Anda di halaman 1dari 15

M1

SELASA
TAPAK OK
M. MATEMATIK 9.1.17
TARIKH
PELAJARAN MOD PELAJARAN
TINGKATAN 1 TR HARI ISNIN PERBINCANGAN x EKSPERIMEN
BIL MURID 25 MASA 12.30-2.00 KUMPULAN x TEKNOLOGI

BIDANG NISBAH SIMULASI LAIN-LAIN

PEMBELAJAR
AN TAHAP PEMIKIRAN
STANDARD 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer MENCIPTA MENGAPLIKASI

MENILAI MEMAHAMI
KANDUNGAN MENGANALISIS x MENGINGATI
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi
asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. UNSUR i- THINK
PEMBELAJAR
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu PETA POKOK PETA AIR

AN Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum PETA PETA TITI

BULATAN
Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan PETA BUIH PETA DAKAP
OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat PETA BUIH PETA PELBAGAI

BERGANDA AIR
PEMBELAJAR -Menjawab 4/5 soalan gabungan operasi intger dengan betul
AN/ - Menjawab 4/5 soalan menggunakan hokum operasi aritmetik
dengan betul
KRITERIA
KEJAYAAN
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
(SC) (EMK)
1.Pelajar ingat semula konsep BODMAS untuk mengenalpasti BAHASA KREATIVITI DAN

INOVASI
urutan penyelesaian dalam soalan gabungan operasi . Setiap KELESTARIAN TEK MAKLUMAT

kumpulan diberi nombor dan pelajar dalam kumpulan membuat ALAM & KOMUNIKASI

SEKITAR
perbincangan dan diberi 1 nombor. Wakil tulis nombor NILAI MURNI KELESTARIAN

GLOBAL
dihadapan. SAIN & PEN KEWANGAN

2. Aktiviti 1: Pelajar membuat latihan dan perbincangan dalam TEKNOLOGI

PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x
kumpulan untuk soalan yang diberi bagi setiao kumpulan
3. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan penyelesaian PDP ABAD KE 21

4. Pelajar mencatat hasil perbincangan ENTRY / EXIT ROLLAY

AKTIVITI CARD ROBIN

5. Aktiviti 2 : Pelajar mengenalpasti hokum operasi aritmetik dan BRAINSTORMING TRAFIC


PEMBELAJAR LIGHT
menjawab soalan menggunakan hukum. Pelajar dalam kumpulan GALERY WALK BUS STOP
AN
membuat hokum berdasarkan soalan yang diberi. GAMES THINK PAIR

SQUARE
6. Pelajar membuat kesimpulan GROUP THINK PAIR

PRESENTATION SHARE
7. Pelajar membuat soalan
pengukuhan.__________________________
TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 1 TAHAP 4

TAHAP 2 TAHAP 5

TAHAP 3 TAHAP 6
M1
SELASA

MOD PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 3/1/2016
Perbincangan X
TINGKATAN 1 TAR HARI SELASA
Kerja Kumpulan X
BIL. MURID ___ / 25 MASA 7.30-9.00 PAGI
Simulasi
BIDANG PEMBELAJARAN 1. Nombor Nisbah
Eksperimen
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Integer
Pelajar akan berjaya jika mereka dapat: Lain-lain :
KBAT
1. Mengenal sekurang-kurangnya 3 daripada 6 nombor positif Mencipta
KRITERIA KEJAYAAN Menilai
(SC) dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Menganalisis X
Mengaplikasi X
2. Mengenal dan memerihal sekurang-kurangnya 5 integer. Memahami
Mengingati
1. Set induksi : Pelajar diberikan situasi seperti suhu glasier, suhu di gurun, aras
bangunan bertingkat. Pelajar menyatakan nilai suhu terhadap situasi yang diberikan
dan menyatakan aras tingkat-tingkat dalam bangunan menggunakan nombor.

2. Aktiviti 1: Secara berpasangan, pelajar dikehendaki mengenalpasti integer positif &


negative (Aktiviti penerokaan 1) dan menyatakan apa yang dimaksudkan dengan
integer.
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
3. Aktiviti 2 : Secara individu, pelajar dikehendaki menjawab soalan kuiz yang
diberikan oleh guru Pelajar yang menjawab dengan betul akan diberikan ganjaran.

4. Aktiviti 3: Pelajar diberikan latihan yang mengandungi 10 soalan untuk dijawab


dalam masa 10 minit. Guru berbincang jawapan bersama pelajar. Penilaian setiap
pelajar diambil.

