Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS TINGKATAN 4 (2017)

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


1.1
Menganalisa Murid dapat : Peta Alir
kaedah penyiasatan menerangkan langkah-langkah dalam Inkuiri Terbuka
saintifik. penyiasatan saintifik,
menj//alankan penyiasatan saintifik,
menulis laporan penyiasatan saintifik,
1 TEMA: menerangkan kepentingan penyiasatan
(3-7/1) PENGENALAN saintifik.
KEPADA SAINS
1.2
BAB 1: Menyedari kepentingan Murid dapat: Peta Buih
PENYIASATAN mengamalkan sikap mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni
SAINTIFIK saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis,
semasa menjalankan menerangkan kepentingan mengamalkan
kaedah penyiasatan sikap saintifik dan nilai murni semasa
saintifik menjalankan penyiasatan saintifik,
mengamalkan sikap saintifik dan nilai
murni semasa menjalankan penyiasatan
saintifik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
2.1 Murid dapat:
Memahami memerihalkan maksud koordinasi badan, Peta Buih
koordinasi badan mengenal pasti sistem dalam badan yang KBAT
mengawal dan menyelaras koordinasi
badan,
menyatakan kepentingan koordinasi badan.

TEMA :
2 PENYELENGGARAAN
(9/1-13/1) DAN
KESINAMBUNGAN
HIDUP

BAB 2 : KOORDINASI Murid dapat : Peta Buih


BADAN mengenal pasti bahagian dalam sistem Peta Dakap
2.2 saraf manusia,
Memahami sistem saraf menyatakan fungsi setiap bahagian dalam
manusia sistem saraf,
menyatakan maksud neuron, Peta Pokok
mengenal pasti bahagian neuron
menyatakan fungsi bahagian dalam neuron,
mengenal pasti perbezaan jenis neuron,
menyatakan fungsi setiap jenis neuron,
membandingkan dan membezakan jenis-
jenis neuron.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat :
menyatakan maksud reseptor dan efektor, Peta Bulatan
3 2.3 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, KBAT
(16/1-20/1) Menganalisa menerangkan dengan contoh tindakan
koordinasi saraf refleks,
memerihalkan tindakan refleks,
mengilustrasikan pengaliran impuls dalam
arka refleks.

2.4
Memahami peranan Murid dapat: Peta Buih
4 proprioreseptor menerangkan maksud proprioreseptor,
(23/1-27/1) dalam menerangkan kepentingan proprioreseptor
mengekalkan
keseimbangan dan
koordinasi
CUTI TAHUN BARU CINA (28/1-29/1/2017)

Murid dapat: Peta Dakap


mengenal pasti bahagian utama dalam otak
2.5 manusia, Pdp Abad ke 21
5 Memahami otak menyatakan fungsi setiap bahagian dalam - Round Table
(30/1-2/2) manusia dan otak manusia,
kerencamannya. menerangkan maksud tindakan terkawal,
memberi contoh tindakan terkawal,
menerangkan maksud tindakan luar kawal,
menerangkan tindakan luar kawal,
menerangkan kesan kecederaan pada
bahagian tertentu dalam otak manusia.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid dapat: PdP Abad ke 21


6 2.6 memerihalkan maksud hormon, - Think Pair and
(5/2-9/2) Memahami memerihalkan maksud kelenjar endokrin, Share
koordinasi kimia mengenal pasti kelenjar endokrin utama
Peta Pemikiran
dalam badan dan kedudukan masing-masing dalam
- Peta Pelbagai Alir
tubuh
menyatakan fungsi hormone yang
dirembeskan oleh kelenjar endokrin,
memerihalkan kesan ketidakseimbangan
hormon ke atas kesihatan.

