semasa membuat penyambungan litar
elektronik. Perbincangan spontan: Murid di minta untuk

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
memilih alat yang diperlukan dan mengapa.
Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan
Langka langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada
h2 bahagian badanprojek. Murid lain memainkan peranan aktif
dalam membuat penyambungan litar elektronik.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 9 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.13
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membuat pengiraan kos bahan.
RINGKASAN Murid dapat membuat pengiraan kos bahan.
KEMAHIRAN Membuat pengiraan kos.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM 1. Berjaya menjalankan tugasan mengikut
EK3 perancangan
2. Membuat kiraan anggaran kos dengan
Kreativiti Mendapat maklumat dari pelbagai sumber
Nilai murni Kejujuran dan ketelusan
BAHAN BANTU Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Langka Guru menerangkan butiran yang perlu dilengkapkan
dalam lajur-lajur yang terdapat pada borang tersebut.
h1
Guru menerangkan contoh pengiraan kos dengan
menggunakan peralatan TMK.
Langka Guru mengedarkan borang penyediaan pengiraan kos
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
projek. Murid berbincang didalam kumpulan
h2 bagimelengkapkan borang pengiraan kos. Guru membuat
bimbingan kepada semua murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah membeli barangan di kedai semasa di sekolah dan di rumah.
ADA MURID Murid telah didedahkan dengan nilai mata wang dan operasi tambah
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.
3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan ciri-ciri biji benih yang baik
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memilih biji benih yang baik.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU Spesimen sebenar, bekas plastik
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih. Guru
PENGAJARAN DAN induksi menyoal murid mengenai spesimen yang mereka lihat.
PEMBELAJARAN Langka Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik. Guru
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang baikdan
h1
yang rosak.
Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik. Guru
Langka
meminta murid memilih biji benih yang baik
h2 secaraberkumpulan.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat biji benih di rumah atau di pasaran
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

11

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.1 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.2 5.1.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menama dan menerangkan fungsi alatan.
2. Mengenal pasti medium semaian.
3. Mengisi medium semaian dalam bekas mengikut prosedur.
RINGKASAN
Guru akan menerangkan kepada murid berkenaan alatan tangan,
fungsi alatan, medium semaian dan cara mengisi medium semaian
ke dalam bekas yang sesuai.
KEMAHIRAN
Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya.
Mengenal pasti beberapa medium semaian.
Mengisi medium semaian ke dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU
MENGAJAR 1. Bahan: biji benih, medium semaian, batu kerikil dan serpihan pasu

2. Alatan: sudip tangan, bekas semaian dan lain-lain


AKTIVITI Set Guru memegang alatan sebenar, contohnya sudip tangan
PENGAJARAN DAN induksi danmeminta murid memberikan nama serta kegunaannya.
PEMBELAJARAN Langka Guru menunjukkan beberapa medium semaian kepada
murid. Seterusnya memberi penerangan tentang medium
h1 tersebut seperti sifat fizikalnya.
Guru membuat tunjukcara penyediaan bekas semaian
Langka danpengisian medium semaian. Setiap kumpulan akan
h2 menyediakan bekas semaian dan mengisimedium mengikut
prosedur.
Guru membuat rumusan isi penting pengajaran dan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid pernah melihat biji benih di tpak semaian.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
12 _____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.7-5.1.8
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dalam bekas
semaian dengan kaedah yang betul.
2. Menyatakan aktiviti penjagaan semaian yang perlu
dilakukan dengan betul.
RINGKASAN
Murid menjalankan kerja amali penyemaian biji benih halus atau
biji benih kasar mengikut kaedah yang betul. Pengetahuan
KEMAHIRAN 1. Melakukan kerja menyemai biji benih halus atau biji benih kasar.
2. Mengenal pasti aktiviti penjagaan semaian.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Berorientasikan pencapaian, tahu matlamat dan
EK3
menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
BAHAN BANTU Bahan: biji benih
MENGAJAR Alatan: bekas semaian dan penyiram
AKTIVITI Set Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan
PENGAJARAN DAN induksi bertanyakan beberapa soalan.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan kepada murid bekas semaian
Langka bersama medium semaian yang telah disediakan untuk
h1 menyemai biji benih. Guru melakukan tunjukcara
menyemai biji benih mengikut langkah yang betul.
Langka
h2 Murid menjalankan kerja amali menyemai biji benih.
Guru menerangkan kepada murid bahawa penjagaan perlu
Penutup dilakukan mengikut keperluan semasa dan meminta murid
melakukannya.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat anak benih tumbuhan dan telah menjalankan amali
ADA MURID menyediakan bekas semaian pada pembelajaran yang lepas.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________
13

