Anda di halaman 1dari 4

SULIT

NAMA: SKEMA GURU TINGKATAN:..

NO. KAD PENGENALAN

SAMT TENGKU AMPUAN RAHIMAH SG.MANGGIS

UJIAN PRESTASI 1 /2017


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4

Mac 2017
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama, tingkatan dan kad pengenalan


pada ruang yang disediakan.

2. Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

.. .

Kertas soalan ini mengandungi 04 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah

SULIT
2

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF


JAWAB SEMUA SOALAN ( 10 MARKAH )
Jawab dalam ruangan yang disediakan

1. Wawasan merupakan pandangan jauh ke hadapan. Pandangan jauh merujuk kepada


A perjalanan minda masa depan
B merealisasikan masa hadapan
C mengecapi masa hadapan
D kehidupan masa depan

2. Berikut ialah ciri-ciri wawasan diri.


I Jelas
II Mudah difahami
III Ada kebenaran
IV Memperincikan sesuatu perkara
A I dan II
B I dan III
C I,II dan III
D I,II,III dan IV

Osman gagal dalam peperiksaan pada


tahun lepas.
3. Apakah yang perlu dilakukan oleh Osman untuk menebus kekecewaanya?
A Membeli pelbagai buku rujukan
B Mencipta wawasan diri yang baru
C Menerima nasihat daripada rakan
D Berusaha keras untuk mengatasi kelemahan diri

4. Perkembangan diri yang seimbang meliputi aspek seperti


A rohani dan emosi
B emosi dan jasmani
C intelek, emosi dan rohani
D intelek, emosi, rohani dan jasmani

5. Berikut merupakan sikap bertanggungjawab seorang pelajar terhadap negaranya,


Kecuali
A hanya mendengar muzik luar negara sahaja
B menyanyikan lagu Negaraku semasa perhimpunan sekolah
C memujuk ibu bapa melancong di dalam negara dan bukan luar negara
D mengambil bahagian dalam acara perbarisan sempena sambuta Hari Kemerdekaan

6. Apakah tanggungjawab anda bagi melahirkan keluarga yang bahagia?


A Mengingkari perintah ibu bapa
B Tetap dengan pendapat sendiri
C Sentiasa bersaing dengan adik beradik
D Membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah

7. Menjadi ketua dan pemimpin kepada anggota keluarga merupakan contoh keperluan
berkeluarga dari segi ____________ .
A sosial
B politik
C ekonomi
D pendidikan

SULIT
3

8. Pernyataan di bawah ini menerangkan peranan yang dimainkan oleh salah sebuah agensi dalam
usaha mengukuhkan institusi kekeluargaan.

Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan masyarakat


penyayang , berkualiti, dan bangsa malaysia yang
progresif.

Apakah agensi tersebut?


A Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
B Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
C Jabatan Kebajikan Masyarakat
D Persatuan Life Line Malaysia

9. Apakah keluarga yang paling asas?


A Datuk dan nenek
B Adik beradik
C Suami dan isteri
D Saudara mara

10. Antara berikut, yang manakah keperluan berkeluarga dari segi politik?
I Melahirkan zuriat
II Memenuhi keperluan beragama
III Melahirkan rakyat berilmu
IV Menjadi pemimpin keluarga
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

Ruangan jawapan

1 A
2 A
3 D
4 D
5 A
6 D
7 B
8 B
9 C
10 D

BAHAGIAN B : SOALAN SUBJEKTIF


JAWAB SEMUA SOALAN ( 15 MARKAH )

SULIT
4

1. Senaraikan ciri-ciri wawasan diri ? (TERIMA JAWAPAN YANG RELEVAN)

I) JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI


II) SEMANGAT DAN TEKAD YANG KUAT
III) DAYA DORONGAN DIRI YANG TEGUH
IV) PEKA TERHADAP TUNTUTAN DAN PELUANG
( 4 markah )

2. Nyatakan dua badan kerajaan yang membantu institusi kekeluargaan?


I) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
II) LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
( 2markah )

2. 3. Senaraikan aktiviti-aktiviti gengsterisme ? (TERIMA JAWAPAN YANG RELEVAN)

I) MEMULAUKAN RAKAN YANG TIDAK DISUKAI


II) MEMBULI RAKAN YANG LEMAH
III) MEMPENGARUHI RAKAN UNTUK MEMBUAT KEJAHATAN
IV) MEMERAS UGUT RAKAN
( 4 markah )

4. Andaikan anda ketua penguat kuasa di daerah anda. Nyatakan langkah-langkah yang perlu
anda lakukan untuk mengurangkan gejala maksiat di daerah anda.
(TERIMA JAWAPAN YANG RELEVAN)

I) Mewujudkan hubungan dengan badan kerajaan dan NGO untuk aktiviti kesedaran.
II) Menyediakan kemudahan kepada orang awam untuk melaporkan aktiviti gejala maksiat.
III) Kempen pencegahan gejala sosial dan kesedaran dijadikan aktiviti sepanjang tahun
IV)Mengedarkan brosur yang mengandungi maklumat mengenai jenis kesalahan jenayah syariah, langkah
penguatkuasaan, pendakwaan dan hukuman.
V) Menambah masa bertugas penguatkuasaan iaitu dari 8 jam kepada 24 jam sehari.
( 5 markah )

SULIT