5. Penutup : Pelajar membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini .
Buku Teks X Keratan Akhbar
ABM UNSUR i-THINK
Buku Kerja Majalah
Peta Pokok X
Edaran Rujukan X
Peta Bulatan
Carta X Lain-lain
Peta Buih

EMK Peta Buih Berganda


Belajar cara belajar
Peta Alir

NILAI Kerja sama dalam kumpulan Peta Titi

Peta Dakap

Peta Pelbagai Alir


REFLEKSI

AKTIVITI PENGAYAAN
CATATAN
Latihan Bertulis X
Kerja Rumah
Lain-lain:
M1
SELASA
MOD PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 3/1/2016
Perbincangan X
TINGKATAN 1 TAR HARI SELASA
Kerja Kumpulan X
BIL. MURID ___ / 25 MASA 7.30-9.00 PAGI
Simulasi
BIDANG PEMBELAJARAN 1. Nombor Nisbah
Eksperimen
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Integer
Pelajar akan berjaya jika mereka dapat: Lain-lain :
KBAT
Mencipta
1. Mewakilkan sekurang-kurangnya 4 daripada 8
Menilai
nombor integer pada garis nombor dan membuat Menganalisis X
Mengaplikasi X
KRITERIA KEJAYAAN perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan Memahami
(SC) Mengingati
integer tersebut berbanding integer lain pada garis
nombor
2. Membanding dan menyusun sekurang-kurangnya 5
integer mengikut tertib.
1. Set induksi : Pelajar melihat garis yang terdapat dalam pembaris dan membuat
kesimpulan bagaimana nombor disusun

2. Aktiviti 1: Secara berpasangan, pelajar dikehendaki mengenalpasti kedudukan


nombor integer positif & negatif (Aktiviti penerokaan 1) yang diberi dan menyatakan
perkaitannya.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN 3. Aktiviti 2 : Secara individu, pelajar dikehendaki menjawab soalan kuiz yang
diberikan oleh guru .

4. Aktiviti 3: Pelajar diberikan latihan yang mengandungi 10 soalan untuk dijawab


dalam masa 10 minit. Guru berbincang jawapan bersama pelajar. Penilaian setiap
pelajar diambil .

5. Penutup : Pelajar membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini .
M1
SELASA
MOD PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 3/1/2016
Perbincangan X
TINGKATAN 1 TAR HARI SELASA
Kerja Kumpulan X
BIL. MURID ___ / 25 MASA 7.30-9.00 PAGI
Simulasi
BIDANG PEMBELAJARAN 1. Nombor Nisbah
Eksperimen
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Integer
Pelajar akan berjaya jika mereka dapat: Lain-lain :
KBAT
Mencipta
1. Membanding dan menyusun sekurang-kurangnya 5
KRITERIA KEJAYAAN Menilai
(SC) integer mengikut tertib. Menganalisis X
Mengaplikasi X
2. Menambah dan menolak integer dan menjawab Memahami
Mengingati
sekurang-kurangnya 5 soalan dengan betul.
1. Set induksi : Pelajar membaca contoh peristiwa dalam buku teks

2. Aktiviti 1: Secara berpasangan, pelajar dikehendaki mengenalpasti pergerakan


nombor integer dalam garis nombor bagi operasi tambah dan tolak.

Pelajar juga membuat kerja berkumpulan dengan menggunakan kad warna bagi
menyelesaikan penambahan dan penolakan integer dengan kaedah memadankan kad
mengikut warna. ( warna biru sebagai integer positif dan warna merah sebagai integer
negatif)
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

3. Aktiviti 2 : Secara individu, pelajar dikehendaki menjawab soalan kuiz yang


diberikan oleh guru .

4. Aktiviti 3: Pelajar diberikan latihan yang mengandungi soalan untuk dijawab


dalam masa 10 minit. Guru berbincang jawapan bersama pelajar. Penilaian setiap
pelajar diambil .

5. Penutup : Pelajar membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini .

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 9.1.17


TINGKATAN 1 KRK HARI ISNIN
BIL MURID 27 MASA 10.20-11.50 MOD PELAJARAN
BIDANG NISBAH PERBINCANGAN EKSPERIMEN

KUMPULAN TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN SIMULASI LAIN-LAIN
STANDARD 1.1 INTEGER
KANDUNGAN
KEM. BERFIKIR ARAS
Diakhirpelajaran murid dapat :
-mengenalnomborpositifdan negative TINGGI
STANDARD
bedasarkansituasisebenar. MENCIPTA MENGAPLIKASI

PEMBELAJARAN/OB -mewakilkan integer


MENILAI MEMAHAMI

MENGANALISIS MENGINGATI
JEKTIF padagarisnombordanmembuatperkaitanantaranilai
PEMBELAJARAN integer dengankedudukan integer terseburberbanding
integer lain padagarisnombor. UNSUR i- THINK
(LO) -Membandingdanmenyusun integer mengikuttertib. PETA PETA AIR