Peta Pemikiran
2.7 Murid dapat: - Peta Buih
7 Menganalisa membandingkan dan membezakan Berganda
(12/2-16/2) koordinasi antara koordinasi saraf dengan koordinasi kimia, Pdp Abad ke 21
- Hot Seat
sistem saraf menerangkan dengan contoh koordinasi di
dengan sistem antara sistem saraf dan sistem endokrin
endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu
rangsangan.
menerangkan kepentingan koordinasi
antara sistem saraf dengan sistem endokrin
dalam penyelarasan gerak balas terhadap
sesuatu rangsangan.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
3.1 Murid dapat: Peta Buih
Memahami proses menyatakan maksud gen, asid Pdp Abad ke 21
MINGGU TOPIK pembahagian
KANDUNGAN sel deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom,
HASIL PEMBELAJARAN - CATATAN
Pembentangan
9 TEMA : memerihalkan hubungkait antara gen, DNA - Model Mitosis dan
27/2-3/3 PENYELENGGARAAN dan kromosom, Meiosis
DAN 2.8 Murid dapat:
menyatakan maksud mitosis,
KESINAMBUNGANMenilai kesan mentakrifkan maksud dadah, Peta Bulatan
memerihalkan proses mitosis,
HIDUP penyalahgunaan menyenaraikan contoh-contoh dadah, Peta Pebagai Alir
BAB 3 : KETURUNAN menyatakan maksud meiosis, Peta Buih Berganda
dadah terhadap menerangkan maksud penyalahgunaan
DAN VARIASI koordinasi badan memerihalkan proses meiosis,
dadah,
membanding dan membezakan antara
dan kesihatan memerihalkan kesan penyalahgunaan
mitosis dan meiosis,
dadah terhadap koordinasi
menerangkan badan,
kepentingan mitosis dan
memerihalkan
meiosis. kesan penyalahgunaan
8 dadah terhadap kesihatan.
UJIAN 1 (6/3/2017-10/3/2017)
(19/2-23/2) 3.2 Murid dapat:
Memahami prinsip Murid dapat:
menerangkan maksud gen dominan dan Peta Buih Berganda
11 2.9 dan mekanisme menyenaraikan
gen resesif, contohcontoh minuman Peta Bulatan
13/3-17/3 pewarisan
Menganalisa kesan beralkohol.
mengenal pasti sifat-sifat dominan dan Think
Peta Pair and Share
Pokok
pengambilan resesif padakesan
memerihalkan manusia,
pengambilan alkohol
alkohol berlebihan mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat
secara berlebihan terhadap koordinasi
terhadap koordinasi badan,
menggunakan rajah skema,
badan dan meramalkankesan
memerihalkan nisbahpengambilan
genotip dan alkohol
fenotip bagi
kesihatan. secara
kacukan monohibrid.
berlebihan terhadap kesihatan,
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(18/3/2017-25/3/2017)
mewajarkan kepentingan mengelakkan diri
3.3 Murid dapat:
daripada pengambilan alkohol secara
Memahami menerangkan maksud kromosom seks, Peta Buih
12 penentuan seks berlebihan.
menerangkan mekanisme penentuan seks
27/3-31/3 anak dan kejadian anak, Peta Buih Berganda
kembar pada Murid dapat:
menerangkan kejadian kembar seiras dan
manusia. menyatakan maksud minda, mengenalpasti
kembar tak seiras,
2.10 faktor-faktor yang memberi kesan terhadap Peta Bulatan
membanding dan membezakan kembar
Menyedari minda,
seiras dengan kembar tak seiras,
kepentingan minda menerangkan bagaimana penyalahgunaan
menerangkan mengenai kembar siam.
yang sihat dan baik bahan boleh memberi kesan terhadap
minda,mewajarkan kepentingan minda
MINGGU TOPIK KANDUNGAN yang sihatHASIL PEMBELAJARAN
dan baik. CATATAN
3.4 Murid dapat:
Memahami mutasi menyatakan maksud mutasi, Peta Bulatan
menyatakan jenis mutasi,
Peta Pokok
menyenaraikan contoh mutasi,
mengenalpasti faktor yang menyebabkan
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
menyatakan maksud variasi, Eksperimen (PEKA) :
3.6 menyenaraikan variasi dalam manusia, Variasi daun
Menganalisa mengelaskan variasi kepada variasi selanjar
variasi dalam dan variasi tak selanjar, Inkuiri Terbimbing
hidupan.
membanding dan membezakan variasi
selanjar dan variasi tak selanjar,
15
17/4 21/4 mengenalpasti faktor-faktor yang
menyebabkan variasi,
menerangkan kepentingan variasi.

