Anda di halaman 1dari 2

M.

PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 2/3/2017


TINGKATAN 1 TR HARI KHAMIS MOD PELAJARAN
BIL MURID 24 MASA 12.30-2.00 PERBINCANGAN x EKSPERIMEN

BIDANG BAB 2 : FAKTOR DAN GANDAAN KUMPULAN x TEKNOLOGI

PEMBELAJARA SIMULASI LAIN-LAIN

N
STANDARD 2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB) TAHAP PEMIKIRAN
KANDUNGAN MENCIPTA MENGAPLIKASI
Diakhirpelajaran murid dapat : MENILAI MEMAHAMI

2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan MENGANALISIS x MENGINGATI
STANDARD
seterusnya membuat generalisasi tentang faktor.
PEMBELAJARA
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu UNSUR i- THINK
N
nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut PETA PETA AIR
dalam bentuk pemfaktoran perdana. POKOK

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat PETA PETA TITI

PEMBELAJARA 1. Memberi faktor bagi 3 soalan dengan betul BULATAN

N/ KRITERIA 2. Menyenarai nombor perdana bagi 3 soalan dengan betul PETA BUIH PETA DAKAP

KEJAYAAN PETA BUIH PETA PELBAGAI

BERGANDA AIR
(SC)
1. Aktiviti 1 :Pelajar membaca buku teks mukasurat 30 dan
mencatat dalam buku tulis tentang kata kunci yang akan
dipelajari dan sebab mempelajarinya dengan melengkapkan
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
jadual yang diberi oleh guru.
2. Aktiviti 2: pelajar membuat aktiviti penerokaan 1 secara (EMK)
BAHASA KREATIVITI DAN
berpasangan dan membuat kesimpulan.
INOVASI
3. Pelajar dipilih secara rawak menjawab soalan dan memberi
KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &
maksud faktor. ALAM SEKITAR KOMUNIKASI
4. Pelajar menulis langkah untuk menyenaraikan factor bagi NILAI MURNI KELESTARIAN
nombor bulat dan membuat generalisasi. GLOBAL
5. Pelajar secara berpasangan menjawab soalan latih diri 2.1 a SAIN & PEN KEWANGAN

bagi a, b, c. Kemudian menjawab soalan d, e, f secara TEKNOLOGI

individu PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN

6. Aktiviti 3 : Pelajar secara berkumpulan menyenaraikan factor


AKTIVITI
3 soalan yang diberi oleh guru. Kemudian, pelajar menjawab PDP ABAD KE 21
PEMBELAJARA
3 soalan yang diberi oleh guru seara individu.
N ENTRY / EXIT ROLLAY
7. Soalan buku teks diberi sebagai kerja rumah CARD ROBIN
8. Aktiviti 4 : pelajar menyatakan maksud nombor perdana dan BRAINSTORMING TRAFIC

factor perdana LIGHT

9. Pelajar menulis langkah untuk menyenaraikan factor perdana GALERY WALK BUS STOP

bagi nombor. ( pemfaktoran perdana, pembahagian berulang GAMES THINK PAIR

atau pokok factor) SQUARE

10. Pelajar secara berpasangan menentaukan suatu nombor GROUP X THINK PAIR

PRESENTATION SHARE
adalah nombor perdana bagi suatu nombor atau bukan.
11. Pelajar secara berkumpulan menyenaraikan factor perdana
bagi 2 soalan. 3 soalan dibuat seara individu. TAHAP PENGUASAAN
12. Pelajar secaa individu mengungkapkan 2 nombor yang diberi TAHAP 1 TAHAP 4

dalam bentuk pemfaktoran perdana. (latih diri 2.1b) TAHAP 2 TAHAP 5

13. Pelajar membuat perbincangan TAHAP 3 TAHAP 6

14. Pelajar membuat kesimpulan.


BUKU TEKS X CARTA

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR


ABM
EDARAN X MAJALAH

RUJUKAN SAMPUL SURAT

LEMBARAN KERJA X PEMERHATIAN LISAN


PENILAIAN HASIL KERJA MURID KUIZ DRAMA/PBL
PdPc
TUGASAN X PEMBENTANGAN LAIN-LAIN =

REFLEKSI
/ pelajar telah mencapai objektif pengajaran dan diberi
latihan pengayaan
/ pelajar tidak dapat mencapai objektif diberi
____________________________
/ pelajar tidak hadir

o PdPc ditangguhkan kerana ______________________________


o Aktiviti PdPc tidak dapat berjalan dengan sempurna pada
tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan
o Sebahagian PdPc perlu diulang semula kerana pelajar
tidak menguasai objektif pembelajaran

CATATAN