Anda di halaman 1dari 4

M.

PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 6/4/2017


TINGKATAN 1 TR HARI KHAMIS MOD PELAJARAN

BIL MURID 26 MASA 12.30-2.00 PERBINCANGAN x EKSPERIMEN

KUMPULAN x TEKNOLOGI
BIDANG BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN
SIMULASI LAIN-LAIN
PEMBELAJARAN
STANDARD 4.1 Nisbah
KANDUNGAN TAHAP PEMIKIRAN
Diakhirpelajaran murid dapat : MENCIPTA MENGAPLIKAS

4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam I

STANDARD bentuk a : b : c. MENILAI MEMAHAMI

PEMBELAJARA 4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara MENGANALISI x MENGINGATI

N dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian S

4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti


dalam bentuk termudah. UNSUR i- THINK
OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat PETA PETA AIR

PEMBELAJARA 1. Menulis 4 nisbah dengan betul (tp1) POKOK

N/ KRITERIA 2. Menentukan 4 nisbah setara dengan betul (tp2) PETA PETA TITI

KEJAYAAN 3. Permudahkan 4 nisbah dengan betul tp2 BULATAN

(SC) PETA BUIH PETA DAKAP

PETA BUIH PETA PELBAGAI


1. Aktiviti 1 :Pelajar memberi contoh sitiasi yang
BERGANDA AIR
pernah dipelajari untuk menunjukkan nisbah dan
menyatakan tujuan menggunakan nisbah secara
AKTIVITI berpasangan ( membuat perbandingan)
PEMBELAJARA 2. Aktiviti 1 : Pelajar menulisi teknik menjawab
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
N 3. Pelajar menjawab secara individu. Pelajar
(EMK)
membanding jawapan secara berpasangan dan
BAHASA KREATIVITI DAN
membuat perbincangan INOVASI
4. Pelajar membuat kesimpulan. KELESTARIA TEK MAKLUMAT

BUKU TEKS X CARTA N ALAM & KOMUNIKASI

BUKU KERJA x KERATAN AKHBAR SEKITAR


ABM NILAI MURNI KELESTARIAN
EDARAN MAJALAH
GLOBAL
RUJUKAN SAMPUL SURAT
SAIN & PEN KEWANGAN
TUGASAN X PEMBENTANGAN LAIN-LAIN =
TEKNOLOGI

PENILAIAN PdPc Buku kerja m/s 53, 54 dan 55 PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN

PDP ABAD KE 21
/ pelajar telah mencapai objektif pengajara ENTRY / EXIT ROLLAY
CARD ROBIN

/ pelajar tidak dapat mencapai objektif diberi BRAINSTORMING TRAFIC

____________________________ LIGHT

/ pelajar tidak hadir GALERY WALK BUS STOP

GAMES THINK

REFLEKSI PAIR
o PdPc ditangguhkan kerana SQUARE
______________________________ GROUP X THINK

o Aktiviti PdPc tidak dapat berjalan dengan PRESENTATION PAIR

sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas sebab SHARE

yang tidak dapat dielakkan


o Sebahagian PdPc perlu diulang semula kerana TAHAP PENGUASAAN
pelajar tidak menguasai objektif pembelajaran TAHAP 1 / TAHAP 4

TAHAP 2 / TAHAP 5

TAHAP 3 TAHAP 6

CATATAN
BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN
STANDARD 4.1 Nisbah
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ 1. Permudahkan 4 nisbah dengan betul tp2
KRITERIA KEJAYAAN
(SC)
1. Aktiviti 1 : Pelajar menulisi teknik menjawab dalam permudahkan nisbah
2. Pelajar menjawab secara individu. Pelajar membanding jawapan secara
berpasangan dan membuat perbincangan
AKTIVITI 3. Pelajar membuat penilaian individu
PEMBELAJARAN 4. Aktiviti 2 : Pelajar bermain kuiz membina ayat situasi dan kadar. Pelajar
membina kadar menggunakan unit yang diberi oleh guru. Kumpulan yang
mendapat markah tertinggi dikira sebagai pemenang.
5. Pelajar membuat kesimpulan.

BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN


STANDARD 4.2 Kadar
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ 1. Menyatakan kadar dan kuantiti bagi 2 situasi (tp1)
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menukar kadar dalam unit yang baru tp2
(SC) 3. Menyatakan kadaran yang betul tp 1 , tp2 ( buku teks)
1. Aktiviti 1 :Pelajar membuat pembentangan jalan kerja di hadapan kelas
2. Aktiviti 2 : Pelajar menulisi teknik menjawab yang betul
AKTIVITI 3. Pelajar menjawab secara individu soalan kadar. Pelajar membanding
PEMBELAJARAN jawapan secara berpasangan dan membuat perbincangan
4. Pelajar membuat kesimpulan.

BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN


STANDARD 4.3 Kadaran
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar.
PEMBELAJARAN 4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran.

Pelajarakanberjayajikamerekadapat
OBJEKTIF 1. Membuat perbandingan dua kadar yang berbeza( kadaran) dalam suatu
PEMBELAJARAN/
situasi (tp1)
KRITERIA KEJAYAAN
2. Menyelesaikan masalah dengan menghubungkait antara nisbah dan kadar
(SC)
(tp 2) buku kerja m/s 58
1. Aktiviti 1 :Pelajar membuat perbincangan latihan kerja rumah
2. Aktiviti 2 : Pelajar menulisi teknik menjawab
AKTIVITI 3. Pelajar menjawab secara individu. Pelajar membanding jawapan secara
PEMBELAJARAN berpasangan dan membuat perbincangan
4. Pelajar membuat kesimpulan.
BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN
STANDARD 4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua
kuantiti diberi.
4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi
STANDARD
(i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti.
PEMBELAJARAN
(ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.
4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.
4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran,
termasuk membuat anggaran.
OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ 1. Menyelesaikan 2 soalan penentuan nisbah dengan betul (tp3)
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menyelesaikan 3 daripada 5 masalah dengan betul ( buku kerja m/s 59
(SC) 60)
1. Aktiviti 1 :Pelajar menulis teknik menjawab
2. Aktiviti 2 : Pelajar menjawab secara individu. Pelajar membanding
jawapan secara berpasangan dan membuat perbincangan
3. Aktiviti 3 : Pelajar diberi nombor. Pelajar diberi soalan untuk diselesaikan
AKTIVITI dahulu secara individu mengikut aras soalan. Kemudian, pelajar dipanggil
PEMBELAJARAN mengikut nombor untuk berbincang jawapan dengan guru, manakala
pelajar menjawab soalan lain.
4. Pelajar menulis jawapan yang betul dalam kertas dan pelajar lain
menyemak jawpaan yang betul.
5. Pelajar membuat kesimpulan.

BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN


STANDARD 4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.
PEMBELAJARAN 4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran,
termasuk membuat anggaran.

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ 1. Menyelesaikan 2 soalan penentuan kadar dengan betul ( tp 3)
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menyelesaikan 2 daripada 3 masalah dengan betul ( buku kerja m/s 60)
(SC) tp 4
1. Aktiviti 1 :Pelajar menulis teknik menjawab
2. Aktiviti 2 : Pelajar menjawab secara individu. Pelajar membanding
jawapan secara berpasangan dan membuat perbincangan
3. Aktiviti 3 : Pelajar diberi masa membuat soalan tp 4, kemudian pelajar
AKTIVITI
digerakkan secara gallery walk untuk mendapatkan penerangan soalan
PEMBELAJARAN
yang lain.
4. Pelajar menanda jawapan masing-masing.
5. Kerja rumah ( buku teks ; mahir diri)
6. Pelajar membuat kesimpulan.

BIDANG PEMBELAJARAN BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN


STANDARD 4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan
KANDUNGAN dan perpuluhan
Diakhirpelajaran murid dapat :
4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan
Nisbah
4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan
STANDARD
mengaplikasikan konsep kadaran.
PEMBELAJARAN
4.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan
perpuluhan.

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ 1. Menyelesaikan 2 soalan tp 3 dengan betul buku kerja m/s 61
KRITERIA KEJAYAAN 2. Menyelesaikan 2 soalan tp 4 dengan betul ( buku kerja m/s 62) tp 4
(SC)
1. Aktiviti 1 :Pelajar menulis teknik menjawab
2. Aktiviti 2 : Pelajar menjawab secara individu. Pelajar membanding
AKTIVITI jawapan secara berpasangan dan membuat perbincangan
PEMBELAJARAN 3. Aktiviti 3 : Pelajar membuat pembentangan jawapan di hadapan kelass
4. Pelajar menanda jawapan masing-masing.
5. Pelajar membuat kesimpulan.