3.7 Murid dapat: Peta Buih


Menyedari menerangkan penyalahgunaan ilmu
kepentingan pengetahuan dalam bidang genetik boleh
mematuhi etika mengancam kehidupan
dalam penyelidikan memerihalkan kepentingan mewujudkan
genetik dan mematuhi etika dalam penyelidikan
saintifik untuk kebaikan manusia sejagat.

Murid dapat:
4.1 menerangkan teori kinetik jirim, Peta Pokok
Menganalisa menghubungkaitkan perubahan haba
perubahan dengan
TEMA : JIRIM keadaan jirim perubahan tenaga kinetic zarah dalam jirim, Peta Alir
16 DALAM ALAM
menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga
24/4 28/4
keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.
BAB 4 :JIRIM
DAN BAHAN 4.2
Murid dapat:
Memahami Peta Dakap
struktur atom memerihalkan struktur atom,
mengenalpasti zarah-zarah subatom,
membanding dan membezakan zarah-zarah
subatom

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


Murid dapat:
menyatakan tentang nombor proton,
menyatakan tentang nombor nukleon, Peta Buih
menghubungkait bilangan proton, neutron
4.3 dan elektron bagi satu atom dengan nombor Peta Pokok
16 Mengaplikasi idea proton dan nombor nukleon,
24/4 -28/4 tentang nombor membuat kesimpulan tentang bilangan
17 proton dan nombor proton,
01/5 5/5 elektron dan neutron dalam atom bagi
nukleon dalam
unsur unsur-unsur yang berlainan,
mengitlakkan bilangan proton dan elektron Peta Buih
dalam atom bagi unsur-unsur yang
berlainan,
menyatakan tentang isotop,
memberikan contoh-contoh isotop

Murid dapat: Pdp Abad ke 21


memerihalkan tentang penyusunan unsur- - Round Table
4.4 unsur dalam Jadual Berkala
Memahami memerihalkan kumpulan dan kala dalam
18 pengelasan unsur Jadual Berkala
08/5 12/5 dalam Jadual mengenal pasti kedudukan unsur-unsur
Berkala logam, bukan logam dan separa logam
dalam
Jadual Berkala
menyatakan kepentingan Jadual Berkala
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 19 & 20 ( 15/5/2017 26/5/2017)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27/5/2016 11/6/2016)
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
4.5 Murid dapat:
Memahami sifat memerihalkan atom, molekul dan ion Peta Pokok
bahan mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan
berdasarkan zarah seperti atom, molekul dan ion,
yang terdapat di menyatakan contoh bahan yang terdiri
21 dalamnya daripada atom, molekul dan ion,
12/6 16/6
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASILdan
PEMBELAJARAN Peta Buih Berganda
CATATAN
membanding membezakan bahan-
bahan
Murid dapat: yang terdiri daripada atom, molekul