POKOK

PETA PETA TITI


KRITERIA Pelajarakanberjayajikamerekadapat BULATAN

KEJAYAAN -menyebut 5 nomborpositifdan 5 nombor integer PETA BUIH PETA DAKAP

PETA BUIH PETA PELBAGAI

(SC) -mewakilkan integer pada 2 garisnombor BERGANDA AIR


-menyusun 3 senarai integer mengikuttertib
M1
SELASA
1.pelajar
menggunakansituasiharianutkmenerangkanmaksud
integer (kumpulan ) ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

(EMK)
2. latihan
BAHASA KREATIVITI DAN

3. mencatatisipenting INOVASI

KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &

ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

NILAI MURNI KELESTARIAN

GLOBAL

SAIN & PEN KEWANGAN

TEKNOLOGI

PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN

PDP ABAD KE 21

AKTIVITI ENTRY / EXIT ROLLAY

CARD ROBIN

PEMBELAJARAN BRAINSTORMING TRAFIC

LIGHT

GALERY WALK BUS STOP

GAMES THINK PAIR

SQUARE

GROUP THINK PAIR

PRESENTATION SHARE

PENTAKSIRAN
LISAN LAT. BUKU

TEKS

KUIZ LAMPIRAN

PEMBENTANGAN LAIN- LAIN

M. MATEMATIK 9.1.17
TARIKH
PELAJARAN MOD PELAJARAN
TINGKATAN 1 TR HARI ISNIN PERBINCANGAN x EKSPERIMEN
BIL MURID 25 MASA 12.30-2.00 KUMPULAN x TEKNOLOGI
BIDANG NISBAH SIMULASI LAIN-LAIN

PEMBELAJAR
AN TAHAP PEMIKIRAN
STANDARD 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer MENCIPTA MENGAPLIKASI

MENILAI MEMAHAMI
KANDUNGAN
MENGANALISIS x MENGINGATI
Diakhirpelajaran murid dapat :
-1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan garis
nombor atau kaedah lain yang sesuai. UNSUR i- THINK
Seterusnya membuat generalisasi tentang PETA POKOK PETA AIR
STANDARD penambahan dan penolakan integer. PETA PETA TITI

BULATAN
PEMBELAJAR
PETA BUIH PETA DAKAP

AN 1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai PETA BUIH PETA PELBAGAI
kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendaraban BERGANDA AIR

dan
pembahagian integer.

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
PEMBELAJAR -Menjawab 8/10 soalan tambah dan tolak integer dengan betul
(EMK)
AN/ - Menjawab 8/10 soalan darab dan bahagi dengan betul BAHASA KREATIVITI DAN

INOVASI
KRITERIA KELESTARIAN TEK MAKLUMAT

KEJAYAAN ALAM & KOMUNIKASI


M1
SELASA
SEKITAR

NILAI MURNI KELESTARIAN

(SC) GLOBAL

SAIN & PEN KEWANGAN

TEKNOLOGI

PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x
1.pelajar menggunakan kad warna untuk membuat penambahan
dan penolakan (kumpulan) PDP ABAD KE 21
2. Pelajar membuat latihan ENTRY / EXIT ROLLAY

CARD ROBIN
3. Pelajar meneroka konsep darab dan bahgi dengan merujuk BRAINSTORMING TRAFIC

buku teks LIGHT

GALERY WALK BUS STOP

4. Pelajar mencatat isi penting GAMES THINK PAIR

SQUARE
5. Pelajar membuat kesimpulan GROUP THINK PAIR
AKTIVITI PRESENTATION SHARE

PEMBELAJAR
AN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 1 TAHAP 4

TAHAP 2 TAHAP 5

TAHAP 3 TAHAP 6

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 9.1.17


TINGKATAN 1 TR HARI ISNIN
BIL MURID 25 MASA 12.30-2.00 MOD PELAJARAN
BIDANG NISBAH PERBINCANGAN x EKSPERIMEN

KUMPULAN x TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN SIMULASI LAIN-LAIN
STANDARD 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
KANDUNGAN
KEM. BERFIKIR ARAS
STANDARD Diakhirpelajaran murid dapat :
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan TINGGI
PEMBELAJARAN/OB operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib MENCIPTA MENGAPLIKASI

MENILAI MEMAHAMI
JEKTIF operasi. MENGANALISIS x MENGINGATI
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu
PEMBELAJARAN
Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum
(LO) Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan UNSUR i- THINK
Pelajarakanberjayajikamerekadapat PETA PETA AIR

KRITERIA POKOK
-Menjawab 4/5 soalan gabungan operasi intger dengan PETA PETA TITI
KEJAYAAN betul BULATAN

