Anda di halaman 1dari 71

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN PPPM

1.0 Pengenalan
Profesion keguruan merupakan profesion yang tertua di dunia dan kini memasuki satu
lagi era baharu . Peranan guru pada masa dahulu hanya bertumpu sebagai penyampai
ilmu . Berbanding sistem pendidikan kini , guru lebih banyak berperanan sebagai
pemudah cara pengetahuan yang seharusnya lebih bersedia dan peka dalam
melahirkan dan menggunakan situasi situasi pembelajaran secara cekap dan
berkesan . Selaras dengan perubahan peranan pendidik , guru harus lebih inovatif ,
kreatif dan efektif dalam penyampaiannya serta sentiasa memikirkan pendekatan
baharu untuk mengadaptasikan amalan dengan kehendak pelajar sebagai knowledge
worker dalam era revolusi maklumat abaf ke 21 .
Guru dalam alaf baharu seharusnya professional dan profesionalismenya ialah kunci
kepada peningkatan kualiti ( Jemaah Nazir , 2001 ) . Kualiti yang dimaksudkan merujuk
kepada kualiti proses dan yang lebih penting ialah kualiti produk (output) . Dengan ini ,
sumber manusia ( modal insane ) perlu dibangunkan secara bersepadu melalui latihan
latihan bagi memastikan setiap individu dapat mengembangkan potensi ke tahap
yang optimum . Program program pembangunan professional sudah tentu dapat
mengupayakan guru demi meningkatkan kualiti pendidikan negara .
Perkataan keguruan diamabil daripada perkataan dasarnya iaitu guru . Menurut
Kamus Dewan , guru bermaksud pengajar , pendidik atau pengasuh manakala
perkataan keguruan pula berkaitan dengan guru dan peranan ( tugas dan kelayakan )
sebagai guru . Sesuatu profesion yang sebenar adalah suatu bidang yang mempunyai
ciri ciri seperti kepentingan kemahiran intelek , latihan iktisas yang mencukupi ,
khidmat yang diperlukan oleh masyarakat . Menikmati autonomi individu dan
kumpulan , mementingkan mutu perkhidmatan , mempunyai tatasusila perkhidmatan
atau kod setia dan mempunyai organiasasi tersendiri untuk menguruskan soal soal
yang berkaitan dengan pendidikan ( Lieberman 1956 ) .

Menurut Kamus Dewan profesion adalah suatu bidang pekerjaan khasnya yang
memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang
khas . Berdasarkan ciri ciri profesion , Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara
ringkas konsep professionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan
oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu ,
bersikap jujur , dedikasi , berakauntabiliti dan bermoral tinggi , mempunyai autonomi
bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organiasasinya .
Sistem pendidikan di negara kita amat dinamik dan akan sentiasa bergerak maju ke
hadapan . Perubahan perubahan dan transformasi dalam kurikulum pendidikan
bertujuan memenuhi kehendak negara . Merealisasikan sebuah negara maju pada
masa hadapan . Setiap perubahan dan transformasi kurikulum pendidikan yang
diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion perguruan oleh itu , adalah
mustahak bagi setiap indidvidu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha
mempertingkatkan kecekapan , kelebihan prestasi dan keterampilan dari semasa ke
semasa agar dapat bertanding dalam era perkembangan teknologi pesat . Jika hal ini
wujud , barulah tuntutan tuntutan dalam transformasi kurikulum itu dapat ditangani .
Walaubagaimanapun , sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan keguruan
sebagai satru profesion bergantung pada tanggapan masyarakat . Adalah peranan guru
semakin hilang kewiwabawaannya kerana masyarakat telah mengalihkan pandangan
pada kerjanya diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor , peguam
dan arkitek .
Dalam konteks ini , pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha dengan
bersungguh sungguh untuk menjadikan profesion keguruan sebagai profesion yang
unggul dan disegani ramai . Hal ini termasuklah dalam teras Pelan Pembangunan
Pendidikan Malysia ( PPPM ) 2013 2025 iaitu memartabatkan profesion keguruan
antara agenda utamanya selain daripada kemenjadian murid . Para guru sebenarnya
mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan aspek profesionalannya
dengan melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu pengetahuan dan kemahiran
selaras dengan kehendak teras PPPM .

2.0 Isu Guru dan Analisis : ( Peranan Guru Dalam Merealisasikan PPPM ) .
Pada Oktober 2011 , Kementerian Pendidikan telah melaksanakan kajian semula
sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan
Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu . Kerajaan telah mengambil keputusan
melaksanakan kajian semula system pendidikan berdasarkan standard pendidikan
anatarabangsa yang kian meningkat , peningkatan aspirasi negara dan harapan ibu
bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan
generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke 21 .
Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian , Kementerian telah memperoleh input
daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar
pendidikan dari UNESCO , Bank Dunia , OECD , dan enam Institusi Pengajian Tinggi
Awam . Kajian ini juga melibatkan penyertaan pemimpin sekolah , guru , ibu bapa ,
orang ramai dan murid di seluruh negara . Dokumen awal Pelan Pembangunan
Pendidikan telah dibangunkan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan
Malaysia dengan mengambil kira secara objektif pencapaian lampau dan
membandingkannya dengan tanda aras anatarabangsa . Pelan ini melakarkan visi
sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa
depan . Pelan ini juga mencadangkan 11 anjakan starategik dan potensi yang perlu
dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan .
Perubahan atau penambaikan sisitem pendidikan dilakukan dari semasa ke semasa
. Pihak yang berkenan berbuat demikian adalah atas alasan bahawa perubahan
tersebut penting untuk rakyat dan negara . Pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia ( PPPM ) 2013 2025 oleh Timbalan Perdana Menteri , Tan Sri Muhiyiddin
Yassin pada bulan September 2013 yang lalu adalah antara perubahan terkini dalam
sistem pendidikan kita .

Antara perkara penting dalam PPPM adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai 6 ciri utama , seperti yang berikut , iaitu :
pengetahuan (murid yang berpengetahuan).
kemahiran berfikir (murid yang mahir berfikir) .
kemahiran memimpin (murid yang dapat menjadi pemimpin) .
kemahiran dwibahasa (murid yang menguasai sekurang kurangnya 2 bahasa) .
etika dan kerohanian (murid yang berpegang pada etika dan memiliki sifat rohani yang
tinggi) .
identiti nasional (murid yang mempunyai indentiti kebangsaan).
Dalam menzahirkan hasrat kerajaan untuk melahirkan murid yang mempunyai 6 ciri
utama seperti yang digariskan , guru merupakan tonggak utama kearah mencapai
hasrat tersebut . Gurulah yang berperanan memastikan muridnya berpengetahuan ,
mempunyai kemahiran berfikir , berkeupayaan memimpin , menguasai dwibahasa ,
mempunyai etika dan kerohanian yang kukuh , serta murid yang beridentiti nasional .
Hasrat yang disasarkan oleh pihak kerajaan itu sangat sempurna sifatnya jika generasi
yang lahir dalam era PPPM 2013 2025 dapat dibentuk dan dididik seperti yang
dirancang . Oleh hal yang demikian , guru perlulah melengkapan diri dan bersedia
melakukan perubahan agar berupaya melhirkan kesemua hasrat tersebut . Penguasaan
ilmu pengetahuan bagi setiap guru amatlah penting dalam menjayakan hasrat untuk
melahirkan pelajar yang mempunyai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ( KBAT ) seperti
yang dituntut oleh PPPM .
Langkah Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan alat berfikir dan
mengeluarkan banyak dana seperti i Think perlu dimanfaatkan secara serius . Hal ini
demikian kerana , untuk melahirkan murid yang mempunyai KBAT , guru juga perlu
melakukan anjakan paradigma , sebagai contoh pelajaran secara berpusatkan guru
serta pembelajaran berorentasikan peperiksaan tidak lagi diamalkan . Sehubungan
dengan itu , setiap murid perlu menguasai pelbagai kognitif termasuk dapat
menyelesaikan masalah dan mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif . Usaha
untuk melahirkan murid yang mahir berfikir turut dilakukan di sekolah , khususnya
melalui P & P . Dalam proses tersbut , murid didedahkan pelbagai jenis soalan ,
termasuklah yang memerlukan daya pemikiran yang kritis dan kreatif .
Dalam era transformasi pendidikan , guru hendaklah menghasilkan murid yang
mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi murid dalam
semua aspek JERIS bagu mencapai pendidikan bertaraf anatarabangsa . Menurut Mok
Soon Sang ( 2007 ) , Profesor Syed Muhammad al Alatas menyatakan ilmu
merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyaburan serta semangat
kepada jiwa manusia . Hal ini menunjukkan ilmu merangkum semua aspek kehidupan
luaran dan dalam jiwa manusia . Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan
budaya ilmu seperti membaca , berfikir , memerhati , berkarya , terlibat dalam
sumbangan , dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baharu (Ragbir Kour
2007 ) . Dalam P & P , guru akan memindahkan ilmu yang baik , meninggikan adab
murid , serta memberi tunjuk ajar ke arah kebenaran sebagai pengamal ilmu .
Untuk melahirkan murid yang berpengetahuan , khususnya untuk meastikan kanak
kanak mengusai kemahiran literasi dan numerasi , guru mampu memainkan peranan .
Kebanyakan guru dapat menggunakan pengalaman dan kemahiran masing masing
untuk mengaplikasikan pelbagai kaedah dan aktiviti P & P dalam membimbing murid
agar menguasai kedua dua kemahiran tersebut . Walaupun begitu , usaha untuk
menggalakkan murid menambahkan pengetahuan dalam pelbagai bidang agak
mencabar .
Hal ini dikatakan demikian sebagai keperluan harian hasrat tersebut murid perlu
menjadikan pembacaan sebagai keperluan harian mereka . Kegagalan pihak sekolah
dan ketiadaaan sokongan yang berkesan daripada pihak lain untuk membimbing murid
agar meningkatkan amalam membaca tidak memungkinkan murid yang
berpengetahuan dapat dilahirkan . Bilangan murid yang gemar membaca , masih
kurang memuaskan . Antara puncanya budaya membaca ini tidak diamalkan oleh orang
dewasa terutama sekali ibu bapa di rumah . Bagi guru yang kurang membaca pula ,
mereka kurang cenderung untuk menasihati murid agar membaca . Jika guru yang
berkenaan berbuat demikian , keberkesannya tidak seberapa kerana guru tersebut
tidak dapat menghayati kenikmatan membaca .

Oleh itu peranan guru sebagai pembentuk tingkah lakulah yang dapat membentuk
tingkah laku dari yang negatif kepada positif , iaitu dari tidak suka membaca kepada
tabiat gemar membaca . Menurut pandangan Islam , orang yang menajdi guru diberi
Allah kelebihan berganda . Hadis Nabi Muhammad(SAW) bermaksud Bahawa orang
yang berilmu harus mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan perkataan
mengajar itu amat terpuji . Menurut Al Ghazali pula dari perspektif Islam , tingkah
laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan . Tingkah laku normal atau
tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan
mempunyai masalah psikologi . Sebarang pembentukan tingkah laku murid haruslah
diuruskan oleh guru supaya murid yang dihasilkan mempunyai tingkah laku yang terpuji
dan dapat diterima umum .
Menurut Lewis M . Beaker ( 2001 ) , tingkah laku adalah sebarang perbuatan yang
dilakukan sama ada secara terus atau tidak , secara sedar atau separa sedar . Carl
Rogers ( 1999 ) , menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut
persepsi diri sendiri dan keadaan . Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri
yang positif maka dia berupaya berintetaksi dan bertindak dengan lebih yakin .
Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk
memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan
dengan teknik yang sesuai . Dr . Ragbir Kaur ( 2005 ) , setiap guru mesti ada satu
bentuk sistem pengurusan tingkah laku mengawal kelas , pembelajaran yang sihat dan
produktif .
Guru perlu berusaha membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah
laku negatif dan membebaskan murid daripada sebarang gangguan . Kegagalaan
menguruskan tingkah laku akan menyebabkan gangguan emosi yang serius . Tingkah
laku yang tidak diuruskan dengan baik akan memeberi kesan kepada proses P & P
yang akhirnya akan menyebabkan prestasi akademik murid merosot .

Asas penting dalam pembentukkan tingkah laku murid adalah membina hubungan
yang positif anatara guru dan murid di dalam sekolah atau bilik darjah . Hubungan yang
dibina adalah berlandaskan perasaan guru murid terutama di dalam pendidikan
sekolah rendah . Untuk memupuk hubungan kasih sayang dan tepat kepada murid
murid . Dalam masa yang sama guru juga boleh terima pujian daripada muridnya .
Melalui cara ini tingkah laku murid dapat dibentuk dengan lebih berkesan .
Jadi untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan murid murid , guru
hendaklah merancang strategi dan kaedah yang dapat menarik minat murid seperti
program memberi butang berwarna mengikut bilangan buku dibaca , atau memberikan
hadiah buku kepada murid semasa hari lahir mereka . Guru juga harus menjadi amalan
membaca sebagai aktiviti yang menyeronokkan dan murid dapat menikmati faedah
membaca .
PPPM juga mempunyai matlamat untuk melahirkan pelajar yang mempunyai
keupayaan untuk memimpin. Matlamat ini tidak mudah dicapai kerana tidak banyak
program berkesan untuk melahirkan murid seperti yang dimatlamatkan. Pelajar yang
dianggap bertanggungjawab dan mempunyai pencapaian akademik yang agak baik
akan dilantik sebagai pengawas sekolah. Segelintir yang lain akan dilantik sebagai
pengawas pusat sumber , ketua kelas, pemimpin rakan sebaya, pemimpin persatuan
atau kelab. Perancangan khusus untuk membimbing murid agar menjadi pemimpin
yang berkualiti sehingga kini masih belum jelas. Program untuk melahirkan pemimpin
yang berkualiti tidak dipinggirkan, tetapi hanya dijadikan program sampingan. Oleh
sebab itulah ibu bapa dan murid beranggapan bahawa program bukan akademik
kurang penting,maka sokongan dan sambutan murid terhadap program sedemikian
kurang menggalakkan.
Peranan guru bukan sahaja merangkumi aktiviti P&P berdasarkan kurikulum
dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi merangkumi pembentukan akhlak
keseluruhan seseorang murid. Seorang guru yang berkesan akan memastikan bahawa
muridnya menguasai kemahiran yang diperlukan untuk menangani masalah atau
cabaran yang mungkin dihadapi dalam kehidupannya. Oleh itu, guru perlulah
berperanan sebagai pembimbing, bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa
untuk membimbing murid kea rah kehidupan berkualiti dan sihat.
Guru boleh berperanan sebagai mentor di mana peranannya merupakan
kombinasi malatih, menyokong, memberikan bimbingan dan maklum balas yang
membina untuk malatih dan membentuk diri murid-murid sebagai secara langsung dan
tidak langsung semasa di sekolah sama ada semasa aktiviti P&P di dalam kelas atau
semasa aktiviti ko-kurikulum yang diadakan. Peranan guru tidak terbatas sebagai
seorang pengajar semata-mata melaksanakan tugas mereka berdasarkan skop
kurikulum dan arahan pihak pengurusan sekolah. Sebagai pendidik , guru juga
pembimbing dan mendidik pelajar menjadi insan yang sihat , positif dan dapat
memberikan sumbangan kepada masyarakat.
PPPM juga mensasarkan murid dapat menguasai lebih daripada satu bahasa.
Penguasaan lebih daripada satu bahasa memberikan kelebihan yang banyak kepada
seseorang murid. Selain dapat membaca bahan bacaan dalam pelbagai bahasa,
golongan ini lebih mudah berkomunikasi dengan pihak lain dan seterusnya
meningkatkan imej diri. Di sekolah , dua bahasa yang seharusnya dikuasai oleh murid
ialah bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris , iaitu bahasa
antarabangsa. Tidak dinafikan bahawa guru memainkan peranan untuk mendidik murid
agar menguasai kedua-dua bahasa tersebut. Namun begitu, walaupun sudah 57 tahun
Malaysia mencapai kemardekaannya, namun masih terdapat murid bukan Melayu yang
tidak dapat berbicara dalam bahasa kebangsaan dengan fasih apabila diajukan soalan
dalam bahasa Melayu.
Bagi pelajar di negeri-negeri tertentu seperti Kedah dan Kelantan, masih tidak
memisahkan diri mereka dengan dialek, masalah kemahiran berbahasa akan
timbul.Bagi sesetengah sekolah pula, dialek turut digunakan oleh pihak sekolah ketika
melaksanakan P&P dan juga semasa perhimpunan rasmi sekolah, dengan alasan
memudahkan murid-murid memahami mesejnya. Kelemahan murid untuk menguasai
bahasa Inggeris pula berkait rapat dengan persekitaran murid yang jarang terdedah
pada bahasa antarabangsa itu. Jika masalah ini tidak diberikan perhatian, sudah pasti
ciri pelajar yang dimatlamatkan oleh PPPM tidak dapat direalisasikan.

Maka di sinilah peranan guru sebagai pengamal reflektif harus sentiasa


mempersoalkan amalan dirinya dan tidak hanya bertindak atas tabiat atau mengikut
arahan semata-mata. Refleksi membolehkan peramalnya menilai, memahami dan
belajar daripada pengalaman. Guru hendaklah membuat refleksi terhadap sesuatu
yang dikaitkan dengan aktiviti pengajarannya. Sesuatu disini bolehlah dikaitkan
demgam kelemahan murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh itu,
guru yang reflektif akan merancang dan bertindak dengan penuh kesedaran
berasaskan teori dan prinsip P&P. Amalan ini boleh diperkembangkan dengan
bertanyakan diri soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan
sebelum, semasa dan selepas mengajar dengan tujuan mempertingkatkan kemahiran
kemahiran dalam profesion keguruan. Mengikut Schon (1987), apabila peristiwa atau
pengalaman di luar jangkaan berlaku, individu yang berfikir secara sedar semasa
menghadapi permasalahan tersebut telah melakukan refleksi semasa tindakan. Apabila
seseorang merenung kembali tindakannya, membauat analisa tentang peristiwa lepas
dan merancang tindakan susulan, individu tersebut telah mengamalkan refleksi ke atas
tindakan.
Daripada amalan merefleksi, guru dapat membuat penyelidikan untuk
mengatasi masalah yang telah dikenal pasti semasa membuat refleksi. Contoh ,
permasalahan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris murid-murid. Guru
sebagai penyelidik boleh mengkaji secara sistematik isu amalan bilik darjah, membuat
inkuiri untuk menghasilkan teori dan kefahaman baharu berkaitan permasalahan yang
dihadapi. Dapatan kajian bolehlah dikongsikan dengan guru-guru lain di samping
membina hubungan dengan rakan taulan dalam usaha mencari amalan terbaik P&P.
Peranan guru sebagai penyelidik membenarkannya mengkaji sesuatu peristiwa
secara saintifik, membuat analisa berdasarkan bukti empirical dan data yang sahih
seterusnya membantu guru membuat keputusan yang bijak dan berkesan mengikut
teori-teori dan prinsip P&P. Oleh itu, guru dan dengan kerjasama rakan-rakan sekerja
dan panatia, dapat membuat penyelidikan untuk membuat kajian tindakan terhadap isu
masalah penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-
murid. Diharap dengan adanya kajian tindakan yang dilakukan maka dapatlah sesuatu
tindakan diambil untuk mengatasi masalah ini.
PPPM turut mencatatkan bahawa system pendidikan akan menyediakan
pengalaman kepada kanak-kanak untuk berdepan dengan cabaran apabila dewasa
dengan keupayaan menyelesaikan konflik, bijak membuat pertimbangan, berpegang
pada prinsip ketika berada dalam situasi kritikal dan berani melakukan sesuatu yang
betul. Selain itu, usaha untuk melahirkan murid yang penyayang dan dapat memberikan
sumbangan kepada kesejahteraan komuniti dan negara turut diberikan penekanan.
Bagaimanakah golongan guru dapat memainkan peranan bagi mencapai hasrat
tersebut ?
Antara usaha untuk menzahirkan pelajar seperti yang dihasratkan itu adalah
melalui penyerapan nilai murni sama ada secara langsung ataupun secara tidak
langsung. Selain dilakukan melalui P&P di bilik darjah, penyerapan nilai murni turut
dilakukan ketika melaksanakan aktiviti persatuan atau kelab dan juga melalui aktiviti
yang lain. Perkara ini bukanlah perkara baharu kerana penyerapan kasih saying,
keberanian, tanggungjawab, saling membantu, patriotik dan lain-lain sudah dilakukan
sejak dahulu. Walaupun begitu, usaha yang dilakukan guru di sekolah kadangkala
kurang menampakkan kesan positifnya memandangkan masih terdapat pelajar yang
tidak memiliki ciri seperti yang dimaksudkan itu. Usaha penyerapan nilai murni ini tidak
harus dilakukan bermusim, sebagai contoh, murid-murid dan guru-guru bersemangat
patriotik bila berada di bulan sambutan kemerdekaan sahaja. Tetapi bila tempoh
sambutan berakhir,seolah-olah ia hanya sekadar sambutan Hari Kemerdekaan sahaja.
Semangat patriotik bukan sahaja melalui kibaran bendera dan pemakaian baju sahaja
malah sepatutnya berterusan dan tersemadi di dalam jiwa dan nurani setiap rakyat
Malaysia.
Maka guru sebagai agen sosialisasi, guru berperanan membentuk individu yang
mampu, bersosialisasi dan memiliki kecedasan emosi yang tinggi agar dapat
menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan kelak. Guru yang memahami peresaan diri
dan orang lain mempunyai kawalan diri dan motivasi diri akan mempamerkan sifat
empati serta mampu membantu pelajar membentuk emosi yang sihat. Guru juga dapat
membentuk diri murid dengan konsep kendiri positif serta membina keyakinan diri untuk
mencapai potensi mereka.