Inkuiri Terbimbing
menyatakan sifat-sifatsifat
dan ion berdasarkan fizikal
bahan bahan,
tulen, Ekpserimen:
menghubungkait sifat fizikal bahan yang
memerihalkan pelbagai kaedah penulenan - Kesan bendasing
terdiri daripada atom, molekul dan ion terhadap takat didih
4.7 bahan,
dengan susunan zarah dan daya tarikan di cecair tulen (PEKA)
menghubung
24 Menganalisa antaranya. kait sifat-sifat bahan dengan - Proses penghabluran
3/7-7/7 kaedah penulenan kaedah penulenan yang digunakan,
menerangkan menggunakan contoh - Inkuiri
bahan
4.6 Murid dapat: Pengesahan
Memahami kaedah penulenan
menyenaraikan contoh yanglogam
digunakan untuk
dan bukan Peta Buih
Peta Dakap
sifat-sifat dan menghasilkan
logam, bahan kegunaan harian.
22 kegunaan bahan menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan Peta Buih Berganda
19/6 23/6 logam dan bukan Muridlogam,
dapat:
24 logam
4.8 memerihalkan
menyenaraikankegunaan
kegunaankepelbagaian
logam dan bukansifat Inkuiri
Peta Berstruktur
Buih
3/7-7/7 Menghargai dan
logamkeadaan bahan dalam
dalam kehidupan kehidupan
harian,
kepelbagaian sifat manusia,
membanding dan membezakan logam
dan keadaan mewajarkan
dan bukan logam berdasarkan
kepentingan sifat-sifatsifat
kepelbagaian
bahan memberi fizikal,
dan keadaan bahan dalam kehidupan
manfaat kepada menghubungkaitkan
manusia. sifat fizikal logam dan
manusia bukan logam dengan kegunaannya dalam
kehidupan harian.
Murid dapat:
CUTI HARI RAYA(25/6/2017- 30/6/2017)
TEMA : menerangkan maksud perubahan fizik, Peta Buih
25 TENAGA menerangkan maksud perubahan kimia Peta Buih Berganda
10/7-14/7 DALAM 5.1 memberi contoh perubahan fizik dalam
KEHIDUPAN Memahami kehidupan harian, Inkuiri Terbimbing
BAB 5:TENAGA perubahan fizik dan memberi contoh perubahan kimia dalam
DAN kimia kehidupan harian,
PERUBAHAN membanding dan membezakan perubahan
KIMIA fizik dan perubahan kimia
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
25 menyatakan tindak balas kimia melibatkan
10/7-14/7 perubahan haba,
mengenal pasti tindak balas yang
5.2 melibatkan pembebasan haba Eksperimen (PEKA):
Menganalisa mengenal pasti tindak balas yang
perubahan haba Tindak balas eksotermik
melibatkan penyerapan haba dan endotermik
dalam tindak balas
menghubungkaitkan perubahan suhu bahan Inkuiri Pengesahan
kimia
tindak balas dengan tindak balas eksotermik
menghubungkaitkan perubahan suhu bahan
Peta Buih Berganda
tindak balas dengan tindak balas
endotermik
menerangkan melalui contoh perubahan
haba yang berlaku semasa tindak balas
kimia dalam industri.

