Anda di halaman 1dari 6

'

La ilaaha i

.lzh iitu~ Wahuwa h n loa 1...


limaa qadhaita, wall!a yanfa'u d.ztlljaddi minkaljad. -


- -
Nya . Bagi~Nya segala kekuasaan dan bagi~Nya segala p~ji. .

akan mati dengan kekuasaan-Nya yang lebib baik. Dan Dia a ..:
berkuasa Btas segala sesuatu. Yaa Allah Tuhanku! 1idak ada
bisa meDghalangi apapun jUga apabila ' Engkau memberi. -

. tidak ada yang dapat memberi apabila Engk&u menghalang-ha


Dan . tidak ada yang m8m:Pu me~olak. pada apa-apa yang Kau
dat8ngkan-Nya . Dan ,tidaJ<
.
ada
.
yang bernianfa'at
.
kekayaan da~ . /

keberanian kalau kema~puan ito bukandari Engkau datangnya ...
--

. b. Shalat suDnat pada tanggal15 buiiDt Rajah lO.raka'at. .,.-- :.....-


. Bacaan yang dibaca tiap raka;at ba~da Fatihah: sama dengan ba~an :

pa~a tanggal 1 Rajah, y . Qulh-UWallaahu ahad 3lcali dan . Q~Qiaa
. . . . hal kaafiruul) 3 kali. Ba'da salaiil inembaca do' a sebagai t:
-
.
. '

/ / ~ . .

......., ( .. . . . ~ .IJ , , ,
:
.
~ I
-'

. , / .

-
,. t


. .,., .. _. . . .. .


/ - /
_,...,, IJ~
, . . - ., . - '
~r

.- ..
II
- w
'l

.
-
-

- I' -

, . .. ,


. '

Loa ilaaha illallaahu ... (lihatdo'a pertama)


, 1/aahan waahidan ahadan Shamadan fardan witrtvi lamyanahidz

. sh ibataw walaa walada. ' . I_,
ndak ada Thhan inelainkan Allah Yang Maha Esa yang tak s tu
Nya. r l - '
1


"

-Nya segala kekuasaa~ dan segala puji. Dialah t


ldupkaJi dan mematikan. Dialah yang hid up tldak akan tl
-I
I

I

. . . 89
\
I
..I I

I

t
I

u
P . ' Ia -sesuatu . Tu
Esa, t ~emlnta~.satu yang Tun 1,_ tiD

heristrl, dan tld8Jc berputera. . -.


c. Shalat sunnat pada taDggal30 bulan Rajah 10 raka'at.

tanggall Rajah, yakni Qulhuwallaahu iJhad 3 kali dan Qulya 3 kali.


'
. ~a'da salam membaca do' a sebagai berikut:

. / / ' - ' .~ '


. i .. .
~ / ~

' I

. , _,At;l

...
~

_, . .., .
, ., ..
,.;,;
~
... w
.'
'

,. . .,
I
. \

'

... _,.,.,- .
' tI
-

'

..

-

'

;
t


. ..,..~

.

'.
!

. .. :. . .,-" . . .,. 0 .......

- .,
- ~. """ ,_, .;t' . ' ~ ~
-

:Laa ~li!aha illallaahu . . . {lihat do'a pertalna) .- -


I
\ . ~

r
thaahiriin_a. Walaa ha;ula walaa quwwata il/aa .bi//aalJi! 'aliyyil aazhiim.

-
I
)


Tidak ada Tuhan melainfa1n r\)lab yang ~aha Esa yang tak ada .
- '

~ sekutu b~gi-Ny~. ;Ba_gi~Nya segala kekuasaan dan segala .pujl.


_. .J. . . Dialah dzat yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang hidup
- \ tidak akan mati. Dan Dia pu~alah yang berkuasa atas .sesuatu. .

, Semoga Allah mem~mbah rahmat kepada Nabi .Muhammad saW .

~ . . dan keluargany~. Dan tiada berdaya upaya kecuali deng~1n per-


, . tolongan Allah yang


.
Hidup -
dan ng. -
- . ., ., -

$ . I

.' d. Shalat sunnat Rajah pada malam ~um'at pertama bulan Rajah_.

.ban}'aknya -12 raka'at. . . . - : . .


Bacaan yang dibaca tiap taka'at ~a'da Fatihah: In_na anzalnaahu 3 kali
dan Qu/huwallaahu ahad -~2 kali. - _ _


Setelah selesai shalat 12 raka'at banyaknya dua-dua raka'at , kemudian
_membaca shalawat
'
kepada Nabi MuhanUDad
.
saw.- 70 kali dalam duduk
: s3ntai, seperti duduk tasyabud awal. -

-
-

-

- 90 .
t
\


..
~uji aMadnya bulan Rajab :


' I
t


..,'

- #

l qayyuum. . . _ .

Tgl. 1 s/d 10 : Subhaanallaahi h-

/~ / / - ., l, / . _,..~.} -

/ .
I

'


. ~-

Tsl. 11 s/d 20 : Subhailnallaahi ahadish sha'!'af-!. . . _


. .
MahasiJci Allah yang Esa dan tempat memanta ,


'


'..., , /" /

'
.U . . -
'
..
\
4


. -- - .'

Tgl. 21 s/d 30 : Su_~hqanal/aa~Ji ra-uufi. . . , . ,


-
Mabasuci Allah dan yang ~erbei8S kasih.

Shalat itu memang berat untuk dikerjakait kecualt bagi orani-orang .


. yan_g khu~'. (Al-qur'an)~ : . .: . . - .

. .

. .

.. ..

I -

~ .

. .
I- '.
.
- . I

*** .'
I
,

..

' '


\
V 1

r

-


"
_,
,. .. . ... I
..
..

' ' .
f
. ...


, ':.

. .-


' ...

. -

. ...
' I
-


.
~
-

I
.. .'
. - . ...


. .
I

..

.


f
.

' . .
.
.. .

.

- .. I
'

l

.. . -


\


. .
"' I. '"

.. ..
. . ..,.

."

- \'
.


1

...
'

-


-

92..
'