3.0 Rumusan :
Kesimpulannya, kegagalan melahirkan lebih banyak murid yang memenuhi enam ciri
seperti yang dinyatakan dalam artikel ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada
pihak guru semata-mata. Persekitaran tempat tinggal murid-murid tidak kurang
pentingnya dalam mempengaruhi jati diri murid-murid. Murid yang tinggal dalam
keluarga yang mementingkan ilmu, mengamalkan nilai murni dalam aktiviti harian dan
memperlihatkan nilai patriotik secara tidak langsung mempengaruhi murid untuk
mencontohi ahli keluarga mereka. Demikian juga halnya dengan rakan sebaya dan
masyarakat setempat. Sekiranya murid sering bergaul dengan rakan-rakan yang biasa
berkomunikasi dalam dwibahasa, sudah pasti murid berkenaan akan turut sama
berbahasa dwibahasa.

Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan tugas dan tanggungjawab guru
adalah berat dalam usaha membentuk generasi negara masa depan yang mampu
menangani segala perubahan dan tuntutan masa. Maka iltizam, semangat dan sikap
yang positif sahaja yang mampu menonjol imej guru yang dapat memainkan peranan
yang cukup berkesan. Kepelbagaian tugas, tanggungjawab inilah member cabaran
pada guru bagi meningkatkan segala kualiti, sifat mahupun akauntabiliti kepada bidang
profesionalisme ini agar ia terus dipandang megah oleh masyarakat dan dapat
mendukung hasrat negara menaikkan mutu pendidikan negara setaraf antarabangsa.
Tegasnya, peranan guru di sekolah amat penting dalam melahirkan murid seperti yang
dimatlamatkan oleh PPPM. Namun begitu, keberkesanannya juga bergantung pada
pihak lain.
KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________
2.4Pembangunan insan asas kualiti hidup
S e t i a p m a n u s i a i n g i n k a n h i d u p y a n g b e r k u a l i t i . B i a s a n y a i a dik
a i t k a n d e n g a n k e j a ya a n m e n c a p a i p r e s t a s i h i d u p y a n g t i n g g i d a n diiktira
f masyarakat. Kualiti hidup bermaksud kejayaan memperoleh
statusy a n g t i n g g i , k e m e w a h a n d a n k e b e n d a a n . N a m u n k o n s e p k u a l i t i i
n i tidaklah memenuhi matlamat pendidikan sebenarnya kerana kebendaandan
kemewahan semata-mata tidak menjamin kehidupan yang
sejahteradan sesuai dengan fitrah insaniah. Oleh
itu perlulah dicari pengertiankualiti hidup yang lebih lengkap.Menurut paradigma pendidikan
bersepadu, kualiti hidup
bermaksudk e h i d u p a n y a n g h a r m o n i d e n g a n f i t r a h i n s a n i a i t u g a ya h i d u p
y a n g sentiasa harmoni dengan tabii atau fitrah insan yang dianugerah
AllahSWT.P e r s o a l a n n y a b a g a i m a n a k a h u n t u k m e m b i n a k u a l i t i h i d
u p menerusi pendidikan? Dalam hal ini kita memerlukan
guru yang dapatm e n j a l a n k a n t u g a s n y a s e b a g a i i b a d a h , d e n g a n s e n d i r i
n ya i a a k a n b e r m i n a t u n t u k m e m b a n g u n k a n i n s a n . I n s a n i t u l a h j u g a y
ang akandigunakan untuk membangunkan negara bangsa. Apabila cir
i i n s a n terbina dalam diri pelajar, tentulah mereka dapat menjalani hidup
secaraharmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT.
Inilahy a n g d i n a m a k a n k u a l i t i h i d u p . D e n g a n p e r k a t a a n l a i n g u r u
y a n g mengamalkan etika keguruan ( tugas hakiki guru ) akan dapat melahirkanpelajar
dengan ciri keinsanan yang kehidupannya harmonis dengan fitrahatau tabii yang dianugerahkan
Allah SWT.
PNBM/ IPTHO/NOV08
______________________________________________________________________________
____
10

KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________

3.0Penghayatan dan amalan nilai-nilai keguruan ke arah


p e m b i n a a n negara

dari aspek kualiti peribadi dan kualiti profesional.


Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlanga
n seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan prosespengajaran
dan pembelajaran ( p & p ) dengan baik tetapi juga
padakualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkanpe
ribadi contoh kepada pelajarnya. Oleh itu, ketinggian kualiti
peribadiguru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekola
hmelalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masadepan.
Pembinaan modal insan adalah teras kepada
kejayaan bangsadan negara
. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerjam a n u s i a y a n g b e r
i l m u , b e r a k h l a k , b e r k e m a h i r a n , b e r d a y a s a i n g d a n b e r d a ya t a h a n . S e l
a r i d e n g a n a s p i r a s i n e g a r a d a n h a s r a t P e r d a n a Menteri, Datuk Seri Abd
ullah Ahmad Badawi, yang meletakkan usahamembina budaya baru iaitu bera
ni berlumba, membina prestasi sertamemiliki merit hingga dapat bersaing
dan
bertanding pada peringkata n t a r a b a n g s a , p e m b i n a a n m o d a l i n s a n t u
r u t m e n j a d i t e r a s d a l a m Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ).Seorang ahli
akademik , Monique Jerome Forget, pernah menulisdalam artikelnya
Investing in Human Capital ( Policy Options )
mengenaiperi pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan
negarakerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak
lagipotensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. Denganperka
taan lain, hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantungkepada modal
insannya. Sejauh mana kejayaan kita membina
generasiyang berminda kritis, berjiwa penyelidikan dan pembangunan, berani
mencuba sesuatu yang baru, kreatif dan inovatif serta memiliki kualitiperibadi
yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan
negara lain atau tidak. Tanpa modal insan yang mantap
PNBM/ IPTHO/NOV08
______________________________________________________________________________
____
11

KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________
lagi padu, bukan saja bangsa menjadi mundur, malah sesebuah tamadunmungkin
mengalami kemerosotan daya saing yang
total.S t r a t e g i p e m b a n g u n a n i n s a n a t a u s u m b e r m a n u s i a s e p e r t i di
sarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruhdan holistik .
Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-
besaran dalambidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kep
adanegara dalam jangka
panjang.Bagi mencapai agenda negara itu, pendidikan menjadi wahanautama.
Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Dalamhal ini, warga pendidik adalah
golongan di barisan paling hadapan
dalamu s a h a m e m b i n a g e n e r a s i m a s a d e p a n M a l a y s i a y a n g c e m e
r l a n g , gemilang dan terbilang.Oleh itu, usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti,
komiteddan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan
merekaperlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaanb
ahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yangb
erkesan. Modal lain seperti wang, teknologi dan bangunan tidak mungkinsempurna jika
tidak ditunjangi dengan modal insan. Oleh itu,
konsepp e n d e m o k r a s i a n y a n g m e m b e r i p e l u a n g a d i l d a n s a m a r a t a k e p
a d a semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan
diberiperhatian.Dalam kata lain, seorang guru itu haruslah memiliki nilai dan
etikakeguruan yang selaras dan menjurus kepada nilai-nilai keagamaan yangteguh
dalam proses pembinaan negara bangsa . Memandangkan
bidangp e n d i d i k a n m e r u p a k a n s a l a h s a t u a s p e k p e n t i n g d a l a m m e n j a y a
k a n harapan dan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan
bertaraf d u n i a , g u r u - g u r u j u g a p e r l u m e n y i a p k a n d i r i m e r e k a d e n g a n
c i r i - c i r i pendidik yang terbaik yang dapat membantu proses pembinaan
negarabangsa yang cemerlang.
Seorang guru juga haruslah mempunyaiciri-ciri personal, ciri interpersonal, ciri
profesional, ciri intelektua

PENGURUSAN BILIK DARJAH DINAMIK


Ke Arah Pembinaan Modal Insan Berkualiti

Pendahuluan :

Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan


campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya
termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah
sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang
terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya
seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang
menjurus kepada pembinaan jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai
pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Guru seharusnya memiliki gaya
kepimpinan, kemahiran merancang, kecekapan mengurus, kepelbagaian dalam pengajaran
dan pembelajaran, kebijaksanaan interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran
kaunseling dan mampu mengendalikan teknoloji maklumat dan komunikasi (TMK).

Pelbagai kekangan dan permasalahan akan ujud dalam bilik darjah, kebiasaannya guru
berhadapan dengan tiga cabaran yang besar iaitu kerenah murid, memastikan hasil
pembelajaran tercapai dan hambatan masa. Guru yang berwibawa bijak bertindak sebagai
penyelesaian masalah, memperjelaskan objektif-objektif setiap perkara yang melibatkan
bilik darjah termasuk pengajaran dan pembelajaran serta penilaian (pentaksiran),
keceriaan, dan pengurusan murid sebagai pelanggan utama.

Pengurus yang berwibawa sentiasa bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang


diamanahkan, kreatif dan innovatif, dedkasi, adil, cekap, mesra, periang, bertimbangrasa,
bersikap terbuka, tenang, sabar dan sentiasa bersedia untuk mendengar rungutan, kritikan
dan teguran yang dianggap sebagai cabaran dalam kerjaya. Pengurusan tanpa cacat (zero
defect) yang peka dan sentiasa mencari pendekatan baru untuk memperbaiki kelemahan-
kelemahan serta kekurangan yang menjadi punca kepada pembaziran dan kegagalan di
samping memiliki gaya pengurusan kualti yang mencakupi semua aspek bagi
meningkatkan produktiviti, keberkesanan program dan bertindak dengan cekap.

Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan
sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

Pengurusan Fizikal, Sumber dan Organisasi


Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam, papan kenyataaan, dan
ruang yang selesa, meja dan kerusi untuk guru dan murid, almari, yang diahiasi dengan
penyediaan bahan-bahan bacaan, dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan
serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan.

Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaik-baiknya memberi kemudahan kepada
murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan.
Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. Bilik darjah
yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. Cahaya yang
mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang
secukupnya.

Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi,
pelan keselamatan, sudut mata pelajaran, sudut bacaan atau rujukan, kata-kata motivasi,
termasuk kemudahan penggunaan laman web, komputer dan CD dan LCD sehingga
melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. Hasilnya terjelma suasana yang
harmonis, ceria, dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana
terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri, ujudnya perasaan saling
berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari, iaitu bersama berusaha memajukan
diri dan kumpulan secara kolektif.

Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan
dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategik
yang berkesan. Guru berperanan sebagai pencetus idea, pembimbing, fasilitator bagi
melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai
sumber kepada pembinaan modal insan. Suasana pembelajaran yang kondusif,
menyeronokkan, bermotivasi, bermoral, kreatif, menjadikan pengajaran dan pembelajaran
lebih berfokus.Kejayaan guru mengurus fizikal, sumber dan suasana bilik darjah yang
kondusif, bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin, kerjasama, sayang
kepada keindahan alam sekitar, mematuhi setiap arahan, kehidupan berkualiti, yang
melambang sebahagian daripada keimanan.

Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan


sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. Persediaan yang merangkum
pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. Ada kalanya murid tidak
memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap
boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan
persediaan guru dari aspek bahan, perlatan, pengetahuan dan kemahiran yang kurang
mantap.

Iklim Dan Aplikasi Bilik Darjah

Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang
lebih bermakna. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya
bilik darjah yang baik. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi
arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk
mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu, dan kelihatan kumpulan-kumpulan
yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama.
Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan
jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan.

Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah
perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. Iklim bilik darjah yang baik biasanya
dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah
tersebut. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan
menghormati setiap murid dalam bilik darjah, memperbaiki peraturan-peraturan supaya
peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada
jangkaan-jangkaan yang positif. Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat
menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta
bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan.

Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan
berkesan. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta
membantu dalam penyediaan bahan dan alatan, tugasan-tugasan yang diberikan kepada
setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya
bertanggungjawab, berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga
hubungan antara guru dengan murid, dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian
masalah yang dihadapi oleh murid-murid.

Secara umumnya, pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian


(releven) dengan murid, persediaan suasana pembelajaran yang berkesan, organisasi
pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktiviti-aktiviti
perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif, teknik-teknik motivasi dan
penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi
menampakkan keberkesanannya. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan
pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai
jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan
modal insan di kalangan murid..

Pengurusan Murid

Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah, mereka akan bersama setiap
kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. Hati mereka perlu
dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik, yang melampaui tingkahlaku manusia.
Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang
mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah, dan adalah
penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat
dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat.

Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik darjah melalui pendekatan penyayang yang
ditunjukkan oleh guru, dapat menjinakkan mereka, bercakap dengan bahasa yang lembut
dan bersopan, menegur dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah, di samping
menggunakan segala sifat mahmudah, akan mempercepatkan proses kecintaan dan
kesetiaan murid terhadap gurunya, dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru
kepada muridnya.

Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya


penyayang, komonikasi berkesan dalam dijelmakan dalam cara bertutur, penggunaan
bahasa badan, penulisan, juga melalui penggunaaan alat-alat tertentu seperti komputer,
telipon dan sebagainya. Apabila seorang guru menggunakan kemahiran berkomonikasi
terhadap muridnya, dapat menghasil suasana pembelajaran yang lebih dinamik,
pembentukan akhlak, kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan
berkesan. Komunikasi berkesan menghasilkan motivasi yang berkesan, murid mudah
menerima motivasi yang disampaiakn secara berhemah dan berhikmah, nilai-nilai murni
yang hendak ditanam dalam diri murid akan melalui laluan yang lebih mudah dan berkesan.

Guru yang berwibawa sentiasa melihat pembelajaran sosial sebagai satu aspek penting
dalam bilik darjah. Setiap yang dipimpin perlukan penghargaan dan pengiktirafan, dan guru
seharusnnya bijak menggunakan kebijaksanaan komunikasi serta pendekatan penyayang
dengan menghadiahkan senyuman, memberikan penghargaan apabila mereka
mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelum, misalnya, kelas yang lebih
teratur, kemas yang bersih. Menghabiskan ayat hafazan sebelum jangka masa yang
ditentukan, markah yang semakin baik. Sekeping kertas berbentuk surat penghargaan, atau
sebatang pen sebagai tanda penghargaan sudah menunjukkan keikhlaan guru bagi
meningkatkan prestasi mereka.

Guru menunjukkan teladan sebagai seorang professional, membentuk program-program


yang bertujuan membangunkan murid, dengan peraturan dan arahan yang jelas, bagi
mengurang segala tingkahlaku negative. Guru sepatutnya mengelak diri daripada
menggunakan pendekatan-pendekatan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan
yang menggalak murid menghargai pertumbuhan pengetahuanh dan kemahiran diri.

Budaya bilik darjah yang dinamis, mementingkan aspek nilai-nilai murni, hubungan yang
mesra di antara sesama murid, dan murid dengan guru, budaya belajar yang ceria,
meyeronokkan yang menyentuh emosi, meningkatkan kecergasan mental, kreatif dan
enovatif, penyertaan yang aktif, pembelajaran yang berobjektif dan bermatlamat, yang
sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru dan rakan sebaya, tahap disiplin yang
terkawal melalui tindakan yang berhemah, yang dibaluti dengan perasaan kasih dan sayang
dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembang potensi diri mereka ke arah
pembentukan modal insan yang berkauliti.

Guru boleh membuat jangkaan terhadap pelajar, seperti mengurangkan kadar ponteng dan
permasalahan disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kadar
bilangan murid yang terlalu ramai dalam sesebuah bilik darjah, bukan satu ukuran yang
subjektif untuk dibuat satu kesimpulan bahawa kelas tersebut tidak dapat dibangunkan,
tetapi bagaimana guru menyusun kedudukan meja, mengorganisasikan murid sebagai
sebuah pasukan yang mantap, melalui tindakan guru sebagai fasilitator, pembimbing,
penyelia, pengawal dan penggerak serta menggunakan pelbagai pendekatan kaedah dalam
pengajaran dan pembelajaran yang disertai dengan semangat, minat, dan komitmen guru
bagi menjayakan visi dan misi. Kecekapan yang ditunjukan oleh guru bagi menhasilkan bilik
darjah sebagai sebuah rumah dalam slogan, bilik darjah ku, rumah ku.

Kemahiran mengawal kelas apabila guru melangkah masuk ke kelas tersebut menjadi
penting kerana seorang guru tidak boleh melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berkesan sekiranya muird-murid dalam kelas berkenaan tidak dapat dikawal dengan baik.
Guru mungkin berhadapan dengan beberapa murid yang nakal, tetapi harus ingat bahawa
bukan semua murid menjadi punca permasalahan tetapi jika tiada pengawalan yang baik,
jumlah murid yang akan menimbulkan ketidakselesaan guru akan bertambah dan akhirnya
menjejaskan penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran .

Strategi bagi mengawal keadaan ini, guru mengenalpasti murid-murid yang menimbulkan
punca permasalahan, supaya murid lain tidak menjadi pak turut dengan permasalahan
rakan mereka itu, murid yang berkenaan dikenalpastikan pula punca yang menyebabkan ia
bertindak sedemikian, cuba membantu menyelesaikan punca permasalahan itu, dan
teruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid yang berkenaan
sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi
kerana tingkahlakunya yang tidak disenangi guru. Guru juga sentiasa mempamerkan
pengiktirafan terhadap murid berkenaan ketika berada di luar waktu pengajaran dan
pembelajaran, ketegasan kepada disiplin pembelajaran perlu dilakukan dengan cara dan
pedekatan yang berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan
penderaan tetapi pengajaran. Sekiranya perlu murid berkenaan diberikan nasihat, teguran
dan kata-kata motivasi yang menggambarkan bahawa guru menyayanginya. Apabila
berlaku perubahan ke arah kebaikan, berilah pengiktirafan dan penghargaan terima kasih.
Kesabaran, kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai mereka yang
kadangkala mengambil masa yang agak lama.

Beberapa perkara yang boleh dijadikan panduan mengurus tingkahlaku murid, antaranya
ialah senaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib murid
patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran dan disertai dengan sebab-sebab
dan objektifnya. Membiasakan diri datang ke bilik darjah menepati masa, menggunakan
pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid, yang
dimulakan dengan set induksi yang menarik dan diikuti dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran
yang menghilangkan rasa kebosanan mereka atau melakukan beberapa tugasan yang
berkaitan dengan isi-isi pengajaran tersebut, guru tidak melengah-lengah waktu untuk
memulakan pengajaran dan menamatkan pengajaran diminit-minit yang akhir, untuk
mengelakkan murid melakukan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan hasil
pembelajaran, banyak merangsangkan minda mereka dengan kata-kata bermotivasi dan
penuh dengan senyuman dan jenaka (sense humor), dan pujian supaya suasana senstiasa
ceria, di samping memberi teguran umum yang berupa nasihat tetapi bukan leteran. Guru
juga menghormati murid seperti orang lain, bersikap adil kepada semua murid, hukuman
berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana menyebabkan hubungan guru
dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat murid untuk meneruskan
pembelajaran.
Pengurusan pengajaran dan pembelajaran

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik
darjah, merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius, pembaziran waktu
akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif
pembelajaran tidak tercapai.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu
disediakan oleh guru. Kajian dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan yang
disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa
selaras dengan perancangan staregik sekolah.

Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan
mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan
mencorak iklim dalam bilik darjah, kebolehan mencorak perkembangan murid termasuk
perkembangan akademik, perlakuan, sosial, emosi, rohani, intelek dan jasmani.

Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami
perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid, guru perlu cekap mencorak iklim yang
memberansangkan, kecekapan dan kemahiran pengajaran, pengurusan masa, produktiviti
dan tugas pengajaran dan pembelajaran, mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan
disiplin murid. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik, pemudah cara, pemimpin,
pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid.

Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan
kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan , pelaksanaan, penyeliaan, penilaian
dan refleksi. Merancang kurikululum, sukatan, huraian sukatan, buku teks, bahan rujukan
tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web.
Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan
pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan
kemajuan pelajar, merangka rancangan kerja tahunan, termasuk ujian, penilaian dan
pentaksiran. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam
proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. Biasanya tingkahlaku dan minat
murid akan berubah apabila bertukar guru, ada guru yang digemari murid dan sebalik ada
yang tidak digemari murid.

Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami, berfikir, berbincang,


membuat pertimbangan, menganalisis, kognitif, bagi mengembangkan minda murid.
Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi, menyesuaikan diri, kemahiran sosial, dan
perkembangan tingkahlaku. Prinsip umum pembelajaran, iaitu meningkatkan dan
mengekalkan rasa kejayaan, meluaskan tahap keintlektualan, kerohanian, kekuatan emosi,
dan keteguhan jasmani, merangsang minat dan menghasilkan keseronokan, memberi
ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan, tidak menakut-nakutkan dan mengungut
murid, sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan, tidak
membiarkan kegagalan berterusan, pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan,
mengambil kira kemampuan murid, pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu
apa yang hendak dikuasai oleh murid, dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan
murid bagi mengembangkan potensi mereka.

Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting, kerana kemahiran mengajar menjadi
instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah, antara kemahiran dalam pelbagai
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul, model, kaedah dan
teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-
model tersendiri, kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal, kemahiran dalam
bimbingan dan kaunseling, kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga
menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran.

Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan, penyampaian pengajaran,


mengembangkan kemahiran berkomunikasi, dan mendapat maklumat. Mengamalkan
komunikasi berkesan, penggunaan bahasa, kesediaan mendengar, meningkatkan proses
intraksi, komunikasi terbuka, kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan, berhujah
dan berdailog,

Guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi, lebih kreatif dan


hubungan yang lebih dinamik kesannya, penyelesaian konflik yang berrlaku, memberi ruang
untuk murid melahirkan pandangan, guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang
lebih berkesan, serta mendapat maklum balas yang benar. Guru berjaya menghasilkan
kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, dengan membina pelbagai kemahiran, yang
boleh meningkatkan kecekapan, dan meluaskan skop pembelajaran, yang bermatlamat
bagi meningkatkan pengajaran guru.

Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan
komunikasi seperti kekeliruan, salahtafsir, bahasa yang kasar, suara yang tidak jelas,
bahasa badan yang tidak sesuai, memberi tekanan emosi murid, komunikasi tertutup, tidak
memberi perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran.
Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara, gaya pengajaran yang
menarik, flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan, inovasi, kreatif, pendekatan yang
sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid, penglibatan murid dalam aktiviti
kelas, dan pengurusan masa yang berkesan. Meransang minat, memenuhi keperluan diri,
sosial, dan psikologi, dorongan dan sokongan, mengembangkan potensi, kebolehan, minat,
bakat dan keyakinan diri murid.Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif, dedikasi,
perancangan, kerjasama, kepimpinan, kepakaran, integriti yang tekal dalam organisasi yang
dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi
menjayakan wawasan, keaktifan, dan pengurusan masa. Pembelajaran murid terhasil
melalui proses pendengaran,pemerhatian, peniruan, membuat, ekplorasi iaitu pembelajaran
yang aktif yang merangsangkan minat murid, melalui latihan, percubaan, penglibatan dalam
aktiviti pembelajaran.

Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai
daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata, tetapi
kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. Pada amnya guru
yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang, pandai berjenaka,
bersangka baik, berperasaan yang matang, jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas,
berfikiran positif, tenang menghadapi sebarang krisis, pendengar yang aktif, berjaya
menyelesaikan konflik, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Imam al-Ghazali
menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap
murid dan melayani mereka seperti anak sendiri, meneladan sunnah Rasulullah S.A.W.
yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan, tidak membenarkan murid melaksanakan
sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut, menasihat
murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk,
tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid, menghadkan
pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak
memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan
pembelajaran yang mudah difahami, jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan
akal murid.

Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrumen


yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. Jabatan Pendidikan
Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk
memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai
oleh organisasi di bawah kawalan. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan
oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah
nazir sekolah. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu
hasil pembelajaran dan fokus, isi kandungan pelajaran, set induksi, perkembangan
pengajaran dan pembelajaran. Penilaian, rumusan, tugasan dan refleksi.

Set induksi :

Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran
yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil
pembelajaran, set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk
yang hendak disampaikan guru, murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan
pengajaran tajuk yang sebenar, mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran, dan
pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan
oleh guru.

Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik, seperti
tayangan sedutan filem, sebuah nasyid, pantun, puisi, satu persembahan atau lakonan,
permainan, soal jawab, mempamerkan suatu bentuk atau objek, suatu penyataan yang
kontroversial, klip vedio tentang sesuatu panorama, atau satu peristiwa yang telah berlaku,
atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. Set
induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil
pembelajaran, isi pelajaran, yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak
diajar, dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi
pengajaran dan pembelajaran, dalam jangka masa antara satu hingga lima minit.

Perkembangan isi pelajaran :

Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi, bagi
matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga
aras. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah
menguasai aras ini, sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan
melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah
difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan
guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu
meneruskan perkembangan selanjutnya, setelah itu guru membuat penilaian, sekiranya ada
yang gagal, murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang
lebih sesuai, murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan
penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran.

Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang
lebih kompleks, langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan
teknik-teknik pengajaran yang sesuai, secocok dengan kemampuan serta menarik minat
murid untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan
dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan, jika tidak,
pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. Setiap isi
pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan, difahami, dan
sebahagian murid pula dapat menganalisa, membandingbeza dan dapat membuat
penilaian.

Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembinaan intelek, rohani, emosi dan jasmani
seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang
berterusan supaya ianya menjadi amalan, penghayatan dan pembudayaan. Penyerapan
dengan matapelajaran yang lain, termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari,
penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain, serta penerapan nilai. Guru menggunakan
berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana
kemahiran berfikir, termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi
dan berintraksi, kemahiran menulis, kemahiran berhujah, kemahiran imiginasi dan
sebagainya, bagi membentuk kemenjadian murid.

Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan


pembelajaran lebih berksan, seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar
dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi, bahan rujukan
tambahan, bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk
memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber pengajaran
dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi
pembelajaran. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran, menarik
minat murid, dan boleh disertai oleh semua murid. Maklumat dari sumber berkenaan adalah
tepat, pengolahan yang mudah difahami, senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai
dengan keadaan semasa.

Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu, ia bakal
melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan
untuk kebaikan diri, masyarakat dan Negara. Hati adalah penentu dalam pembangunan
insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga
lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. Hati perlu menjalani proses pendidikan
supaya lahirnya hati yang bersih, baik dan bermanfaat. Intergrasi ilmu yang bersandarkan
kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu, bakal
melahirkan modal insan yang berkualiti.

Pengujian, penilaian, pengukuran dan pentaksiran :

Pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang
perubahan tingkahlaku seseorang. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang
meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Ujian yang dijalankan yang berfokus
kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil
pembelajaran, mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran
yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Ujian petempatan pula adalah bertujuan
menguji pengetahuan yang sedia ada, bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut,
dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan
kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut.

Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan
pengajaran guru dan pembelajaran murid. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh
seseorang guru. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil
pembelajaran, mengesan kemahiran, kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran
yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seeorang murid.
Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data
kuantitif, bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur.

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap
sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu
mendapatkan maklumat melalui cara mengukur, menetapkan suatu kriteria bagi
pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. Selain
daripada ujian, penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik, senarai semak, bagi
mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara
menyeluruh.Kepentingan penilaian dalam bilik darjah, antaranya membantu guru
merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang
program pengukuhan, dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien
dan efektif. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. Mengesahkan tahap
pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Membantu Pengetua
atau Guru Besar, Penolong Kanan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, kaunselor, Guru
Bidang dan juga Ketua Panitia Mata Pelajaran bagi melaksanakan berbagai pendekatan
membantu meningkatkan prestasi dalam peperiksaan.

Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.
Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu
hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru, guru dapat mengetahui
pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya.
Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini, guru seharusnya melakukan pemulihan atau
pengulangan dalam kaedah atau pendekatan yang lebih mudah. Jika sebilangan kecil murid
yang gagal, maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau
menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran
murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya.

Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti
peperiksaan akhir tahun, peperiksaan semester I, peperiksaan percubaan dan sebagainya.
Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi
penganugerahan atau sijil. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara
yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. Guru juga menggunakan keputusan
tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru, antaranya, ujian rujukan kriteria, ujian
rujukan norma, ujian objektif, ujian subjektif, ujian tara, ujian buatan guru, ujian bukan
bertulis, ujian bertulis, ujian kepantasan dan ujian daya.

Ujian rujukan norma ialah ujian yang bertujuan membanding pencapaian seorang murid
dengan murid yang lain. Soalan-soalan yang dikemukakan terdapat aras mudah, sederhana
dan sukar. Ujian rujukan kriteria ialah pencapaian seseorang murid diukur dan
dibandingkan dengan kretiria yang telah ditentukan contohnya untuk mendapat markah
yang penuh bagi sesuatu soalan atau tugasan maka murid berkenaan perlu memenuhi
aspek-aspek yang telah ditentukan. Soalan-soalan dalam ujian ini adalah hampir sama aras
kesukarannya, guru dapat membayangkan tahap pengetahuan dan kemahiran yang dicapai
oleh murid yang berkenaan. Ujian rujukan kretiria ini lebih mengutamakan pembelajaran
bahagian-bahagian tertetu bukan keseluruhan.
Ujian objektif adalah ujian yang biasanya memerlukan jawapan pendek iaitu beberapa
perkataan sahaja atau menandakan jawapan mana yang betul, contohnya ujian aneka
pilihan, salah-betul, padanan, isi tempat kosong dan lengkapkan dan pemeriksa akan
memberi markah yang sama dengan pemeriksa yang lain. Ujian subjektif, ialah soalan yang
bertujuan untuk menguji pengetahuan, kefahaman dan kebolehan murid itu berfikir,
menganalisis, membuat sentisis dan penilaian. Calon diberi kebebasan untuk memberi
jawapan dengan pendekatan sendiri. Soalan ini terbahagi kepada soalan yang memerlukan
jawapan yang ringkas, dan soalan yang memerlukan jawapan yang tiada had.

Ujian tara ialah ujian yang mempunyai prsedur pentadbiran dan permarkahan yang setara
dengan murid di tempat yang lain sama bagi satu daerah, negeri atau Negara. Ujian buatan
guru adalah ujian yang disediakan untuk mengukur hasil pengajaran dan pembelajaran
seseorang guru bagi mata pelajaran tersebut. Ujian bulanan, pertengahan tahun dan akhir
tahun sama ada berbentuk objektif atau subjektif.

Ujian bukan bertulis dikatakan sebagai ujian perlakuan, yang tidak menggunakan perkataan
kecuali semasa memberi arahan. Contohnya, murid menyusun kembali keratan-keratan
gambar supaya menjadi gambar yang lengkap. Ujian bertulis iaitu ujian yang perlu dijawab
menggunakan perkataan yang ditulis di atas kertas.

Ujian kepantasan ialah ujian yang mengandungi jumlah soalan yang banyak dan perlu
diselesaikan dalam jangka masa yang terhad dan hampir sama aras kesukarannya. Ujian
Daya ialah ujian yang terdiri daripada soalan-soalan yang berbeza-beza aras kesukaran
dan markahnya tertakluk kepada jumlah soalan yang dijawab dengan betul, masa yang
diperuntukkan adalah lebih lama dimana mejoriti pelajar dapat menyelesaikan semua
soalan.

Jadual penentuan ujian (JPU) dan sekarang dikenali sebagai jadual spesifikasi ujian (JSU),
adalah satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman yang hendak diuji dan
menjadi satu panduan untuk menghasilkan satu set soalan yang mempunyai item-item
soalan. Tujuan utama pembinaan JSU untuk mengawal soalan-soalan yang akan
dihasilkan, menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, menjadi garis panduan
kepada penggubal soalan, menstabilkan aras kesukaran yang ditentukan oleh pihak
bertanggungjawab, dan membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian
yang lain.
Ciri-ciri utama JSU ialah penentuan tajuk, aras kemahiran yang hendak diuji, paksi
menegak adalah tajuk atau isi pengajaran, paksi mendatar adalah kemahiran atau konstruk,
bilangan soalan, dan menetukan kesahan setiap ujian. Prosedur pembinaan JSU iaitu
bermula dengan langkah pertama iaitu memilih hasil pembelajaran yang hendak diuji,
menyenaraikan isi atau tajuk-tajuk, dan membina carta menegak dan melintang.

Rumusan, tugasan dan refleksi :

Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah
yang menarik, bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan, tetapi
guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran
tersebut, rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-
bait puisi, sajak, pantun, soal jawab dan main peranan.

Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan,
bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran, tugasan boleh dijelmakan dalam
bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap, menjawab
soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di
perpustakaan, menyediakan folio, atau buku skrap, membuat kajian-kajian luaran, menulis
dalam bentuk karangan dan sebagainya.

Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan
pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta
mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah
pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih
sempurna dan terdapat penambahbaikan.

Penutup

Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas, daya kreativiti, serta peka terhadap
segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku
pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa
dijalankan.

Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang
cemerlang, di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang
kerjayanya, menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka
pendek, kerja yang dilakukan lebih spesifik, boleh diukur pencapaiannya, boleh dicapai,
realistik, dan bijak dalam pengurusan masa.

Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai, meletakkan keutamaan


dalam tugasan. Keupayaan, kemahiran melaksanakan tugas, kemahiran berfikir, kemahiran
berintrkasi, dan berkomunikasi, kemahiran mengurus dan mentadbir, dan kemahiran
mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer, kecekapan menjalankan tugasan
yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. Kemampuan membuat
pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan
penambahbaikan, di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh
mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas,
nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam.

Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim, muaddib, murabbi, mursyid, dan dalam
masa yang sama sebagai fasilitator, pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited
dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh
melaksanakan tugas. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya Allah suka
apabila seseorang itu melakukan pekerjaan dengan tekun. (Riwayat Baihaqi). Guru adalah
segala-galanya.

Pengurusan bilik darjah yang dinamik bergantung kepada kebijaksanaan guru memainkan
peranan sebaik mungkin bagi menghasil bilik darjah harmonis, kondusif dan perlaksanaan
pengajaran dan pembelajaran yang memberansangkan serta mencapai objektif.
SOALAN 2

Bagaimana Teknologi Multimedia Dapat membantu Pengurusan


P&P Dalam Bilik Darjah (P&P)

PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA

Kemunculan aplikasi multimedia bukan merupakan fenomena baru di persekitaran


kita. Kehadirannya dalam kehidupan seharian dapat disaksikan menerusi program -
program di televisyen dan melalui pita-pita video. Sesuatu program atau
persembahan yang kita lihat itu sebenarnya mempunyai kombinasi perkakasan dan
perisian yang mana ia merupakan input yang digunakan untuk mempersembahkan
output daripada pelbagai media termasuklah gambar, grafik, animasi, teks dan
suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif kepada para penonton.
Pada masa kini, penggunaan multimedia tidak hanya terhad kepada bidang hiburan
semata-mata tetapi ia juga telah mula berkembang dalam bidang perniagaan,
pentadbiran, perbankan dan khususnya dalam bidang pendidikan. Ini dibuktikan
dengan pelbagai aplikasinya yang menjurus kepada aspek komunikasi,
pemberitahuan dan pendidikan.

DEFINISI MULTIMEDIA

Apakah multimedia? Multimedia ialah gabungan teks, grafik, bunyi, video dan
aminasi yang menghasilkan prestasi yang menakjubkan. Ia juga mempunyai
keupayaan interaktif yang tinggi.
Dari perspektif pengguna komputer, multimedia bolehlah diertikan bahawa
informasi komputer yang boleh dipersembahkan melalui audio atau video sebagai
tambahan kepada teks, imej, grafik dan animasi. Contohnya menggunakan audio
dan video, ia merupakan atu perubahan bagi situasi yang dinamik dalam bidang
yang berlainan, seperti dalam sukan dan sains kesihatan, boleh dipersembahkan
dengan lebih baik selain daripada hanya mengunakan teks dan imej sahaja.
Di sini dapat kita memberi satu gambaran bahawa multimedia adalah satu
kombinasi data yang berbilang jenis dan media untuk penyampaian maklumat bagi
menjadikan komunikasi lebih berkesan. Ianya terdiri daripada gabungan grafik,
imej, video dan animasi bagi menghasilkan prestasi yang diluar jangkaan kita.
Mengikut apa yang dijelaskan oleh buku American Heritage Dictionary, sistem
multimedia adalah sebarang sistem yang menyokong lebih daripada sejenis media.
Namun, sistem multimedia boleh dibezakan daripada sistem-sistem lain melalui
beberapa ciri seperti kombinasi media, media-independence, integrasi dan kawalan
komputer.
Menurut Furht (Internet 1996) dari Atlantic University, Florida mendefinasikan
multimedia sebagai gabungan antara pelbagai media;
Teks, grafik, animasi,imej, dan video. Sedangkan Haffos Feldman 1994,
mendifinasikan multimedia sebagai suatu sistem komputer terdiri dari pelbagai
perkakasan dan perisian yang memberikan kemudahan untuk membolehkan
gambar; video, fotogarfi, grafik, dan animasi disepadukan dengan dengan suara,
teks, data yang dikendalikan dengan program komputer. Semua maklumat yang
ada dalam program multimedia ( suara, imej, teks dan data) kemudiannya
direkodkan dalam sebuah simpanan cakera optik.

Menurut Thompson (1994) mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem yang


menggabungkan teks, imej, video, animasi, suara dan membolehkan interaktiviti
Definasi multimedia juga boleh didapati melalui komposisi perkataan :-
Multi di dalam bahasa Latin bermaksud banyak atau pelbagai Medium di dalam
bahasa Latin bermaksud perantara (suatu perantara adalah
digunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu seperti komunikasi massa
seperti surat khabar, majalah atau televisyen.)

KONSEP MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN

Teknologi multimedia adalah salah satu teknologi baru dalam bidang komputer
yang memiliki kebolehan untuk menjadikan media pembelajaran lebih lengkap.
Multimedia merangkumi pelbagai media dalam satu perisian sehingga memudahkan
guru untuk menyampaikan bahan pembelajaran dan pelajar berasa terlibat dalam
proses pembelajaran kerana teknologi multimedia membolehkan berlakunya
interaktiviti.
Multimedia dalam pendidikan adalah alat, kaedah dan pendekatan yang digunakan
untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa
proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala proses pembelajaran adalah
berkesan.
Pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui pakej multimedia boleh
mempelajari ilmu yang ada di dalamnya sesuai dengan minat, kesukaan, bakat,
keperluan, pengetahuan dan emosinya.

KENAPA MULTIMEDIA DIGUNAKAN ?

Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau


pesembahan maklumat kepada para pelajar. Ia digunakan oleh individu-individu
yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan
maklumat mereka. Komputer adalah sebuah perkakasan yang paling sesuai untuk
tujuan menghasilkan isi kandungan multimedia yang mana dalam sesebuah
komputer peribadi multimedia itu sendiri terdapat kesan bunyi, paparan grafik yang
berwarna warni, animasi serta video.
Dalam bidang pendidikan tradiosional, biasanya seorang guru atau pensyarah
menggunakan buku teks, papan hitam atau putih, kapur putih atau yang berwarna
warni, peta, gambar dan suaranya sendiri untuk mengajar. Namun begitu, pada hari
ini sistem bermultimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat- maklumat
tambahan dalam bentuk yang menarik kepada penuntut mereka.
Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75
peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar,
lihat dan lakukan, 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar
manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Oleh sebab itu, ciri
interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak
seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia itu
sendiri. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif
terhadap proses penyampaian maklumat, maka tidak hairanlah mengapa ia dipilih
sebagai agen membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah.

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA

Terdapat beberapa elemen-elemen asas multimedia yang biasa digunakan iaitu :-


a) Grafik
Grafik boleh didefinasikan sebagai sebuah lukisan, pencetakan, gambar atau huruf
dengan menggunakan pelbagai media samada secara manual atau menggunakan
teknologi komputer. Seni grafik berkomputer digunakan secara meluas dalam dunia
kejuruteraan, industri berat, animasi dan perfileman. Teknik ini dapat
menampakkan atau menvisualkan sesuatu imaginasi seseorang pada skrin
komputer.
Grafik sebenarnya mempergunakan media statik dengan memperkembangkan
keupayaan teks, ilustrasi dan gambar foto. Penambahan dimensi masa yang
bergantung kepada berapa lama masa diambil oleh pengguna sebagai sebahagian
daripada perolehan pengalaman maklumat yang diinginkan.
Menurut Linstrom, 1994; Ilustrasi dan gambar berupaya bercerita, menarik
perhatian dan mengambarkan orang, tempat atau benda.
Menurut Linstrom lagi, 1994; Carta, graf ataupun rajah menyediakan dimensi
maklumat kepelbagai secara visual.
Menurut Rockley, 1994; Grafik menunjukkan maklumat terperinci bergambar dan
berfungsi sebagai ikon yang mewakili sesuatu.
b) Teks
Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan storan yang sedikit
jumlah ruang ingatan sahaja. Teks boleh digunakan dalam pelbagai sub bidang
untuk memberi penjelasan kepada sesuatu perkara dalam bentuk bacaan.
Keberkesannanya ialah untuk memperkukuhkan media-media lain.
Berkesan jika penggunanya pakar dan berpengetahuan tinggi berhubung dengan
maklumat yang ingin diperolehi kerana mereka berupaya memproses maklumat
lebih pantas dan berstrategi melalui media ini berbanding dengan audio mahupun
video.
Menurut Rockley, 1994; walaupun manusia mungkin mendapati media-media lain
lebih berkesan untuk memahami sesuatu proses, ianya mungkin sukar untuk
memperolehi langkah-langkah khusus untuk sesuatu proses tanpa penggunaan
teks.
c) Animasi
Ia merupakan paparan pantas imej-imej yang berjujukan dan dapat dilihat oleh
mata kasar manusia dalam bentuk pergerakan.
Menurut Lindstrom, 1994; ianya membawa pengguna lebih hampir kepada bahan
maklumat. Simulasi sesuatu aktiviti atau illustrasi sesuatu konsep boleh
digambarkan melalui animasi-animasi. Animasi menawarkan pengguna mengawal
keterperincian, tahap serta bilangan maklumat yang diingini. Unsur-unsur realisasi
sebagaimana alam kehidupan sebenar boleh diperolehi melalui klip-klip video.
d) Bunyi
Kesan bunyi memainkan perana pening dalam teknologi multimedia pada hari ini.
Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk membolehkan komputer
mengeluarkan suara manusia. Antaranya ialah dengan menggunakan kad suara
atau menggunakan pembesar suara bina dalam yang telah sedia ada pada setiap
komputer.Format yang menyokong suara adalah .wav, .voc. , snd. .aud. dan
sebagainya. Menyediakan amaran atau wujudnya masalah dan biasanya sebagai
maklumat tambahan. Berfungsi sebagai pemberi amaran terhadap kesilapan atau
kewujudan masalah. Menghasilkan mood kepada pengguna melalui muzik. Menarik
perhatian melalui kesan-kesan bunyi.
Bunyi menghapuskan perasaan janggal dan seolah-olah pengguna sedang
berkomunikasi dengan manusia lain dan bukan dengan mesin.
e) Imej
Imej adalah ruang persembahan bagi sesuatu objek, yang boleh ditayangkan dalam
bentuk dua atau tiga dimensi atau juga dalam bentuk-bentuk imej yang lain. Ia
boleh diwujudkan sama ada dalam bentuk maya atau nyata. Fail-fail dalam
bentuk .jpg dan .gif digunakan untuk menyimpan lukisan grafik dan imej-imej
kerana ia adalah pawai yang digunakan untuk pemampatan dan penyahmampatan
imej berwarna dan tidak berwarna. Selain itu, bentuk fail ini juga boleh
menjimatkan storan.

TEKNOLOGI MULTIMEDIA MEMBANTU P&P DALAM BILIK DARJAH

Sebagaimana media pendidikan yang lain, multimedia adalah alat, kaedah dan
pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan
pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Menurut
DLgnazio (Bairley 1996), multimedia adalah alat baru yang dapat memberikan
banyak manfaat pembangunan kepada dunia pendidikan. Pembvangunan yang
dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara mengumpul
bahagian-bahagian tertentu dari kehidupan sebenar pelajar. Manfaat lain pula
membawa erti pelajar yang terlibat dalam pembelajaran multimedia boleh
mempelajari ilmu yang ada sesuai dengan minat, kesukaan, bakat, keperluan,
pengetahuan, dan emosinya.
Kemampuan multimedia memberikan pengajaran secara persendirian (tutorial)
tidak bermakna tiada pengajaran, sebaliknya pengajaran langsung tetap dikekalkan
tetapi pakej multimedia boleh menyenangkan pengajaran tertutamanya guru tidak
perlu mengulang penerangan secara berulang kali.
Pakej boleh memberikan penerangan secara terus. Bagi pelajar yang menggunakan
multimedia lebih memberikan motivasi untuk belajar, memberikan penjelasan yang
lebih berkesan dan lengkap. Sesuatu masalah dapat diulangkaji dengan
berulangkali dan kemampuan mereka dapat diukur.Oleh itu , multimedia menjadi
sangat berguna keada pelajar. Bagi perancang pakej multimedia perlu mendalami
bentuk pembelajaran agar pakej multimedia yang dibina lebih terarah dan
terancang sesuai dengan objektif pengajaran.
Walupun mutimedia berperanan dalam proses pembelajaran bukan bermakna
multimedia adalah penentu keberhasilan pembelajaran kerana masih banyak faktor
yang menentukan kebehasilan pembelajaran antaranya;
1. motivasi pelajar
2. keadaan sosial
3. ekonomi dan pendidikan keluarga
4. situasi pada saat pembelajaran
5. kurikulum dan guru.
DeVoogd & Kritt (1997) mengatakan multimedia tidak mengajar sebab yang
mengajar adalah guru sahaja. Dalam penggunaan media pelajar faham dan cekap
maka aktiviti dapat dijalankan dengan baik dan berjaya menguasaibahan
pembelajaran dan begitulah sebaliknya, maka media tersebut bukannya mudah
untuk mempermudahkan bahkan mungkin akan menghambat keberhasilan
pembelajaran.Lebih jelas lagi, menurut Salomon (1979) menyatakan bahawa
perbezaan media akan mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang.
Beliau juga menegaskan bahawa perbezaan sistem simbol dan kod sehingga
mempengaruhi perbezaan pesan yang disampaikan.
Kini, dengan munculnya komputer multimedia, masalah teknologi pendidikan telah
mula dapat diatasi. Dengan adanya kemudahan untuk menyokong bunyi dan video
(full-motion). Era dimensi baru pada CAI (computer aided Intruction) terbuka luas.
Secara tidak langsung akan menambahkan minat para pendidik untuk
menggunakan komputer di dalam bilik darjah. Oleh itu teknologi multimedia akan
memberikan kesan perubahan yang besar dalam bidan gpendidikan bdan
komunikazsi. Selain itu multimedia juga mencerminkan perubahan bagaimana cara
manusia berfikir, berfikir, belajar dan memahami akan sesuatu perkara.
Teknologi multimedia membolehkan kita menggunakan keupayaan komputer
dalanm pelbagai cara baru seperti mempersembahakan maklumat dengan
menggabungkan teks, grafik, bunyi, animasi dan video. CAI menggunakan
kombinasi utama teks dan grafik untuk mempersembahkan bahan pengajaran.
Teknologi multimedia CAI menggabungkan kedua-dua elemen tersebut dan juga
menggabungkan bunyi dan video. Penggunaan pelbagai media secara tidak
langsung dapat memberi peluang kepada guru dan pelajar menggunakan dan
memahirkan diri dengan pelbagai teknologi canggih. Ini akan menjadikan susana
pengajaran dan pembelajaran yang interaktif di amana seseorang pelajar akan
menjadi aktif dan cuba mnenguasia sepenuhnya penggunaan teknologi.
Penggunaan teks sahaja dalam penyampaian akan membataskan pemahaman
pelajar terhadap suatu maklumat juga menyukarkan pelajar memahami sesuatu
topik tertentu. Kombinasi beberapa elemen media yang digunakan di dlam
muiltimedia membolehkan pelajar mempelajari xssesuatu mata pelajaran secara
spontyan mengikut mod yang dipilih. Sekiranya pelajar tersebut menghadapi
maslah dalasm memahami sesuatu konsep, maklumbalas akan diperolehi dengan
cepat dan bantuan akan diberikan bagi menjelaskan konsep tersebut sebelum
pelajar menjadi keliru. Pelajar-pelajar pula tidak perluy mengangkt tanggan
berulanagkali untuk mengemukan soalan kepada gueru. Ini kerana multimedia
telah direka bentuk bagi membolerhkan pelajar berhenti den menjelajah semula
sekerap yang diperlukan. Multyimedia membolehkan seseorang pelajar mengulang
semula bahagian yang sebelumnya atau ke bahagian seterusnya.
Kombinasi di antara multimedia dan CAI akan menjadikan proses pembelajaran
semakin menarik. Multimedia tidak akan mengambilalih tempat guru atau kaedah
biasa yang digunakan dalam bilik darajah tetapi ia berttindak sebagai pelengkap
atau alat bantu mengajar.Perbezaan tahap pemahmanseseorang pelajar akan
bahan yang disampaikan sering kali meletakkan guru dalasm keadaan serba salah
dan tambah merumitkan lagi apabila gagalnya interaksi dua hala di antara guru dan
pelajar. Dalam hal ini, penggunaan multimedia akan dapat membantu guru
memberikan tumpuan yang lebih kepada para pelajar yang agak lemah dan
memerlukan perhatian berterusan.
Pelajar yang prestasinya baik boleh menjejah sehingga kepada tahap yang lebih
mencabar, manakal pelajar yang agak lemah boleh menggunakanpada tahap yang
lebih rendah tanpa rasa segan silu atau merendah didi kerana ko0mputer tidak
akan membuat kritikan terhadap prestasi pelajar tersebut. Guru-guru juga
mempunyai masa yang cukup untuk meranscang aktiviti pengajaran dan
pembelajaransemasa pelajar sibuk menggunakan multimedcia sama asda secara
individu atau berkumpulan. Penggunaan multimedia juga dapat membantu pelajar
mempelajari bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah secara berkumpulan.
Selain daripada menjadi alat bantu mengajar dan peralatan pejabat, ia juga
bertindak sebagai alat bantu bagi pelajar membangunkan sesuatu projek atau
laporan yang memerlukan kombinasi teks,grafik, bunyi dan vedio. Yang paling jelas,
ia jugsa bertindak sebagai sumber rujukan (encyclopedia) yang di simpan di dalam
CD ROM.
Terdapat tiga aspek utama yang dimainkan oleh teknologi maklumat dalam
pendidikan sekolah iaitu :
a) Kurikulum
Kurikulum dalam sistem pendidikan sekolah akan bercorak terarah kendiri mengikut
kadar individu, berkesinambungan dan reflektif. Semua sekolah akan dilengkapkan
dengan teknologi multomedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia.
Budaya sekolah akan berasaskan pengetahuan pemikiran, kreatif, inovatif dan
penyayang dengan menggunakan teknologi yang terkini dan tercanggih.
b) Pedagogi
Dari segi pedagogi, guru yang selama ini bertindak sebagai penyampai maklumat
akan berubah menjadi fasilitator, mentor, dan pembimbing kepada pelajar. Amalan
pengajaran secara kelas akan diubah kepada beberapa variasi pembelajaran seperti
pembelajaran kendiri, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran koperatif.
c) Bahan pengajaran dan pembelajaran
Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan kepada teknologi
multimedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Bahan-bahan P&P
adalah yang terkini dan mecukupi untuk semua pelajar serta mempunyai ciri-ciri
yang berikut ;
1. pukal disket yang lengkap, interaktif mencabar daya kognitif pelajar serta
kemahiran berfikir.
2. Pukal disket yang lengkap yang mengandungi penilaian sendiri dan penyemakan
oleh guru dalam bentuk peperiksaan, projek dan tugasan.

PERUBAHAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat, perubahan dalam sistem


pendidikan,perlu dibuat supaya kedudukan negara sebagai peneraju IT serantau
dapat menjadi kenyatan.
a) Penilaian berasaskan IT
Setelah IT diaplikasikan sepenuhnya dalam pendidikan, penilaian murid juga perlu
berubah. Murid boleh dinilai dengan melihat tahap kemahiran mereka di dalam IT.
Perubahan ini walau bagaimanapun perlu menyeluruh apabila semua sekolah
mempunyai kemudahan yang sama bagi membuat penilaian yang boleh
disandarkan.
b) Peperiksaan berkomputer
Pendedahan di dalam aktiviti P&P yang menggunakan IT secara keseluruhan
memungkinkan segala kerja kursus murid dan peperiksaan dapat dilakukan secara
berkomputer. Ini adalah lebih banyak memudahkan penilaian dibuat.
PENGGUNAAN PERISIAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN .
Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih
tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau
kemahiran yang baru.
Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian yang sama tajuknya
tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas yang
sama. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi kepadapelajar yang
lemah untuk tujuan pemulihan, memberikan perisian yang berbentuk tutorial
kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian
berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan.
Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep
yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain
dipertengahan dan penghujung pengajarannya.
Seorang guru juga mungkin menggunakan komputer dihadapan sekumpulan
pelajar yang lemah bagi menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan
pelajar yang lain diminta untuk mengggunakannya di komputer masing-masing
tanpa perlu dibantu.
Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan
kepada pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan .Lazimnya setiap perisian
pendidikan ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan yang
tertentu. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan
meneliti suatu perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya
kepada pelajar. Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran, pengetahuan sedia ada
yang diperlukan dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar
menggunakan perisian pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka.
Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan
Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian
pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran.
a) Latih tubi
Menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu pengetahuan atau
kemahiran. Lazimnya pelajar menggunakan perisian pendidikan ini selepas sesuatu
pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan terlebih dahulu kepada mereka.
Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan
komputer akan menilai serta memberi maklumbalas yang sesuai berdasarkan
kepada jawapan yang diberikan.
b) Tutorial
Menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru.(pelajar-pelajar belum pernah
diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya). Ia seolah-olah seperti seoarang guru yang
mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk.(Situasi satu sama satu). Lazimnya
pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri.
c) Demontrasi
Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam menyampai atau
mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. Lazimnya digabungkan dengan
kaedah pengajaran biasa. Komputer digunakan pada sela waktu tertentu sahaja
dan bukan sepanjang waktu pengajaran.
d) Simulasi
Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan
yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang
realistik. Contohnya, pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengubah sesuatu untu
melihat pembaharuan.Cara yang terbaik menggunakan komputer dalam p&p di
mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep dan seterusnya membuat
kesimpulan masing-masing. Perisian pendidikan seperti ini selalunya bersifat
exploratory dan menekan kepada penyelesaian masalah.
e) Permainan pendidikan
Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan exploratory tetapi kandungan
atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk permainan. Konsep yang akan diajarkan
adalah bersifat intrinci dan pelajar bersedia untuk menjelajah satu dunia yang
"asing".
f) Penciptaan sendiri oleh guru
Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah, seharusnya dapat memudahkan
prosses P&P berlaku di kalangan murid. Inisiatif guru amat perlu bagi P&P yang
berkesan dan mencapai objektif P&P. Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat
memberikan kelainan untuk menarik minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P.
Sungguhpun penciptaan pakej P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta,
guru patut mengambil kira potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap
aspek intelektual, rohani, jasmani, dan emossi.
g) Rekreasi di dalam P&P
Selain pakej yang dicipta oleh guru, guru boleh membuat aktiviti pengayaan
dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di pasaran. Walau
bagaimanapun, pemilihan yang teliti adalah perlu supaya sepadan dengan isi
kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid dalam mengambil
bahagian di dalam aktiviti P&P.
h) Peluang Kepada Yang Lebih Pintar
Murid yang lebih mungkin akan lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih
tinggi dan mencabar. Sebagai menyahut falsafah pendidikan negara, potensi murid
harus dikembangkan sejauh mungkin. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil
penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu
rakan mereka yang kurang pintar.

PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER(PBK)

Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam


menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta
membolehkan maklum balas. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar.
Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem
kompute. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran
komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum
zaman komputer. Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut:
Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara
rangsangan dengan jawapan.Bahkan menurut Dublin (1984, 1996) komputer dapat
menumbuhkankan inspirasi dan meningkatkan minat.
Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk
memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Dalam
pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari para pelajar
(Clements 1994).
Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh
maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan
pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan.
Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai
media pembelajaran. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap
pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Secara keseluruhan PBK memberi
kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional.
Kulik, Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan
didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang
menggunakan kaedah tradisional. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki
kelebihan 0.5 % berbanding pembelajaran tradisional.
Menurut kajian Mathis, Smith dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian
tinggi adalah lebih positif terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah
literasi komputer, sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer
bersifat negatif terhadap PBK. Namun begitu mereka masih menganggap PBK
adalah lebih baik diikutu daripada tidak sama sekali.
Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat
berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca. Sedangkan dalam
bidang sains pula keberkesanan PBk adalah lebih baik dua kali ganda daripada
pembelajaran kaedah tradisional.
Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian
menunjukkan bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional.

KELEBIHAN - KELEBIHAN MULTIMEDIA BERBANDING MEDIA PENGAJARAN YANG


LAIN

Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan -


kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa :
a) Tahap interaktif yang tinggi
Dengan komputer, perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajar-pelajar
dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau
menjawab soalan-soalan tertentu.komputer akan bertindakbalas dengan
memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan
oleh pelajar tersebut.
b) Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar
Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu
berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran
yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran.
Pelajar tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran
tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap
yang lebih tinggi. Pelajar berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi
pada bila-bila masa atau sebanyak mana sekalipun, tanpa perlu merasa bimbang
komputer akan merasa jemu untuk melayannya. Di tambah dengan penggunaan
multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan.
c) Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya
Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar
mengawal kadar dan aliran pelajaran yang hendak dipelajarinya. Juga pelajar
perlulah dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut. Ini
juga dikenali sebagai simulasi komputer.
d) Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran
Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks,
grafik, animasi, bunyi, dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan
minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Pendekatan yang berunsur
permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian
pendidikan itu disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang
dipelajari.
Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak
kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia bukanlah
jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Komputer
tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi digunakan sabagai alat
yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan.

ANIMASI DI DALAM PENDIDIKAN

Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi, antaranya


termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. Berbeza dengan media yang statik
serta kaku, animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek
yakni warnanya, jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan
pergerakkannya. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini
dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan
di dalam P&P.
Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya, teknologi animasi
dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan
murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Sudah tentu pengalaman
di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat
murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin
dapat dikunjungi sendiri.

MULTIMEDIA DALAM INTERNET SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web
yang berkaitan di dalam internet. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai
terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran
sains, geografi, dan sebagainya. Contohnya bagi pelajaran sains, ciptaan terbaru
adalah antara maklumat yang berguna, menarik, dan menunjukkan realiti sebenar
apa yang dipelajari oleh murid.
PENJARINGAN KOMPUTER MELALUI JARINGAN KAWASAN TEMPATAN SEBAGAI
SUMBER P&P (LAN)
LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara, vedio,
data, dan teks ). Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia
melalui bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada
jaringan untuk dikongsi. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat
seperti pengkalan data, ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta, Comtons, Grolier,
Katalog Kad Perpustakaan, dan Pusat Sumber Online, dan data pentadbiran. Ini
akan menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pelajar boleh bekerja secara
berkumpulan untuk sesuatu projek, menulis laporan dan menerbitkan majalah
sekolah. Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak
laser, jaringan CD-ROM, modem, dan talian telefon, serta perisian yang dijaringkan.

HUBUNGAN MELALUI JARINGAN KAWASAN LUAS SEBAGAI SUMBER P&P (WAN)

Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam
daerah, negeri, negara atau seluruh dunia. Beberapa media perhubungan boleh
digunakan seperti satelit, siaran kabel televisyen, telefon dan gelombang mikro.
Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. Ini akan memberi
peluang untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya video
konferens, pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri
mesyuarat peringkat daerah dan negeri. Perhubungan WAN pula boleh
menyediakan sumber-sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar
mendapatkan maklumat dari rumah.
PERANAN MULTIMEDIA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH
Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh
teknologi maklumat. Diantaranya adalah seperti berikut ;
a) Pengurusan kewangan sekolah
Penggunaan teknologi secara berkesan boleh membantu dalam menyediakan
belanjawan, perekaunan, pembiayaan projek, perancangan jangka panjang,
pengauditan dan kawalan bagi sekolah.
b) Sumber manusia
Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses perjadualan, meningkatkan
kemahiran pengurusan guru, pertukaran dan perlantikan guru baru dapat diketahui
dengan segera.
c) sumber-sumber pendidikan
Dengan menggunakan komputer, sesebuah sekolah dapat berhubung dengan
pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk memperolehi pelbagai
bahan P&P.
d) Maklumat pelajar
Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik dapat disimpan
dengan selamat dan menyeluruh. Selain daripada itu penilaian juga dapat dibuat
dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut. Maklumat tentang
kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai dengan mudah
melalui data-data yang tersimpan dalam komputer.
e) Kawalan keselamatan
Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan sistem berkomputer dapat
memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin.
PENUTUP
Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang
bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Penggunaan komputer di
sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa
sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas.
Namun begitu, minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap.
Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. Kehadiran teknologi
multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu
proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kajian lepas juga
membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih
daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku.

Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat ( TMK ) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran


Bahasa Melayu Pendahuluan Dasar Pembangunan Negara dalam Rancangan Malaysia Kelapan
(2001 2005) menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan
teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Langkah ini bertujuan merancakkan
pertumbuhan, melatih profesional, meningkatkan produktiviti, memodenkan pengurusan teknologi
maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital, dan mempastikan semua rakyat mendapat
manfaat daripada TMK . Sektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan
kemahiran penggunaan TMK dalam kalangan generasi muda. Keperluan terhadap penggunaan
TMK dalam pendidikan amat dirasai kerana TMK telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak
milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai
walau di mana jua berada. Pengaruh dan kemajuan era TMK mencetuskan inovasi dalam
pengurusan pendidikan, penilaian, serta pengajaran dan pembelajaran.Kewujudan masyarakat
berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer, internet, dan multimedia
menzahirkan kewujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju adalah
bangsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia
pendidikan. Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran
pemikiran manusia sebagai agen revolusi sosial. Penguasaan TMK dapat membantu guru
menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan bertindak tepat dengan kehendak
semasa .Fungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi permintaan masyarakat
setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan dan idola dalam
masyarakat. Kemahiran guru dalam bidang TMK dapat membantu pelajar-pelajar untuk menguasai
kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan minat, bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat
menanam rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal
insan cemerlang berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tanggungjawab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru
yang komited dengan tugas serta bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran
masa. Semua ini menuntut pengorbanan yang besar dari kalangan guru-guru untuk terus
menambah ilmu dan kemahiran, bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran
sepanjang hayat. Sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merupakan pembelajaran
yang memerlukan pelbagai kaedah dan Alat Bantu Mengajar (ABM) agar pembelajaran lebih
berkesan serta menyeronokkan. Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin seorang guru Bahasa
Melayu menerangkan tajuk pelajaran hanya dengan chalk and talk. Untuk itu penggunaan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) khasnya penggunaan komputer dan laman Web dalam
pengajaran dan pembelajaran sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Namun beberapa kajian yang dijalankan
mendapati guru-guru Bahasa Melayu masih berada pada tahap yang rendah menjadikan komputer
sebagai budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh kurangnya,
kemahiran, saranan, serta nilai sikap dari guru tersebut. Sebagai cadangan terdapat beberapa pihak
yang menjadi tunjang dari kesuksesan pelaksanaan program ini: pertama pihak Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai sebuah sistem, pihak pentadbir, guru besar dan PIBG. serta
bagaimana membangun nilai sikap guru Bahasa Melayu itu sendiri agar selalu selari dengan
kemajuan inovasi pendidikan Definisi Pelaksanaan TMK dalam Pendidikan Menurut Kamus Dewan
Edisi Keempat mentakrifkan pelaksanaan sebagai perihal, perbuatan atau proses melaksanakan
sesuatu rancangan, manakala Teknologi membawa pengertian alat yang digunakan oleh manusia
dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran dalam ilmu
tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup. Maklumat merujuk kepada makluman, pemberitahuan,
keterangan, butir-butir, dan pengetahuan. Komunikasi bererti perhubungan secara langsung atau
dengan perantara surat, radio, telefon dan lain-lain komunikasi atau penghubung dengan atau yang
sampai kepada orang ramai amnya. Pendidikan membawa erti perihal mendidik, didikan, latihan,
atau ajaran. Jadi maksud pelaksanaan TMK dalam pendidikan membawa maksud menggunakan
TMK secara saintifik, terancang, dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Selain daripada itu TMK juga boleh ditakrifkan sebagai
pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi,
memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, TMK
digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa
impak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998) Manakala Holmes (1999),
pula memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah
pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan
komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah
pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. British
advisory council for applied Research and Development mentakrifkan teknologi maklumat sebagai
suatu disiplin saintifik, teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam
pengendalian dan pemprosesan maklumat serta penggunaannya; komputer dan saling tindakan
antara mesin (komputer dan manusia; dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan
kebudayaan. (British advisory council for applied Research dan Development: Report on Information
Technology; H.M. Stationery Office. 1980) Pendapat Pisapa (1994), integrasi TMK dalam P&P
bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, mengukuh dan menambah
kemahiran. Penggunaan teknologi mesti digabungjalinkan bersama dengan kaedah pengajaran.
Guru perlu mengintegrasi TMK untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Ringkasnya peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran akan membawa
kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. Berdasarkan
kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas, maka jelas TMK mempunyai makna dan
ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan oleh penggunaan TMK tersebut tidak lagi diaplikasan
setakat pada bidang pendidikan sahaja, akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah aktifitas
manusia. Oleh itu perlu ditegaskan bahawa TMK yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada
penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman Web atau disingkat
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran Bahasa Melayu. . STANDARD
KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK
adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah
bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari,
menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur
kanak-kanak dan akan kekal sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat
rendah, murid akan dapat i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih
dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari,
mengumpul,memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan
dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. vii.
Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. FOKUS TMK
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan
pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan
komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar,
mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu,
Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam
menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap 1 (Tahun 1,
Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap 2 (Tahun
4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. PERANCANGAN
KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankan pengintegrasian
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a.
Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk
berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan
perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran
maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah
merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan
idea. Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin,
tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap dan
rasabertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. KANDUNGAN STANDARD
KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Terdapat tujuh Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk
tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam
lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Guru boleh
menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 1.0 Menggunakan TMK
secara bertanggungjawab dan beretika Melalui Standard ini pelajar akan dapat: 1.1. Mengamalkan
pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. 1.2.
Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat. 1.3. Mempraktikkan kebolehan untuk
menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan. 1.4. Menerima
tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.
2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Melalui proses standard ini pelajar
akan dapat: 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan
pelbagai fungsi TMK. 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi
memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 2.5
Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. 3.0 Menggunakan
TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat Melalui standard ini
pelajar akan dapat: 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi diperlukan. 3.2 Menentukan
maklumat yang diperlukan. 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 3.4 Memahami,
menganalisis, menggunakan dan seterusnya menyalurkan maklumat yang dipilih. 4.0 Menggunakan
TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 4.1
Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang
berkaitan dengan bidang yang diminati. 4.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan
dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan. 4.3 Menggunakan kemahiran
TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 4.4
Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 5.0
Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Melalui standard ini
pelajar dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan
menganalisis masalah tersebut; membangunkan strategi penyelesaian; memilih strategi yang sesuai
dan mengimplementasikan; dan menilai penyelesaian. 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian
masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan
TMK. 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan; dan
nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang
berjaya untuk kegunaan masa depan. 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan
pembelajaran Melalui standard ini pelajar dapat: 6.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan
kerja yang efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 6.2 Menggunakan TMK
untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan
produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah
pembelajaran sepanjang hayat. 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara
kreatif dan inovatif Melalui standard ini pelajar dapat: 7.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan
idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan
pengetahuan dan idea baru. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk
mengemukakan idea dan maklumat. 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging
technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. 1 Teknologi Maklumat Dalam Dunia
Pendidikan. Sehubungan dengan usaha Merapatkan Jurang Digital dan Memperkasakan Sekolah
Kebangsaan yang terkandung dalam PIPP, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah
melaksanakan pelbagai projek, antaranya: Projek Rintis Sekolah Bestari ; Projek Schoolnet dan
MySchoolNet ; Makmal Pengkomputeran; TV Pendidikan (TVP); P & P Matematik Dan Sains Dalam
Bahasa Inggeris (PPSMI) ; Mata Pelajaran TMK diperkenalkan ; Latihan TMK untuk Guru; Projek
Pengkomputeran Pengurusan. Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan infrastruktur, perkakasan
dan perisian yang lengkap dan mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru-guru untuk
membolehkan TMK digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran. . KPM telah melengkapkan
lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama dengan
Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi serta merangkaikan infrastruktur dan perkakasan TMK
melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar. TMK dalam pendidikan merujuk kepada
penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang diintegrasikan dengan multimedia dan internet
yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam
institusi pendidikan khususnya di sekolah. Multimedia merupakan pelbagai media yang digunakan
untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang merangkumi teks, grafik, audio, video, dan
animasi. 1.1 Bagaimana TMK Digunakan Dalam Dunia Pendidikan Penggunaan TMK dalam
pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru (guru menggunakan
TMK) dan aspek pembelajaran (pelajar menggunakan TMK). Dalam konteks pembelajaran,
penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial,
penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Dalam konteks pengajaran pula TMK digunakan sebagai tutor
dan alat demonstrasi. Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan bahawa
pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada. Oleh itu segala perancangan dibuat mengikut
turutan aktiviti supaya objektif pembelajaran tercapai. Guru boleh menggunakan TMK untuk
pengurusan proses pembelajaran, Pengurusan Rekod Pelajar, dan Penjanaan Tabung Soalan. Guru
dapat menyediakan persembahan pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi
multimedia seperti Authoware, Freehand, Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik
yang menarik yang boleh diaudiokan, divideo, dan dianimasikan secara bijaksana. Pelaksanaan
pendekatan baru dalam pengajaran pembelajaran mengubah peranan daripada "tuan" kepada
"pembantu", daripada "pengarah" kepada "penyelia", daripada "diktator" kepada "fasilitator". Pelajar
menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar
berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah
ditetapkan. Banyak juga kelebihan lain yang diperoleh sekiranya guru menggunakan TMK dalam
proses pengajaran pembelajaran harian mereka. Antara-antara kelebihan tersebut ialah : 1.1.1
Memudahkan tugasan mengajar guru Kemahiran TMK yang saya miliki dapat meningkatkan
penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Kemahiran TMK yang saya perolehi
melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM, yang dikendalikan oleh unit ICT JPN dan PPD serta
Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru (PKG),
membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab mendidik para pelajar saya dengan lebih
berkesan. Di sekolah saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran Sains dan Pendidkan
Moral serta Kemahiran Hidup. Untuk memperolehi manfaat mengguna TMK dalam mata pelajaran
Sains dan Pendidkan Moral, saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar
menggunakan komputer. Aplikasi yang saya gunakan adalah program Microsoft Word, Microsoft
Power Point, dan Microsoft Excel,. Perkakasan berupa cakera padat (CD), projektor LCD, kamera
digital di samping kemudahan internet,dan penggunaan papan interaktif (smart board). Kemahiran
menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microsoft Powerpoint , Words
dan Excell serta bantuan kamera digital menjadikan kerja-kerja saya lebih mudah. Internet juga
banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan
pelajar secara terus dapat dilaksanakan menerusi e-mel dan laman blog serta facebook. Hasil
daripada proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia bagi mata
pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan
para pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan sikap,
tingkah laku, minat dan prestasi pelajar sebelum, semasa dan selepas sesi pembelajaran berjalan.
Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran para pelajar tersebut dapat saya rumuskan seperti
berikut : A) Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku pembelajaran kendiri dan
menggalakkan pembelajaran eksploratori (Penerokaan). Penggunaan TMK untuk pembelajaran
menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. Ianya berlaku apabila TMK digunakan
sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, internet, portal
maklumat dan sumber-sumber maklumat yang lain.TMK juga dapat memberikan pengalaman,
mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi serta melihat demonstrasi sesuatu
kejadian. Melalui cara ini para pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima
melalui TMK. Para pelajar jga mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan TMK
berdasarkan kehendak mereka. Berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam kelas ketika sesi
pengajaran dan pembelajaran, saya memberikan beberapa alamat yang berkaitan yang boleh
dilayari oleh pelajar melalui intenet. Dengan cara ini membolehkan setiap pelajar mencari dan
mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan-bahan daripada
internet. Para pelajar akan mengumpul bahan-bahan ini, dan maklumat ini akan digunakan untuk
menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah. Bagi mata pelajaran Sains sekolah
rendah, saya membimbing dan menggalakkan para pelajar melayari laman web yang tersedia,
antaranya Portal Pendidikan Utusan, dan Enkabang.Net serta Tutor Astro yang mana di dalamnya
banyak memuatkan koleksi soalan dan nota panduan . Para pelajar yang melayari laman web ini
dapat menjawab terus soalan-soalan yang tersedia, mereka diminta untuk menjawab soalan yang
dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai
berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap
jawapan secara serta merta. Hal ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memotivasikan
pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Aktiviti ini boleh
dilakukan sendiri oleh pelajar sama ada di rumah atau di Pusat Akses sekolah. Pembelajaran kendiri
ini membolehkan para pelajar mempunyai latihan yang secukupnya sebagai persediaan
menghadapai peperiksaan. Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang l pintar
lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Mereka mencari sendiri hasil-
hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan
mereka yang kurang pintar. Hal ini memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar saya.
Kesimpulannya, TMK memudahkan pelajar meneroka ilmu-ilmu baru yang menjadikan proses
pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Para pelajar dapat berfiki secara
kritis, penyelesaian masalah, pengalaman belajar yang autentik, pengetahuan yang dibina adalah
melalui interaksi sosial. Para pelajar telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasif menjadi
aktif semasa dan selepas proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan. B ) Memudah Dan
Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teks sama ada dalam bentuk
perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana untuk menerangkan bahagian-bahagian
yang sukar untuk diterangkan atau difahami melalui penggunaan teks. Maka penggunaan
multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang abstrak dengan bantuan adunan
elemen-elemen teks, audio,video, animasi, dan grafik. Ini membolehkan sesuatu proses penerangan
dilakukan dengan lebih mudah dan pantas. Contohnya dalam menghuraikan kesan pencemaran
alam kepada hidupan dan manusia. Saya menayangkan rakaman video tentang punca-punca
pencemaran dan gambar-gambar yang dirakam menggunakan kamera digital akibat daripada
tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid-
murid saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat. Ini terbukti apabila pelajar saya
menulis jawapan tentang kesan-kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air. Bahan-
bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik, teks,
muzik, video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu
konsep. Penggunaan muzik dan video sebagai alat bantu membolehkan para pelajar lebih
memberikan perhatian terhadap apa yang guru ajar. Para pelajar dapat menghayati isi pelajaran
dengan lebih jelas. Guru juga boleh menggunakan Microsoft Excel untuk merekod serta menggred
markah setiap kali diadakan ujian dan peperiksaan. Markah ini dianalisis untuk melihat aspek
kelemahan dan kekuatan pelajar. Aplikasi ini membolehkan guru membuat head count untuk setiap
orang pelajar di dalam sesuatu kelas yang diajar. Hasil daripada analisis yang guru perolehi
membolehkan guru menyediakan bahan atau soalan dengan memberikan perisian berbentuk latih
tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan, memberikan perisian yang berbentuk
tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian
berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Pengajaran yang guru
sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat sendiri apa yang
diterangkan oleh guru dengan bantuan komputer. Kaedah ini membolehkan murid memahami dan
menghayati situasi pembelajaran yang sebenar. Dengan kemahiran TMK yang guru miliki, guru
boleh memuat turun maklumat, gambar dan rakaman video dari internet. Guru juga menggunakan
perisian Microsoft Powerpoint dengan bantuan kamera digital masukkan gambar-gambar dan guru
boleh tayangkan kepada para pelajar menerusi projektor LCD. Para pelajar mungkin mendapat idea
dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang disaksinya dari awal hingga akhir
dengan penuh keyakinan , ini menunjukkan proses pembelajaran yang berkesan telah berlaku.
Penggunaan papan interaktif semasa mengajar membolehkan guru membuat pembetulan setiap
kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar dengan serta-merta. Pelajar membuat tugasan
menggunakan papan interaktif, hasil tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor LCD. Guru
boleh membuat penilaian terhadap hasil tugasan pelajar dan membetulkan kesalahan mereka pada
masa itu juga. Para pelajar dapat mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tugasan mereka.
Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar, dalam masa yang sama saya dapat membetulkan
kesalahan yang dilakukan dengan serta merta. Kesimpulannya jelaslah di sini, dengan
menggunakan TMK telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan para pelajar terhadap
mata pelajaran yang diajar. Proses pengajaran dan pengajaran menjadi lebih mudah dan lebih
menarik. Hasilnya para pelajar dapat menghasilkan tugasan yang sempurna. Hal ini dapat
membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
kerana penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran telah memudahkan tugas guru dan
pelajar dalam menguasai kemahiran yang di ajar. C.) Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif,
Cepat Dan Mudah Melalui TMK pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan
menarik. Penggunaan grafik, ilustrasi, dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat
meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. Tambahan pula penggunaan pelbagai media
seperti audio, video dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif
lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik. Penggunaan TMK sebagai alat komunikasi merupakan
serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi. TMK membolehkan pelajar dan
guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai
bentuk elemen multimedia. Hal ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan
pelajar di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi. Penilaian boleh dijalankan oleh guru
secara individu dan kumpulan, perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di
dalam kelas. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran
berfikir serta komunikasi para pelajar. Selain itu Interaksi guru dan pelajar dapat dipertingkatkan
melalui TMK di mana guru dan murid berhubung terus melalui internet, e-mail atau berkunjung ke
laman blog. Melalui internet pelajar dapat berhubung dengan sesiapa sahaja walau di mana berada
kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam masa yang pantas.. Teknologi multimedia
membolehkan guru melihat wajah pelajar yang menghubungi guru pada paparan skrin komputer.
Pelajar dapat berbual secara terus dengan guru menerusi skrin komputer. Para pelajar akan merujuk
kepada guru apabila ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka
memerlukan nota dan bahan rujukan. Interaksi dan komunikasi sebegini juga memudahkan guru
untuk memantau hasil kerja pelajar apabila mereka menge-melkan tugasa atau latihan kepada guru.
Pelajar boleh bertanya secara terus dan guru pula akan menjawab dengan cepat Jelaslah di sini
melalui TMK jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. Guru dapat
membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar sesama pelajar.
Pelajar juga dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin
komputer menggunakan hujung jari sahaja. Ini menggambarkan kemahiran TMK yang guru miliki
telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada para pelajar dan dapat meningkatkan komunikasi yang
efektif, cepat dan mudah. D). Pengekalan Informasi Yang Berkesan Multimedia digunakan sebagai
perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Ia
digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan
maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia
dapat memberikan kesan bunyi, paparan grafik yang berwarna warni, animasi serta video. Set
komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat-
maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna. Terdapat fakta telah
membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat
berdasarkan kepada apa yang mereka dengar, lihat dan lakukan, 40 peratus daripada apa yang
mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Oleh
sebab itu, ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak
seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri.
Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses
penyampaian maklumat, maka guru seharusnya tidak teragak-agak menggunakan TMK untuk
membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah.
Saya boleh menggunakan pelbagai jenis perisian untuk menyediakan set-set soalan pelbagai aras
secara interaktif. Soalan-soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu boleh juga disediakan
dengan jawapan yang membolehkan para pelajar saya membuat penilaian secara sendiri. Bila
pelajar dapat menjawab soalan dengan betul mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi.
Cara ini membolehkan pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan
prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Sebelum aktiviti tersebut dilakukan guru
harus memastikan yang pelajar telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran yang
hendak diuji sebelum pelajar dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang
lebih tinggi. Para pelajar boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada bila-
bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu. Ditambah pula dengan penggunaan multimedia
yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya. Keadah
ini telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap
apa yang dipelajari. Guru boleh melayari laman-laman web yang berkaitan subjek yang diajar,
kemudian maklumat tersebut saya simpan dalam CD-ROM seperti ensaikopedia, pangkalan data
dan lain-lain maklumat yang boleh diperolehi di pasaran. Bahan-bahan ini boleh digunakan dalam
bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya berulang kali. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman
pelajar terhadap apa yang guru sampaikan. Ini menggambarkan TMK dapat meningkatkan
pemahaman dan menguatkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran. Ternyata di sini bahawa,
TMK telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengekalkan maklumat yang diperolehi
pelajar melalui kaedah ulangan dan penerokaan.Teknologi maklumat telah memudahkan tugasan
guru dan pelajar serta dapat membantu pelajar mempertingkatkan daya ingatan. Apa yang didengar,
dilihat dan dialami oleh pelajar lebih lama kekal dalam memori ditambah dengan penggunaan
teknologi yang menarik dan interaktif. E) Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti, Lengkap Dan Mantap
TMK dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan
pembelajaran, di samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam
penghasilan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot graf.
Pelbagai perisian aplikasi yang boleh dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran
seperti Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Paintshop, dan
sebagainya. Pelajar boleh memilih mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan
kemampuan mereka. Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan
aktiviti pembelajaran. Perisian aplikasi Microsoft Excell yang sesuai boleh digunakan untuk
membantu murid membina graf-graf yang diperlukan. Manakala perisian Microsoft Powerpoint
membolehkan murid membuat pembentangan hasil tugasan yang guru berikan sama ada secara
kumpulan atau individu. Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan
semangat atau motivasi pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup
mereka. Aplikasi multimedia yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat
meningkatkan minat seseorang pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan. Selain itu
penggunaan TMK dan multimedia daapt mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang
pelajar untuk terus belajar. Apa yang penting sebagai guru, saya mestilah terus belajar dan
memahirkan diri dengan pelbagai kemahiran TMK supaya menjadi lebih inovatif, efektif dan
berinformasi dalam mendidik anak bangsa. Kelainan dalam paparan maklumat dapat
membangkitkan minat dan motivasi murid untuk terus mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat
tentang mata pelajaran yang diminati. Apabila minat dan motivasi pelajar sudah dirangsang, proses
pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan. Pengajaran pembelajaran menggunakan TMK
dan multimedia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.
Saya juga mendapati penggunaan TMK membolehkan murid-murid menghasilkan segala
penciptaan dan menyelesaikan kerja yang rumit. Melalui penggunaan TMK murid dapat menguasai
pelbagai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan, pangkalan data dan
pembentangan dengan menggunakan alat-alat teknologi. Kemahiran dan penguasaan dalam
teknologi akan melahirkan murid yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan.
Penutup / Rumusan Penggunaan TMK dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk
meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di
negara kita menjadi lebih kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi
mengantarabangsakan kualiti pendidikan. TMK menjadi pemangkin kepada perkembangan
pendidikan bertaraf dunia yang menjadi impian Malaysia. Guru bukan sahaja merupakan sumber
inspirasi kepada para pelajar, malah guru-guru menjadi pendorong kepada kejayaan dan kemajuan
pelajar. Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan segala-galanya yang boleh mengambil
peranan penting seseorang guru. Guru diperlukan untuk mencorakkan perkembangan pelajar
kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi walau secanggih mana sekalipun teknologi
boleh mencorakkan pembelajaran. Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia
dan sentuhan guru terhadap Pelajar. Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk
membimbing, mendorong, membina keyakinan, menunjuk ajar, menangani masalah pembelajaran,
mengembang kemahiran diri, dan sebagainya tidak boleh diambil alih oleh teknologi. Dalam
menangani arus ledakan teknologi ini guru harus mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan
pendidikan, meluaskan peranan guru dalam membantu dan membimbing para pelajar serta
membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang diberi kepada
pelajar dan seterusnya berjaya membangunkan modal insan cemerlang, gemilang dan terbilang.
Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan TMK sebagai medium paling berkesan ke arah
merealisasaikan impian tersebut. Apa lagi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan
di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas pertama dalam
menyahut Sembilan Cabaran Wawasan 2020. Sumber rujukan / Bibliografi Abdul Rahim Bin Abdul
Razak. (2005): Profesionalisme Keguruan Prospek Dan Cabaran: Kuala Lumpur . Dewan Bahasa
Dan Pustakaan. Holmes.W. (199): The Transforming Power of Information Technology , Community

College Journal , 70(2) : ms 10-15 Jamalludin Harun, Dr. Zaidatun Tasir.(2003): Multimedia Dalam
Pendidikan, Kuala Lumpur, PTS Publication & Distrubator Sdn. Bhd. Jamalludin Harun, Dr. Zaidatun
Tasir.(2005): Multimedia Konsep dan Praktis, Kuala Lumpur, Venton Publishing. Kamus Dewan Edisi
Ke-4.(2007): Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia.(2010):
Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Tahun Satu. Putrajaya.
Kementerian Pelajaran Malaysia.(2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Modul Pengajaran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Teras Dunia Sains Teknologi, Tahun Satu. Putrajaya.
Modul OUM.(2006): HBEF2303- Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Meteor Doc.
Sdn. Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum.(2001) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Malaysia. SUMBER INTERNET
http://cgdahpm.blogspot.com/2010/01/kepentingan-ict-dalam-meningkatkan.html
http://engkizarquran.wordpress.com/2010/04/15/pentingnya-integrasi-ict-dalam- proses-pengajaran-
dan-pembelajaran. Dimuat turun pada 22/08/2012 http://iab-
academia.edu/RusminiKuAhmad/papers/524734/Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi
dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dimuat turun pada 20/08/2012
http://www.slideshare.net/norhisham/teknologi-maklumat-untuk-pp. dimuat turun pada 06/08/2012
http://www.slideshare.net./shahwaran/penggunaan-ict-dalam-pp-presentation. dimuat turun pada
06/08/2012

1.0 PENGENALAN
Sebuah artikel bertajuk Penguasaan Guru dalam ICT diutamakan TPM telah
diterbitkan oleh Utusan Online bertarikh 13 Januari 2010. Memetik daripada petikan
tersebut,
Malaysia yakin penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mudah dilaksanakan dengan
penumpuan kepada penguasaan di kalangan guru-guru. Timbalan Perdana Menteri,
Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pendedahan melalui kursus berterusan kepada
pentadbir sekolah, pengetua dan guru-guru dalam mewujudkan golongan celik
komputer telah menunjukkan kesan ketara kepada perkembangan ICT di Malaysia.
Petikan tersebut jelas menyatakan tentang pentingnya seorang warga pendidik
menguasai bidang teknologi maklumat dan komunikasi.Menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat Teknologi Maklumat dan Komunikasi ialah teknologi yang berkaitan dengan
pemerolehan, penyimpanan, pem-prosesan dan penyebaran maklumat melalui
penggunaan teknologi komputer dan tele-komunikasi.ICT adalah singkatan daripada
Information and Communication Technology (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
yang bermaksud merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data yang
berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat.Ruang
lingkup tajuknya sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan
pemprosesan maklumat.Secara tepat dan mudah penggunaan komputer dan perisian
untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan
mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.
Manakala menurut Senn (1998) dalam Norasiah (2009) menyatakan teknologi
maklumat dan komunikasi mengandungi tiga komponen iaitu komputer, komunikasi dan
tahu-guna.Gabungan ketiga-tiga komponen ini mencipta peluang kepada manusia dan
organisasi untuk lebih produktif, berkesan dan berjaya. Jika dilihat pada sekeliling kita,
TMK tidak lagi digunakan sebagai penyebar maklumat malah dalam semua bidang
seperti pengiklanan, pengangkutan, perubatan, perniagaan keselamatan dan
sebagainya.Sebenarnya teknologi maklumat tidak tertumpu hanya kepada internet dan
komputer tetapi merangkumi televisyen, telefon, telefon mudah alih, faks, telegram,
PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat.
Dapat dilihat pelbagai manfaat dan faedah yang boleh diperoleh dalam
penggunakan kemudahan ICT.Guru seharusnya mengambil kesempatan menggunakan
teknologi maklumat dan komunikasi secara optimum dalam proses pengajaran dan
pembelajaran seharian. Menurut Mok Soon Sang (1996), penggunaan komputer dalam
bidang pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baharu dalam bidang
pendidikan. Ini khasnya dalam teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori-teori
pengajaran-pembelajaran, pengurusan sekolah, sistem pentadbiran pendidikan serta
kemahiran dan latihan guru.Seperti yang kita lihat pada hari ini, Perkembangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah mencapai suatu tahap di mana
pengaruhnya dapat dilihat dalam kehidupan manusia terutamanya di kawasan bandar.
Kemudahan teknologi telah menjadi sebahagian daripada cara hidup contohnya
kemudahan telekomunikasi (telefon bimbit), perkhidmatan bank (e-banking. Kad ATM),
dan sebagainya.Masyarakat juga diharapkan mampu menangani kehidupan di era
teknologi maklumat sehingga pada satu tahap teknologi tersebut menjadi sebahagian
daripada amalan biasa tanpa kita sedari.Namun begitu cabaran yang paling besar ialah
mendidik masyarakat agar menggunakan teknologi secara berfaedah dan
bermanfaat.Oleh itu, profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global
dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah.

2.0 PROFESION DAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Setiap tahun permohonan kemasukan Kursus Pendidikan Lepasan Sijil Pelajaran


Malaysia meningkat dari semasa ke semasa.namun begitu tempat yang ditawarkan
amatlah terhad. Merujuk Utusan Online bertarikh 17 Ogos 2012 hanya 1,138 orang
shaja terpilih untuk mengikuti KPLSPM ambilan Jun 2012.
Bagi memastikan profesionalisme pendidikan guru berada di landasan yang
betul dan dijamin kualitinya, pihak Kementerian Pendidikan telah menyediakan pelbagai
kemudahan dan mewajibkan bakal guru serta guru terlatih menjalani pelbagai
kemahiran baharu sesuai dengan arus globalisasi.Para guru pelatih dipastikan
menguasai bidang teknologi maklumat dan komunikasi terutamanya. Kebanyakan
tugasan yang diberikan juga mengkehendaki guru pelatih menggunakan kemudahan
ICT contohnya pembentangan tutorial Power Point, tugasan 'Independent Self
Learning (ISL) dan tugasan projek.Dalam melaksanakan tugasan-tugasan ini, para
guru pelatih digalakkan mencari bahan dalam pelbagai sumber terutamanya di internet,
merupakan sebuah sumber bahan yang tidak terhad.Malah syarat untuk
memperolehkeputusan cemerlang dalam menjalani praktikum di sekolah ialah,
menerapkan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Selain itu para guru
pelatih juga diwajibkan mengambil subjek EDU 3106, Teknologi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Usaha-usaha ini adalah penting bagi memastikan para guru pelatih
bukan sahaja menguasai bidang Teknologi Maklumat dan komunikasi(TMK) , malah
mengaplikasiannya dalam bidang pendidikan terutamanya semasa proses pengajaran
dan pembelajaran dijalankan.

Artikel yang bertajuk Penguasaan Guru dalam ICT diutamakan turut menyelitkan
kata-kata Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam usaha
meningkatkan kesedaran dan kreativiti dalam kalangan guru dan murid dalam
penguasaan ICT. Berikut kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau.

Menurutnya, kajian British Commonwealth Group (BCG) 2008 dengan


kerjasama Unit Perancang Ekonomi (EPU) berkaitan Koridor Raya Multimedia (MSC)
Malaysia menunjukkan wujudnya peningkatan kesedaran dan kreativiti di kalangan
guru dan murid dalam penguasaan ICT.

Kenyataan oleh Timbalan Perdana Menteri tersebut menunjukkan usaha-usaha


kerajaan dalam memastikan hasrat Malaysia untuk mencapai taraf negara maju
menjelang tahun 2020 dapat dicapai.Buktinya kerajaan telah membangunkan teknologi
maklumat Koridor Raya Multimedia (MSC) yang telah menjadi pusat telekomunikasi dan
penyiaran serantau. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara
ini, apabila komputer dijadikan satu kurikulum di sekolah. Penubuhan sekolah bestari
yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang
memerlukan profesion keguruan mengetahui dan menguasai teknologi
maklumat.Seperti yang kita lihat kurikulum KBSR telah dikaji lalu menggantikan
kurikulum yang baru iaitu KSSR bermula dari darjah 1 tahun 2011. Kurikulum ini telah
dikaji agar ianya bersifat holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Oleh yang
demikian, tema Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah dimasukkan di dalam
KSSR.Hal ini penting supaya murid bukan sahaja menunjukkan penguasaan dalam
kemahiran 3M dan menaakul, malah turut menguasai kemahiran asas dalam TMK.
Malaysia mempunyai banyak inisiatif termasuk video pendidikan melalui web,
EduWeb TV, dengan 9,331 sekolah mempunyai akses kepada lapan saluran projek
School-Net melalui jalur lebar bagi mengurangkan jurang digital antara penduduk luar
bandar dan bandar.

Berdasarkan petikan di atas dapat diketahui pelbagai langkah telah diambil oleh
pihak kerajaan bagi menerapkan penggunaan ICT dalam pendidikan.Hal inimemastikan
masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pemodenan selaras dengan
perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat. Guru seharusnya berkemahiran
dalam mengendalikan kemudahan-kemudahan ICT yang telah disediakan di sekolah.
Oleh itu, guru yang profesional seharusnya peka terhadap segala perkembangan dalam
bidang pendidikan.Craft (2002) dalam Ismail dan Subki (2010) menyarankan seseorang
yang pendidik yang profesional,seseorang guru perlu peka terhadap insiatif pendidikan
yang terkni. Mok Soon Sang (2007), menegaskan guru hendaklah melengkapkan diri
dengan menguasai kemahiran menggunakan Internet untuk memperoleh maklumat
tentang perkembangan pedagogi pengajaran masa kini di samping membimbing murid
menggunakan Internet sebagai bahan dalam P&P. Guru profesional perlulah
mengaplikasikan teknologi maklumat ICT di dalam bilik darjah melalui program SLE
(Smart Learning Environment) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan guru
terhadap penggunaan ICT. Menurut Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh (2007), antara
aplikasi yang boleh digunakan ialah word processing, spredsheet, database, desktop
publishing, dan graphing.

3.0 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

Setelah menamatkan pengajian di Institut Perguruan, universiti atau institusi pendidikan


yang berkaitan, para guru seharusya tidak menganggap mereka tidak perlu lagi proses
pembelajaran dan penyediaan guru telah sempurna. Ini kerana, pendidikan
praperkhidmatan keguruan adalah satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu dan
kemahiran yang menjadi prasyarat profesion keguruan. Kejayaan serta kelestarian
seseorang guru dalam kerjayanya antara lain bergantung kepada kesediaan guru
berkenaan untuk terus memajukan diri dan profesionalisme melalui pelbagai aktiviti dan
program pendidikan sama ada secara formal, informal mahupun informalmahupun
nonformal. Guru akan berhadapan sama ada pelbagai bentuk perubahan sama ada di
dalam atau di luar profesionnya. Antara tuntutan dalaman ialah kesediaan guru untuk
mencuba pelbagai teknik, kaedah serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang
efektif di samping menghadapi perubahan dari segi istilah, kandungan kurikulum serta
penggunaan teknologi baharu
Ismail dan Subki (2010) menyenaraikan 9 Perkembangan Profesionalime guru;
Pembelajaran Sepanjang Hayat. Akses maklumat pelbagai sumber merupakan salah
satu perkembangan yang disenaraikan.Terdapat pelbagai langkah dalam menarik minat
murid untuk menerima ilmu. Guru boleh mendorong mereka dengan menjadikan masa
belajar sebagai masa yang penuh keseronokan dengan memberi peluang kepada murid
untuk akses maklumat dari pelbagai sumber supaya pembelajaran menjadi lebih
menarik dan kondusif. Hal ini jelas membuktikan bahawa disamping menguasai isi
kandungan sesuatu mata pelajaran guru juga mesti berusaha memantapkan dirinya
dengan menguasai perisian-perisian komputer dan mengaplikasikannya semasa
pengajaran pembelajaran demi untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi menjana
modal insan di sekolah.

Menurut Timbalan Perdana Menteri lagi, makmal komputer juga dibina di 6,633
sekolah.Pusat akses Internet sekolah dengan konsep kafe siber diwujudkan bagi
kemudahan murid mencari maklumat di 3,029 sekolah di luar Bandar.

Kewujudan makmal makmal komputer ini memberi lebih banyak peluang dan ruang
kepada guru untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai. Guru yang cemerlang
akan berusaha menjadikan bahan-bahan ini sebagai tutor dan demonstrasi semasa
pengajaran dan pembelajaran.Selaras dengan pembestarian sekolah, aktiviti
pengajaran dan pembelajaran seharusnya membolehkan murid akses kepada pelbagai
sumber pembelajaran. Kebolehan akses kepada pelbagai sumber pembelajaran
akanmembolehkan seseorang murid dilibatkan secara langsung untuk berinteraksi dan
bermuafakat dengan rakannya demi mencapai perkembangan maksimum mengikut
potensinya.Guru perlu mempelbagaikan sumber pembelajaran supaya murid dapat
melaksanakan setiap aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan. Antara aktiviti yang
boleh dilakukan dalam situaasi pengajaran dan pembelajaran ialah:

i. Mengenal pasti pelbagai sumber pengetahuan yang dicapai dalam sekolah bestari.
. Mempertingkatkan kelemahan dan kekuatan sumebr pembelajaran yang dikenal pasti.
Berdasarkan kriteria yang dikenal pasti, terdapat pelbagai sumber yang boleh
digunakan oleh guru untuk membolehkan murid mendapatkan maklumat yang
berkaitandengan pembelajaran yang sedang diikutinya.Antara sumber pembelajaran
yang sesuai dan boleh diakses oleh murid ialah sumber berasaskan komputer.

Berdasarkan Rajah 1, terdapat 5 sumber berasaskan komputer. Sumber-sumber ini


amat fleksibel dan mudah untuk dikemaskinikan.Penggunaan sumber ini melibatkan
multimedia.Jaringan bahan adalah tidak terhad dan melibatkan sumber yang
canggih.Sumber juga bersifat user friendly. Bahan beraskan komputer atau teknologi
maklumat boleh dikemaskinikanpada bila-bila masa mengikut keperluan

1.0 KEBAIKAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN


Kehadiran teknologi maklumat merupakan anugerah istimewa kepada dunia pendidikan
dan profesion keguruan. Menurut Norhashim (1996) dalam Syed Ismail (2010),
penggunaan TMK dalam bidang pendidikan memberi kesan besar dan bermakna
terhadap kualiti pembelajaran seperti memudahkan penghasilan bahan-bahan
pengajaran secara lebih efisien, membenarkan pendidikan menyediakan pendekatan
pengajaran baru yang lebih efektif, memudahkan penggunaan pelbagai teknik
pengajaran dan pembelajaran seperti multimedia, simulasi serta membuat aktiviti
kumpulan menerusi aplikasi sistem rangkaiannya.
Selain itu, tugas mendidik menjadi mudah, cepat dan berkesan dengan adanya
teknologi maklumat.Seluruh dunia telah menjadi seolah-olah sebuah kampung
elektronik dengan adanya teknologi ini.Keupayaan menghantar, menerima dan
memproses maklumat telah dapat diperluas.Penerimaan ilmu tidak lagi melalui
perantaraan antara guru dengan pelajar sahaja, malah dilakukan dengan menggunakan
komputer dan bilik darjah bukan lagi disempadani batu-bata dan kayu, sebaliknya alam
maya. Contohnya, cara hidup di Cyberjaya yang disiarkan melalui iklan di surat khabar
menjelaskan hakikat ini. Iklan tersebut berbunyi, Jika anda sakit dan tidak dapat
menghadiri sekolah, kami akan menghantar guru ke rumah anda!Iklan tersebut
memaparkan gambar seorang budak yang sakit menggunakan komputer untuk
meneruskan pelajarannya tanpa perlu pergi ke sekolah.Begitulah kelebihan teknologi
maklumat dalam bidang pendidikan.
Dengan adanya TMK juga, pendidikan jarak jauh dibolehkan dengan wujudnya
rangkaian pendidikan yang lengkap. Pembelajaran jarak jauh dapat digunakan sebagai
salah satu cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah yang wujud akibat
pendidikan secara konvensional. Melalui pembelajaran ini, pelajar hanya perlu
berhubung melalui teknologi atau saluran online yang disediakan oleh pihak kampus
tersebut.Pembelajaran secara online ini memerlukan pelajar berhubung dan
berinteraksi dengan pengajar dan pelajar dengan pelajar dalam sebuah kumpulan yang
kecil.Pembelajaran ini memerlukan pelajar memberi komitmen, kerjasama, perhatian
yang sepenuhnya terhadap segala kemudahan dan bentuk pembelajaran yang
dsediakan.Tenaga pengajar dan pelajar boleh berkomunikaasi mengikut kesesuaian
masa mereka dengan menggunakan media elektronik.Antara media yang boleh
digunakan dalam pendidikan jarak jauh ialah televisyen, Internet, siding video, chatting
dan forum elektronik. Menurut Ismail dan Subki (2010), terdapat lima cara pengendalian
pembelajaran jarak jauh, antaranya adalah seperti berikut:
i. Pengedaran bahan melalui pos.
ii. Menduduki peperiksaan di pusat tempatan.
iii. Mengendalikan proses pembelajaran melalui pelbagai alat penghantaran.
iv. Pengedaran bahan dalam bentuk bercetak rakaman, disket ke pusat-pusat sumber
untuk dipinjam oleh murid.
v. Mengadakan sidang video dan menggunakan Internet untuk berkomunikasi.
Berdasarkan langkah pembelajaran jarak jauh yang dinyatakan di atas tadi, jelaslah
bahawa penggunaan TMK amat bermanfaat dalam pembelajaraan seseorang murid.
Justeru itu, sistem pendidikan perlu membekalkan kemahiran interaksi asas pada awal
persekolahan dan pada masa yang sama menggunakan teknologi maklumat untuk
menjayakan pembelajaran mereka. Hal ini adalah penting supaya murid mempunyai
kemahiran lebihan dan pilihan untuk menggunakan teknologi maklumat atau cara
konvensional sesuai dengan keadaan tertentu. Namun begitu, kita tidak harus
bergantung sepenuhnya kepada komputer dan melahirkan golongan yang tidak mampu
berinteraksi tanpa komputer.
Di samping itu, Teknologi Maklumat dan komunikasi (TMK) dapat membantu
pengurus pendidikan dalam membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan
dan selanjutnya dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasinya. Hakikatnya TMK
sangat membantu dan menolong mereka (pengurus sekolah) untuk berfungsi dengan
lebih cekap, berkesan, mudah, cepat dan membuat keputusan yang baik yang
melibatkan maklumat, proses dan kerja seperti pendaftaran pelajar, pelbagai rekod,
kawalan inventori, jadual waktu, opsyen guru, bilangan waktu mengajar, hal yang
berkaitan peperiksaan, pembelian stok dan sebagainya. Ini bersesuaian dengan
pendapat Laudon dan Laudon (1997) yang menyatakan sistem maklumat dan
komunikasi adalah komponen-komponen yang bersepadu yang mengumpul dan
menyimpan maklumat bagi membantu organisasi membuat keputusan, merancang,
mengawal dan menganalis.
Dalam proses pengajaran pula, TMK dapat dilihat sebagai alat pengajaran yang
digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan isi pelajaran kepada muridnya.
Melalui TMK, ianya dapat membantu guru dalam pengajarannya sekali gusdapat
membantu murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memperoleh
ilmu. Ia bukan sahaja merupakan penghubung antara guru dan murid, malah ia juga
penghubung antara murid dan murid. Menurut Kamaruddin dan Siti Hajar (2004),
bahan-bahan sokongan yang hendak digunakan itu janganlah terhad kepada kapur
dan papan tulis sahaja. Konsep peralatan mengajar sangat luas. Selain bahan-bahan
bercetak dan elektronik yang telah sekian lama digunakan, guru harus mengorak
langkah ke satu era baru dengan menggalakkan kemudahan penggunaan internet, ICT,
webcity, email dan sebagainya yang merupakan cara-cara yang lebih maju dan lebih
berkesan. Penggunaan pelbagai alat ini dapat membantu mendorong pemahaman dan
minat murid di dalam pembelajaran mereka kerana ia merupakan penghubung antara
semua orang yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.0 KESIMPULAN

Oleh kerana ICTbegitu memberi kesan kepada bidang pendidikan dan profesion
keguruan, maka sebagai seorang guru, kita perlulah menguasai kemahiran
tersebut.Keperluan perkembangan profesional guru dalam ICT haruslah dipertingkat
dari semasa ke semasa.Selain itu, sebagai tenaga pengajar dan agen perubahan di
sekolah dan alam pendidikan, para guru perlu memainkan peranan sebagai pengajar,
pembimbing dan inventor yang positif dan berkesan bagi menjayakan pelaksanaan
sistem teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah.Guru-guru mesti membuat
persediaan yang rapi baik dari segi mental (berfikiran terbuka, positif dan sanggup
menerima perubahan serta cabaran), sikap (ingin tahu dan belajar, berkeyakinan diri,
kreatif dan inovatif) mahupun dari segi fizikal (penggunaan ABM dengan pengetahuan
dan kemahiran TMK). Ini sejajar dengan nasihat yang diberikan oleh Tuan Haji Hussin
bin Haji Harun, Tuan Pengarah Pelajaran Perak, dalam Pendidik Bestari: Bicara Bestari
(2008): Keperluan tenaga abad ke 21 dicerakin dan dilaksanakan melalui
pembangunan potensi kemanusiaan secara bersepadu, memahami aspirasi dan
agenda nasional, menguasai sepenuhnya bidang ICT, mengamalkan pembangunan
penyelidikan (R&D), teknologi tinggi (high tech) dan pengurusan kewangan mapan.
Perlu juga dipersiapkan generasi ketiga yang berdisiplin, berhemah tinggi, mempunyai
jati diri, memiliki ciri-ciri kreatif, inovatif, responsif, proaktif, progresif dan produktif,
dalam menghadapi proses dan cabaran globalisasi, menterjemah dalam bentuk realiti
sebuah negara Malaysia yang maju dalam acuan sendiri.
Sistem pendidikan sekolah di Malaysia hari ini dikatakan dapat menyediakan
pelajar-pelajar yang serba boleh bagi menghadapi masa depan yang lebih mencabar.
Dari semasa ke semasa, kerajaan akan sentiasa mencari jalan supaya pendidikan di
Malaysia dapat dipertingkatkan. Dalam keghairahan menggunakan teknologi maklumat
dalam pendidikan, kita harus berwaspada terhadap bahaya dan kesan negatif akibat
penggunaan yang tidak terkawal. Walau apapun pandangan kita, penggunaan teknologi
maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran sedikit sebanyak sudah pasti akan
mengubah corak pendidikan masa depan dan tingkah laku murid. Oleh itu, pengawalan
dan pengawasan yang rapi harus diberikan kepada murid semasa menggunakan
teknologi canggih ini.Didikkan awal dan penerapan nilai-nilai murni juga adalah penting
untuk melahirkan generasi bermaklumat yang bermoral. Sekiranya didikan nilai-nilai
murni telah ditanam di jiwa pelajar-pelajar, tidak akan berlaku kesalahan atau jenayah
komputer yang membimbangkan generasi akan datang.

KEPENTINGAN ICT DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN P & P


PELAJAR DALAM BILIK DARJAH
Ringkasan Eksekutif
Esei ini membincangkan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam dunia pendidikan
pada alaf ini. Sebagai guru yang berdepan dengan ledakan maklumat dalam dunia tanpa sempadan ini
saya perlu melangkah sederap dengan kemajuan dan kecanggihan ilmu serta teknologi sebagai langkah
awal demi menggalas amanah dan tanggungjawab terhadap bangsa dalam membina negara bangsa yang
mampu berdiri gah di persada dunia.
Penguasaan ICT dapat membantu guru menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan
bertindak tepat dengan kehendak semasa .Fungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi
permintaan masyarakat setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan
dan idola dalam masyarakat.
Kemahiran guru dalam bidang ICT dapat membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran dan
ilmu yang bersesuaian dengan minat, bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat menanam rasa cinta
akan ilmu pengetahuan. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan cemerlang
berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
(PIPP). Tanggungjawab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru yang komited dengan tugas serta
bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran masa. Semua ini menuntut
pengorbanan yang besar dari kalangan guru-guru untuk terus menambah ilmu dan kemahiran,
bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat.

Penguasaan saya terhadap kemahiran ICT dapat meningkatkan penguasaan murid terhadap mata
pelajaran yang saya ajar. Ini terbukti daripada perubahan sikap dan minat pelajar serta prestasi dalam
peperiksaan. Kemahiran ICT yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan murid dalam mata
pelajaran yang saya ajar dapat dikesan melalui:
1.1 Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku Pembelajaran Kendiri Dan Menggalakkan
Pembelajaran Eksploratori (Penerokaan)
1.2 Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
1.3 Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif, Cepat Dan Mudah
1.4 Pengekalan informasi yang berkesan
1.5 Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti, Lengkap Dan Mantap

2.0 Pendahuluan

Dasar Pembangunan Negara dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2001 2005) menegaskan kepentingan
membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan.
Langkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan, melatih profesional, meningkatkan produktiviti,
memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital, dan
mempastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada ICT.
Sektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam
kalangan generasi muda. Keperluan terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan amat dirasai kerana
ICT telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai
maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai walau di mana jua berada. Pengaruh dan kemajuan era
ICT mencetuskan inovasi dalam pengurusan pendidikan, penilaian, serta pengajaran dan pembelajaran.
Kewujudan masyarakat berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer, internet, dan
multimedia menzahirkan kewujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju
adalah bagsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia
pendidikan. Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran pemikiran
manusia sebagai agen revolusi sosial

3.0 ISI
3.1 Definisi Frasa Penting:
3.1.1 Pelaksanaan ICT dalam Pendidikan
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan pelaksanaan sebagai perihal, perbuatan atau proses
melaksanakan sesuatu rancangan, manakala ICT pula adalah singkatan daripada Information and
Communication Tecnology atau Melayunya Teknologi Maklmat dan Komunikasi. Teknologi membawa
pengertian alat yang digunakan oleh manusia dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan,
kemahiran, dan kepakaran dalam ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup. Maklumat merujuk
kepada makluman, pemberitahuan, keterangan, butir-butir, dan pengetahuan. Komunikasi bererti
perhubungan secara langsung atau dengan perantara surat, radio, telefon dan lain-lain komunikasi atau
penghubung dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya. Pendidikan membawa erti perihal
mendidik, didikan, latihan, atau ajaran. Jadi maksud pelaksanaan ICT dalam pendidikan membawa
maksud menggunakan ICT secara saintifik, terancang, dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan
proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.
3.1.2 Guru Yang Berkemahiran
Guru adalah orang yang mengajar, mendidik, pengajar, pengasuh, Berkemahiran bererti mempunyai
kemahiran , mahir. kemahiran ditafsirkan sebagai terlatih untuk , cekap, lancar, pandai. Maksud guru
yang berkemahiran adalah tenaga pengajar, pengasuh, atau pendidik yang mempunyai kemahiran,
pandai dan terlatih dalam melaksanakan tugasnya untuk mengajar, mengasuh, dan mendidik.
3.1.3 Meningkatkan Penguasaan Murid
Meningkat bermaksud menginjak untuk naik ke atas, mencapai tingkat, bertambah banyak. Penguasaan
pula membawa maksud menguasai atau penguasaan. Murid ialah pelajar, orang yang menerima ilmu
pengetahuan maksud meningkatkan penguasaan murid ialah keupayaan menginjak ke atas atau
bertambah baik atau meningkat apa yang dipelajari oleh orang yang menerima ilmu pengetahuan.

3.2 ICT Dalam Pendidikan


Sehubungan dengan usaha Merapatkan Jurang Digital dan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan yang
terkandung dalam PIPP, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan pelbagai projek,
antaranya: Projek Rintis Sekolah Bestari ; Projek Schoolnet dan MySchoolNet ; Makmal
Pengkomputeran; TV Pendidikan (TVP); P & P Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ;
Mata Pelajaran ICT diperkenalkan ; Latihan ICT untuk Guru; Projek Pengkomputeran Pengurusan.
Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan infrastruktur, perkakasan dan perisian yang lengkap dan
mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru-guru untuk membolehkan ICT digunakan dalam P &
P. . KPM telah melengkapkan lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar
melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi serta merangkaikan infrastruktur
dan perkakasan ICT melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar.

ICT dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang
diintegrasikan dengan multimedia dan internet yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dalam institusi pendidikan khususnya di sekolah. Multimedia
merupakan pelbagai media yang digunakan untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang
merangkumi teks, grafik, audio, video, dan animasi.

3.3 Kemudahan ICT yang ada di sekolah saya


Sekolah saya iaitu SMK Padang Midin (SMKPM), Kuala Terengganu merupakan sekolah Melayu pertama di
Terengganu. Lokasinya 11 kilometer dari pusat bandar. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah luar
bandar. SMKPM mempunyai seramai 130 orang guru, 48 orang kakitangan sokongan dan swasta, serta 1
752 orang murid yang belajar dalam tingkatan satu hingga enam atas. Sesi persekolahan berlangsung
dalam dua sidang; sidang pagi dan petang. SMKPM banyak menerima kemudahan dan menjadi projek
rintis Intel-KPM. Antara kemudahan ICT yang terdapat di SMKPM ialah:
Prasarana : Sebuah makmal komputer dua tingkat; sebuah bilik Akses, sebuah bilik Intel KPM, 5 buah
makmal sains yang dilengkapkan dengan set komputer, skrin layar, dan projektor LCD; sebuah bilik
komputer Premier ; sebuah bilik PPSMI ; sebuah bilik tayangan; dan sebuah bilik ICT di asrama
Perkakasan :40 set komputer dalam makmal komputer. 20 set komputer dalam bilik ABM Premier ,
sebuah komputer dalam bilik-bilik khas - iaitu bilik peperiksaan dan penilaian,(4 buah) bilik guru( 3
buah), makmal Sains ( 5 buah) bilik Guru Kanan Mata Pelajaran, bengkel Kemahiran Hidup, bilik Seni
Visual, perpustakaan, pejabat dan bilik-bilik Guru Penolong Kanan; 40 komputer notebook Intel ;
komputer riba dan LCD untuk guru-guru PPSMI : sebuah papan interaktif (smart board); Jaringan
internet tanpa wayar, jalur lebar dan pakej streamyx bisness
Perisian : CD yang dibekalkan oleh KPM , Bahagian Teknologi Pendidikan, dan CD koleksi peribadi
guru-guru.
Sumber manusia : sekolah mempunyai seorang guru Media, seorang guru Bestari dan seorang
juruteknik komputer
3.4 Bagaimana ICT digunakan dalam P & P
Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru
(guru menggunakan ICT) dan aspek pembelajaran (murid menggunakan ICT). Dalam konteks
pembelajaran, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai
tutorial, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Dalam konteks pengajaran pula ICT digunakan sebagai
tutor dan alat demonstrasi.
Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan bahawa pelajar telah mempunyai
pengetahuan sedia ada. Oleh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan aktiviti supaya objektif
pembelajaran tercapai. Guru boleh menggunakan ICT untuk pengurusan proses pembelajaran,
Pengurusan Rekod Pelajar, dan Penjanaan Tabung Soalan. Guru dapat menyediakan persembahan
pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti Authoware, Freehand, Page
Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik yang menarik yang boleh diaudiokan, divideo, dan
dianimasikan secara bijaksana.
Pelaksanaan pendekatan baru dalam P & P mengubah peranan daripada "tuan" kepada "pembantu",
daripada "pengarah" kepada "penyelia", daripada "diktator" kepada "fasilitator". Murid menentukan dan
merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan murid berjaya melaksanakan
rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan.
3.5 Kemahiran ICT yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang
saya ajar
Kemahiran ICT yang saya perolehi melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM, yang dikendalikan oleh unit
ICT JPN dan PPD serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru
(PKG), membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab mendidik murid-murid saya dengan lebih
berkesan. Di sekolah saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Tasawwur
Islam.
Untuk memperolehi manfaat mengguna ICT dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Tasawwur Islam,
saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar menggunakan komputer. Aplikasi
yang saya gunakan adalah program Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, dan Photo
Story 3. Perkakasan berupa cakera padat (CD), projektor LCD, kamera digital di samping kemudahan
internet,dan penggunaan papan interaktif (smart board).
Kemahiran menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microsoft Powerpoint ,
Words dan Excell serta bantuan kamera digital menjadikan kerja-kerja saya lebih mudah. Internet
banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan pelajar
secara terus dapat dilaksanakan menerusi e-mel dan laman blog. Hasil daripada proses pengajaran dan
pembelajaran menggunakan ICT dan multimedia bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Tasawwur
Islam saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang saya ajar.
Hal ini dapat di lihat melalui perubahan sikap, tingkah laku, minat dan prestasi murid sebelum, semasa
dan selepas sesi pembelajaran berjalan.
Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran murid murid itu dapat saya rumuskan seperti berikut :
3.5.1 Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku Pembelajaran Kendiri Dan Menggalakkan
Pembelajaran Eksploratori (Penerokaan)

Penggunaan ICT untuk pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. Ianya
berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada CD-
ROM, internet, portal maklumat dan sumber-sumber maklumat yang lain. ICT juga dapat memberikan
pengalaman, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomina secara simulasi serta melihat demonstrasi
sesuatu kejadian. Melalui cara ini murid-murid boleh mengawal dan menentukan maklumat yang
diterima melalui ICT. Murid-murid mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan ICT
berdasarkan kehendak mereka.
Berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam bilik darjah, saya memberikan beberapa alamat yang
berkaitan yang boleh dilayari oleh murid melalui intenet. Dengan cara ini membolehkan murid-murid
mencari dan mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan-bahan
daripada internet. Murid-murid akan mengumpul bahan-bahan ini, dan maklumat ini akan digunakan
untuk menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah.
Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat menengah rendah, saya membimbing dan menggalakkan
murid-murid melayari laman web yang tersedia, antaranya Portal Pendidikan Utusan, dan Trengganu.
Com. Memuatkan antaranya koleksi soalan dan nota panduan . Murid-murid yang melayari laman web
ini dapat menjawab terus soalan-soalan yang tersedia, mereka diminta untuk menjawab soalan yang
dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai
berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap
jawapan secara serta merta. Hal ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memotivasikan murid
dengan peneguhan positif yang diberi apabila murid memberikan jawapan. Aktiviti ini boleh dilakukan
sendiri oleh murid saya sama ada di rumah atau di Pusat Akses sekolah.
Dalam mata pelajaran Tasawwur Islam terdapat pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh panca
indera manusia apatah lagi kalau ianya perkara yang berlaku di luar ruang lingkup dan pengalaman
murid-murid. Jusetru, saya membimbing murid-murid mengakses internet untuk mendapatkan
pengetahuan dan gambaran yang lebih jelas. Contohnya, Bab 4 Tasawwur Islam Tingkatan 4 tentang
Konsep Alam. Saya bimbing murid-murid saya melayari laman web berkaitan pengetahuan geografi,
contohnya murid-murid saya dapat melihat kejadian letupan gunung berapi secara jelas seolah-olah
ianya berlaku depan mata. Saya kaitkan gambaran itu dengan kebesaran dan kekuasaan Allah yang
mencipta alam ini. Murid-murid saya dapat memahami dan mudah mengingatinya, malah dapat
menghuraikan kejadian tersebut secara terperinci. Murid-muid saya juga merujuk kepada World Facts
Book di laman web Central Intelligence Agency (CIA) dan ensaiklopedia untuk mendapatkan lebih
banyak maklumat. Murid-murid saya juga buat capaian di rumah untuk ulangkaji dan ulang tayang.
Pembelajaran kendiri ini membolehkan murid saya mempunyai latihan yang secukupnya sebagai
persediaan menghadapai peperiksaan. Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang
lebih pintar lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Mereka mencari
sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu
rakan mereka yang kurang pintar. Hal ini memberikan keseronokan kepada murid-murid saya.
Kesimpulannya, ICT memudahkan pelajar meneroka ilmu-ilmu baru yang menjadikan proses P & P
menjadi lebih menarik dan berkesan. Murid-murid saya dapat berfiki secara kritis, penyelesaian
masalah, pengelaaman belajar yang autentik, pengetahuan yang dibina adalah melalui interaksi sosial.
Murid-murid saya telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasif menjadi aktif semasa dan selepas
proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan.
3.5.2 Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Penggunaan teks sama ada dalam bentuk perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana
untuk menerangkan bahagian-bahagian yang sukar untuk diterangkan atau difahami melalui
penggunaan teks. Maka penggunaan multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang
abstrak dengan bantuan adunan elemen-elemen teks, audio,video, animasi, dan grafik. Ini menjadikan
membolehkan sesuatu proses penerangan dilakukan dengan lebih mudah dan pantas. Contohnya dalam
menghuraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia. Saya menayangkan rakaman video
tentang punca-punca pencemaran dan gambar-gambar yang dirakam menggunakan kamera digital
akibat daripada tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Saya menggunakan aplikasi Photo
Story untuk menyediakan bahan bantu belajar. Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid-murid
saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat. Ini terbukti apabila murid-murid saya menulis
karangan tentang kesan-kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air.
Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik, teks,
muzik, video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu
konsep. Penggunaan muzik dan video sebagai alat bantu membolehkan murid-murid saya lebih
memberikan perhatian terhadap apa yang saya ajar. Murid-murid dapat menghayati isi pelajaran
dengan lebih jelas. Contohnya dalam pembelajaran KOMSAS, saya tayangkan rakaman drama, selepas
pembelajaran saya dapati murid-murid saya dapat memahami unsur-unsur plot, struktur plot dan dapat
menilai perwatakan serta nilai-nilai murni dari drama yang dipelajari.
Saya juga menggunakan Microsoft Excel untuk merekod serta menggred markah setiap kali diadakan
ujian dan peperiksaan. Markah ini dianalisis untuk melihat aspek kelemahan dan kekuatan pelajar.
Aplikasi ini membolehkan saya membuat head count untuk setiap orang murid yang saya ajar. Hasil
daripada analisis yang saya perolehi membolehkan saya menyediakan bahan atau soalan dengan
memberikan perisian berbentuk latih tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan,
memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan
dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan.
Pengajaran yang saya sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat
sendiri apa yang diterangkan oleh saya dengan bantuan komputer. Kaedah ini membolehkan murid
memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang sebenar. Dalam pengajaran Bahasa Melayu
penekanan diberikan untuk menguasai empat kemahiran iaitu membaca, memahami, menulis, dan
bertutur. Bagi mengajar kemahiran bertutur, murid-murid mesti mempunyai idea dan pengetahuan yang
luas. Bagi pelajar yang kurang membaca, masalah akan timbul kerana mereka tiada idea untuk
bercakap. Dengan kemudahan ICT yang saya miliki, saya muat turun maklumat, gambar dan rakaman
video dari internet. Saya juga menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dengan bantuan kamera
digital masukkan gambar-gambar dan saya tayangkan kepada murid-murid menerusi projektor LCD.
Murid-murid saya mendapat idea dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang
disaksinya dari awal hingga akhir dengan penuh keyakinan , ini menunjukkan proses pembelajaran yang
berkesan telah berlaku.
Penggunaan papan interaktif semasa mengajar membolehkan saya membuat pembetulan setiap
kesalahan yang murid serta-merta. Murid membuat tugasan menggunakan papan interaktif, hasil
tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor LCD. Saya membuat penilaian terhadap hasil tugasan
mereka dan membetulkan kesalahan mereka pada masa itu juga. Murid dapat mengetahui di mana
kekuatan dan kelemahan tugasan mereka. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman murid, dalam masa
yang sama saya dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan serta merta.
Jelaslah di sini, dengan menggunakan ICT telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan
murid-murid saya terhadap mata pelajaran yang saya diajar. Proses pengajaran dan pengajaran menjadi
lebih mudah dan lebih menarik. Hasilnya murid dapat menghasilkan tugasan yang sempurna. Hal ini
dapat membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah kerana penggunaan ICT dalam P & P telah memudahkan tugas guru dan murid menguasai
pengajaran dan pembelajaran.

3.5.3 Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif, Cepat Dan Mudah

Melalui ICT pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Penggunaan
grafik, ilustrasi, dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam
pembelajaran. Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio, video dan animasi yang
dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik.
Penggunaan ICT sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat
dan komunikasi. ICT membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima
dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia. Hal ini akan mewujudkan
hubungan kerja berpasukan dalam kalangan murid di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi.
Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara individu dan kumpulan, perbincangan akan dibuat selepas
hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan
memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi murid-murid.
Interaksi saya dan murid dapat dipertingkatkan melalui ICT di mana saya dan murid berhubung terus
melalui internet, e-mail atau berkunjung ke laman blog. Melalui internet murid dapat berhubung
dengan sesiapa sahaja walau di mana berada kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam
masa yang pantas teknologi. Teknologi multimedia membolehkan saya melihat wajah murid yang
menghubungi saya pada paparan skrin komputer. Murid saya dapat berbual secara terus dengan saya
menerusi skrin komputer. Murid-murid saya akan merujuk kepada saya apabila ada masalah yang
berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka memerlukan nota dan bahan rujukan. Interaksi
dan komunikasi sebegini juga memudahkan saya untuk memantau hasil kerja murid apabila mereka
menge-melkan kepada saya. Murid-murid oleh bertanya secara terus dan saya pula akan menjawab
dengan cepat
Jelaslah di sini melalui ICT jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. Guru
dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan murid dan murid sesama murid.
Murid dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer
menggunakan hujung jari sahaja. Ini menggambarkan kemahiran ICT yang saya miliki telah dapat
menumbuhkan inspirasi kepada murid-murid saya dan dapat meningkatkan komunikasi yang efektif,
cepat dan mudah.

3.5.4 Pengekalan informasi yang berkesan


Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat
kepada para pelajar. Ia digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan
dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan
elemen multimedia dapat memberikan kesan bunyi, paparan grafik yang berwarna warni, animasi serta
video. Set komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi
maklumat-maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna.
Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan
untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar, lihat dan lakukan, 40 peratus daripada
apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja.
Oleh sebab itu, ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak
seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri.
Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses
penyampaian maklumat, maka saya tidak teragak-agak menggunakan ICT untuk membantu
meningkatkan keberkesanan pengurusan P&P dalam bilik darjah.
Saya menggunakan perisian Autoware untuk menyediakan set-set soalan pelbagai aras secara interaktif.
Soalan-soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu saya sediakan jawapan yang membolehkan
murid-murid saya membuat penilaian secara sendiri. Bila murid dapat menjawab soalan dengan betul
mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi. Cara ini membolehkan murid saya merasai
pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi
pelajaran. Sebelum itu saya pastikan murid saya telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi
pelajaran yang saya ajar sebelum saya benarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap
yang lebih tinggi. Murid-murid saya boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada
bila-bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu. Ditambah pula dengan penggunaan multimedia
yang menarik menyebabkan murid tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya. Keadah ini
telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap apa
yang dipelajari.
Saya melayari laman-laman web yang berkaitan subjek yang saya ajar, kemudian maklumat tersebut
saya simpan dalam CD-ROM seperti ensaikopedia, pangkalan data dan lain-lain maklumat yang boleh
diperolehi di pasaran. Bahan-bahan ini saya gunakan dalam bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya
berulang kali. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman murid saya terhadap apa yang saya sampaikan.
Buktinya apabila saya meminta pelajar menyediakan penulisan karangan, saya dapati idea yang
dikemukakan adalah menggambarkan kematangan dan penguasaan pengetahuan pada tahap yang
membanggakan. Ini menggambarkan ICT dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan ingatan
murid-murid terhadap isi pelajaran
Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan yang sebenar di mana
murid dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang realistik. Cara ini memberi peluang kepada
murid saya untuk mengubah sesuatu untuk melihat pembaharuan. Situasi begini membenarkan murid
saya menguji dan mengemukakan idea baru yang terbaik dan seterusnya membuat kesimpulan. Perisian
pendidikan seperti ini menggalakkan murid saya telah dapat meningkatkan kemahiran, mengekalkan
maklumat yang diperolehi, serta memberi peluang kepada murid-murid saya melakukan penyelesaian
masalah.
Tegasnya saya nyatakan di sini bahawa, ICT telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan
mengekalkan maklumat murid yang diperolehi melalui kaedah ulangan dan penerokaan.Teknologi
maklumat telah memudahkan tugasan guru dan murid serta dapat membantu murid-murid
mempertingkatkan daya ingatan. Apa yang didengar, dilihat dan dialami oleh murid lebih lama kekal
dalam memori ditambah dengan penggunaan teknologi yang menarik dan interaktif.

3.5.5 Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti, Lengkap Dan Mantap

ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran, di
samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan perisian
aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam penghasilan karangan atau
penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot graf. Pelbagai perisian aplikasi yang
boleh dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran seperti Microsoft Word, Microsoft
Excell, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Paintshop, dan sebagainya.
Pelajar boleh memilih mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka.
Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran. Perisian
aplikasi Microsoft Excell yang sesuai boleh digunakan untuk membantu murid membina graf-graf yang
diperlukan. Manakala perisian Microsoft Powerpoint membolehkan murid membuat pembentangan hasil
tugasan yang saya berikan sama ada secara kumpulan atau individu.
Dalam pelajaran bahasa Melayu saya berikan tugasan kumpulan untuk membuat kupasan teks
Komponan Sastera (KOMSAS). Saya bimbing murid-murid saya untuk mendapatkan isi pelajaran, saya
galakkan murid saya menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dan juga Photo Story atau memilih
mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka untuk menghasilkan
tugasan. Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu murid-murid melaksanakan aktiviti
pembelajaran dan menyiapkan tugasan yang saya berikan. Contohnya dalam pembelajaran KOMSAS
murid-murid diberikan tugasan kumpulan. Hasil kerja kumpulan dibentang oleh murid dengan aplikasi
Microsoft Powerpoint. Hasilnya saya dapati murid-murid saya lebih bersemangat serta dapat
menghasilkan satu kerjasama yang padu dalam kumpulan di samping menghasilkan satu persembahan
yang amat menarik yang menggambarkan mereka betul-betul faham dengan apa yang dipelajari pada
sepanjang proses P & P berlaku itu.
Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau motivasi
pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Aplikasi multimedia
yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat meningkatkan minat seseorang
pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan. Selain itu penggunaan ICT dan multimedia
daapt mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar.
Apa yang penting sebagai guru, saya mestilah terus belajar dan memahirkan diri dengan pelbagai
kemahiran ICT supaya menjadi lebih inovatif, efektif dan berinformasi dalam mendidik anak bangsa.
Kelainan dalam paparan maklumat dapat membangkitkan minat dan motivasi murid untuk terus
mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat yang tentang mata pelajaran yang diminati. Apabila
minat dan motivasi pelajar sudah dirangsang, proses pembelajaran seterusnya lebih mudah
dilaksanakan. P & P menggunakan ICT dan multimedia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan dan mencabar.
Saya juga mendapati penggunaan ICT membolehkan murid-murid menghasilkan segala penciptaan dan
menyelesaikan kerja yang rumit. Melalui penggunaan ICT murid dapat menguasai pelbagai kemahiran
manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan, pangkalan data dan pembentangan dengan
menggunakan alat-alat teknologi. Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan murid
yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan.Kaedah pembelajaran begini amat
menarik dan hasil dari pemerhatian dan penilaian saya terhadap mutu tugasan, saya dapati murid-
murid saya telah berjaya menghasilkan tugasan yang berkualiti, lengkap dan mantap.

4.0 Penutup
Penggunaan ICT dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti
pendidikan bertaraf dunia. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di negara kita menjadi lebih
kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti
pendidikan. ICT menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan bertaraf dunia yang menjadi
impian Malaysia.
Guru bukan sahaja merupakan sumber inspirasi kepada murid-murid, malah guru-guru menjadi
pendorong kepada kejayaan dan kemajuan murid. Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan
segala-galanya yang boleh mengambil peranan penting seseorang guru. Guru diperlukan untuk
mencorakkan perkembangan pelajar kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi walau
secanggih mana sekalipun teknologi boleh mencorakkan pembelajaran.
Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia dan sentuhan guru terhadap murid.
Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk membimbing, mendorong, membina
keyakinan, menunjuk ajar, menangani masalah pembelajaran, mengembang kemahiran diri, dan
sebagainya tidak ambil alih oleh teknologi.dalam menangani arus ledakan teknologi ini guru harus
mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan, meluaskan peranan guru dalam
membantu dan membimbing murid-murid serta membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan
kualiti pendidikan yang diberi kepada murid-murid seterusnya berjaya membangunkan modal insan
cemerlang, gemilang dan terbilang. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan ICT sebagai
medium paling berkesan ke arah merealisasaikan impian tersebut. Apa lagi dalam usaha kerajaan untuk
mengangkasakan pendidikan di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas
pertama dalam menyahut Sembilan Cabaran Wawasan 2020.

Bibliografi
1. Profesionalisme Keguruan Prospek Dan Cabaran, Abdul Rahim bin Abdul Rashid, DBP KL.2005
2. Kamus Dewan Edisi Ke-4,DBP KL, 2007
3. Rancangan Malaysia Ke 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, 2006 2010 Edisi pelancaran.KPM,
2006
4. Multimedia Konsep dan Praktis, Jamalludin bin Harun, Zaidatun bt.Tahir, Venton Publishing, Jun
2005
5. ICT dari Perspektif Profesional Isu-isu Pengurusan Organisasi, Penyelenggara Abdul Manaf Bohari,
Pearson Prentice Hall, PJ, 2006
6. Siri Perspektif Minda Sekolah Bestari dan ICT, Razak Ibrahim, Wan Norazlin Yusuf,Cemerlang Publica
tions Sdn. Bhd.Seri Kembangan, 2005
7. Multimedia Dalam Pendidikan, Jamalludin Harun, Dr. Zaidatun Tasir, PTS Publication & Distributors
Sdn Bhd. KL,2003
8. Bahan Bacaan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan, Institut Aminudin Baki, Genting Highland, 2004