26 Murid dapat:
17/7-21/7 memerihalkan kecergasan tindak balas
logam dengan air, Eksperimen:
memerihalkan kecergasan tindak balas - Tindak balas antara
logam dengan asid, logam dengan
memerihalkan kecergasan tindak balas air,asid,oksigen.
5.3 logam dengan oksigen, - Kedudukan karbon
Mensintesiskan siri
membanding dan membezakan kecergasan dalam siri kereaktifan
kereaktifan logam
tindak balas logam dengan air, asid dan logam
oksigen,
membuat urutan kecergasan tindak balas Inkuiri Pengesahan
logam,
membina siri kereaktifan logam berdasarkan Peta Alir
kecergasan tindak balas logam terhadap
oksigen,
mengenal pasti kedudukan karbon dalam
siri kereaktifan logam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
27 5.4 menghubungkaitkan kedudukan logam Pdp Abad Ke 21
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
5.6 Murid dapat:
29 Memahami memerihalkan cara sel ringkas beroperasi,
07/8-11/08
24/7-28/7 penghasilan tenaga
Mengaplikasikan menyenaraikan pelbagai jenis
dalam siri kereaktifan logam seldengan
dan kaedah Eksperimen
- Three Stray,: One
MINGGU TOPIK elektrik daripada
siri kereaktifan
KANDUNGAN kegunaannya,
pengekstrakan logam daripada bijihnya.
HASIL PEMBELAJARAN Sel ringkas
Stay
CATATAN
tindak balas kimia menyatakan kelebihan dancontoh
kekurangan Inkuiri Terbimbing
logam menerangkan dengan prosespelbagai
jenispengekstrakan
Murid sel.
dapat: logam daripada bijihnya Peta Buih
7.1 menyatakan
dengan menggunakanciri imej yang dibentuk oleh
karbon
33 TEMA:TENAGA 5.7Mensintesiskan Murid dapat: Eksperimen:
cermin
menyatakansatah,kepentingan siri kereaktifan
11/9-15/9 DALAM memberi contoh tindak balas kimia yang - Peta
ciri-ciri imej yang
Buih
pembentukan
Memahami tindakimej menyatakan
logam tenaga ciri imej yang dibentuk oleh
KEHIDUPAN balas memerlukan cahaya, dibentuk oleh cermin
olehkimia yang
cermin satah kanta cembung,
berlaku dengan menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia
dan kanta menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh sata
yang peka cahaya,
28 BAB 7:CAHAYA, adanya cahaya - ciri-ciri imej yang
Murid dapat:
kanta
menerangkan cekung,
mengapa bahan kimia tertentu
31/7-04/08 WARNA, DAN membanding
menyatakan dibentuk oleh kanta
disimpan di dalammaksud
dan
botol elektrolisis imej yang
membezakan
gelap
PENGLIHATAN dibentuk
menyatakan olehmaksud
kanta cembung dengan
anod, katod, imej
anion, cembung dan kanta
Eksperimen:
5.5 yang
kationdibentuk
Murid dapat: oleh kanta cekung bagi objek - Proses
dan elektrolit cekungelektrolisis
Memahami memerihalkan
jauh,
memerihalkan bagaimana penggunaan
proses elektrolisis tenaga
suatu Pdp Abad
Inkuiri
- Proses ke 21
Terbimbing
penyaduran
elektrolisis melukis
daripada tindak
elektrolitdan balas
menggunakan kimia secara
melabel gambarajah berkesan
sinar bagi
elektrod karbon logam secara Walk
- Gallery
untuk mengelakkan pembaziran,
30 5.8 sinar cahaya yang
menerangkan melalui kanta
penggunaan cembung,
elektrolisis elektrolisis
Peta Buih
menerangkan
melukis dan bagaimana melupuskansinar
melabel gambarajah alat yang
04/09-08/9 Menghargai dalam industri
menggunakan tindak balas
untuk menerangkan kimiaimej
ciri-ciri sebagai
yang sumber Inkuiri Terbimbing
sumbangan inovatif tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam
kebijaksanaan terbentuk oleh kanta cembung,
sekitar,
manusia melukis gambarajah sinar untuk
memberi cadangan tentang cara baharu
memanfaatkan menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk
penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan
tindak balas kimia oleh sumber
sebagai kanta cembung
tenaga, dipengaruhi oleh jarak
sebagai sumber objek,
mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan
tenaga menentukan jarak fokus kanta cembung.
pelupusan alat yang menggunakan tindak balas
kimia sebagai sumber tenaga.
Murid dapat:
7.2 Murid dapat:
mengenal pasti bahagian alatan optik yang Peta Dakap
6.1Mensintesiskan menyatakan
terlibat dalam
maksud pembentukan
radioaktif, imej, Peta Buih
34
30 TEMA:TENAGA Memahami bahanimej Peta Pokok
pembentukan melukis
memberi gambarajah
contoh sinar bagi sinar cahaya
bahan radioaktif,
18/9-22/9
04/09-08/9 DALAM radioaktif
oleh alatan optik memerihalkan
yang melalui proses
alatan pereputan
optik, radioaktif,
KEHIDUPAN
membanding
menamakan dan membezakan
tiga jenis sinaran radioaktif,mekanisme
Peta Buih Berganda
BAB memerihalkan
memfokus sifat dan setiap
mengawal sinaran radioaktif,
jumlah cahaya
6:TENAGA membanding
yang masuk danke membezakan
dalam mata sinaran
manusia dan Pdp Abad ke 21
NUKLEAR radioaktif,
kamera, Peta Pokok
- Round Table
menerangkan
menerangkan maksud radioisotop,
struktur dan fungsi bahagian PEta Buih Berganda
memberi contoh radioisotop,
mata menggunakan kamera sebagai
menerangkan
pembandingan. kegunaan bahan radioaktif.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

7.3 Murid dapat: Eksperimen:


Menganalisa menyatakan maksud penyebaran cahaya, Penyebaran cahaya
penyebaran cahaya menerangkan melalui contoh penyebaran Inkuiri Pengesahan
35
cahaya dalam fenomena alam
25/9-29/9

7.4 Murid dapat :


Menganalisia menyatakan maksud penyerakan cahaya, Pdp Abad Ke 21
penyerakan cahaya memberi contoh fenomena alam yang - Hot Seat
berkaitan penyerakan cahaya,
menerangkan melalui contoh penyerakan
cahaya dalam fenomena alam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
7.5 mengenalpasti warna primer dan warna
36 Menganalisa sekunder, Eksperimen:
02/10-06/10 penambahan dan menerangkan percampuran warna primer Penolakan cahaya
penolakan cahaya menghasilkan warna sekunder, berwarna oleh penapis
berwarna menerangkan penolakan cahaya berwarna warna
oleh penapis warna. Inkuiri Terbimbing
Murid dapat:
7.6 menerangkan penolakan cahaya berwarna Peta Buih
Mengaplikasikan prinsip oleh objek berwarna
37 penolakan cahaya menerangkan penglihatan objek berwarna Peta Bulatan
09/10-13/10 berwarna untuk dibawah cahaya putih,
menerangkan kehadiran menerangkan penglihatan objek berwarna
objek berwarna. dibawah cahaya berwarna,
menyatakan fungsi sel rod dan sel kon pada
mata.
Murid dapat;
7.7 menyatakan maksud pigmen
Menganalisa kesan menyenaraikan penggunaan pigmen Eksperimen:
pencampuran membanding dan membezakan Percampuran pigmen
pigmen pencampuran pigmen dengan pencampuran Inkuiri Terbimbing
cahaya berwarna.
menerangkan melalui contoh kesan pigmen
terhadap cahaya.
membuat kesimpulan tentang pencampuran
pigmen.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat :
7.8 menyenaraikan kepentingan warna dalam Peta Buih
38 Menilai kepentingan kehidupan,
warna dalam menyatakan dengan contoh kepentingan
16/10 -20/10
kehidupan harian warna dalam kehidupan,
mewajarkan kepentingan warna dalam
kehidupan.
7.9
Menghargai Murid dapat:
penciptaan pelbagai Pdp Abad Ke 21
menghubungkait penciptaan pelbagai
alatan optik dalam - Think , Pair and
alatan optik yang dapat meningkatkan
memberi manfaat Share
keupayaan deria penglihatan.
kepada manusia
Murid dapat:
8.1 menyatakan maksud aloi,
Memahami sifat memberikan contoh aloi,
TEMA : sifat aloi dan menerangkan bagaimana pengaloian boleh Eksperimen :
PERKEMBANGAN kegunaannya dalam mengubah sifat logam, - Kekerasan aloi
38 TEKNOLOGI DAN industri berbanding logam tulen
menghubungkaitkan perubahan sifat logam
16/10 -20/10 INDUSTRI DALAM - Ketahanan aloi terhadap
yang dijadikan aloi dengan susunan
MASYARAKAT kakisan
zarahnya,
BAB 8:BAHAN menghubungkaitkan sifat aloi dengan Inkuiri Terbimbing
KIMIA DALAM kegunaannya dalam kehidupan harian,
PERINDUSTRIAN memerihalkan kepentingan aloi dalam
industri,
menyatakan maksud aloi superkonduktor.
8.2 Murid dapat: Peta Buih
Menganalisa menyenaraikan kegunaan ammonia dan
penghasilan dan sebatiannya dalam kehidupan harian,
Penggunaan ammonia memerihalkan penghasilan ammonia secara
dalam industri industri,
menyatakan faktor yang memberi kesan
terhadap penghasilan ammonia,
mengenalpasti kegunaan ammonia dalam
industri
8.3 Murid dapat: Pdp Abad Ke 21
39 Menganalisa kesan mengenal pasti aktiviti perkilangan yang - Gallery Walk
23/10-27/10 pembuangan bahan menjadi punca pencemaran, Peta Pelbagai Alir
sisa industri menerangkan kesan pembuangan bahan
terhadap alam sisa industri,
Peta Buih
sekitar. menghubungkaitkan kesan pembuangan
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


30/10-10/11 (30/10-10/11/2017)
41
06/11- 10/11 -

42 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR


13/11- 17/11
43 MENGEMASKINI FAIL PEKA
20/11-24/11
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

42
15/10-19/10

MINGGU ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN