Anda di halaman 1dari 9

UJIAN

BULAN JANUARI
2015
NAMA: _____________________________________________________________

TARIKH :____________________________________________________________

1. Rajah 1 menunjukkan carta palang mengenai bilangan haiwan X dan Y


yang keluar pada waktu siang dan malam.
Rajah 1
(a) Apakah tujuan penyiasatan itu?

(b) Nyatakan pemerhatian kamu mengenai bilangan haiwan X dan Y


yang keluar pada waktu siang dan malam.

(c) Apakah sebab yang dapat dibuat tentang bilangan haiwan X yang
keluar pada waktu malam?

(d) Ramalkan haiwan Y.

2. Rajah 2 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh


sekumpulan murid untuk menyiasat bilangan kubus P yang boleh
dimasukkan ke dalam beberapa buah kotak.
Rajah 2
Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 1

Jadual 1

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b) Nyatakan apa yang ditetapkan dalam penyiasatan ini?

(c) Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini?

(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

3. Rajah 3 menunjukkan bahan dan radas yang digunakan dalam satu


penyiasatan. Sejumlah air yang dituangkan ke atas span, kertas dan kain.
Isi padu air yang terkumpul di dalam bekas P, Q dan R disukat.
Rajah 3

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b) Nyatakan apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam


penyiasatan ini.

(c) Nyatakan apa yang diperhati (pembolehubah bergerak balas) dalam


penyiasatan ini.

(d) Nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah (pembolehubah


dimanipulasi) dengan apa yang diperhati (pembolehubah bergerak balas).

4. Rajah 4 menunjukkan aktiviti di taman permainan pada waktu siang.


Rajah 4
(a) Nyatakan dua aktiviti yang berlaku pada waktu siang dalam Rajah 4
di atas.

(b) Mengapakah aktiviti dalam Rajah 4 di atas tidak berlaku pada waktu
malam?

(c) Berikan inferens bagi keadaan terang pada waktu siang.

(d) Berikan satu kepentingan cahaya Matahari kepada tumbuhan.

5. Jadual 1 menunjukkan saiz orbit empat buah planet dan suhunya.


Jadual 1

(a) Apakah pembolehubah yang bergerak balas?

(b) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan.

(c) Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

(d) Nyatakan hubungan di antara dua maklumat yang dikumpul dalam


penyiasatan ini.

6. Rajah 1 menunjukkan empat jenis objek yang membantu pergerakan


manusia.
Rajah 1

(a) Nyatakan tiga kumpulan yang sesuai bagi objek-objek tersebut.

(b) Apakah kebaikan yang didapati dari alat-alat tersebut?

(c) Namakan satu alat lain yang sama kumpulan dengan S.

(d) Apakah yang mempengaruhi objek S berfungsi?

7. Jadual 2 menunjukkan ukurlilit empat buah planet dalam Sistem Suria


dan berat objek jika berada di planet tersebut.
Jadual 2
(a) Apakah pembolehubah yang dimanipulasikan?

(b) Apakah pembolehubah yang bergerak balas?

(c) Apakah corak perubahan berat objek berdasarkan jadual di atas?

(d) Nyatakan hubungan di antara maklumat yang dikumpul.

8. Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan beban yang dapat


diangkat oleh lima orang yang berumur 35, 45, 55, 65 dan 75 tahun.
Rajah 2

(a) Nyatakan apa yang diubah (dimanipulasi).

(b) Nyatakan apa yang diperhatikan (bergerak balas).

(c) Nyatakan dua pembolehubah yang dimalarkan.