(SC) - Menjawab 4/5 soalan menggunakan hokum operasi PETA BUIH PETA DAKAP

PETA BUIH PETA PELBAGAI


aritmetik dengan betul BERGANDA AIR
AKTIVITI 1.pelajar menggunakan menggunakan konsep BODMAS
PEMBELAJARAN untuk mengenalpasti urutan penyelesaian dalam soalan
gabungan operasi
2. Pelajar membuat latihan dan perbincangan dalam ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

kumpulan untuk soalan yang diberi bagi setiao (EMK)


BAHASA KREATIVITI DAN
kumpulan INOVASI

3. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &

ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

penyelesaian NILAI MURNI KELESTARIAN

GLOBAL
4. Pelajar mencatat hasil perbincangan SAIN & PEN KEWANGAN

5. Pelajar mengenalpasti hokum operasi aritmetik dan TEKNOLOGI

PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x
menjawab soalan menggunakan hokum.
Pelajar membuat soalan pengukuhan dan membuat PDP ABAD KE 21
ENTRY / EXIT ROLLAY
kesimpulan
M1
SELASA
BUKU TEKS X CARTA CARD ROBIN

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR BRAINSTORMING TRAFIC

ABM EDARAN X MAJALAH LIGHT

RUJUKAN KAD WARNA X GALERY WALK BUS STOP

GAMES THINK PAIR

SQUARE
Buku teks - GROUP THINK PAIR

Modul HEBAT Matematik. PRESENTATION SHARE

RUJUKAN / SUMBER
Internet : www.kbatsm.my
PENTAKSIRAN

Bekerjasama, keyakinan dan ketepatan. LISAN X LAT. BUKU

TEKS
NILAI KUIZ X LAMPIRAN

PEMBENTANGAN LAIN- LAIN

PENTAKSIRAN
SEKOLAH

REFLEKSI

CATATAN

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 9.1.17


TINGKATAN 1 TR HARI ISNIN
BIL MURID 25 MASA 12.30-2.00 MOD PELAJARAN
BIDANG NISBAH PERBINCANGAN x EKSPERIMEN

KUMPULAN x TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN SIMULASI LAIN-LAIN
STANDARD 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
KANDUNGAN
KEM. BERFIKIR ARAS
STANDARD Diakhirpelajaran murid dapat :
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer TINGGI
PEMBELAJARAN/OB MENCIPTA MENGAPLIKASI

JEKTIF MENILAI MEMAHAMI

MENGANALISIS x MENGINGATI
PEMBELAJARAN
(LO)
UNSUR i- THINK
Pelajarakanberjayajikamerekadapat
KRITERIA PETA PETA AIR

-Menjawab 2/3 soalan penyelesaian masalah dengan POKOK


KEJAYAAN
betul PETA PETA TITI

(SC) BULATAN

PETA BUIH PETA DAKAP

AKTIVITI 1. Pelajar membuat persamaan matematik PETA BUIH PETA PELBAGAI

BERGANDA AIR
PEMBELAJARAN berdasarkan masalah seharian yang diberi
2. Pelajar diberi contoh soalan yang melibatkan
penyelesaian masalah
3. Pelajar membuat latihan dan perbincangan dalam ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

kumpulan untuk soalan yang diberi bagi setiao (EMK)


BAHASA KREATIVITI DAN
kumpulan
M1
SELASA
4. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan INOVASI

KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &


penyelesaian ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

5. Pelajar mencatat hasil perbincangan NILAI MURNI KELESTARIAN

GLOBAL
6. Pelajar diberi soalan pengukuhan dan membuat SAIN & PEN KEWANGAN

TEKNOLOGI
kesimpulan
PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x
BUKU TEKS X CARTA

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR

ABM EDARAN X MAJALAH PDP ABAD KE 21


RUJUKAN KAD WARNA X ENTRY / EXIT ROLLAY

CARD ROBIN

BRAINSTORMING TRAFIC
Buku teks - LIGHT

Modul HEBAT Matematik. GALERY WALK x BUS STOP

RUJUKAN / SUMBER GAMES THINK PAIR


Internet : www.kbatsm.my SQUARE

GROUP THINK PAIR

PRESENTATION SHARE
Bekerjasama, keyakinan dan ketepatan.
NILAI
PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN LISAN X LAT. BUKU

TEKS

SEKOLAH KUIZ X LAMPIRAN

PEMBENTANGAN LAIN- LAIN

REFLEKSI

CATATAN

1.3
M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 9.1.17
TINGKATAN 1 TR HARI ISNIN
BIL MURID 25 MASA 12.30-2.00 MOD PELAJARAN
BIDANG NISBAH PERBINCANGAN x EKSPERIMEN

KUMPULAN x TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN SIMULASI LAIN-LAIN
STANDARD 1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
KANDUNGAN
KEM. BERFIKIR ARAS
STANDARD Diakhirpelajaran murid dapat :
TINGGI
PEMBELAJARAN/OB MENCIPTA MENGAPLIKASI

JEKTIF MENILAI MEMAHAMI

MENGANALISIS x MENGINGATI
PEMBELAJARAN
(LO)
UNSUR i- THINK
Pelajarakanberjayajikamerekadapat
KRITERIA PETA PETA AIR

-Menjawab 2/3 soalan penyelesaian masalah dengan POKOK


KEJAYAAN
betul PETA PETA TITI

(SC) BULATAN

PETA BUIH PETA DAKAP

AKTIVITI 7. Pelajar membuat persamaan matematik PETA BUIH PETA PELBAGAI

BERGANDA AIR
PEMBELAJARAN berdasarkan masalah seharian yang diberi
8. Pelajar diberi contoh soalan yang melibatkan
penyelesaian masalah
9. Pelajar membuat latihan dan perbincangan dalam ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

kumpulan untuk soalan yang diberi bagi setiao (EMK)


BAHASA KREATIVITI DAN
kumpulan
M1
SELASA
10. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan INOVASI

KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &


penyelesaian ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

11. Pelajar mencatat hasil perbincangan NILAI MURNI KELESTARIAN

GLOBAL
12. Pelajar diberi soalan pengukuhan dan membuat SAIN & PEN KEWANGAN

TEKNOLOGI
kesimpulan
PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x
BUKU TEKS X CARTA

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR

ABM EDARAN X MAJALAH PDP ABAD KE 21


RUJUKAN KAD WARNA X ENTRY / EXIT ROLLAY

CARD ROBIN

BRAINSTORMING TRAFIC
Buku teks - LIGHT

Modul HEBAT Matematik. GALERY WALK x BUS STOP

RUJUKAN / SUMBER GAMES THINK PAIR


Internet : www.kbatsm.my SQUARE

GROUP THINK PAIR

PRESENTATION SHARE
Bekerjasama, keyakinan dan ketepatan.
NILAI
PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN LISAN X LAT. BUKU

TEKS

SEKOLAH KUIZ X LAMPIRAN

PEMBENTANGAN LAIN- LAIN

REFLEKSI

CATATAN

MINGGU 3

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 15.1.17


TINGKATAN 1 TR HARI AHAD
MOD PELAJARAN
BIL MURID 25 MASA 12.00-1.00
PERBINCANGAN x EKSPERIMEN
BIDANG NISBAH
KUMPULAN x TEKNOLOGI

PEMBELAJARA SIMULASI LAIN-LAIN

N
STANDARD 1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer TAHAP PEMIKIRAN
KANDUNGAN MENCIPTA MENGAPLIKASI

MENILAI MEMAHAMI
Diakhirpelajaran murid dapat :
MENGANALISIS x MENGINGATI
STANDARD 1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi
asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi.
PEMBELAJARA
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu UNSUR i- THINK
N Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum PETA PETA AIR

Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan POKOK

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat PETA PETA TITI

BULATAN

PEMBELAJARA -Menjawab 4/5 soalan gabungan operasi intger dengan betul PETA BUIH PETA DAKAP

N/ KRITERIA - Menjawab 4/5 soalan menggunakan hokum operasi aritmetik PETA BUIH PETA PELBAGAI

BERGANDA AIR
dengan betul
KEJAYAAN
(SC)
M1
SELASA
1.Pelajar ingat semula konsep gabungan operasi dengan menulis
di hadapan kelas. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

(EMK)
2. Aktiviti 1; Pelajar menjawab soalan kuiz selama 15 minit.
BAHASA KREATIVITI DAN

3. Pelajar membuat perbincangan dan pembetulan. INOVASI

KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &


4. Pelajar meneroka konsep hokum operasi aritmetik ALAM SEKITAR KOMUNIKASI
AKTIVITI
5. Aktiviti 2: Pelajar membuat latihan dan perbincangan dalam NILAI MURNI KELESTARIAN

PEMBELAJARA GLOBAL

kumpulan untuk soalan yang diberi bagi setiap kumpulan SAIN & PEN KEWANGAN
N TEKNOLOGI
6. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan penyelesaian PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN x

7. Pelajar mencatat hasil perbincangan


8. Pelajar membuat kesimpulan PDP ABAD KE 21
ENTRY / EXIT ROLLAY
9. Pelajar membuat soalan CARD ROBIN

pengukuhan.__________________________ BRAINSTORMING TRAFIC

LIGHT
BUKU TEKS X CARTA
GALERY WALK BUS STOP
BUKU KERJA KERATAN AKHBAR
ABM EDARAN X MAJALAH
GAMES THINK PAIR

SQUARE
RUJUKAN SAMPUL SURAT X
GROUP THINK PAIR

PRESENTATION SHARE
LEMBARAN KERJA X PEMERHATIAN LISAN
PENILAIAN
HASIL KERJA MURID KUIZ DRAMA/PBL

PdPc TUGASAN X PEMBENTANGAN LAIN-LAIN = TAHAP PENGUASAAN


TAHAP 1 TAHAP 4

TAHAP 2 TAHAP 5

TAHAP 3 TAHAP 6

REFLEKSI

CATATAN

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif


STANDARD PEMBELAJARAN Diakhirpelajaran murid dapat :
1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ KRITERIA KEJAYAAN
(SC) Pelajarakanberjayajikamerekadapat
-Menjawab 4/5 soalan pecahan positif dan pecahan negatif dengan betul
AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.Pelajar ingat semula konsep pecahan dengan membanding pecahan
pelajar perempuan dengan jumlah pelajar keseluruhannya
2. Aktiviti 1; Pelajar mewakilkan pecahan positif dan negatif pada garis nombor.
3. Pelajar membuat perbincangan dan pembetulan
5. Aktiviti 2: Pelajar menyusun pecahan positif dan pecahan negative mengikut tertib dalam kumpulan
6. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan penyelesaian
M1
SELASA
7. Pelajar mencatat hasil perbincangan
8. Pelajar membuat kesimpulan
9. Pelajar membuat soalan pengukuhan.__________________________
STANDARD 1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif
STANDARD
pada garis nombor
PEMBELAJARAN
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib.
OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ -Menjawab 4/5 soalan pecahan positif dan pecahan
KRITERIA KEJAYAAN negatif dengan betul

(SC)
1.Pelajar ingat semula konsep pecahan dengan
membanding pecahan pelajar perempuan dengan
jumlah pelajar keseluruhannya
2. Aktiviti 1; Pelajar mewakilkan pecahan positif dan
negatif pada garis nombor.
3. Pelajar membuat perbincangan dan pembetulan
AKTIVITI 5. Aktiviti 2: Pelajar menyusun pecahan positif dan
PEMBELAJARAN pecahan negative mengikut tertib dalam kumpulan
6. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan
penyelesaian
7. Pelajar mencatat hasil perbincangan
8. Pelajar membuat kesimpulan
9. Pelajar membuat soalan
pengukuhan.__________________________

STANDARD 1.4 Perpuluhan positf dan perpuluhan negatif


KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :

STANDARD 1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis
nombor.
PEMBELAJARAN
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan
negatif mengikut tertib.
OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ -Menjawab 4/5 soalan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif dengan
KRITERIA KEJAYAAN betul

(SC)
AKTIVITI 1.Pelajar ingat semula konsep perpuluhan dengan membanding pecahan
PEMBELAJARAN pelajar perempuan dengan jumlah pelajar keseluruhannya yang ditukar
kepada bentuk perpuluhan.
2. Aktiviti 1; Pelajar mewakilkan perpuluhan positif dan negatif pada garis
nombor.
3. Pelajar membuat perbincangan dan pembetulan
5. Aktiviti 2: Pelajar menyusun perpuluhan positif dan pecahan negative
mengikut tertib dalam kumpulan
M1
SELASA
6. Setiap kumpulan membuat pembentangan jalan penyelesaian
7. Pelajar mencatat hasil perbincangan
8. Pelajar membuat kesimpulan
9. Pelajar membuat soalan pengukuhan.__________________________

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 2/3/2017


TINGKATAN 1 TR HARI KHAMIS
MOD PELAJARAN
BIL MURID 24 MASA 12.30-2.00
PERBINCANGAN x EKSPERIMEN
BIDANG NISBAH
KUMPULAN x TEKNOLOGI

PEMBELAJARA SIMULASI LAIN-LAIN

N
STANDARD 1.5 Nombor nisbah TAHAP PEMIKIRAN
KANDUNGAN MENCIPTA MENGAPLIKASI

Diakhirpelajaran murid dapat : MENILAI MEMAHAMI

STANDARD MENGANALISIS x MENGINGATI

1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.


PEMBELAJARA
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi
N UNSUR i- THINK
asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. PETA PETA AIR

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat POKOK

PEMBELAJARA -Memberi 5 contoh nombor nisbah PETA PETA TITI

N/ KRITERIA -Pelajar cemerlang dapat menjawab 4/5 soalan dengan betul. BULATAN

-Pelajar sederhana dan lemah dapat menjawab soalan tp 1 dan PETA BUIH PETA DAKAP

KEJAYAAN PETA BUIH PETA PELBAGAI


tp 2 dengan betul
(SC) BERGANDA AIR

AKTIVITI 1.Pelajar memberi contoh nombor nisbah berdasarkan


PEMBELAJARA pengetahuan lepas
N 2. Pelajar memberi sebab kenapa nombor ditulis dalam bentuk
nisbah dan bentuk pecahan yang mewakili nombor nisbah yang ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

diberi. (EMK)
BAHASA KREATIVITI DAN
3. Pelajar memberi nisbah bilangan pelajar lelaki kepada pelajar
INOVASI

perempuan ditulis dalam bentuk nisbah dan ditukar dalam KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &

bentuk pecahan ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

NILAI MURNI KELESTARIAN


4. Pelajar mendengar penjelasan guru tentang nisbah gula dan
GLOBAL

tepung dalam membuat sebiji kek. SAIN & PEN KEWANGAN

Contoh : 200 g gula untuk 1kg tepung bagi membuat sebiji kek TEKNOLOGI

PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN
Nisbah =
Gula : tepung
PDP ABAD KE 21
200 : 1x1000 ENTRY / EXIT ROLLAY

200 : 2000 CARD ROBIN

BRAINSTORMING TRAFIC
Pecahan = 200 / 2000
LIGHT
= 1 / 10 GALERY WALK BUS STOP

Boleh guna nisbah yang sama untuk 2 biji kek dan seterusnya. GAMES THINK PAIR

SQUARE
5. Aktiviti 1; Pelajar membuat perbincangan soalan nisbah.
GROUP X THINK PAIR

6. Pelajar yang melepasi tahap 3 menulis dan menerangkan PRESENTATION SHARE

jawapan di hadapan dan pelajar yang tidak melepasi tahap 3


membuat pembetulan. TAHAP PENGUASAAN
7. Aktiviti 2: Pelajar secara berkumpulan memahami dan TAHAP 1 TAHAP 4

TAHAP 2 TAHAP 5
mempelajari gabungan operasi melibatkan nombor nisbah. TAHAP 3 TAHAP 6

6. Seorang wakil dipanggil secara rawak untuk menerangkan


M1
SELASA
hasil perbincangan.
7. Pelajar mencatat nota penting
8. Pelajar membuat perbincangan
9. Pelajar membuat kesimpulan.

BUKU TEKS X CARTA

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR


ABM
EDARAN X MAJALAH

RUJUKAN SAMPUL SURAT

LEMBARAN KERJA X PEMERHATIAN LISAN


PENILAIAN
HASIL KERJA MURID KUIZ DRAMA/PBL
PdPc TUGASAN X PEMBENTANGAN LAIN-LAIN =

/ pelajar telah mencapai objektif pengajaran dan diberi


latihan pengayaan
/ pelajar tidak dapat mencapai objektif diberi
____________________________
/ pelajar tidak hadir
REFLEKSI

o PdPc ditangguhkan kerana ______________________________


o Aktiviti PdPc tidak dapat berjalan dengan sempurna pada
tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan
o Sebahagian PdPc perlu diulang semula kerana pelajar
tidak menguasai objektif pembelajaran

CATATAN

M. PELAJARAN MATEMATIK TARIKH 15.2.17


TINGKATAN 1 TR HARI RABU
MOD PELAJARAN
BIL MURID 25 MASA 8.30-9.30
PERBINCANGAN x EKSPERIMEN
BIDANG NISBAH
KUMPULAN x TEKNOLOGI

PEMBELAJARA SIMULASI LAIN-LAIN

N
STANDARD 1.5 Nombor nisbah TAHAP PEMIKIRAN
KANDUNGAN MENCIPTA MENGAPLIKASI

Diakhirpelajaran murid dapat : MENILAI MEMAHAMI

STANDARD MENGANALISIS x MENGINGATI

1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.


PEMBELAJARA
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi
N UNSUR i- THINK
asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. PETA PETA AIR

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat POKOK

PEMBELAJARA -Memberi 5 contoh nombor nisbah PETA PETA TITI

N/ KRITERIA -Pelajar cemerlang dapat menjawab 4/5 soalan dengan betul. BULATAN

-Pelajar sederhana dan lemah dapat menjawab soalan tp 1 dan PETA BUIH PETA DAKAP

KEJAYAAN PETA BUIH PETA PELBAGAI


tp 2 dengan betul
(SC) BERGANDA AIR
M1
SELASA
1.Pelajar memberi contoh nombor nisbah berdasarkan
pengetahuan lepas
2. Pelajar memberi sebab kenapa nombor ditulis dalam bentuk
nisbah dan bentuk pecahan yang mewakili nombor nisbah yang ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

diberi. (EMK)
BAHASA KREATIVITI DAN
3. Pelajar memberi nisbah bilangan pelajar lelaki kepada pelajar
INOVASI
perempuan ditulis dalam bentuk nisbah dan ditukar dalam KELESTARIAN TEK MAKLUMAT &

bentuk pecahan ALAM SEKITAR KOMUNIKASI

NILAI MURNI KELESTARIAN


4. Pelajar mendengar penjelasan guru tentang nisbah gula dan
GLOBAL
tepung dalam membuat sebiji kek. SAIN & PEN KEWANGAN

Contoh : 200 g gula untuk 1kg tepung bagi membuat sebiji kek TEKNOLOGI

Nisbah = PATRIOTRISM KEUSAHAWANAN

Gula : tepung
PDP ABAD KE 21
200 : 1x1000
ENTRY / EXIT ROLLAY

200 : 2000 CARD ROBIN

AKTIVITI Pecahan = 200 / 2000 BRAINSTORMING TRAFIC

PEMBELAJARA = 1 / 10 LIGHT

GALERY WALK BUS STOP

N Boleh guna nisbah yang sama untuk 2 biji kek dan seterusnya GAMES THINK PAIR

2. Aktiviti 1; Pelajar membuat perbincangan soalan perpuluhan SQUARE

GROUP X THINK PAIR


sebelum ini.
PRESENTATION SHARE
2. Pelajar yang melepasi tahap 3 menulis dan menerangkan
jawapan di hadapan dan pelajar yang tidak melepasi tahap 3
TAHAP PENGUASAAN
membuat pembetulan. TAHAP 1 TAHAP 4

TAHAP 2 TAHAP 5
5. Aktiviti 2: Pelajar secara berkumpulan memahami dan
TAHAP 3 TAHAP 6

mempelajari nombor nisbah.


6. Seorang wakil dipanggil secara rawak untuk menerangkan
hasil perbincangan.
7. Pelajar mencatat nota penting
8. 5 pelajar dipilh secara rawak untuk memberi contoh dan
pelajar lain menilai dan menulis contoh yang betul.
6. Pelajar membuat latihan gabungan operasi
7. Pelajar membuat perbincangan
8. Pelajar membuat kesimpulan.
BUKU TEKS X CARTA

BUKU KERJA KERATAN AKHBAR


ABM
EDARAN X MAJALAH

RUJUKAN SAMPUL SURAT X

LEMBARAN KERJA X PEMERHATIAN LISAN


PENILAIAN
HASIL KERJA MURID KUIZ DRAMA/PBL
PdPc TUGASAN X PEMBENTANGAN LAIN-LAIN =

REFLEKSI
/ pelajar telah mencapai objektif pengajaran dan diberi
latihan pengayaan
/ pelajar tidak dapat mencapai objektif diberi
____________________________
/ pelajar tidak hadir

o PdPc ditangguhkan kerana ______________________________


o Aktiviti PdPc tidak dapat berjalan dengan sempurna pada
tempoh yang ditetapkan atas sebab yang tidak dapat dielakkan
o Sebahagian PdPc perlu diulang semula kerana pelajar
tidak menguasai objektif pembelajaran
M1
SELASA

CATATAN

BIDANG NISBAH
PEMBELAJARAN
STANDARD 1.5 Nombor nisbah
KANDUNGAN
Diakhirpelajaran murid dapat :
STANDARD 1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi
PEMBELAJARAN nombor nisbah mengikut tertib operasi.

OBJEKTIF Pelajarakanberjayajikamerekadapat
PEMBELAJARAN/ -Menggunakan formula KUDABATATO dalam membuat gabungan operasi nombor nisbah
KRITERIA KEJAYAAN -Pelajar cemerlang dapat menjawab 3/3 soalan dengan betul.
-Pelajar sederhana dan lemah dapat menjawab soalan tp 1 dan tp 2 dengan betul
(SC)
1. Aktiviti 1: Pelajar secara berpasangan diberi masa 2 minit menulis nombor mengikut
urutan jalan kira bagi soalan yang diberi oleh guru. ( berpandukan buku teks)
2. Pasangan yang betul mengankat tangan dan menulis jawapan di hadapan
3. Aktiviti 2 : Pelajar mendengar penerangan tentang pertukaran perpulhan kepada
pecahan dengan menggunakan kalkulator. 0.8 = shift a/b/c dan menggunakan
pecahan dalam penyelesaian operasi gabungan nombor nisbah dan tentang langkah
AKTIVITI kerja membuat operasi.
PEMBELAJARAN 4. Pelajar secara berpasangan menyelesaikan soalan yang diberi.
5. Pelajar yang menjawab soalan dengan betul menulis di hadapan
6. Aktiviti 3 : Pelajar diberi massa untuk menjawab 3 soalan secara individu
7. Pelajar membuat semakan jawapan
8. Pelajar lemah diimbing oleh mentor
9. Pelajar diberi latihan pengukuhan (edaran)
10. Pelajar membuat kesimpulan.