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.9 5.1.11
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan medium penanaman.
2. Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman.
3. Mengubah anak benih dari bekas semaian ke bekas tanaman.
4. Menjalankan penjagaan tanaman.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh medium dan bekas
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bekas tanaman dan memasukkan medium tanaman.
2. Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman.
3. Menjalankan penjagaan tanaman dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Boleh menyesuaikan idea baru dengan

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
keperluanmasyarakat, meneruskan peningkatan kualiti
idea.
Menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal
Kreativiti
pasticiri-ciri yang betul.
Pen. Alam Kitar semula dan kebersihan
Sekitar
BAHAN BANTU Bahan dan alatan tangan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan
PENGAJARAN DAN induksi bertanyakan beberapa soalan.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan pelbagai jenis bekas tanaman
Langka seperti pasuplastik, pasu tanah liat, beg politena dan
bekas kitar semula. Guru menunjukkan contoh
h1 medium tanaman.

Guru menunjukkan cara-cara memasukkan medium ke


Langka
dalambekas penanaman. Guru menerangkan penjagaan
h2 yang perlu dilakukan bagi anak benih
Guru merumuskan tentang perlunya mengubah
Penutup anakbenih dari bekas semaian ke dalam bekas
tanaman.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah belajar mengenai medium semaian dan cara menyemai biji
14
ADA MURID benih.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.1 6.2.2
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud dan kepentingan sanitasi penyediaanmakanan
dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan dengan betul
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan sertamenyatakan
nama dan fungsi alatan.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
KEMAHIRAN 1. Mempraktikkan sanitasi penyediaan makanan dengan cara yang betul.
2. Menyatakan kegunaan alatan memasak dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Sikap bertanggungjawab terhadap keputusan yang
EK1
dipilih
Kreativiti Memilih idea yang terbaik untuk inovasi
Nilai murni Kebersihan , kesyukuran dan bekerjasama.
BAHAN BANTU Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
MENGAJAR
AKTIVITI Guru menunjukkan beberapa keping gambar tentang
Set
PENGAJARAN DAN sanitasipenyediaan makanan. Guru bersoal jawab dengan
induksi murid.
PEMBELAJARAN
Langka Guru memberi penerangan tentang kepentingan
h1 sanitasipenyediaan makanan sebelum, semasa dan
selepas.
Langka Murid menyatakan nama dan fungsi alatan memasak
h2 denganbimbingan guru.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
15
PENGETAHUAN SEDIA Murid mengamalkan kebersihan diri dan mengetahui alatanasas
ADA MURID memasak di rumah.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.3 6.2.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memilih satu menu sarapan atau minum petang.
2. Mengira kos bagi sarapan dan minum petang.
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid.
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
RINGKASAN Murid memilih menu, membuat kad dan mengira anggaran kos.
KEMAHIRAN 1. Memilih menu sarapan atau minum petang.
2. Membuat anggaran os bagi menu yang dipilih
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Peka kepada peluang dengan mengambil berat
EK1
terhadap perubahan persekitaran
Kreativiti Berfikiran kritis
Nilai murni Menepati masa, ketelusan, bekerjasama
BAHAN BANTU Contoh set menu sarapan atau minum petang dan resepi.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan beberapa contoh menu sarapan dan
PENGAJARAN DAN induksi minum petang.
PEMBELAJARAN Langka Murid memilih satu contoh menu yang digemari untuk
h1 sarapan atau minum petang.
Langka Murid menghasilkan kad menu yang kreatif secara
h2 kumpulan. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid menguasai kemahiran mengira kos bahan.
ADA MURID
REFLEKSI
16 Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.5 6.2.7
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Murid menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, berdasarkan menu
yang telah dipilh.
2. Murid memasak dan menghidangkan sarapan atau minumpetang.
3. Murid membersih, mengemas, menyelenggara danmenyimpan alatan
RINGKASAN Murid menyediakan bahan bahan, memasak danmenghidangkan sajian
pilihan. Murid membersih, mengemas, menyenggara dan menyimpan alatan
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bahan-bahan masakan.
2. Memasak dan menghidang sajian pilihan
3. Membersih, mengemas, menyenggara dan menyimpan alatan
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Boleh menyiapkan tugasan dalam masa yang diberi.
Kreativiti Penjanaan idea dan membuat kesimpulan.
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dankelengkapan
MENGAJAR membersih.
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh set peranggu meja untuk
PENGAJARAN DAN induksi menghidang.
PEMBELAJARAN Murid menyediakan bahan masakan yang
Langka diperlukanberdasarkan menu yang telah dipilih. Murid
h1 memasak sajian sarapan atau minum petang dengan
bimbingan guru.
Langka Murid menghidang sajian yang telah disediakan. Murid
17 membersihkan alatan memasak, mengemaskan ruang
h2 memasak dan menyimpan alatan memasak.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari tentang sanitasi penyediaan makanan
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
KANDUNGAN
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.3.1 6.3.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memilih jenis hiasan dan pembungkus makanan yang sesuaidengan
makanan yang disediakan.
2. Menyatakan maklumat yang terdapat pada labelpembungkus.
3. Memilih pembungkus makanan yang sesuai denganmakanan.
RINGKASAN Murid menyatakan bahan-banan untuk menghias makanan, jenis
pembungkus dan maklumat pada pembungkus.
KEMAHIRAN Menyediakan pembungkus dan label makanan untuk pelajaran akan
datang.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK3 Menumpul maklumat
Kreativiti Menggunakan sumber altenatif
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dankelengkapan
MENGAJAR membersih.
AKTIVITI Set Guru menunjukkan pelbagai bahan hiasan dan pembungkus
PENGAJARAN DAN induksi makanan.
PEMBELAJARAN Guru membimbing murid mengenalpasti bahan hiasan
Langka dan pembungkus yang sesuai. Guru meminta murid
h1 menyatakan maklumat yang terdapat pada label
pembungkus.

18 Langka Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan


untukmenyediakan label makanan untuk kegunaan
h2 pembelajaran pada minggu hadapan.
Penutup Guru membuat rumusan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat pelbagai jenis hiasan pada makanan dan pembungkus
ADA MURID makanan.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 7
STANDARD
6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.3.4
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menghias makanan dengan hiasan yang sesuai.
2. Membungkus makanan dengan pembungkus yang sesuai
RINGKASAN Murid menghias dan membungkus makanan dengan cara yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menghias dan membungkus makanan dengan pembungkus yang yang
sesuai.
2. Menghasilkan pembungkusan makanan yang menarik untuk tujuan
promosi.
3. Mengaplikasikan sanitasi dalam penyediaan danpembungkusan
makanan.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan, membahagikan tugas sama rata.
Kreativiti Membuat jaringan social
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan-bahan hiasan makanan, Jenis jenis pembungkusan, Peralatan
MENGAJAR untuk menghias makanan
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh makanan yang telah
PENGAJARAN DAN induksi siapdibungkus
PEMBELAJARAN Langka Murid diminta berada dalam kumpulan yang
h1 telahditetapkan pada pelajaran yang lepas.
19
Langka Murid menghias makanan mengikut kreativiti
kumpulanmasing-masing. Murid membungkus makanan
h2 yang telah dihias
Murid mempersembahkan hasil kerja. Guru dan
Penutup muridmembuat penilaian ke atas hasil kerja setiap
kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari bahan hiasan dan jenispembungkus makanan
ADA MURID pada pelajaran yang lepas.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi